EXODERIL

Toimeained: naftifiin

Ravimi vorm: kreem

Ravimi tugevus: 1% 15g 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on EXODERIL ja milleks seda kasutatakse

Paikselt kasutatava Exoderil kreemi toimeaine naftifiin on seentevastane aine, mis sõltuvalt tekitajast
(seene tüübist) toimib kas seeni hävitavalt või nende kasvu ja paljunemist pidurdavalt.
Exoderil tungib kergesti nahka ning ravitoimet avaldavad kontsentratsioonid püsivad erinevates naha
kihtides pikka aega.

Exoderil kreemi kasutatakse jala seenhaiguse (Tinea pedis) raviks.

2. Mida on vaja teada enne EXODERIL võtmist

Ärge kasutage Exoderili
-
kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Exoderili kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kasutage Exoderil kreemi ainult välispidiselt.
Exoderil kreemi kasutamisel olge ettevaatlik, et ravim ei satuks silma.
Exoderil kreem on mõeldud ainult paikseks (nahale) manustamiseks.

Muud ravimid ja Exoderil
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud.

Rasedus,imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Fertiilsus
Exoderili toime kohta fertiilsusele ei ole uuringuid läbi viidud.

Rasedus ja imetamine
* kreem 15 g - käsimüügiravim; kreem 30 g - retseptiravim
Kogemused naftifiini kasutamisest rasedatel puuduvad või on väga piiratud. Loomkatsed ei näita
otsest või kaudset kahjustavat toimet seoses reproduktiivtoksilisusega.
Ettevaatusabinõuna tuleb Exoderili kasutamist raseduse ja imetamise ajal vältida.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Teadaolevalt ei avalda Exoderil mingisugust toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Exoderil kreem sisaldab tsetüülalkoholi ja stearüülalkoholi.
Exoderil kreem sisaldab tsetüülalkoholi ja stearüülalkoholi, mis võivad tekitada paikseid
nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).


3. Kuidas EXODERIL võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või arst või apteeker on
teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Exoderil kreem on ette nähtud ainult paikseks nahale manustamiseks.
Exoderili manustatakse 1 kord päevas.
Enne ravimi nahale kandmist puhastage ja kuivatage ravitav nahapiirkond ja sellega piirnev nahk
hoolikalt.
Kandke õhuke kiht Exoderil kreemi ravitavale nahapiirkonnale ning selle ümbrusesse.
Peske käsi pärast Exoderil kreemi kasutamist, sest muidu võite kanda infektsiooni edasi keha teistesse
piirkondadesse või tesitele inimestele.

Haiguse taastumise vältimiseks tuleb ravi jätkata veel vähemalt kahe nädala jooksul pärast kliinilist
paranemist.
Haiguse nähud võivad hakata taanduma mõne päeva pärast. Kahjustatud naha täielik paranemine võib
võtta kuni 4 nädalat.

Paranemise soodustamiseks hoidke ravitav nahapiirkond puhtana, mistõttu peske kahjustatud
nahapiirkonda aeg-ajalt ning kuivatage ettevaatlikult ilma nahka hõõrumata. Kuigi ravitav
nahapiirkond võib hakata sügelema, vältige kratsimist, kuna sellega võite tekitada uusi kahjustusi
nahale või kanda infektsiooni laiali.

Kui teil on tunne, et Exoderil'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamiseks kasutatakse järgmisi sagedusi:
väga sage (> 1/10); sage (> 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (> 1/1010 kuni < 1/100); harv (> 1/10 000
kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Teadmata: kuivustunne, punetus ja põletustunne

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas EXODERIL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

* kreem 15 g - käsimüügiravim; kreem 30 g - retseptiravim
Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Pärast esmast avamist säilib temperatuuril 25°C kuni 4 nädalat.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Exoderil kreem sisaldab
-
Toimeaine on naftifiinvesinikkloriid. 1 g kreemi sisaldab 10 mg naftifiinvesinikkloriidi.
-
Abiained on naatriumhüdroksiid, bensüülalkohol, sorbitaanstearaat, tsetüülpalmitaat,
tsetüülalkohol, stearüülalkohol, polüsorbaat (60), isopropüülmüristaat ja puhastatud vesi.

