FUCIDIN 20 mg/g salv

Toimeained: fusidiinhape

Ravimi vorm: salv

Ravimi tugevus: 20mg 1g 15g 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on FUCIDIN 20 mg/g salv ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Fucidin salv ja milleks seda kasutatakse

Fucidin salv sisaldab fusidiinhapet, mis on tugeva antibakteriaalse toimega antiobiootikum.
fusidiinhape toimib stafülokokkidesse ja streptokokkidesse. Stafülokokid, kaasa arvatud
penitsilliin-resistentsed ja teiste antibiootikumide suhtes resistentsed tüved, on fusidiinhappe
suhtes tundlikud.Fucidin salvi kasutatakse fusidiinhappele tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud
nahainfektsioonide raviks, nagu impetiigo, follikuliit, furunkuloos, paronühhia, sekundaarselt
infitseerunud dermatiit ja haavad.


2. Mida on vaja teada enne FUCIDIN 20 mg/g salv võtmist

Mida on vaja teada enne Fucidin salvi kasutamist

Ärge kasutage Fucidin salvi
- kui te olete ülitundlik (allergiline) Fucidin salvi mõne koostisosa suhtes

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:
Kui Fucidin salvi kasutatakse näol, tuleb hoiduda salvi silma sattumise eest, sest salvis
sisalduvad abiained võivad põhjustada konjunktiivi ärritus.
Fucidin salvis sisalduvad tsetüülalkohol ja lanoliin. Need abiained võivad põhjustada
lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Fucidin salv sisaldab
butüülhüdroksütolueeni (E321), mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt.
kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.

Fertiilsus
Puuduvad kliinilised andmed Fucidini paikse kasutamise mõjust fertiilsusele. Fertiilses eas
naistel ei ole ravimi toime tõenäoline, kuna paikselt manustatud
fusidiinhappe/naatriumfusidaadi süsteemne imendumine on ebaoluline

Rasedus
Fucidin salvi võib kasutada raseduse ajal.
Toime lootele on ebatõenäoline, kuna fusidiinhappe/naatriumfusidaadi paikse kasutamise
järgselt on süsteemne imendumine ebaoluline. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arstiga.
Fusidiin

Imetamine
Fucidin salvi võib kasutada rinnaga toitmise ajal, kuid soovitatav on vältida Fucidin
salvi kasutamist rinnal.
Muud ravimid ja Fucidin salv:
Koostoimeuuringuid ei ole teostatud. Süsteemne koostoime on ebatõenäoline, sest
pärast paikse Fucidini manustamist on süsteemne toime ebaolulise tähtsusega. Sellele
vaatamata informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

3. Kuidas FUCIDIN 20 mg/g salv võtta

Kuidas Fucidin salvi kasutada
Fucidin salvi määritakse kahjustatud piirkonnale 2...3 korda päevas, üldisel 7 päeva vältel. Salvi
võib kasutada ilma katva sidemeta.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Fucidin salv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete sagedus baseerub kliiniliste uuringute ja spontaansete teatiste
koondanalüüsi andmetel.

Tuginedes Fucidin kreemi ja Fucidin salvi kombineeritud kliinilistele andmetele, mis
hõlmas 4724 patsienti, võivad ligikaudu 2,3 % patsientidest tekkida kõrvaltoimed.

Fucidin salv on üldjuhul hästi talutav ja ülitundlikkusreaktsioonid tekivad väga harva.


Harvad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st): ülitundlikku mis tahes ravimi
koostisosa suhtes, konjuktiviit, angioödeem (turse), urtikaaria (nõgestõbi), villid,

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st): dermatiit, lööve,
pruuritus (sügelus), erüteem (punetus)

Lapsed
Kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja tõsidusaste lastel on sarnane täiskasvanutega.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas FUCIDIN 20 mg/g salv säilitada

Kuidas Fucidin salvi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.Mitte kasutada pärast etiketil ja pakendil
märgitud kõlblikkusaja lõppu.
Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist on 28 päeva.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fucidin salv sisaldab:

- Toimeaine on fusidiinhape. Salvi 1 g sisaldab 20 mg naatriumfusidaati.
- Abiained on lanoliin, tsetüülalkohol, all-rac-alfa-tokoferool, butüülhüdroksütolueen (E321),
vedel parafiin ja valge pehme parafiin.


Müügiloa hoidja
LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Taani

Tootja
LEO Laboratories Ltd
285 Cashel Road, Dublin 12
Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole.


Meda Pharma SIA
Narva mnt. 11D, 10151Tallinn
Tel: +372 62 61 025

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Fucidin 20 mg/g salv

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g salvi sisaldab 20 mg naatriumfusidaati.

INN. Acidum fusidicum
Teadaolevat toimet omavad abiained: tsetüülalkohol, lanoliin, butüülhüdroksütolueen
(E321).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Salv.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Fusidiinhappele tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud nahainfektsioonid
(impetiigo, follikuliit, furunkuloos, paronühhia, sekundaarselt infitseerunud dermatiit
ja haavad).

Kliiniliselt oluline toimepsepketer: Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Fucidin salv määritakse kahjustatud piirkonnale 2...3 korda päevas, tavaliselt 7 päeva
vältel. Salvi võib kasutada ilma katva sidemeta. Ettevaatusega peab Fucidin salvi
määrima silmade piirkonda, kuna see ravim võib silma sattudes tekitada konjunktiivi
ärrituse.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Fucidini paiksel kasutamisel on teatatud resistentse Staphylococcus aureus'e tekkest.
Sarnaselt kõikide teiste antibiootikumidega võib pika-ajaline või korduv fusidiinhappe
kasutamine suurendada resistentsuse väljakujunemist antibiootikumi suhtes.

