ISDN-RATIOPHARM 40 MG

Toimeained: isosorbiitdinitraat

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel

Ravimi tugevus: 40mg 50TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ISDN-RATIOPHARM 40 MG ja milleks seda kasutatakse

Südame pärgarterite verevoolutust parandav ravim.

Näidustus
Stenokardi profülaktika.

2. Mida on vaja teada enne ISDN-RATIOPHARM 40 MG võtmist

Mida on vaja teada enne ISDN-ratiopharm 40 mg kasutamist

Ärge kasutage ISDN-ratiopharm 40 mg
- Kui olete isosorbiitdinitraadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline,
- äge vereringe puudulikkus (Å¡okk, vereringe kollaps),
- kardiogeenne Å¡okk, kui pole intraaortaalse kontrapulsatsiooni või positiivsete inotroopsete
preparaatide abil saavutatud piisavat vasaku vatsakese/lõpp-diastoolse rõhu tõusu,
- väga madal vererõhk (väljendunud hüpotensioon: süstoolne vererõhk alla 90 mmHg),
- hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia (südamelihase haigus, mille tõttu on südamemaht
vähenenud), konstriktiivne perikardiit (ahendav südamepauna põletik) ja perikardi tamponaad
(südamepauna tamponaad).
- samaaegne erektsioonihäirete ravis kasutatavate ravimite sildenafiili , vardenafiili ja tadalafiili
manustamine, kuna need ravimid võivad isosorbiiddinitraadi vererõhku alandavat toimet oluliselt
võimendada.
- kinnise nurga glaukoom.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne ISDN-ratiopharm 40 mg kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

Millistel juhtudel tohib ISDN-ratiopharm 40 mg'i manustada ainult eelnevalt arstiga konsulteerides
Järgnevalt on kirjeldatud juhud, mille puhul tohite te ISDN-ratiopharm 40 mg kasutada ainult teatud
tingimustel ja erilise ettevaatusega. Pöörduge antud juhtudel oma arsti poole. Ka siis, kui need olukorrad
on teie puhul juba varem esinenud.

Enne ISDN-ratiopharm 40 mg kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on:
- hüpertroofiline, obstruktiivne kardiomüopaatia
- perikardi tamponaad
- madal täitumisrõhk, näiteks äge südamelihaseinfarkt, vasaku vatsakese funktsiooni langus (vasaku
vatsakese puudulikkus). Vältida tuleks süstoolse vererõhu langust alla 90 mmHg.
- aordi- ja/või mitraalklapi ahenemus.
- kalduvus madalast vererõhust tingitud vereringehäirete (ortostaatiliste vereringehäirete) tekkeks.
- koljusisese (intrakraniaalse) rõhu tõusu põhjustavad haigused (siiamaani on koljusisese rõhu tõusu
täheldatud ainult suurte glütseroolnitraadi annuste veenisisesel manustamisel).

ISDN-ratiopharm 40 mg ei sobi äkki tekkinud stenokardiahoo (näiteks järsku tekkinud valu rinnus, äge
südamelihaseinfarkt) raviks.

Muud ravimid ja ISDN-ratiopharm 40 mg
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

Samaaegne teiste veresooni laiendavate (vasodilataatorite), vererõhku alandavate (antihüpertensiivsete),
beeta-adrenoblokaatorite, vett väljutavate ravimite (diureetikumide), AKE-inhibiitorite, kaltsiumikanalite
antagonistide, neuroleptikumide või tritsükliliste antidepressantide ja alkoholi manustamine võib
suurendada ISDN-ratiopharm 40 mg vererõhku alandavat toimet.
Lämmastikmonooksiidi doonorite (näiteks ISDN-ratiopharm 40 mg toimeaine) ja samaaegne
erektsioonihäirete ravis kasutatavate ravimite sildenafiili , vardenafiili ja tadalafiili kasutamisel võib
vererõhku alandav toime märkimisväärselt tugevneda (vt “Vastunäidustused”).