Kuidas Exoderil kreem välja näeb ja pakendi sisu
Valge kreem plekktuubis.
Tuubis on 15 g kreemi.

Müügiloa hoidja
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria
Tootjad:
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria

Salutas Pharma GmbH
Lange Goehren 3
D-39171 Osterweddingen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Sandoz d.d. Eesti filiaal
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Tel: 6652400


Infoleht on viimati kooskõlastatud apillis 2013
* kreem 15 g - käsimüügiravim; kreem 30 g - retseptiravim
Pakendi infoleht: teave kasutajale
Retseptiravim*

Exoderil, 1% kreem
Naftifiinvesinikkloriid


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu oma arsti või apteekriga.
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile
kahjulik isegi kui haigusnähud on sarnased.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord
1.
Mis ravim on Exoderil ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Exoderil’i kasutamist
3.
Kuidas Exoderil’i kasutada
4. Võimalikud
kõrvaltoimed
5.
Kuidas Exoderil’i säilitada
6.
Pakendi sisu ja muu teave


1.
Mis ravim on Exoderil ja milleks seda kasutatakse

Paikselt kasutatava Exoderil kreemi toimeaine naftifiin on seentevastane aine, mis sõltuvalt tekitajast
(seene tüübist) toimib kas seeni hävitavalt või nende kasvu ja paljunemist pidurdavalt.
Exoderil tungib kergesti nahka ning ravitoimet avaldavad kontsentratsioonid püsivad erinevates naha
kihtides pikka aega.
Lisaks avaldab Exoderil kreem põletikuvastast toimet.

Exoderil kreemi kasutatakse dermatofüütide ja Candida poolt põhjustatud naha seeninfektsioonide
raviks ning kliiketendustõve (Pityriasis versicolor) raviks.


2.
Mida on vaja teada enne Exoderili kasutamist

Ärge kasutage Exoderil kreemi
- kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Exoderili kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kasutage Exoderil kreemi ainult välispidiselt.
Exoderil kreemi kasutamisel olge ettevaatlik, et ravim ei satuks silma.
Exoderil kreem on mõeldud ainult paikseks (nahale) manustamiseks.

Muud ravimid ja Exoderil
Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid.
Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud..


Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Fertiilsus
* kreem 15 g - käsimüügiravim; kreem 30 g - retseptiravim
Exoderilii toime kohta fertiilsusele ei ole uuringuid läbi viidud.

Rasedus ja imetamine
Kogemused naftifiini kasutamisest rasedatel puuduvad või on väga piiratud. Loomkatsed ei näita
otsest või kaudset kahjustavat toimet seoses reproduktiivtoksilisusega.
Ettevaatusabinõuna tuleb Exoderili kasutamist raseduse ja imetamise ajal vältida.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Teadaolevalt ei avalda Exoderil kreem mingisugust toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele.

Exoderil kreem sisaldab tsetüülalkoholi ja stearüülalkoholi
Exoderil kreem sisaldab tsetüülalkoholi ja stearüülalkoholi, mis võivad tekitada paikseid
nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).


3.
Kuidas Exoderili kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Exoderil kreem on ette nähtud ainult paikseks nahale manustamiseks.
Exoderili manustatakse 1 kord päevas.
Enne ravimi nahale kandmist puhastage ja kuivatage ravitav nahapiirkond ja sellega piirnev nahk
hoolikalt. Kandke õhuke kiht Exoderil kreemi ravitavale nahapiirkonnale ning selle ümbrusesse.
Peske käsi pärast Exoderil kreemi kasutamist, sest muidu võite kanda infektsiooni edasi keha teistesse
piirkondadesse või tesitele inimestele.
Haiguse taastumise vältimiseks tuleb ravi jätkata veel vähemalt kahe nädala jooksul pärast kliinilist
paranemist.
Haiguse nähud võivad hakata taanduma mõne päeva pärast. Kahjustatud naha täielik paranemine võib
võtta kuni 4 nädalat.
Paranemise soodustamiseks hoidke ravitav nahapiirkond puhtana, mistõttu peske kahjustatud
nahapiirkonda aeg-ajalt ning kuivatage ettevaatlikult ilma nahka hõõrumata. Kuigi ravitav
nahapiirkond võib hakata sügelema, vältige kratsimist, kuna sellega võite tekitada uusi kahjustusi
nahale või kanda infektsiooni laiali.

