GLUCOSE B. BRAUN 5%

Toimeained: süsivesikud

Ravimi vorm: infusioonilahus

Ravimi tugevus: 5% 500ml 10TK

Haiglapakend

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on GLUCOSE B. BRAUN 5% ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Glucose B. Braun 5% infusioonilahus ja milleks seda kasutatakse

Glucose B. Braun 5% infusioonilahus on glükoosi sisaldav lahus. Seda kasutatakse tilgutiga veeni
manustatavate (veenisisese infusiooniga) ravimite lahustamiseks või lahjendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne GLUCOSE B. BRAUN 5% võtmist

Mida on vaja teada enne Glucose B. Braun 5% infusioonilahuse kasutamist

Ärge kasutage Glucose B. Braun 5% infusioonilahust

Glucose B. Braun 5% infusioonilahust ei manustata teile, kui teil esineb:

• liiga kõrge veresuhkru tase (hüperglükeemia), mille kontrollimiseks on vaja rohkem kui 6
ühikut insuliini tunnis
• happeliste ainete kõrge tase veres (metaboolne atsidoos)

Selle lahuse suuri koguseid ei tohi teile manustada, kui teil on:

• kehas liiga palju vett
• äge südamepuudulikkus
• vesi kopsudes

Glucose B. Braun 5% infusioonilahust ei tohi kasutada vedelikudefitsiidi raviks üksinda, sest see ei
sisalda soolasid (elektrolüüte).
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Glucose B. Braun 5% infusioonilahuse kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või
meditsiiniõega.
Seda ravimit ei tohi kasutada vedelikudefitsiidi raviks ilma küllaldase soolade manustamiseta (vt ka
ülalpool „Ärge kasutage Glucose B. Braun 5% infusioonilahust”), sest see võib märgatavalt vähendada
soolade (eriti kaaliumi ja naatriumi) kontsentratsiooni teie veres. Soolade puudus võib põhjustada
probleeme südamega ning kahjustada aju. Riskiohus on eriti lapsed, eakad patsiendid ja halvas
üldseisundis olevad patsiendid.
1.

3. Kuidas GLUCOSE B. BRAUN 5% võtta

1 - Pakendi infoleht, eesti keeles
Tuleb tagada küllaldane sooladega (eriti kaaliumi ja naatriumiga) varustamine.
Teie veresuhkru, vedeliku, elektrolüütide (eriti kaaliumi) taset ja happe-aluse tasakaalu kontrollitakse
veendumaks, et need on infusiooni ajal korrektsed. Seetõttu võetakse teilt vereproove.
Vajadusel tuleb teie veresuhkru taset kontrollida insuliini manustamisega. Teie arst arvestab, et teie
vere kaaliumitase võib sel juhul väheneda.
Teie arst kaalutleb väga hoolikalt, kas see ravim on teile sobiv, kui teil esineb:
- diabeet;
- glükoosi metabolismi mis tahes häired (nt pärast operatsioone või vigastusi);
- neerufunktsiooni kahjustus.
Tavaolukordades ei tohi te seda ravimit manustada, kui teil on varem toimunud või on hiljuti toimunud
insult - välja arvatud juhul, kui teie arst peab seda teie taastumiseks oluliseks.
Kui teile tehakse ka vereülekandeid, tehakse seda läbi teise infusioonisüsteemi.
Teie arst võtab arvesse ohutusinfo lahustatud või lahjendatud ravimi Glucose B. Braun 50 mg/ml
infusioonilahuse kohta.
Lapsed
Lastel peab Glucose B. Braun 5% infusioonilahuse annus olema nii väike kui võimalik (vt ka lõik 3).
Muud ravimid ja Glucose B. Braun 5% infusioonilahus

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid.
Teie arst arvestab, et mõned ravimid võivad mõjutada glükoosi metabolismi.
Glucose B. Braun 5% infusioonilahuses lahustatud või lahjendatud ravimi ohutusteave tuleb võtta
arvesse.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.

Rasedus
Kui te olete rase, otsustab teie arst, kas te võite seda lahust kasutada või mitte. Kui teile seda ravimit
manutatakse, kontrollitakse teie veresuhkru taset.