ISDN-ratiopharm 40 mg võib dihüdroergotamiiniga (DHE) samaaegsel kasutamisel põhjustada DHE
plasmakontsentratsiooni suurenemist ja sellest tingitud vererõhu tõusu.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Mida peab silmas pidama raseduse ja rinnaga toitmise ajal
Raseduse ja imetamise ajal tohib isosorbiitdinitraati kasutada ainult äärmise vajaduse korral ja suure
ettevaatusega, kuna puuduvad piisavad kogemused ravimi raseduse- ja imetamiseaegse kasutamise kohta.
Loomkatsetes ei ole täheldatud loodet kahjustavaid toimeid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Isosorbiitdinitraat võib ka soovitatud annuste kasutamisel vähendada reaktsioonivõimet, mille tõttu võib
olla häiritud auto juhtimise, masinate käsitsemise ja ilma kindla toeta töötamise võime. Eelkõige kehtib
see ravi alustamisel, annuste suurendamisel ja ravimite vahetamisel ning samuti samaaegsel alkoholi
tarvitamisel.

ISDN-ratiopharm 40 mg sisaldab laktoosi
Ravim sisaldab abiainena laktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne
ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


3. Kuidas ISDN-RATIOPHARM 40 MG võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine: manustamisviis ja kestus
Kui arst ei ole ISDN-ratiopharm 40 mg teisiti määranud, kehtivad järgmised juhised. Palun pidage
kinni kasutamisjuhendist, vastasel juhul ei pruugi ravim ISDN-ratiopharm 40 mg õigesti toimida.

Kui ei ole teisiti määratud, kehtivad järgmised annustamisjuhised:

Manustatakse üks kapsel ISDN-ratiopharm 40 mg üks kord ööpäevas (vastavalt 40 mg
isosorbiitdinitraati).
Ravimi suurema vajaduse korral võib manustada ühe kapsli ISDN-ratiopharm 40 mg kaks korda
ööpäevas (vastavalt 80 mg isosorbiitdinitraati).

Manustamisviis
Kuidas ja millal peate ISDN-ratiopharm 40 mg kasutama

Kapslid tuleb tervelt alla neelata piisava koguse vedelikuga (näiteks 1 klaasitäis vett).
Ravi tuleb alustada väikeste annustega, mida seejärel aeglaselt suurendatakse kuni piisava toime
saavutamiseni.

Ravi kestus
Kui kaua peate ISDN-ratiopharm 40 mg kasutama

Ravi kestuse määrab arst.

Märkus:
Kirjeldatud on harjumuse e tolerantsuse kujunemist isosorbiitdinitraadi suhtes ning ristuva tolerantsuse
teket teiste nitropreparaatidega. Toime nõrgenemise või kadumise vältimiseks tuleks hoiduda suurte
annuste pidevast kasutamisest.

Kui te kasutate ISDN-ratiopharm 40 mg rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise kahtlusest teavitage koheselt oma arsti.
Manustatud kogusest sõltuvalt võib tekkida tugev vererõhu langus (hüpotoonia) koos pulsi reflektoorse
kiirenemise, nõrkustunde, peapöörituse ja uimasuse ning samuti peavalu, nahaõhetuse, iivelduse,
oksendamise ja kõhulahtisusega.

Kui te unustate ISDN-ratiopharm 40 mg kasutada
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamiseks on kasutusel järgmine klassifikatsioon:

Väga sageli
> 1/10
Sageli
> 1/100 kuni < 1/10
Aeg-ajalt
> 1/1000 kuni < 1/100
Harva
> 1/10 000 kuni < 1/1000
Väga harva
< 1/10 000
Teadmata
Sagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata

Närvisüsteemi häired
Väga sage: peavalu
Teadmata: pearinglus

Südamehäired
Teadmata: südamepekslemine, tahhükardia

Vaskulaarsed häired
Teadmata: nahaõhetus, ortostaatiline hüpotensioon (vererõhu langus püstitõusmisel), minestamine
(vererõhu langusest tingitud)

