IMEX

Toimeained: tetratsükliin

Ravimi vorm: salv

Ravimi tugevus: 30mg 1g 20g 1TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on IMEX ja milleks seda kasutatakse

Imex on antibiootikumi sisaldav salv välispidiseks kasutamiseks.
Imex salvi kasutatakse akne, eriti akne põletikuliste vormide raviks.

Papulopustuloosse akne paikne ravi.

2. Mida on vaja teada enne IMEX võtmist

Ärge kasutage Imex salvi:
- kui olete tetratsükliinile või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle
ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga
Kuigi raseduse aegsel kasutamisel ei ole ilmnenud loodet kahjustavat toimet, ei tohi ravimit kasutada
raseduse ajal, v.a arsti eriloal.

Muud ravimid ja IMEX:
Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid
Koostoimeid teiste ravimitega ei ole teada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Puudub toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas IMEX võtta

Kuidas IMEX 't kasutada

Kasutage Imex salvi alati alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arst ei ole teisiti määranud, siis tuleb salv kanda õhukese kihina ravitavatele nahapiirkondadele
1...3 korda päevas ja hõõruda kergelt sisse. Ravi kestus ei ole ajaliselt piiratud.

Kui teil on tunne, et Imex'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te unustate Imex salvi kasutada:
Määrige salv nahale niipea kui see teile meelde tuleb ja jätkake siis salvi tavapärast manustamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt (rohkem kui 1 isikul 1000-st isikust ja vähem kui 1 isikul 100-st isikust):
• Naha sügelus, põletustunne ja punetus.

Harvat (rohkem kui 1 isikul 10 000-st isikust ja vähem kui 1 isikul 1000-st isikust):
• Naha kuivus.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas IMEX säilitada

Kuidas IMEX'it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Pärast tuubi esmakordset avamist kasutuskõlblik 6 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Imex sisaldab:
- Toimeaine on tetratsükliin. 1 g salvi sisaldab toimeainena 30 mg tetratsükliinvesinikkloriidi.
- Abiained on valge vaseliin, keskmise ahelaga triglütseriidid ning värvained E 171 ja E 172

Kuidas Imex välja näeb ja pakendi sisu:
Imex on naha värvusega salv.
20 g salvi tuubis

Müügiloa hoidja
Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100
D - 60318 Frankfurt/Main
Saksamaa

Tootja:
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstr. 100
D - 60318 Frankfurt/Main
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

H.Abbe Pharma GmbH
Pirita tee 20T
10127 Tallinn
Tel. 646 0980


Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Imex, 30 mg/g salv

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g salvi sisaldab toimeainena 30 mg tetratsükliinvesinikkloriidi.
INN. Tetracyclinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Salv.
Salv on pruunikas, naha värvusega.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Papulopustuloosse akne paikne ravi.
Antimikroobsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Salv kanda õhukese kihina ravitavatele nahapiirkondadele 1...3 korda päevas ja hõõruda kergelt sisse.
Ravi kestus ei ole ajaliselt piiratud.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus tetratsükliini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete) suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pikaajalise kasutamise korral võib suureneda sensibiliseerumine oht.
Salv ei tohi sattuda silma ja limaskestadele, seda ei tohi sisse võtta.
Sarnaselt teiste antibakteriaalsete ainetega võib tetratsükliini pikaajalisel kasutamisel tekkida
mittetundlike mikroorganismide, sh seente vohamine.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kuigi lokaalsel manustamisel tetratsükliin praktiliselt ei imendu ja embrüotoksilist toimet pole
täheldatud, võib Imex salvi raseduse ja imetamise ajal kasutada ainult selgel näidustusel.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Väga sage
(> 1/10)
Sage
(>1/100 kuni < 1/10)
Aeg-ajalt
(> 1/1,000 kuni < 1/100)
Harv
(>1/10,000 kuni < 1/1,000)
Väga harv
(< 1/10,000), sealhulgas üksikjuhud

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt on tekkinud naha sügelus, põletustunne ja punetus.
Harva on täheldatud naha kuivust.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Ei ole asjakohane.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antibiootikumid ja kemoterapeutikumid dermatoloogias kasutamiseks,
ATC-kood: D06AA04

Bakteriostaatilise toime tõttu väheneb Imex’i pikaajalisel kasutamisel Propionibacterium’i
kolonisatsioon. Sõltumata mikroobide hulgast, väheneb bakteriaalse proteiini süntees, mille tagajärjel
moodustub vähem:

Propionibacterium’i eksoensüüme, s.o vabu rasvhappeid moodustavaid lipaase; hüaluronidaasi, mis
suurendab komedoonide follikulaarse epiteeli permeaablust; ning proteaase, mis mõjutavad keratiini
moodustavate rakkude struktuuri ja talitlust.

Propionibacterium’i kemotaktiliselt aktiivse substantsi vähenenud moodustumine põhjustab
granulotsüütide ja lümfotsüütide tungimist folliikulitesse.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imex'ist tetratsükliin läbi naha praktiliselt ei imendu.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kuna tetratsükliin praktiliselt ei imendu, ei ole oodata ka süsteemset toimet.

Loomkatsetes uuriti Imex'i sensibiliseerivat toimet. Merisigadel läbi viidud uuringutes
nahareaktsioone ei ilmnenud.
Epikutaantestis ja korduva kokkupuute testis inimestel allergilisi reaktsioone ei täheldatud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Valge vaseliin, keskmise ahelaga triglütseriidid ning värvained E 171 ja E 172

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.
Pärast tuubi esmakordset avamist 6 kuud.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

20 g tuubis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Merz Pharmaceuticals GmbH
Eckenheimer Landstr. 100
60318 Frankfurt/Main
Saksamaa

8. Müügiloa number

238298

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

11.12.1998/31.03.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014