Imetamine
Kui te olete last imetamas, otsustab teie arst, kas te võite seda lahust kasutada või mitte.
Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravim ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Glucose B. Braun 5% infusioonilahuses lahustatud või lahjendatud ravimi ohutusteave tuleb võtta
arvesse.
3.
Kuidas Glucose B. Braun 5% infusioonilahust kasutada

See ravim on veenisiseseks kasutamiseks (st, manustatakse läbi veeni paigutatud kanüüli). Seda võib
manustada perifeersetesse veenidesse. See võimalus võib aga olla piiratud sõltuvalt Glucose B. Braun
50 mg/ml infusioonilahuses lahustatud või lahjendatud ravi
mi omadustest.
2
Teile manustatava lahuse hulk sõltub lahustatava või lahjendatava ravimi kontsentratsioonist.
Arvestada tuleb märgitud maksimaalseid annuseid.
Täiskasvanud
Maksimaalne ööpäevane annus
Kuni 40 ml kehakaalu kg kohta ööpäevas, see on vastavalt 2 g glükoosi kehakaalu kg kohta ööpäevas.
Maksimaalne infusioonikiirus
Maksimaalne infusioonikiirus on 5 ml kehakaalu kg kohta tunnis, mis on vastavalt 250 mg glükoosi
kehakaalu kg kohta tunnis.
Kasutamine lastel
Kui Glucose B. Braun 5% infusioonilahust manustatakse lastele, peab annus olema nii väike kui
võimalik. Vajadusel tuleb lisada soolasid.

Kui te kasutate Glucose B. Braun 5% infusioonilahust rohkem kui ette nähtud
Sellise seisundi esinemine on ebatõenäoline, sest teie arst määrab teie ööpäevase annuse.
Glükoosi üleannustamisel võib tekkida:
- liiga kõrge veresuhkru tase;
- glükoosi sattumine uriini;
- ebanormaalselt kõrge kehavedelike kontsentratsioon;
- teadvushäired või teadvusekadu liiga kõrge veresuhkru taseme või kehavedelike
kontsentratsiooni tõttu;
- vedelikupuudus.

Vedeliku üleannustamine võib põhjustada organismis liigse vedeliku tekke ning lisaks:
- suurenenud nahapinge;
- jalgade raskustunde ja paistetuse (venoosne pais);
- kudede paistetuse (võib esineda vee kogunemisena kopsudesse või ajutursena);
- ebanormaalselt kõrge või madala vere elektrolüütide tase;
- happe-aluse tasakaalu häired.
Üleannustamise korral võite tunda iiveldust või oksendada ning võivad tekkida krambid.
Muud üleannustamise sümptomid võivad tekkida sõltuvalt Glucose B. Braun 5% infusioonilahuses
lahustatud või lahjendatud ravimist.
Sel puhul tuleb infusiooni aeglustada või peatada.
Teie arst otsustab, kas te vajate täiendavat ravi, nt insuliini, ravimeid uriinierituse suurendamiseks
(diureetikumid) või elektrolüüte.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kui ravimit manustatakse vastavalt juhistele, ei eeldata kõrvaltoimete tekkimist.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas GLUCOSE B. BRAUN 5% säilitada

Kuidas Glucose B. Braun 5% infusioonilahust säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

3
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil.. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.
Pärast esmakordset avamist: Avatud mahutid tuleb viivitamatult ära kasutada.
Pärast lisanditega segamist: Mikrobioloogilisest vaatepunktist tuleb ravim ära kasutada viivitamatult.
Kui ravimit ei kasutata kohe pärast avamist, vastutab selle säilitamise aja ja tingimuste eest kasutaja.
Kasutusaeg temperatuuril 2-8 °C ei tohiks olla pikem kui 24 tundi.
Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et lahus ei ole selge ja värvitu või peaaegu värvitu või kui
pudel või selle kaas on kahjustunud.
See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Glucose B. Braun 5% infusioonilahus sisaldab

- Toimeaine on glükoosmonohüdraat.
Ühes liitris ravimis sisaldub 55 g glükoosmonohüdraati, mis vastab 50 g glükoosile.
- Teiseks koostisosaks on süstevesi.
Kalorsus:837 kJ/l ≙ 200 kcal/l
Teoreetiline osmolaarsus:

278 mOsm/l
Happesus (Tiitrimine pH-ni 7,4)
< 0,5 mmol/l
pH:

3,5...5,5

Kuidas Glucose B. Braun 5% infusioonilahus välja näeb ja pakendi sisu

Glucose B. Braun 5% veenisisese tilgana manustamiseks mõeldud ravim (infusioonilahus).
Ravim on selge, värvitu või peaaegu värvitu infusioonilahus.
Ravim on saadaval:
polüetüleenist pudelites: 1 × 250 ml, 10 × 250 ml
1 × 500 ml, 10 × 500 ml
1 × 1000 ml, 10 × 1000 ml
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
Ainult ühekordseks kasutuseks.
Osaliselt kasutatud mahuteid ei tohi uuesti ühendada.
Pärast esmakordset kasutamist tuleb mahuti ja selle kasutamata jäänud sisu minema visata.