Seedetrakti häired
Teadmata: iiveldus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv: nahalööve
Väga harv: tõsised nahareaktsioonid, angioödeem

Üldised häired ja reaktsioonid manustamiskohas
Teadmata: rinnakutagune ebamugavustunne

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ISDN-RATIOPHARM 40 MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ISDN-ratiopharm 40 mg sisaldab
Toimeaine on isosorbiitdinitraat. Üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 40 mg
isosorbiitdinitraati.

Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, karmelloosnaatrium, hüpromelloos,
kolloidne hüdreeritud räni, ammooniummetakrülaatkopolümeer (tüüp A),
ammooniummetakrülaatkopolümeer (tüüp B), trietüültsitraat, želatiin, vesi, magneesiumstearaat,
värvained titaandioksiid (E 171), kollane raudoksiid (E 172) ja punane raudoksiid (E172).

Kuidas ISDN-ratiopharm 40 mg välja näeb ja pakendi sisu
Kapslikeha ja -kaas: oranž, läbipaistmatu, peale märgitud „ISD40“. Kapsli sisu: valged kuni kergelt
kollakad pelletid.

PVC-alumiinium blister sisaldab 50 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit.
PVC-alumiinium blister sisaldab 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Müügiloa hoidja:
ratiopharm GmbH,
Graf-Arco-Str. 3,
89079 Ulm,
Saksamaa

Tootja:
Merckle GmbH,
Ludwig-Merckle-Str. 3,
89143 Blaubeuren,
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

ratiopharm
Lõõtsa 8,
11415, Tallinn
Tel: +372 661 0801


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

ISDN-ratiopharm 5 mg tabletid
ISDN-ratiopharm 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
ISDN-ratiopharm 40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

ISDN-ratiopharm 5 mg
Üks tablett sisaldab 5 mg isosorbiitdinitraati.

ISDN-ratiopharm 20 mg
Üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 20 mg isosorbiitdinitraati.

ISDN-ratiopharm 40 mg
Üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 40 mg isosorbiitdinitraati.

INN. Isosorbidi dinitras

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

ISDN-ratiopharm 5 mg tabletid
Ümmargused valged kaksikkumerad tabletid, poolitusjoonega ühel pool ja märgis "D/5" samal poolel.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

ISDN-ratiopharm 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Kapslikeha ja -kaas: kollane, läbipaistmatu, peale märgitud "ISD20".
Kapsli sisu: valged kuni kergelt kollakad pelletid.

ISDN-ratiopharm 40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Kapslikeha ja -kaas: oranž, läbipaistmatu, peale märgitud "ISD40" .
Kapsli sisu: valged kuni kergelt kollakad pelletid.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

ISDN-ratiopharm 5 mg tabletid
- ägeda stenokardiahoo profülaktika ja ravi.

ISDN-ratiopharm 20/40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
- stenokardia profülaktika ja ravi;
- täiendava ravimina südamepuudulikkuse korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

ISDN-ratiopharm 5 mg
Annustamine toimub individuaalselt, vastavalt vajadusele, vt Manustamisviis ja kasutamise kestus.
Nõuanne: hoolimata muutumatust annustamisest ja püsivast nitraatide kontsentratsioonist on
täheldatud toime vähenemist.

ISDN-ratiopharm 20/40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Tavaline annus on 40 mg isosorbiitdinitraati.
Nitraatide suurema vajaduse puhul võib annust suurendada, manustades 20 mg 3 korda ööpäevas või
40 mg 2 korda ööpäevas.
Ühe kõvakapsli manustamisel 2 korda ööpäevas peab ravimi täieliku toime säilitamiseks teine ravimi
annus järgnema mitte hiljem kui 6 tundi pärast esimest annust.

