LATOXAP 0,05MG/5MG/ML

Toimeained: timolool+latanoprost

Ravimi vorm: silmatilgad, lahus

Ravimi tugevus: 5mg+0,05mg 1ml 2.5ml 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on LATOXAP 0,05MG/5MG/ML ja milleks seda kasutatakse

Latoxap sisaldab kahte ravimit, latanoprosti ja timolooli. Latanoprost kuulub prostaglandiini
analoogide hulka. Timolool on ravim, mida nimetatakse beetablokaatoriks. Latanoprost suurendab
vedeliku loomulikku äravoolu silmast vereringesse. Timolool aeglustab vedeliku teket silmas.

Latoxapi kasutatakse silmasisese rõhu langetamiseks juhul, kui teil on sellised seisundid nagu
avatudnurga glaukoom või okulaarne hüpertensioon. Mõlemad seisundid on seotud silmasisese rõhu
tõusuga, mis lõpuks mõjutavad teie nägemist. Teie arst määrab tavaliselt teile Latoxapi, kui teised
ravimid ei ole piisavalt mõjunud.

2. Mida on vaja teada enne LATOXAP 0,05MG/5MG/ML võtmist

Latoxapi võib kasutada täiskasvanutel (sealhulgas eakatel), kuid see ei ole soovitatav alla 18-aastastele
lastele ja noorukitele.

Ärge kasutage Latoxapi:
- kui olete latanoprosti, timolooli, beetablokaatorite või selle ravimi mis tahes koostisosade
(loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on praegu või on olnud varem hingamisteede probleemid, nagu astma, raske krooniline
obstruktiivne bronhiit (raske kopsuhaigus, mis võib põhjustada hingeldust, hingamisraskusi ja/või
pikaajalist köha);
- kui teil on tõsised südameprobleemid või südame rütmihäired;
- kui te olete rase (või proovite rasestuda);
- kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne ravi alustamist ravimiga Latoxap öelge oma arstile või apteekrile, kui teil esineb või on varem
esinenud:
- teile plaanitakse teha mis tahes silmaoperatsiooni (sealhulgas kae operatsioon) või teile on kunagi
tehtud mingi silmaoperatsioon;
- silmaprobleeme (nagu silmavalu, silmaärritus, silmapõletik või hägune nägemine);
- silmade kuivust;
- te kannate kontaktläätsi. Te võite siiski kasutada Latoxapi, kuid peate järgima juhiseid
kontaktläätsede kandjatele lõigus 3;
- hingamisprobleeme, astmat või kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust;
- vereringehaigust (nagu Raynaud’ tõbi või Raynaud’ sündroom);
- suhkurtõbe, sest Latoxap võib maskeerida vähese veresuhkru sisalduse nähte ja sümptomeid;
- kilpnäärme ületalitlust, sest Latoxap võib maskeerida selle sümptomeid ja nähte;
- südame löögisageduse häireid, nagu aeglane südametöö;
- südamepuudulikkust;
- südame isheemiatõbe (sümptomite hulka võivad kuuluda valu või pigistustunne rinnus, hingeldus
või lämbumistunne);
- stenokardiat (eriti Prinzmetali tüüpi stenokardia);
- madalat vererõhku;
- rasket allergilist reaktsiooni, mis vajab tavaliselt haiglaravi;
- herpes simplexi põhjustatud viirusinfektsiooni silmas.

Enne operatsiooni teavitage oma arsti sellest, et te saate ravi Latoxapiga, sest see ravim võib muuta
mõnede anesteesias kasutatavate ravimite toimeid.

Muud ravimid ja Latoxap
Latoxap võib mõjutada teiste teie kasutatavate ravimite toimet ja teised ravimid võivad omakorda
mõjutada Latoxapi toimet. See kehtib ka teiste glaukoomi raviks kasutatavate silmatilkade kohta.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Eeskätt öelge oma arstile, kui te kasutate või kavatsete kasutada mis tahes alljärgnevaid ravimeid:
- prostaglandiinid, prostaglandiini analoogid või prostaglandiinide derivaadid;
- ravimid vererõhu langetamiseks (nt beetablokaatorid, suukaudsed kaltsiumikanali blokaatorid,
guanetidiin, arütmiaravimid, digitaalise glükosiidid või parasümpatomimeetikumid);
- südameravimid;
- suhkurtõve ravimid;
- kinidiin (kasutatakse südamehaiguste ja mõnda tüüpi malaaria raviks);
- antidepressandid nagu fluoksetiin ja paroksetiin;
- ravimid allergilise anafülaktilise šoki ennetamiseks (adrenaliin/epinefriin).

Latoxap koos toidu ja joogiga
Tavalised toidukorrad, söök või jook ei mõjuta seda, millal või kuidas te peate Latoxapi kasutama.

Rasedus ja imetamine
Ärge kasutage Latoxapi raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui teie arst peab seda vajalikuks. Öelge
kohe oma arstile, kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda.

Ärge kasutage Latoxapi rinnaga toitmise ajal. Selle ravimi toimeained võivad erituda rinnapiima. Enne
mis tahes ravimi kasutamist imetamise ajal pidage nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui te kasutate Latoxapi, võib teie nägemine lühikeseks ajaks hägustuda. Kui see juhtub, ärge juhtige
autot ega kasutage mingeid tööriistu või masinaid enne, kui teie nägemine muutub uuesti selgeks.

Latoxap sisaldab bensalkooniumkloriidi
See säilitusaine võib põhjustada silma ärritust või silma pinna kahjustust. See võib imenduda
kontaktläätsedesse ja on teada, et bensalkooniumkloriid muudab pehmete kontaktläätsede värvust.
Seetõttu tuleb vältida kokkupuudet pehmete kontaktläätsedega. Vaadake juhiseid kontaktläätsede
kasutajatele lõigus 3.

3. Kuidas LATOXAP 0,05MG/5MG/ML võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate seda ravimipudelit esimest korda, kirjutage kuupäev pappkarbil olevasse lahtrisse, nii
et te näete, millal need aeguvad ja te neid enam kasutada ei tohi.

Annus
Soovitatav annus on
üks tilk üks kord ööpäevas kahjustatud silma(desse).

Ärge kasutage Latoxapi rohkem kui üks kord ööpäevas, sest sagedamini manustades võib ravi tõhusus
väheneda.

Latoxapi kasutamise ajal võib arst lasta teie südame ja vereringe talitlust täiendavalt kontrollida.

Kasutamine kontaktläätsedega
Kui te kannate kontaktläätsi, peate te need enne Latoxapi kasutamist eemaldama. Pärast Latoxapi
kasutamist peate ootama 15 minutit, enne kui panete kontaktläätsed tagasi silma.

Kasutusjuhend
Palun järgige Latoxapi kasutamisel hoolikalt alltoodud juhiseid. Enne silmatilkade manustamist on
soovitatav pesta käsi.