Müügiloa hoidja ja tootja

B. Braun Melsungen AG.,
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen, Saksamaa
Postiaadress:
34209 Melsungen, Saksamaa
Telefon: (0 56 61) 71-0
Faks: (0 56 61) 71-45 67

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
B.Braun Medical OÜ

4
Kadaka tee 70b, 12618 Tallinn
Tel: (0) 677 12 00


See ravim on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Saksamaa: Glucose 5% B. Braun Infusionslösung
Kreeka: Glucose 5% B.Braun ∆ιάλυµÎ± για ενÎ'οφλέβια έγχυση

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014


5Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Glucose B. Braun 5%, infusioonilahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1000 ml infusioonilahust sisaldab:

Glükoosmonohüdraat

55,0 g
(glükoosi ekvivalent)

50,0g)
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Infusioonilahus
Selge, värvitu või peaaegu värvitu vesilahus
Kalorsus:
837 kJ/l ≙ 200 kcal/l
Teoreetiline osmolaarsus:
278 mOsm/l
Happesus (tiitrimine pH-ni 7,4)


< 0,5 mmol/l
pH:


3,5...5,5

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Sobivate elektrolüüdikontsentraatide ja ravimite kandjalahus.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Kandjalahusena kasutades tuleb valida selline Glucose B. Braun 5% infusioonilahuse kogus, mis
annab tulemuseks lahjendatava ravimi soovitud kontsentratsiooni, seejuures arvestades allpool
täpsustatud maksimaalset annust.
Kogu päevase vedelikumahu saavutamine ainult selle lahuse kasutamisega on vastunäidustatud. Vt
lõike 4.3 ja 4.4.

Täiskasvanud
Maksimaalne ööpäevane annus
Kuni 40 ml kehakaalu kg kohta ööpäevas, mis on vastavalt 2 g glükoosi kehakaalu kg kohta ööpäevas.

Maksimaalne infusioonikiirus
Maksimaalne infusioonikiirus on 5 ml kehakaalu kg kohta tunnis, mis on vastavalt 0,25 g (250 mg)
glükoosi kehakaalu kg kohta tunnis.

Lapsed
Lahuse annustamist tuleb piirata nii palju kui võimalik ja annustamisega peab kaasnema piisav
elektrolüütide asendamine. Vt ka lõike 4.3 ja 4.4.

Intravenoosne kasutamine. Perifeersesse veeni manustamise võimalus sõltub valmistatud segu
osmolaarsusest.

1

4.3. Vastunäidustused

- hüperglükeemia, mis ei reageeri insuliini annustele kuni 6 ühikut insuliini tunnis;
- metaboolne atsidoos.
Kui osutub vajalikuks suurte koguste manustamine, võivad vedeliku suure koormuse tõttu arvesse
tulla järgnevad vastunäidused:
- hüperhüdratatsioon;
akuutne südamepuudulikkus;
- kopsuturse.
-
Lahust ei tohi kasutada vedeliku manustamiseks/rehüdreerimiseks üksi, sest see ei sisalda elektrolüüte.
Vt lõik 4.4.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Erihoiatused
Elektrolüüdivaba süsivesikute lahust ei tohi kasutada vedeliku asendamiseks, eriti rehüdratatsiooniks,
ilma piisava elektrolüütide manustamiseta, sest see võib märgatavalt vähendada seerumi elektrolüütide
väärtuseid, tekitada raske hüponatreemia ning hüpokaleemia koos võimalike kahjulike toimetega
patsiendile, nt ajukahjustus või probleemid südamega. Riskiohus on eriti lapsed, eakad patsiendid ja
halvas üldseisundis olevad patsiendid.
Elektrolüütide defitsiidi seisundites, nagu hüponatreemia või hüpokaltseemia, ei tohi lahust kasutada
ilma küllaldase elektrolüütide asendamiseta.
Häirunud glükoosi metabolismiga patsientidel, nt operatsioonijärgsete või traumajärgsete seisundite
või diabeedi korral, tuleb Glucose B. Braun 5% infusioonilahust manustada ettevaatusega, st pideva
jälgimisega (vt allpool) ja annust tuleb vastavalt vajadusele korrigeerida.
Hüpoglükeemia seisundit tuleb küllaldaselt jälgida ja ravida insuliiniga. Insuliini kasutamine
põhjustab täiendavat kaaliumi nihet rakkudesse ja võib seetõttu põhjustada hüpokaleemia või seda
süvendada.
Lahust tuleb manustada suure ettevaatusega neerupuudulikkusega patsientidele.
Glükoosilahuste manustamine ei ole soovitatav pärast ägedat isheemilist insulti, sest on teateid
hüperglükeemia kahjulikust mõjust isheemilisele ajukahjustusele ja taastumise halvenemisest.
Pseudoaglutinatsiooni võimaluse tõttu ei tohi glükoosi infusioonilahuste manustamiseks kasutada
sama infusioonisüsteemi ega manustada glükoosi vereülekandega samal ajal või enne või pärast seda.