Manustamisviis ja kasutamise kestus

ISDN-ratiopharm 5 mg
Stenokardiahoo puhul või enne koormust lasta tabletil keele all või põses sulada või tablett närida ilma alla neelamata suhu jätta.

Kasutamise kestuse üle otsustab raviarst.

ISDN-ratiopharm 20/40 toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Retardkapslid võetakse sisse närimata koos piisava koguse vedelikuga (nt klaasi veega).
Ravi peab alustama väiksemate annustega, mida suurendatakse aeglaselt vajaliku tasemeni.
Kasutamise kestuse üle otsustab raviarst.

4.3. Vastunäidustused

Isosorbiitdinitraati ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:
- ülitundlikkus isosorbiitdinitraadi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- äge vereringe puudulikkus (šokk, vereringe kollaps)
- kardiogeenne šokk, juhul kui intraaortaalne vastupulsatsioon või positiivsed inotroopsed ravimid
ei taga piisavalt kõrget vasaku vatsakese lõppdiastoolset rõhku
- hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia, konstriktiivne perikardiit ja perikardi tamponaad,
- väljendunud hüpotensioon (süstoolne vererõhk alla 90 mmHg)
- samaaegne fosfodiesteraas-5-inhibiitorite kasutamine (nt sildenafiil, tadalafiil või vardenafiil),
sest nende mõjul võib isosorbiitdinitraadi vererõhku alandav toime märkimisväärselt tugevneda
ISDN-ratiopharm 5 mg ei tohi kasutada ka siis, kui fosfodiesteraas-5-inhibiitorit võtnud
patsientidel tekivad ägedad stenokardilised kaebused.

ISDN-ratiopharm 20/40 mg ei ole sobiv ägeda stenokardiahoo ja ägeda müokardiinfarkti raviks.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pikaajalise ravi korral võib isosorbiitdinitraadile tekkinud tolerantsuse tõttu ravi mõju nõrgeneda.
Sellisel juhul on soovitatav perioodiline ravi.

Isosorbiitdinitraati tuleb järgmistel juhtudel kasutada ainult äärmisel vajadusel:
- hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia
- perikardi tamponaad
- madal täitumisrõhk, näiteks ägeda müokardiinfarkti puhul, vasaku vatsakese funktsiooni langus
(vasaku poole puudulikkus). Peab vältima süstoolse vererõhu langust alla 90 mmHg;
- aordi- ja/või mitraalstenoos;
- kalduvus ortostaatiliste vereringe regulatsioonihäirete tekkeks;
- haigused, millega kaasneb kõrgenenud koljusisene rõhk (senini on edasist rõhu tõusu täheldatud
vaid intravenoosse glütseroolnitraadi suurte annuste puhul).

ISDN-ratiopharm 20 mg ei ole sobiv ägeda stenokardiahoo ja ägeda müokardiinfarkti raviks.

Isosorbiitdinitraadi manustamisel võib tingituna verevoolu relatiivsest ümberjaotumisest
hüpoventileeritud alveolaarosadesse tekkida mööduv hüpokseemia ja koronaartõvega patsientidel
vallanduda isheemia.

Kirjeldatud on tolerantsuse kujunemist isosorbiitdinitraadi suhtes ning ristuva tolerantsuse teket teiste
nitropreparaatidega. Toime nõrgenemise või kadumise vältimiseks tuleks hoiduda suurte annuste
pidevast kasutamisest.
Patsiendid harvaesineva päriliku galaktoosi või fruktoosi talumatusega, Lappi laktaasi
puudulikkusega, glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni või sukraasiisomaltaasi puudulikkusega ei tohi
seda ravimit tarvitada.

ISDN-ratiopharm sisaldab laktoosi. Patsientidel, kellel esineb harva esinev päriliku galaktoosi,
laktaasi puudulikkus või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni või sukraasiisomaltaasi puudulikkus ei
tohi ISDN-ratiopharm'i kasutada.