Ärge laske mahuti otsakul puudutada teie silma või piirkondi silma ümbruses. Nii võib see saastuda
bakteritega, mis võivad põhjustada silmainfektsioone. Need omakorda võivad põhjustada tõsiseid
silmakahjustusi ja isegi nägemise kaotust. Mahuti võimaliku saastumise vältimiseks hoidke mahuti
otsakut igasuguste pindadega kokkupuute eest. Peske oma käed ja istuge või seiske mugavalt.

1. Ärge kasutage pudelit, kui rikkumise eest kaitsev riba pudeli kaelal on enne ravimi esmakordset
kasutamist lõhutud.

2. Pudeli avamiseks keerake korki, kuni pudeli kaelal olev rikkumise eest kaitsev riba puruneb.

3. Kallutage oma pea tahapoole ja tõmmake silma alalaugu kergelt allapoole - eemale silmalau ja
silma vahele jäävast taskukesest (joonis 1).

Joonis 1

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Pöörake pudel tagurpidi ja pigistage kergelt pudelit (joonised 2 ja 3), nii et üks tilk ravimit satuks
silma, nagu teie arst on määranud. ÄRGE PUUDUTAGE MAHUTI OTSAKUGA SILMA EGA
SILMALAUGU.

Joonis 2

Joonis 3

5. Kuidas LATOXAP 0,05MG/5MG/ML säilitada

Korrake punkte 3 ja 4 teise silmaga, kui teie arst on teile seda öelnud.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Pärast Latoxapi kasutamist vajutage sõrmega 2 minuti jooksul oma ninapoolsesse silmanurka
(joonis 4). See aitab ära hoida timolooli sattumise mujale organismi.

Joonis 4

7. Pudeli sulgemiseks keerake kork sellele kõvasti peale kohe pärast ravimi kasutamist ja pange pudel
tagasi originaalpakendisse.

8. Tilguti otsak on välja töötatud kindlaksmääratud suurusega tilga tekitamiseks; seetõttu ei tohi te
tilguti otsaku auku suurendada.

Kui te kasutate Latoxapi koos teiste silmatilkadega
Latoxapi ja mis tahes teiste silmatilkade kasutamise vahel oodake vähemalt 5 minutit.

Kui te kasutate Latoxapi rohkem kui ette nähtud
Oluline on järgida arsti määratud annust. Kui te tilgutate silma liiga palju tilku, võite tunda kerget
silmaärritust ning teie silmad võivad muutuda vesiseks ja punaseks. See peaks mööduma, aga kui see
teile muret teeb, võtke ühendust oma arstiga. Kui te tilgutate silma liiga palju tilku, võite te end samuti
halvasti tunda, teil võib tekkida nt pearinglus või hingamisraskused. Kui te tunnete ükskõik milliseid
neid toimeid, peate kohe arsti poole pöörduma.

Kui te neelate Latoxapi alla
Kui te kogemata neelate Latoxapi alla, peate abi saamiseks pöörduma arsti poole. Kui te neelate alla
palju Latoxapi, võite te tunda iiveldust, teil võib tekkida kõhuvalu, väsimus, nahaõhetus ja pearinglus
ning võite hakata higistama.

Kui te unustate Latoxapi kasutada
Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. Annus ei tohi ületada
ühte tilka ööpäevas kahjustatud silma(desse).

Kui te lõpetate Latoxapi kasutamise
Kui te peate ravi lõpetama või soovite seda teha, pöörduge kohe oma arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tavaliselt võib silmatilkade kasutamist kõrvaltoimete tekkimise korral jätkata, välja arvatud juhul, kui
need on tõsised. Rääkige oma arsti või apteekriga, kui te olete kõrvaltoimete pärast mures. Ärge
katkestage Latoxapi kasutamist oma arstiga nõu pidamata.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgmiselt.
Väga sage (võib tekkida rohkem kui 1 kasutajal 10-st)
Sage (võib tekkida kuni 1 kasutajal 10-st)
Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 kasutajal 100-st)
Harv (võib tekkida kuni 1 kasutajal 1000-st)
Väga harv (võib tekkida kuni 1 kasutajal 10000-st)
Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Allpool on loetletud teadaolevad kõrvaltoimed Latoxapi kasutamisel. Kõige olulisem kõrvaltoime on
võimalik järkjärguline püsiv silma värvuse muutus. Samuti on võimalik, et Latoxap võib põhjustada
tõsiseid muutusi teie südame töös. Kui te märkate muutusi oma südame rütmis või südame töös,
rääkige sellest arstile ja öelge, et te kasutate Latoxapi.

Latoxapi kasutamisel on täheldatud järgnevaid kõrvaltoimeid.

Väga sage
- Järkjärguline silma värvuse muutus, mille korral suureneb pruuni pigmendi hulk silma värvilisel
osal (vikerkestal). Kui teil on segavärvi silmad (sinakaspruunid, hallikaspruunid, kollakaspruunid
või rohekaspruunid), tekib värvuse muutus suurema tõenäosusega kui ühevärviliste silmade puhul
(sinised, hallid, rohelised või pruunid silmad). Igasugune silmavärvi muutuse tekkimine võib võtta
aastaid. Värvuse muutus võib olla püsiv ja see võib olla rohkem märgatav, kui te kasutate
Latoxapi ainult ühes silmas. Tundub, et silmavärvi muutus ei ole seotud ühegi probleemiga.
Silmavärvi muutus ei jätku pärast ravi lõpetamist Latoxapiga.

Sage
- Silmaärritus (sh kipitus, põletustunne, sügelemine, liivatera- või võõrkehatunne silmas),
- silmavalu.

Aeg-ajalt
- Peavalu,
- silma roosakaks värvumine/punetus,
- nägemise hägustumine,
- vettjooksvad silmad,
- silmalau põletik,
- sarvkesta häired,
- nahalööbed/sügelus,
- silmapõletik (konjunktiviit),
- silma pinna ärritus või kahjustus.

Väga harv
- kaltsiumiladestuste tekkimine sarvkestas (silma ees asuv läbipaistev kest), mida põhjustavad
fosfaate sisaldavad silmatilgad oluliselt kahjustatud sarvkestadega patsientidel (sarvkesta
kaltsifikatsioon).

Latoxapi üksikkomponentide manustamisel tekkinud kõrvaltoimed võivad avalduda ka selle
preparaadi kasutamisel. Nende hulka kuuluvad järgmised kõrvaltoimed.

Latanoprosti kõrvaltoimed

Silma kõrvaltoimed:
- tumedamad, tihedamad, pikemad ja arvukamad ripsmed ning silma ümbritsevad peened
(siid)karvad;
- ripsmete kasvamine vales suunas, mis mõnikord põhjustab silmaärritust;
- väikesed kahjustused silma pinnal;
- silma/silmalau põletik ja tursed, sh nende ümber;
- silma värvilise osa turse (iriit/uveiit);
- turse silmapõhjal (makulaarne turse);
- silmade kuivus;
- sarvkesta põletik, turse ja erosioonid (silmamuna eesmise kihi kahjustus);
- silmalaugude naha tumenemine;
- vedelikuga täidetud tsüst silma värvilisel osal (iirise tsüst);
- herpes simplex’i viiruse põhjustatud silma viirusinfektsioon;
- valguskartus (fotofoobia);
- aukuvajunud välimusega silm (silmalau vao süvenemine).