Ettevaatusabinõud
Jälgida tuleks veresuhkrut, seerumi elektrolüütide, vedeliku ja happe-aluse tasakaalu.
Eeskätt tuleks tagada organismi küllaldane varustamine naatriumiga ja - glükoosi metabolismi tõttu -kaaliumiga.

Pange tähele: arvesse tuleb võtta lisandite tootjate ohutusteavet.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Arvestada tuleb koostoimeid teiste glükoosi metabolismi mõjutavate ravimitega.
Ravimi väljakirjutajad peavad arvestama vastava ravimiga kaasneva teabega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Glükoosmonohüdraadi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud (vähem kui 300
raseda andmed). Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt
lõik 5.3).
Glucose B. Braun 5% infusioonilahust võib kasutada raseduse ajal, kui see on kandjalahuseks
näidustatud.
Vajalik on veresuhkru hoolikas jälgimine.

2


Imetamine
Glükoos/metaboliidid erituvad rinnapiima, kuid kasutades Glucose B. Braun 5% infusioonilahust
terapeutilistes annustes, ei ole oodata toimet rinnaga toidetavatele vastsündinutele/imikutele.
Glucose B. Braun 5% infusioonilahust võib kasutada imetamise ajal, kui see on näidustatud.

Fertiilsus
Erihoiatused puuduvad.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Glucose B. Braun 5% infusioonilahusel ei ole toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.
Arvesse tuleb võtta lisandite tootjate ohutusteavet.

4.8. Kõrvaltoimed

Lahuse kasutamisel vastavalt juhistele ei ole kõrvaltoimeid oodata.
Üleannustamisega või väljaspool ettenähtud kasutamist tekkivate kõrvaltoimete kohta vt lõik 4.4 ja
4.9.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid
Glükoosi üleannustamise sümptomid
Hüperglükeemia, glükosuuria, seerumi hüperosmolaarsus, kuni hüperglükeemilise hüperosmolaarse
kooma ja dehüdratatsioonini.

Vedeliku üleannustamise sümptomid
Vedeliku üleannustamine võib viia hüperhüdratatsioonini koos suurenenud nahapingsuse, veenipaisu,
turseteni (võimalik ka kopsu- või ajuturse), elektrolüütide lahjenemise, elektrolüütide tasakaalu
häireteni, märgatava hüponatreemia ja hüpokaleemiani (vt lõik 4.4) ja happe-aluse tasakaalu häireteni.
Võivad esineda veemürgistuse kliinilised sümptomid nagu iiveldus, oksendamine, spasmid.
Üleannustamise muud sümptomid võivad tekkida sõltuvalt lisanditest.

Ravi
Olenevalt häirete tüübist ja raskusest:
infusiooni viivitamatu peatamine, elektrolüütide, diureetikumide või insuliini manustamine.
Hüponatreemia korrigeerimiseks võib kasutada järgmist valemit:
vajalik Na+ mmol = (vajalik Na+ tase(1) - tegelik Na+ tase) ×
TBW(2)

(1) ei tohiks olla madalam kui 130 mmol/l
(2)
TBW: organismis sisalduv kogu vee maht (total body water), arvutatuna kehakaalu
osana: lastel 0,6; noortel meestel ja naistel vastavalt 0,6 ja 0,5; eakatel meestel ja
naistel vastavalt 0,5 ja 0,45
Ravi ajal tuleb seerumi elektrolüütide taset jälgida.
Lisanditest tingitud üleannustamise sümptomite raviks tuleb järgida vastava lisandi tootja juhist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Lahustid ja lahjendusvedelikud, k.a loputuslahused.
ATC-kood: V07AB