ISDN-ratiopharm 5 mg sisaldab mannitooli, millel võib olla vähene laksatiivne mõju.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Arvestama peab järgmiste koostoimetega:
samaaegne vasodilataatorite, antihüpertensiivsete ravimite, β-adrenoblokaatorite, diureetikumide,
AKE-inhibiitorite, kaltsiumiantagonistide, neuroleptikumide või tritsükliliste antidepressantide ja
alkoholi kasutamine võib tugevdada isosorbiitdinitraadi vererõhku langetavat toimet.

Isosorbiitdinitraadi ja fosfodiesteraas-5-inhibiitorite (sildenafiil, tadalafiil, vardenafiil) kasutamine
võib põhjsutada märkimisväärset vererõhu langust, isheemiat ning vereringe häireid koos püsivate
südame- ja ajukahjustustega. Annustamisintervall eelpool toodud ravimite ja isosorbiitdinitraadi vahel
peaks olema vähemalt 24 tundi.

Samaaegne isosorbiitdinitraadi ja dihüdroergotamiini kasutamine võib põhjustada DHE-taseme tõusu
ja seega suurendada viimase vererõhku tõstvat toimet.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Reproduktsiooni uuringutes rottidel ja küülikutel ei täheldatud isossorbiitdinitraati kahjulikku toimet
lootele isegi annuste juures, mis olid toksilised emasloomale. Kuna puuduvad piisavad kogemused
ravimi kasutamisest rasedatel naistel, tohib ravimit kasutada ettevaatlikult ja ainult arsti järelevalve all
kui ravist oodatav kasu ületab võimaliku riski lootele.

Ei ole teada, kas isosorbiitdinitraat eritub rinnapiima. Imetavatel emadel tuleb ravimit kasutada
ettevaatusega. Kui ravimit kasutatakse imetamise ajal, tuleb tähelepanu pöörata ravimi võimalikele
toimetele vastsündinule.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Isosorbiitdinitraat võib ka ettekirjutuste järgse kasutamise puhul muuta reaktsioonikiirust ja omab
seega märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Eriti kehtib see ravi
alustamise, annuse suurendamise ja preparaatide vahetamise kohta, samuti koostoimes alkoholiga.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamiseks on kasutusel järgmine klassifikatsioon:

Väga sageli
> 1/10
Sageli
> 1/100 kuni < 1/10
Aeg-ajalt
> 1/1000 kuni < 1/100
Harva
> 1/10 000 kuni < 1/1000
Väga harva
< 1/10 000
Teadmata
Sagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata

Närvisüsteemi häired
Väga sage: peavalu
Teadmata: pearinglus

Südamehäired
Teadmata: südamepekslemine, tahhükardia

Vaskulaarsed häired
Teadmata: nahaõhetus, ortostaatiline hüpotensioon, sünkoop

Seedetrakti häired
Teadmata: iiveldus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Harv: nahalööve
Väga harv: üksikjuhtudel on teatatud eksfoliatiivse dermatiidi, Stevensi-Johnsoni sündroomi ja
angioödeemi tekkest.

Üldised häired ja reaktsioonid manustamiskohas
Teadmata: retrosternaalne ebamugavustunne


Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid
Vererõhu langus ortostaatiliste regulatsioonihäiretega, reflektoorne tahhükardia ja peavalud.
Esineda võivad nõrkustunne, pearinglus, uimasus, punetus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.
Suurte annuste puhul (>20 mg/kg kehakaalu kohta) peab ISDN-i lammutamisel tekkivate nitritioonide
tõttu arvestama methemoglobiini moodustumise, tsüanoosi, õhupuuduse ja tahhüpnoega.
Väga suurte annuste puhul võib tekkida intrakraniaalse rõhu tõus koos tserebraalsete sümptomitega.
Kroonilise üleannustamise puhul on mõõdetud methemoglobiini kõrgenenud taset, mille kliiniline
tähendus on vaieldav.