Kõrvaltoimed organismile:
- olemasoleva stenokardia ägenemine;
- südame pekslemine;
- astma (olemasoleva astma ägenemine või süvenemine), hingamisraskus;
- liigesvalu, lihaste häired;
- valu rinnus;
- pearinglus, naha kihelus või tuimus, aju verevarustuse muutused, müasteenia (Myasthenia gravis)
sümptomite süvenemine (kui teil see haigus on), ootamatu minestamine või minestustunne
(sünkoop);
- allergilise reaktsiooni sümptomid (naha turse ja punetus ning lööve);
- depressioon, mälukaotus, vähenenud sugutung, unetus, õudusunenäod;
- vilin/kumin kõrvus (tinnitus).

Timolooli kõrvaltoimed
Nagu teised silma manustatavad ravimid, imendub ka timolool verre. Timolool võib selles
kombinatsioonis põhjustada samasuguseid kõrvaltoimeid nagu veenisiseste ja/või suukaudsete
beetablokaatorite kasutamise puhul. Kõrvaltoimete esinemissagedus paikse silma manustamise korral
on väiksem kui näiteks ravimi võtmisel suu kaudu või süstimisel. Alltoodud kõrvaltoimeid on
täheldatud teiste oftalmoloogiliste beetablokaatorite klassi kuuluvate ravimite puhul:
- üldised allergilised reaktsioonid, sealhulgas turse naha all, mis võib tekkida sellistes piirkondades
nagu nägu ja jäsemed ning see võib takistada hingamisteid ja tuua kaasa neelamis- või
hingamisraskuse, nõgestõbi, paikne ja üldine lööve, sügelus, ootamatu raske eluohtlik allergiline
reaktsioon;
- madal veresuhkru sisaldus;
- unehäired (insomnia), depressioon, hirmuunenäod, mälukaotus;
- minestus, insult, aju vähenenud verevarustus, myasthenia gravis’e (lihashäire) nähtude ja
sümptomite tugevnemine, pearinglus, ebatavalised tundmused (nt surin või torkimine) ja peavalu;
- silmaärrituse nähud (nt põletustunne, torkimine, sügelus, pisaravool, punetus), silmalau põletik,
sarvkesta põletik, hägune nägemine ja filtratsioonikirurgia järel tekkiv võrkkesta aluse kihi
eraldumine, mis võib põhjustada nägemishäireid, võrkkesta vähenenud tundlikkus, silmade kuivus,
sarvkesta erosioonid (silmamuna eesmise kihi kahjustus), ülemise silmalau allavaje (silm on
poolsuletud asendis), kahelinägemine;
- aeglane südame rütm, valu rinnus, südamepekslemine, tursed (vedeliku kogunemine), muutused
südame rütmis või kiiruses, südame paispuudulikkus (südamehaigus, millega kaasneb õhupuudus
ja jalgade turse vedeliku kogunemisest), teatud tüüpi südame rütmihäire, infarkt,
südamepuudulikkus;
- madal vererõhk, Raynaud’ sündroom, käte ja jalgade külmus;
- hingamisteede ahenemine kopsudes (eelkõige eelneva haiguse olemasolul), hingamisraskus, köha;
- maitsetundlikkuse häired, iiveldus, seedehäired, kõhulahtisus, suukuivus, kõhuvalu, oksendamine;
- juuste väljalangemine, valkjashõbedase välimusega nahalööve (psoriasiformne lööve) või
psoriaasi ägenemine, nahalööbed;
- lihasvalu, mille põhjuseks ei ole füüsiline koormus;
- seksuaalfunktsiooni häire;
- lihasnõrkus/väsimus.

Väga harvadel juhtudel on mõnedel patsientidel, kelle silma eespinnal asuv läbipaistev kiht (sarvkest)
on tugevasti kahjustatud, ravi ajal tekkinud sarvkestale kaltsiumi kogunemisest tingitud hägused
laigud.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5.
Kuidas Latoxapi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja karbil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Enne Latoxapi esmakordset avamist: hoida külmkapis (2 °C …8 °C).

Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Pärast esmast avamist: kasutada 28 päeva jooksul. Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6.


Mida Latoxap sisaldab
- Toimeained on latanoprost ja timolool.
1 ml sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti ja 5 mg timolooli (maleaadina).
- Teised abiained on bensalkooniumkloriid (säilitusaine), naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat,
veevaba dinaatriumfosfaat, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid/vesinikkloriidhape (pH
korrigeerimiseks), süstevesi.

Kuidas Latoxap välja näeb ja pakendi sisu
Silmatilgad, lahus.
Värvitu lahus.

See ravim on müügil läbipaistvates plastikpudelites, millel on valge keeratav kork.

Iga pudel sisaldab 2,5 ml silmatilku.

Pakendi suurused
1 x 2,5 ml, 2 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 4 x 2,5 ml, 5 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml, 7 x 2,5 ml, 8 x 2,5 ml, 9 x 2,5 ml,
10 x 2,5 ml ja 12 x 2,5 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Sandoz d.d.
Verovskova 57
SI-1000 Ljubljana
Sloveenia

Tootjad
Aeropharm GmbH
Francois Mitterand Allee 1
07407 Rudolstadt
Saksamaa

Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Saksamaa

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovskova 57
SI-1526 Ljubljana
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Sandoz d.d. Eesti filiaal
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Tel 6652400

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Latoxap 50 mikrogrammi / 5 mg/ml, silmatilgad, lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml lahust sisaldab 50 mikrogrammi latanoprosti ja 6,8 mg timoloolmaleaati, mis vastab 5 mg
timoloolile.

INN. Latanoprostum, timololum.

Teadaolevat toimet omav abiaine: 0,20 mg/ml bensalkooniumkloriidi säilitusainena.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Silmatilgad, lahus.
Värvitu lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kõrgenenud silmasisese rõhu alandamine avatudnurga glaukoomi ja okulaarse hüpertensiooniga
patsientidel, kui haigus ei allu piisavalt ravile lokaalse beetablokaatoriga või prostaglandiini
analoogidega.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine
Üks tilk üks kord ööpäevas kahjustatud silma(desse).

Kui üks annus jääb vahele, tuleb ravi jätkata järgmise ettenähtud annusega. Annus ei tohi ületada ühte
tilka haigestunud silma(desse) ööpäevas.

Nagu teiste silmatilkade puhul, soovitatakse pisarakott silma sisenurgale vajutades 2 minuti jooksul
kokku suruda. Seda tehakse kohe pärast iga tilga silma tilgutamist. Kasutades nasolakrimaalset
oklusiooni või sulgedes silmalaud 2 minutiks, väheneb süsteemne imendumine. See võib vähendada
süsteemsete kõrvaltoimete teket ja paikse aktiivsuse suurenemist.