Farmakodünaamilised toimed
Madala kontsentratsiooniga glükoosilahused sobivad veeni manustatavate ravimite lahustamiseks,
kuna glükoosi, kui rakkude loomulikku koostisosa metaboliseeritakse kõikjal organismis. Glükoos on
füsioloogilistes tingimustes kõige tähtsam energiaga varustav süsivesik energiaväärtusega umbes
17 kJ/g või 4 kcal/g.
Glükoosi ja elektrolüütide metabolism on tihedalt üksteisega seotud. Kaaliumi, magneesiumi ja
fosfaatide vajadus võib suureneda ja seetõttu tuleb neid jälgida ja manustada vastavalt konkreetse
patsiendi vajadusele. Ilma täiendava manustamiseta võivad kahjustuda eeskätt südame ja
närvitalitusega seotud funktsioonid.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Biosaadavus
Kuna lahust manustatakse intravenoosselt, on selle biosaadavus 100%.

Jaotumine
Glükoos jaotub infusioonil esmalt intravaskulaarsesse ruumi ja seejärel haaratakse rakkudevahelisse
ruumi. Täiskasvanutel on glükoosi kontsentratsioon veres 60-100 mg/ml või 3,3-5,6 mmol/l (tühja
kõhuga).

Biotransformatsioon
Glükolüüsi käigus muudetakse glükoos püruvaadiks. Aeroobsetes tingimustes oksüdeerub püruvaat
täielikult süsinikdioksiidiks ja veeks. Hüpoksia korral konverteeritakse püruvaat laktaadiks. Laktaat
võib osaliselt uuesti sisenda glükoosi metabolismi (Cori tsükkel).

Eritumine
Glükoosi täieliku oksüdatsiooni lõpp-produktid eemaldatakse kopsude kaudu (süsinikdioksiid) ja
neerude kaudu (vesi).
Tervetel inimestel glükoos neerude kaudu praktiliselt ei eritu. Hüperglükeemiaga seotud patoloogiliste
metaboolsete seisundite puhul (nt diabetes mellitus, häirunud metabolism) eritatakse glükoosi ka
neerude kaudu (glükosuuria) siis, kui maksimaalne tubulaarse resorptsiooni suutlikkus on ületatud
(veresuhkru tase üle 160-180 mg/ml või 8,8-9,9 mmol/l).

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja
arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Süstevesi.

6.2. Sobimatus

Kuna Glucose B. Braun 5% infusioonilahusel on happeline pH, siis teiste ravimitega kokkusegamisel
võib esineda sobimatusi.
Glucose B. Braun 5% infusioonilahust ei tohi lisada erütrotsüütide kontsentraati, sest see võib
põhjustada pseudoaglutinatsiooni. Vt ka lõik 4.4.

4

6.3. Kõlblikkusaeg

Avamata pudelid: 3 aastat
Pärast mahuti esmakordset avamist:

Avatud mahutid tuleb viivitamatult ära kasutada. Vt lõik 6.6.
Pärast lisanditega segamist:
Mikrobioloogilisest vaatepunktist tuleb ravim ära kasutada viivitamatult. Kui ravimit ei kasutata kohe
pärast avamist, vastutab selle säilitamise aja ja tingimuste eest kasutaja. Kasutusaeg temperatuuril 2-
8 °C ei tohiks olla pikem kui 24 tundi.
Järgige vastava lahjendatava lisandi või ravimi tootja juhiseid.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Säilitustingimusi pärast ravimi lisanditega segamist vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

250 ml, 500 ml või 1000 ml polüetüleenpakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.
Ravimpreparaat on tarnitud ainult ühekordseks kasutamiseks mõeldud mahutites.
Pärast kasutamist tuleb mahuti ja kasutamata jäänud sisu ära visata. Ärge ühendage osaliselt kasutatud
mahuteid uuesti.
Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge ja värvitu või peaaegu värvitu ja kui pakend või selle kork ei
ole kahjustatud.
Manustamine peab algama kohe pärast mahuti ühendamist manustamiskomplektiga või
infusiooniseadmetega.
Enne lisandi juurdesegamist või segu valmistamist tuleb veenduda füüsikalises ja keemilises
kokkusobivuses. Sobivuse kohta on võimalik teavet saada tootjalt.
Lisandite juurdesegamisel tuleb rangelt järgida tavapäraseid aseptilisi ettevaatusabinõusid.

7. Müügiloa hoidja

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Saksamaa
Postiaadress:
34209 Melsungen, Saksamaa
Tel: +49/5661/71-0
Faks: +49/5661/71-4567

8. Müügiloa number

271099

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

27.08.1999/29.06.2010

5


10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014

6