Üleannustamise ravi
Lisaks üldistele abinõudele nagu maoloputus ja patsiendi asetamine horisontaalasendisse, kus jalad on
peast kõrgemal, peab intensiivravi tingimustes jälgima elulisi näitajaid ja vajadusel neid korrigeerima.

Väljendunud hüpotensiooni ja/või šoki puhul peab järgnema voluumeni täitmine, erandjuhtumitel
võib tsirkulatsiooni parandamiseks süstida noradrenaliini ja/või dopamiini.
Adrenaliini ja sarnaste ainete manustamine on vastunäidustatud.

Sõltuvalt raskusastmest on methemoglobineemia puhul kasutusel järgmised antidoodid:
1. vitamiin C: 1 g p.o. või naatriumisoolana i.v.
2. metüleensinine: kuni 50 ml 1% metüleensinise lahust i.v.
3. toluidiinsinine: algselt 2...4 mg/kg kehakaalu kohta rangelt intravenoosselt, vajadusel korduvalt 2
mg/kg kehakaalu kohta 1-tunniste intervallide järel.
4. hapnikravi, hemodialüüs, verevahetus.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutilne rühm: südamehaiguste korral kasutatavad vasodilataatorid, orgaanilised
nitraadid, ATC-kood: C01DA08

Isosorbiitdinitraat toimib otseselt veresoonte silelihaseid lõõgastavalt ja põhjustab vasodilatsiooni.
Postkapillaarsed mahtuvussooned ja suured arterid - eriti koronaararterite veel reageerivad osad - on
seejuures enam haaratud kui vastupanusooned.
Vasodilatsioon voolu teel viib venoosse kapatsiteedi suurenemiseni , väheneb tagasivool südamesse,
vatsakeste voluumen ja täitumisrõhk langeb ("eelkoormuse langus").
Vatsakeste vähenenud raadius ja vähenenud süstoolne seinapinge alandavad müokardiaalset energiat,
täpsemini O vajadust.
2
Südame täitumisrõhu vähenemine soodustab isheemiaohtlike subendokardiaalsete seinakihtide
perfusiooni, regionaalne seina liikuvus ja löögimaht võivad paraneda.
Südamele lähedaste suurte arterite dilatsioon põhjustab nii süsteemse ("järelkoormuse langus") kui ka
pulmonaalse vastupanu vähenemist.
Isosorbiitdinitraat põhjustab relaksatsiooni bronhiaallihastes, kusejuhades, sapipõie muskulatuuris, nii
sapiteedes kui söögitorus, peen- ja jämesooles, kaasa arvatud sfinkterites.
Molekulaarsel tasemel toimivad nitraadid suure tõenäosusega üle lämmastikoksiidi (NO) ja
guanosüülmonofosfaadi (cGMP), mida peetakse relaksatsiooni mediaatoriks.

5.2. Farmakokineetilised omadused

ISDN imendub suu limaskestalt kiiresti (toime algus 1...2[...5] minuti pärast, maksimaalne
plasmakontsentratsioon saabub 6...10[...15] minuti pärast), seedetraktist siiski aeglasemalt (toime
algus 15...30 minuti pärast, maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 15 minuti kuni 1...2 tunni
möödudes).

ISDN läbib esmase maksapassaaži, mis suukaudse manustamise puhul on enam väljendunud kui
sublingvaalsel manustamisel. Maksas, aga ka paljudes teistes kudedes (nt erütrotsüütides) järgneb
astmeliselt reduktiivne denitrifikatsioon glutatioon-S-transferaasi abil. Samuti tekivad
farmakoloogiliselt aktiivsed metaboliidid: ca 60% isosorbiid-5-nitraati (IS-5-N) ja 20...25%
isosorbiid-2-nitraati (IS-2-N), ülejäänud denitrifitseeritakse ilmselt samaaegselt isosorbiidiks.