Enne silmatilkade tilgutamist tuleb kontaktläätsed eemaldada ja need võib tagasi panna 15 minuti
pärast (vt lõik 4.4).

Rohkem kui ühe paikse silmaravimi kasutamisel tuleb erinevaid aineid manustada vähemalt
5-minutilise vahega.

Lapsed
Ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel ei ole tõestatud. Seetõttu ei soovitata latanoprosti/timolooli
selles vanuserühmas kasutada.

4.3. Vastunäidustused

Latoxap on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb
- ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;
- reaktiivne hingamisteede haigus, sh bronhiaalastma või bronhiaalastma anamneesis, raske
kuluga krooniline obstruktiivne kopsuhaigus;
- siinusbradükardia, siinussõlme nõrkuse sündroom, II või III astme atrioventrikulaarne blokaad,
mille reguleerimiseks ei ole paigaldatud südamestimulaatorit, sinoartriaalne blokaad,
väljendunud südamepuudulikkus, kardiogeenne Å¡okk.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Süsteemsed toimed
Nagu teised paikselt manustatavad silmaravimid, imendub ka timolool süsteemselt. Timolooli
beetaadrenergilise toime tõttu võivad tekkida samalaadsed südame-veresoonkonna, hingamissüsteemi
ja teised kõrvaltoimed, mida on täheldatud süsteemsete beetablokaatorite kasutamise korral.
Süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus on lokaalse manustamise korral väiksem kui süsteemse
manustamise korral. Soovitusi süsteemse imendumise vähendamiseks vt lõik 4.2.

Südame häired
Südame-veresoonkonna haigustega patsientidel (nagu südame isheemiatõbi, Prinzmetali tüüpi
stenokardia ja südamepuudulikkus), kes saavad antihüpertensiivset ravi beetablokaatoriga, tuleb
kriitiliselt hinnata ja kaaluda ravi mõne teise toimeainega. Südame-veresoonkonna haigustega
patsiente tuleb jälgida haiguse süvenemise nähtude ja kõrvaltoimete suhtes.

Südame ülejuhteaega pikendava toime tõttu tohib beetablokaatoreid kasutada I astme
südameblokaadiga patsientidel ainult ettevaatusega.

Timolooli manustamise järel on teatatud südame reaktsioonidest ja harvadel juhtudel
südamepuudulikkusega seotud surmast.

Vaskulaarsed häired
Raskete perifeerse verevarustuse haigustega/häiretega patsiente (näiteks Raynaud’ tõve rasked vormid
või Raynaud’ sündroom) tuleb ravida ettevaatusega.

Respiratoorsed häired
Mõnede oftalmoloogiliste beetablokaatorite manustamise järel on teavitatud respiratoorsetest
reaktsioonidest, sealhulgas surmast bronhospasmi tõttu astmaga patsientidel.

Latanoprosti/timolooli kasutamisel tuleb olla ettevaatlik kerge/mõõduka kroonilise obstruktiivse
kopsuhaigusega (KOK) patsientidel ning seda võib kasutada üksnes juhul, kui ravist oodatav kasu
kaalub üles võimaliku riski.

Hüpoglükeemia/diabeet
Beetablokaatoreid tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on kalduvus spontaanse
hüpoglükeemia tekkeks, samuti labiilse diabeediga patsientidel, sest beetablokaatorid võivad
maskeerida ägeda hüpoglükeemia nähte ja sümptomeid.

Beetablokaatorid võivad maskeerida ka hüpertüreoosi nähte.

Sarvkesta haigused
Oftalmoloogilised beetablokaatorid võivad põhjustada silmade kuivust. Seetõttu tuleb sarvkesta
haigustega patsientide ravimisel olla ettevaatlik.

Anafülaktilised reaktsioonid
Beetablokaatorite kasutamise ajal võivad patsiendid, kellel on anamneesis atoopia või mitmesugustest
allergeenidest põhjustatud raske anafülaktiline reaktsioon, reageerida ägedamalt korduval kokkupuutel
nimetatud allergeenidega ja mitte reageerida anafülaktilise reaktsiooni ravis tavaliselt kasutatavatele
adrenaliini annustele.

Samal ajal kasutatavad ravimid
Timoloolil võivad esineda koostoimed teiste ravimitega (vt lõik 4.5).

Kahe lokaalse beetablokaatori või kahe lokaalse prostaglandiini kasutamine ei ole soovitatav.

Teised beetablokeerivad ained
Latanoprosti/timolooli manustamine suukaudselt beetablokaatorit kasutavale patsiendile võib
tugevdada silmasisest rõhku langetavat toimet või süsteemset beetablokeerivat toimet. Selliste
patsientide reageerimist ravile tuleb hoolikalt jälgida. Kahe paikse beetablokaatori või kahe paikse
prostaglandiini kasutamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).

Kirurgiline anesteesia
Oftalmoloogilised beetablokaatorid võivad blokeerida süsteemsete beetaagonistide (näiteks adrenaliin)
toime. Anestesioloogi tuleb teavitada timolooli kasutamisest.

Toimed silmadele
Latanoprost võib järk-järgult muuta silma värvust, suurendades pruuni pigmendi kogust vikerkestas.
Samamoodi nagu latanoprosti sisaldavate silmatilkade puhul, täheldati kuni ühe aasta jooksul (fotodel
põhinevalt) vikerkesta suurenenud pigmentatsiooni 16…20%-l kõikidest latanoprosti/timolooliga
ravitud patsientidest. Silma värvuse muutust on sagedamini täheldatud nendel patsientidel, kellel on
vikerkestad segavärvilised, nt sinakaspruunid, hallikaspruunid, kollakaspruunid või rohekaspruunid.
Silma värvuse muutumine on põhjustatud melaniinisisalduse suurenemisest vikerkesta strooma
melanotsüütides. Tavaliselt levib pruun värvus pupilli ümbrusest kontsentriliselt silma perifeeria
suunas, kuid kogu vikerkest või selle osad võivad muutuda pruunimaks. Kliinilistes uuringutes on
ühtlaselt sinise, halli, rohelise või pruuni silmavärviga patsientidel esinenud sellist muutust
kaheaastase ravi jooksul latanoprostiga harva. Muutus vikerkesta värvis tekib aeglaselt ja võib jääda
märkamatuks kuudeks kuni aastaks ning seda ei ole seostatud ühegi patoloogilise muutuse ega
sümptomiga.
Pärast ravi katkestamist ei ole täheldatud pruuni pigmendi koguse edaspidist suurenemist vikerkestas,
kuid silmavärvi muutus võib olla püsiv.
Ravi ei ole mõjutanud pigmendilaike ega tähne vikerkestal.
Ei ole täheldatud pigmendi kogunemist trabekulaarsesse võrgustikku ega mujale eeskambrisse, kuid
patsiente tuleb regulaarselt jälgida ja sõltuvalt kliinilisest seisundist võib vikerkesta pigmentatsiooni
tekkimisel olla vajalik ravi katkestamine.
Enne ravi alustamist tuleb patsientidele öelda, et nende silmavärv võib jäävalt muutuda. Ühepoolse
ravi tulemusel võib kujuneda püsiv heterokroomia. Puuduvad dokumenteeritud kogemused
latanoprosti/timolooli kasutamise kohta põletikulise ja neovaskulaarse glaukoomi, kroonilise
suletudnurga või kaasasündinud glaukoomi, avatudnurga glaukoomi korral pseudofaakiaga
patsientidel ja pigmentglaukoomi korral. Latanoprosti/timolooli toime pupillile puudub või on nõrk,
kuid dokumenteeritud kogemused ägeda suletudnurga glaukoomi ravi kohta puuduvad. Seetõttu on
soovitatav nende haigusseisundite puhul latanoprosti/timolooli kasutada ettevaatusega, kuni saadakse
rohkem kogemusi.