Fucidin salvis sisalduvad tsetüülalkohol ja lanoliin. Need abiained võivad põhjustada
lokaalseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit). Fucidin salv sisaldab
butüülhüdroksütolueeni (E321), mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt.
kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust.


Kui Fucidin salvi kasutatakse näol, tuleb hoiduda kreemi silma sattumise eest, sest
salvis sisalduvad abiained võivad tekitada konjunktiivi ärritust.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeuuringuid ei ole teostatud. Süsteemne koostoime on ebatõenäoline, sest
pärast paikse Fucidini manustamist on süsteemne toime ebaolulise tähtsusega.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus
Puuduvad kliinilised andmed Fucidini paikse kasutamise mõjust fertiilsusele. Fertiilses eas
naistel ei ole ravimi toime tõenäoline, kuna paikselt manustatud
fusidiinhappe/naatriumfusidaadi süsteemne imendumine on ebaoluline.

Rasedus
Toime lootele on ebatõenäoline, kuna fusidiinhappe/naatriumfusidaadi paikse kasutamise
järgselt on süsteemne imendumine ebaoluline. Fucidin salvi võib kasutada raseduse
ajal.

Imetamine
Toimet rinnapiimatoidul imikule ei ole oodata, sest paikselt manustatud
fusidiinhappe/naatriumfusidaadi süsteemne ekspositsioon imetaval emal on
ebaoluline. Fucidin salvi võib kasutada rinnaga toitmise ajal, kuid soovitatav on
vältida Fucidin salvi kasutamist rinnal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Fucidini paiksel manustamisel toime autojuhtimisele või masinate käsitsemise
võimele on ebaoluline või puudub.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete sagedus baseerub kliiniliste uuringute ja spontaansete teatiste
koondanalüüsi andmetel.

Tuginedes Fucidin kreemi ja Fucidin salvi kombineeritud kliinilistele andmetele, mis
hõlmas 4724 patsienti, võivad ligikaudu 2,3 % patsientidest tekkida kõrvaltoimed.

Väga sageli teatatud kõrvaltoimed ravi ajal on erinevad nahareaktsioonid nagu kihelus
ja lööve, millele võib järgneda erinevad manustamiskoha reaktsioonid nagu valu ja
ärritus, mis kõik esinesid vähem kui 1 % patsientidel.

Teatatud on ülitundlikkuse ja angioödeemi juhtudest.

Kõrvaltoimeid loetletakse MedDRA esinemissageduse konventsiooni põhjal ja
individuaalseid kõrvaltoimeid reastatakse alustades kõige sagedamini esinevatest. Igas
sagedusgrupis on kõrvaltoimed esitatud sageduse vähenemise järjekorras.

Väga sage
≥1/10
Sage
≥1/100 kuni <1/10
Aeg-ajalt
≥1/1000 kuni <1/100
Harv
≥1/10 000 kuni <1/1000
Väga harv
>1/10 000

Imuuunsüsteemi häired
Harv:
Ülitundlikkus
(≥1/10000 kuni <1/1000)

Silmakahjustus
Harv:
Konjunktiviit
(≥1/10000 kuni <1/1000)
Naha ja nahaaluskohe

kahjustused
Aeg-ajalt:
Dermatiit (sh kontaktdermatiit, ekseem)
(≥1/1000 kuni <1/100)
Lööve*
Pruuritus
Erüteem

*On teatatud erinevat tüüpi löövetest nagu
erütematoosne, pustulaarne, vesikulaarne, makulo-
papulaarne ja papulaarne lööve. On esinenud ka
generaliseerunud löövet.
Harv:
Angioödeem
(≥1/10000 kuni <1/1000)
Urtikaaria
Villid
Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt:
Valu manustamiskohal (sh naha põletustunne)
(≥1/1000 kuni <1/100)
Ärritus manustamiskohal

Lapsed
Kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja tõsidusaste lastel on sarnane täiskasvanutega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa
väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel
palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamine on ebatõenäoline.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: antibiootikumid paikseks kasutamiseks,, ATC-kood:
D06AX01

Toimemehhanism
Fusidiinhape kuulub fusidaanide, antimikroobsete ainete, gruppi, mis toimivad kui
bakteriaalse valgusüsnteesi inhibiitorid blokeerides faktor G pikenemise, hoides
sellega ära selle seondumise ribosoomidele ja GTP-le ja peatades sellega sünteesi
protsessi energiaga varustatuse.

Olles ainus selle grupi saadaolev esindaja, ei ole teatatud ristuvast resistentsusest
fusidiinhappele.

Fusidiinhape kontsentratsioonis 0,03…0.12 µg/ml inhibeerib peaaegu kõik
Staphylococcus aureus’e tüved.

5.2. Farmakokineetilised omadused

In vitro uuringud on näidanud, et fusidiinhape võib tungida läbi inimese intaktse naha.
Penetratsiooniaste sõltub sellistest faktoritest nagu fusidiinhappe ekspositsiooniaeg ja
naha seisund.
Fusidiinhape eritub peamiselt sapiga ja ainult vähesel määral uriiniga.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Fucidin on kitsa-toimespektriga antibiootikum. See on steroidse struktuuriga kuid
ilma
hormonaalse toimeta preparaat. Ägeda, ala-ägeda ja kroonilise toksilisuse uuringutes
on näidatud väga laia terapeutilist indeksit.

Prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Lanoliin, tsetüülalkohol, all-rac-alfa-tokoferool, butüülhüdroksütolueen (E321), vedel
parafiin ja valge pehme parafiin.

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast tuubi esmast avamist on 28 päeva.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

15 g, lakk-kattega alumiiniumtuub polüetüleenist kruvikorgiga.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
DK-2750 Ballerup
Taani

8. Müügiloa number

064394

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV

06.05.1994/29.06.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2014