Isosorbiitmononitraadid lagundatakse oluliselt aeglasemalt (IS-5-N poolväärtusaeg 4...6 tundi, IS-2-N
poolväärtusaeg 1,5...2 tundi) kui ISDN (poolväärtusaeg 30...60 minutit).

ISDN-i metabolismi lõpp-produktid on muuhulgas IS-5-N glükuroniid, isosorbiit ja sorbiit. 99%
eliminatsioonist toimub neerude kaudu. Neerufunktsiooni häirete puhul toimub ISDN-i ja tema
aktiivsete metaboliitide eliminatsioon muutumatult, maksafunktsiooni häiretega patsientidel võib
ISDN-i plasmakontsentratsioon suureneda ja metaboliidi IS-5-N kontsentratsioon väheneda.

Tolerantsus:
Hoolimata püsivast annusest ja konstantsest nitraatide tasemest täheldati toime vähenemist.
Olemasolev tolerantsus kaob, kui ravi 24 tunniks katkestada.
Vahelduva manustamise puhul ei täheldatud tolerantsuse teket.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Äge toksilisus
Ägeda toksilisuse uuringud pole näidanud erilist tundlikkust toimeaine suhtes.

Krooniline toksilisus
Kroonilise toksilisuse uuringutes rottidel ja koertel ilmnesid äärmiselt suurte annuste puhul (rott 480
mg/kg kehakaalu kohta/ööpäevas, koer 90 mg/kg kehakaalu kohta/ööpäevas) toksilised toimed
kesknärvisüsteemi sümptomite ja maksa suurenemisena. Maksa suurenemist võib seletada
isosorbiitdinitraadi farmakodünaamika toimega.

Mutageenne ja tumorigeenne toime
Pikaajaline uuring rottidel ei andnud viiteid isosorbiitdinitraadi tumorigeense toime kohta.
Mitmed mutageensusuuringud (in vitro ja in vivo) olid negatiivsed.

Reproduktsioonitoksilisus
Uuringud loomadel ei andnud viiteid isosorbiitdinitraadi teratogeense toime kohta.

Puuduvad piisavad kogemused ravimi kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

ISDN-ratiopharm 5 mg
Laktoosmonohüdraat, D-mannitool, maisitärklis, mikrokristalne tselluloos, kopovidoon, talk,
ränidioksiid, magneesiumstearaat, naatriumtsüklamaat.

ISDN-ratiopharm 20 mg
Laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, karmelloosnaatrium, hüpromelloos, ränidioksiid,
ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp A), ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp B),
trietüültsitraat, magneesiumstearaat, želatiin, vesi, värvained titaandioksiid (E 171), kollane
raudoksiid (E 172) ja punane raudoksiid (E172).

ISDN-ratiopharm 40 mg
Laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, karmelloosnaatrium, hüpromelloos, kolloidne
hüdreeritud räni, ammooniummetakrülaadi kopolümeer (tüüp A), ammooniummetakrülaadi
kopolümeer (tüüp B), trietüültsitraat, magneesiumstearaat, želatiin, vesi, värvained titaandioksiid (E
171), kollane raudoksiid (E 172) ja punane raudoksiid (E172).

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

5 mg: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
20/40 mg: Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

ISDN-ratiopharm 5 mg
PVC-alumiinium blister, mis sisaldab 50 või 100 tabletti.

ISDN-ratiopharm 20/40 mg
PVC-alumiinium blister, mis sisaldab 50 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

.

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

ratiopharm GmbH,
Graf-Arca-Str.3,
89079 Ulm,
Saksamaa

8. Müügiloa number

ISDN-ratiopharm 5 mg: 049394
ISDN-ratiopharm 20 mg: 180197
ISDN-ratiopharm 40 mg: 067594

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ISDN-ratiopharm 5 mg: 11.06.2004/27.06.2014
ISDN-ratiopharm 20 mg: 11.06.2004/27.06.2014
ISDN-ratiopharm 40 mg: 17.12.1999/22.10.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2015