Latanoprosti/timolooli tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kellel on anamneesis herpeetiline
keratiit, ja selle kasutamist tuleb vältida aktiivse herpes simplex’i põhjustatud keratiidi korral, samuti
patsientidel, kellel on anamneesis korduv herpeetiline keratiit, mis on seotud prostaglandiinide
analoogidega.

Ravi ajal latanoprostiga on teatatud on kollatähni tursest, sealhulgas tsüstoidsest makulaarsest tursest.
Nendest on teatatud eelkõige afaakiaga patsientidel, pseudoafaakia ja läätse tagumise kapsli või läätse
eeskambri rebendiga patsientidel või patsientidel, kellel on teadaolevad riskitegurid makulaarse turse
tekkeks. Need patsiendid peavad latanoprosti/timolooli kasutama ettevaatlikult.

Soonkesta irdumine
Vesivedeliku tekkimise vastaste ravimite (nt timolool, atsetasoolamiid) manustamisel pärast
filtrimisprotseduure on teateid soonkesta irdumisest.

Kontaktläätsede kasutamine
Latoxap sisaldab bensalkooniumkloriidi, mida silmaravimites kasutatakse tavaliselt säilitusainena. On
täheldatud, et bensalkooniumkloriid põhjustab punktkeratopaatiat ja/või toksilist haavandilist
keratopaatiat, võib tekitada silmaärritust ja muuta pehmete kontaktläätsede värvust. Hoolikas
jälgimine on vajalik Latoxapi sagedasel või pikaajalisel kasutamisel kuiva silma sündroomiga
patsientidel või tingimustes, kui sarvkest on kahjustatud.

Kontaktläätsed võivad absorbeerida bensalkooniumkloriidi. Need tuleb enne Latoxapi silma
tilgutamist eemaldada, kuid 15 minuti pärast võib läätsed tagasi panna (vt lõik 4.2).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Latanoprosti/timolooliga ei ole läbi viidud spetsiifilisi uuringuid koostoimete kohta.

Kahe prostaglandiini analoogi samaaegsel silma manustamisel on teatatud silma siserõhu
paradoksaalsest tõusust. Seetõttu ei ole kahe või enama prostaglandiini, prostaglandiini analoogi või
prostaglandiini derivaadi kasutamine soovitav.

Latanoprosti/timolooli manustamine suukaudselt beetablokaatorit võtvale patsiendile võib tugevdada
silmasisest rõhku langetavat toimet või süsteemset beetablokeerivat toimet. Kahe või enama paikse
beetaadrenoblokaatori kasutamine ei ole soovitatav.

Vahel on oftalmoloogiliste beetablokaatorite samaaegsel manustamisel koos adrenaliiniga (epinefriin)
esinenud müdriaasi.

Esineb aditiivsete toimete võimalus, mille tulemuseks on hüpotensioon ja/või väljendunud bradükardia,
kui timolooliga silmatilku manustatakse koos suukaudsete kaltsiumikanalite blokaatorite, guanetidiini
või beetablokaatorite, antiarütmikumide (sealhulgas amiodaroon), südameglükosiidide või
parasümpatomimeetikumidega.

Beetablokaatorite kasutamise ajal on klonidiinravi äkilisel lõpetamisel võimalik hüpertensiivse
reaktsiooni tugevnemine.

CYP2D6 inhibiitorite (näiteks kinidiin, fluoksetiin, paroksetiin) ja timolooli samaaegsel kasutamisel
on teatatud süsteemse beetaretseptorite blokaadi tugevnemisest (selle väljenduseks on olnud südame
löögisageduse vähenemine, depressioon).

Beetablokaatorid võivad suurendada diabeedivastaste ravimite hüpoglükeemilist toimet.
Beetablokaatorid võivad varjata hüpoglükeemia nähte ja sümptomeid (vt lõik 4.4).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus
Loomkatsetes ei ole latanoprostil ega timoloolil leitud olevat mingit mõju isas- või emasloomade
viljakusele.

Rasedus
Latanoprost
Latanoprosti kasutamise kohta rasedatel on vähe andmeid. Loomkatsed on näidanud
reproduktiivtoksilisust (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimestele ei ole teada.
Seetõttu ei tohi latanoprosti/timolooli raseduse ajal kasutada.

Timolool
Timolooli kasutamise kohta rasedatel on vähe andmeid. Timolooli võib raseduse ajal kasutada üksnes
selge vajaduse korral. Soovitusi süsteemse imendumise vähendamiseks vt lõik 4.2.
Epidemioloogilistes uuringutes ei ole beetablokaatorite suukaudsel kasutamisel täheldatud
väärarendite esinemist, samas on leitud risk emakasisese kasvu pidurdumiseks. Samuti on
vastsündinutel täheldatud beetaretseptorite blokaadi sümptomeid (näiteks bradükardia, hüpotensioon,
respiratoorne distress ja hüpoglükeemia), kui beetablokaatoreid on emale manustatud kuni sünnituseni.
Kui latanoprosti/timolooli kasutatakse kuni sünnituseni, siis tuleb vastsündinut esimestel elupäevadel
hoolikalt jälgida.
Järelikult ei tohi latanoprosti/timolooli raseduse ajal kasutada (vt lõik 5.3).

Imetamine
Beetablokaatorid erituvad rinnapiima. Siiski ei ole timolooli silmatilkades olev terapeutiline annus
suure tõenäosusega piisav, et erituda rinnapiima nii suures koguses, et põhjustada imikul
beetaretseptorite blokaadi kliinilisi sümptomeid. Soovitusi süsteemse imendumise vähendamiseks
vt lõik 4.2
Latanoprost ja selle metaboliidid võivad erituda rinnapiima. Seetõttu ei tohi imetavad emad kasutada
latanoprosti/timolooli või tuleb rinnaga toitmine lõpetada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Silmatilkade manustamine võib põhjustada mööduvat nägemise hägustumist. Patsiendid ei tohi juhtida
autot ega töötada masinatega, kuni see on möödunud.

4.8. Kõrvaltoimed

Enamik latanoprosti kõrvaltoimetest on seotud silmadega. Latanoprosti ja timolooli kombinatsiooni
põhiuuringu pikendusfaasist saadud andmete kohaselt kujunes 16…20%-l patsientidest välja
vikerkesta pigmentatsioon, mis võib olla jääv. Viieaastase kestusega latanoprosti avatud
ohutusuuringus täheldati iirise pigmentatsiooni 33%-l patsientidest (vt lõik 4.4). Muud silmadega
seotud kõrvaltoimed on tavaliselt mööduva iseloomuga ja ilmnevad vahetult manustamise järel. Kõige
tõsisemad timolooliga seotud kõrvaltoimed on olemuselt süsteemsed, need hõlmavad bradükardiat,
arütmiat, südame paispuudulikkust, bronhospasmi ja allergilisi reaktsioone.

Nagu teised paikselt manustatavad silmaravimid, imendub ka timolool süsteemsesse vereringesse. See
võib põhjustada samasuguseid kõrvaltoimeid nagu süsteemsete beetablokaatorite kasutamine.
Süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus paiksete silmaravimite manustamise järel on väiksem kui
süsteemse manustamise järel. Loetletud kõrvaltoimed hõlmavad neid reaktsioone, mida on täheldatud
beetablokeerivate silmaravimitega.

Kliinilistes uuringutes latanoprosti ja timolooli kombinatsiooniga ravitud patsientidel on täheldatud
alljärgnevaid kõrvaltoimeid.

Kõrvaltoimed liigitatakse esinemissageduse alusel järgmiselt.

Väga sage (≥ 1/10)
Sage (≥ 1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100)
Harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000)
Väga harv (< 1/10 000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Närvisüsteemi häired
Aeg-ajalt: peavalu.

Silma kahjustused
Väga sage: vikerkesta suurenenud pigmentatsioon.
Sage: silmaärritus (sh kipitus, põletustunne ja sügelemine), silmavalu.
Aeg-ajalt: silma hüpereemia, konjunktiviit, nägemise ähmastumine, suurenenud pisaravool, blefariit,
sarvkesta häired.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: nahalööve, sügelus.

Kliinilistes uuringutes, spontaansetes teadetes või kirjanduses on teatatud latanoprosti ja timolooli
kombinatsiooni üksikute koostisainete poolt põhjustatud kõrvaltoimetest.

Latanoprosti puhul
Infektsioonid ja infestatsioonid
Herpeetiline keratiit.

Närvisüsteemi häired
Pearinglus.

Silma kahjustused
Ripsmete ja siidkarvade muutused (pikenemine, paksenemine, pigmenteerumine, arvu suurenemine),
epiteeli punkterosioonid, periorbitaalne turse, iriit/uveiit, makulaarne turse (afaakiaga, pseudoafaakia
ja läätse tagumise kapsli rebendiga patsientidel või patsientidel, kellel on teadaolevad riskitegurid
makulaarse turse tekkeks), kuiva silma sündroom, keratiit, sarvkesta turse ja erosioonid, valesti
suunatud ripsmed, mis võivad mõnikord põhjustada silma ärritust, vikerkesta tsüst, fotofoobia,
periorbitaalpiirkonna ja silmalaugude muutused, mille tagajärjel süveneb silmalau vagu.

Südame häired
Olemasoleva stenokardia ägenemine patsientidel,
Südamepekslemine.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Astma, astma süvenemine ja düspnoe.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Silmalaugude naha tumenemine.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Liigesevalu, lihasvalu.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Valu rinnus.

Timolooli puhul
Immuunsüsteemi häired
Süsteemsed allergilised reaktsioonid, sealhulgas angioödeem, urtikaaria, paikne ja üldine lööve,
sügelus, anafülaktiline reaktsioon.

Ainevahetus- ja toitumishäired
Hüpoglükeemia.

Psühhiaatrilised häired
Unetus, depressioon, luupainajad, mälukaotus.

Närvisüsteemi häired
Minestus, tserebrovaskulaarne atakk, ajuisheemia, raskekujulise müasteenia nähtude ja sümptomite
süvenemine, pearinglus, paresteesia, peavalu.

Silma kahjustused
Silma ärrituse nähud ja sümptomid (näiteks põletustunne, torkimistunne, sügelemine, pisaravool,
punetus), blefariit, keratiit, hägune nägemine ja soonkesta irdumine pärast filtratsioonioperatsiooni (vt
lõik 4.4), sarvkesta tundlikkuse vähenemine, kuiva silma sündroom, sarvkesta erosioon, diploopia,
ptoos.

Kõrva ja labürindi kahjustused
Tinnitus.

Südame häired
Bradükardia, valu rinnus, südamepekslemine, turse, arütmia, südame paispuudulikkus,
atrioventrikulaarne blokaad, südameseiskus, südamepuudulikkus.

Vaskulaarsed häired
Hüpotensioon, Raynaud’ sündroom, külmad käed ja jalad.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Bronhospasm (eeskätt olemasoleva bronhospastilise haigusega patsientidel), düspnoe, köha.

Seedetrakti häired
Maitsetundlikkuse häired, iiveldus, kõhulahtisus, düspepsia, suukuivus, kõhuvalu, oksendamine.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Alopeetsia, psoriasiformne lööve või psoriaasi ägenemine, nahalööve.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Lihasvalu.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Seksuaalfunktsiooni häired, liibido vähenemine.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Asteenia/väsimus.

Väga harva on teatatud sarvkesta kaltsifikatsiooni juhtudest seoses fosfaate sisaldavate silmatilkadega
oluliselt kahjustatud sarvkestadega patsientidel.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Andmed latanoprosti/timolooli üleannustamise kohta inimestel puuduvad.

Süsteemsed sümptomid timolooli üleannustamisel on bradükardia, hüpotensioon, bronhospasm ja
südameseiskus. Selliste sümptomite tekkel tuleb rakendada sümptomaatilist ja toetavat ravi. Uuringute
andmetel ei ole timolool hästi dialüüsitav.

Peale silmaärrituse ja sidekesta hüpereemia ei ole latanoprosti üleannustamisel teada teisi silma või
süsteemseid kõrvaltoimeid.

Kui latanoprosti kogemata alla neelatakse, võib osutuda kasulikuks järgmine teave. Ravi: vajaduse
korral maoloputus. Sümptomaatiline ravi. Üks pudel sisaldab 125 mikrogrammi latanoprosti.
Latanoprost metaboliseeritakse ulatuslikult esmasel maksapassaažil. Intravenoosne infusioon annuses
3 mikrogrammi/kg tervetele vabatahtlikele ei põhjustanud mingeid sümptomeid, kuid annus
5,5...10 mikrogrammi/kg põhjustas iiveldust, kõhuvalu, pearinglust, väsimust, nahaõhetust ja
higistamist. Need nähud olid raskuselt kerged kuni mõõdukad ja möödusid ilma ravita 4 tunni jooksul
pärast infusiooni lõpetamist. Latanoprosti intravenoossel infundeerimisel ahvidele annuses kuni
500 mikrogrammi/kg ei ole täheldatud olulisi kõrvaltoimeid kardiovaskulaarsüsteemile.

Latanoprosti intravenoosset manustamist ahvidele on seostatud mööduva bronhokonstriktsiooniga.
Latanoprosti/timolooli seitse korda terapeutilisest annusest suurema annuse paiksel manustamisel ei
põhjustanud latanoprost keskmise raskusastmega bronhiaalastmaga patsientidel bronhokonstriktsiooni.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: oftalmoloogias kasutatavad ained, beetablokaatorid - timolool,
kombinatsioonid,
ATC-kood: S01ED51

Toimemehhanism
Latoxap koosneb kahest komponendist: latanoprost ja timoloolmaleaat. Ravimi toimeained alandavad
silmasisest rõhku erinevate toimemehhanismide abil ja toimeainete kombinatsiooni manustamisel
alaneb silmasisene rõhk enam kui mõlema toimeaine eraldi manustamisel.

Latanoprost on prostaglandiini F analoog, toimib selektiivselt prostanoid FP retseptorite agonistina,

mis langetab silmasisest rõhku silma vesivedeliku väljavoolu suurendamise kaudu. Silmasisese rõhu
langus algab ligikaudu 3…4 tunni jooksul pärast manustamist ja maksimaalne toime tugevus saabub
8…12 tunni järel. Rõhu langus jääb püsima vähemalt 24 tunniks.

Uuringud katseloomadel ja inimestel näitavad, et ravimi peamiseks toimemehhanismiks on
uveoskleraalse väljavoolu suurendamine, kuigi inimestel on täheldatud teatud määral ka väljavoolu
hõlbustumist (väljavoolutakistuse vähenemine).

Kliinilised uuringud on näidanud, et latanoprostil ei ole silma vesivedeliku tootmisele märkimisväärset
toimet. Ei ole leitud ka, et latanoprost toimiks vere ja silma vesivedeliku vahelisele barjäärile.

Latanoprostil ei ole toimeid või on ebaolulised toimed silmasisesele vereringele, kui seda kasutati
terapeutilises annuses ja uuringutes ahvidel. Sellest hoolimata võib paikse manustamise korral tekkida
kerge kuni mõõdukas konjunktivaalne või episkleraalne hüpereemia.

Ekstrakapsulaarse läätse eemaldamise läbi teinud ahvide silmade pikaajaline ravi latanoprostiga ei
mõjustanud fluorestsiinangiograafilise meetodi andmetel võrkkesta veresooni.

Latanoprost ei indutseerinud lühiajalise ravi korral inimesel pseudofaakiliste silmade tagumises
segmendis fluorestsiini lekkimist.

Latanoprostil ei ole kliiniliselt kasutatavates annustes leitud märkimisväärseid farmakoloogilisi
toimeid südame-veresoonkonnale ega hingamiselunditele.

Timolool on mitteselektiivne beeta-1- ja beeta-2-adrenoretseptorite blokaator, millel ei ole olulist
sümpatomimeetilist, otseselt müokardi pärssivat ega membraane stabiliseerivat toimet. Timolool
langetab silmasisest rõhku vesivedeliku tekke vähendamise teel tsiliaarses epiteelis. Timolooli täpset
toimemehhanismi ei ole kindlaks tehtud, tõenäoline on endogeense beetaadrenergilise stimulatsiooni
tõttu suurenenud tsüklilise AMP sünteesi inhibeerimine. Timoloolil ei ole leitud märkimisväärset
toimet vere-vesivedeliku barjääri permeaablusele vereplasmavalkude suhtes. Timolool ei ole
pikaajalisel kasutamisel avaldanud toimet küülikute silma regionaalsele verevarustusele.

Farmakodünaamilised toimed

Kliinilised toimed
Annustamisuuringutes alandas latanoprosti ja timolooli kombinatsioon keskmist päevast silmasisest
rõhku märkimisväärselt enam kui monoteraapiana üks kord ööpäevas manustatud latanoprost ja
timolool. Kahes topeltpimedas, hästikontrollitud, topeltimitatsiooniga kliinilises ravimiuuringus, mille
käigus vaadeldi silmasisese rõhu langust kuue kuu vältel, võrreldi latanoprosti ja timolooli
kombinatsiooni toimet latanoprosti ning timolooli monoteraapiaga patsientidel, kellel silma siserõhk
oli 25 mmHg või enam. 2…4-nädalase sissejuhatava ravi järel timolooliga (keskmiselt langes
silmasisene rõhk selle aja vältel 5 mmHg) saavutati silmasisese rõhu täiendav langus pärast 6-kuulist
ravi keskmiselt vastavalt 3,1 mmHg latanoprosti ja timolooli kombinatsiooni manustavate patsientide
rühmas, 2,0 mmHg latanoprostirühmas ja 0,6 mmHg timoloolirühmas (manustatuna kaks korda
ööpäevas). Nendele uuringutele järgnenud 6 kuud kestnud avatud jätku-uuringu vältel jäi latanoprosti
ja timolooli kombinatsiooni silmasisest rõhku langetav toime püsima.

Olemasolevad andmed näitavad, et õhtune annustamine võib silmasisese rõhu alandamisel olla
tõhusam kui hommikune manustamine. Kuid enne, kui soovitada patsiendil ravimit manustada kas
hommikul või õhtul, tuleb arvesse võtta tema eluviisi ja ravisoostumust.

Tuleb meeles pidada, et fikseeritud kombinatsiooni ebapiisava efektiivsuse puhul on uuringute
tulemused näidanud, et fikseerimata kombinatsioon, kus timolooli manustatakse kaks korda ööpäevas
ja latanoprosti üks kord ööpäevas, võib ikkagi olla tõhus.

Latanoprosti ja timolooli kombinatsiooni toime algab ühe tunni jooksul, maksimaalne toime saabub
6…8 tunni vältel pärast manustamist. Korduva manustamise korral kestab silmasisest rõhku langetav
toime manustamise järel kuni 24 tundi.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Latanoprost
Latanoprost on isopropüülester, ravimi eelvorm, mis iseenesest on inaktiivne, kuid muutub pärast
hüdrolüüsumist silma sarvkestas esteraaside toimel bioloogiliselt aktiivseks latanoprosti happeliseks
vormiks. Eelravim imendub hästi läbi sarvkesta ja kogu ravim, mis siseneb silma vesivedelikku,
hüdrolüüsitakse sarvkesta läbimisel.

Uuringud inimestel näitavad, et maksimaalne kontsentratsioon vesivedelikus (ligikaudu 15...30 ng/ml)
saabub ligikaudu 2 tundi pärast ainult latanoprosti silma manustamist. Latanoprosti paiksel
manustamisel ahvidele jaotus see peamiselt silma eesmisesse segmenti, konjunktiivi ja
silmalaugudesse. Ainult tühine osa ravimist jõuab silma tagumisse segmenti.

Latanoprosthappe plasmakliirens on 0,40 l/h/kg ja jaotusruumala on väike (0,16 l/kg) ning vereplasma
poolväärtusaeg on 17 minutit. Paiksel manustamisel silma on latanoprosthappe süsteemne biosaadavus
45%. Latanoprosthappe seonduvus vereplasma valkudega on 87%.

Latanoprosti happeline vorm silmas praktiliselt ei metaboliseeru. Peamine metabolism toimub maksas.
Plasma poolväärtusaeg inimesel on 17 minutit. Peamised metaboliidid, 1,2-dinor- ja
1,2,3,4-tetranor-metaboliidid, ei ole loomkatsetes bioloogilist aktiivsust näidanud või on avaldunud
ainult nõrk bioloogiline aktiivsus. Need väljutatakse peamiselt uriiniga.

Timolool
Timolooli maksimaalne kontsentratsioon vesivedelikus saabub ligikaudu 1 tund pärast silmatilkade
paikset manustamist. Osa manustatud annusest imendub süsteemsesse vereringesse ja ühe tilga paiksel
manustamisel kumbagi silma üks kord ööpäevas (300 mikrogrammi ööpäevas) saabub maksimaalne
kontsentratsioon vereplasmas (1 ng/ml) 10...20 minuti jooksul. Timolooli poolväärtusaeg plasmas on
ligikaudu 6 tundi. Timolooli metaboliseeritakse ulatuslikult maksas. Metaboliidid ja väike kogus
metaboliseerumata timolooli erituvad uriiniga.

Latanoprosti ja timolooli kombinatsioon
Latanoprosti ja timolooli vahel ei ole leitud farmakoloogilisi koostoimeid, ehkki võrreldes latanoprosti
monoteraapiaga suurenes 1...4 tundi pärast latanoprosti ja timolooli kombinatsiooni manustamist
latanoprosthappe kontsentratsioon vesivedelikus ligikaudu kaks korda.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Üksikute koostisosade ohutusprofiil silmale ja süsteemselt on hästi teada. Ei silma ega ja süsteemseid
kõrvaltoimeid ei täheldatud küülikutel, keda raviti paikselt fikseeritud kombinatsiooniga või samal ajal
eraldi manustatavate latanoprosti ja timolooli silmalahustega. Kummagi koostisosa farmakoloogilise
ohutuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.
Latanoprost ei mõjutanud sarvkesta haava paranemist küüliku silmas, kuid timolool pärssis protsessi
küüliku ja ahvi silmas, kui seda manustati üle ühe korra ööpäevas.

Latanoprost
Latanoprost on hästi talutav ja ohutu, süsteemset toksilisust põhjustab annuses, mis on vähemalt 1000
korda suurem kui silma manustatav terapeutiline annus. On näidatud, et intravenoosselt ilma
anesteesiata ahvidele manustatud latanoprosti suured annused (ligikaudu 100 korda suuremad kui
terapeutiline annus kilogrammi kehamassi kohta) suurendavad hingamissagedust, mis viitab ilmselt
lühikese kestusega bronhokonstriktsioonile. Loomuuringutes ei ole leitud, et latanoprostil oleks
sensibiliseerivaid toimeid.

Küülikutel või ahvidel ei ole toksilisi toimeid silmale täheldatud annuses kuni 100 mikrogrammi silma
ööpäevas (terapeutiline annus on ligikaudu 1,5 mikrogrammi silma ööpäevas). Samas on loomkatsetes
näidatud, et latanoprost suurendab ahvidel vikerkesta pigmenteerumist.

Pigmenteerumise suurenemise mehhanismiks peetakse melaniini sünteesi suurenemist vikerkesta
melanotsüütides, kuid proliferatiivseid muutusi seejuures ei täheldatud. Vikerkesta värvuse muutus
võib olla püsiv.

Kroonilise silmatoksilisuse uuringutes on näidatud, et latanoprosti manustamine silma annuses
6 mikrogrammi ööpäevas põhjustab ka silmalau suurenenud lõhenemist. See toime on pöörduv ja
esineb terapeutilise annuse ületamisel. Seda toimet inimestel ei ole täheldatud.

Latanoprostiga läbi viidud pöördmutatsiooni testid bakteritel, geenimutatsioonid hiire lümfoomis ja
hiire mikrotuumade testid andsid negatiivseid tulemusi. In vitro inimese lümfotsüütides täheldati
kromosoomide aberratsioone. Samasuguseid toimeid täheldati looduslikult esineva prostaglandiiniga
F ja see näitab, et tegemist on rühmale omase toimega.


Täiendavad mutageensuse uuringud in vitro / in vivo plaanivälise DNA sünteesi kohta rottidel olid
negatiivsed ja näitavad, et latanoprostil ei ole mutageenset potentsiaali. Kartsinogeensuse uuringud
hiirtel ja rottidel olid negatiivsed.

Latanoprostil ei ole loomuuringutes leitud mingeid toimeid isas- ega emasloomade fertiilsusele.
Embrüotoksilisuse uuringus rottidel ei täheldatud latanoprostil intravenoossel manustamisel (annustes
5, 50 ja 250 mikrogrammi/kg ööpäevas) embrüotoksilist toimet. Siiski põhjustas latanoprost küülikutel
loote surma annustes 5 mikrogrammi/kg ööpäevas ja rohkem.

Annus 5 mikrogrammi/kg ööpäevas (ligikaudu 100 korda suurem kui kliiniline annus) põhjustas
märkimisväärset embrüofetaalset toksilisust, mida iseloomustas hilise resorptsiooni ja abortide
esinemissageduse suurenemine ning loodete kaalu vähenemine.

Teratogeenset toimet ei ole täheldatud.

Timolool
Timoloolil ei leitud mingeid toimeid isaste ega emaste rottide viljakusele ning teratogeenset toimet ei
täheldatud hiirte, rottide ega küülikutega läbi viidud uuringutes.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid,
naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat,
veevaba dinaatriumfosfaat,
naatriumkloriid,
süstevesi,
naatriumhüdroksiidi või vesinikkloriidhapet kasutatakse pH korrigeerimiseks.

6.2. Sobimatus

In vitro uuringutes on tiomersaali sisaldavate silmatilkade segamisel preparaadiga Latoxap ilmnenud
pretsipitatsiooni. Kui taolisi ravimeid kasutatakse samal ajal preparaadiga Latoxap, peab ravimite
manustamise vahel olema vähemalt kümneminutiline intervall.

6.3. Kõlblikkusaeg

30 kuud
Pärast esmast avamist: 28 päeva.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Avamata ravim: hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Pärast esmast avamist: hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult. Hoida temperatuuril kuni
25 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

LDPE pudel (läbipaistev; 5 ml) koos LDPE tilgutiga (läbipaistev) ja HDPE korgiga (valge).

Üks pudel sisaldab 2,5 ml lahust.

Pakendi suurused: 1 x 2,5 ml, 2 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 4 x 2,5 ml, 5 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml, 7 x 2,5 ml, 8 x
2,5 ml, 9 x 2,5 ml, 10 x 2,5 ml ja 12 x 2,5 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

ja käsitsemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Sandoz d.d.
Verovskova 57
SI-1000 Ljubljana
Sloveenia

8. Müügiloa number

743311

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.05.2011
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2015

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015