Kui teil on tunne, et Exoderil kreemi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või
apteekrile.


4.
Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamiseks kasutatakse järgmisi sagedusi:
väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1010 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000
kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Teadmata: kuivustunne, punetus ja põletustunne
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
.


5.
Kuidas Exoderili säilitada

* kreem 15 g - käsimüügiravim; kreem 30 g - retseptiravim
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Pärast esmast avamist säilib temperatuuril 25°C kuni 4 nädalat.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.


Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.
6.
Pakendi sisu ja muu teave

Mida Exoderil kreem sisaldab
-
Toimeaine on naftifiinvesinikkloriid. 1 g kreemi sisaldab 10 mg naftifiinvesinikkloriidi.
-
Abiained on naatriumhüdroksiid, bensüülalkohol, sorbitaanstearaat, tsetüülpalmitaat,
tsetüülalkohol, stearüülalkohol, polüsorbaat (60), isopropüülmüristaat ja puhastatud vesi.

Kuidas Exoderil kreem välja näeb ja pakendi sisu
Valge kreem plekktuubis.
Tuubis on 30 g kreemi.

Müügiloa hoidja
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria

Tootjad:
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria

Salutas Pharma GmbH
Lange Goehren 3
D-39171 Osterweddingen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
Sandoz d.d. Eesti filiaal
Pärnu mnt 105
11312 Tallinn
Tel: 6652400


Infoleht on viimati kooskõlastatud aprillis 2013


* kreem 15 g - käsimüügiravim; kreem 30 g - retseptiravimRavimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Exoderil, 1% kreem
Exoderil, 1% nahalahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g kreemi sisaldab toimeainena 10 mg naftifiinvesinikkloriidi ja säilitusainena 10 mg
bensüülalkoholi.
1 ml lahust sisaldab 10 mg naftifiinvesinikkloriidi ja 50 mg propüleenglükooli.
INN. Naftifinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kreem.
Valge kreem.

Nahalahus.
Värvitu nahalahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Retseptiravimi näidustus
Dermatofüütide ja Candida poolt põhjustatud naha seeninfektsioonid.
Pityriasis versicolor.

Käsimüügiravimi näidustus.
Jala seenhaiguse ravi (tinea pedis).

Kliiniliselt oluline toimespekter: Trichophyton spp, Microsporon spp, Epidermophyton spp,
Aspergillus spp, Sporotricium schenckii, Candida spp, Pityrosporum spp.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine:
Enne ravimi nahale manustamist puhastatakse ja kuivatatakse ravitav nahapiirkond ja sellega piirnev
nahk hoolikalt. Exoderil'i manustatakse 1 kord päevas. Retsidiivi vältimiseks tuleb ravi jätkata veel
vähemalt kahe nädala jooksul pärast kliinilist paranemist. Kahjustatud naha täielik paranemine võib
võtta kuni 4 nädalat.

Manustamisviis:
Exoderil’i kreem/lahus on ette nähtud ainult paikseks nahale manustamiseks.

4.3. Vastunäidustused

Kreem
Ülitundlikkus toimeaine(te) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

Nahalahus
Ülitundlikkus toimeaine(te) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Exoderil'i kreem/lahus ei tohi silma sattuda.
Exoderil lahust ei tohi manustada lahtistele haavadele.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus
Exoderil'i toime kohta fertiilsusele ei ole uuringuid läbi viidud.

Rasedus ja imetamine
Kogemused naftifiini kasutamisest rasedatel puuduvad või on väga piiratud. Loomkatsed ei näita
otsest või kaudset kahjustavat toimet seoses reproduktiivtoksilisusega.
Ettevaatusabinõuna tuleb Exoderil’i kasutamist raseduse ja imetamise ajal vältida.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Exoderil ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete hindamiseks kasutatakse järgmisi sagedusi:
väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1010 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000
kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Teadmata: kuivustunne, punetus ja põletustunne

4.9. Üleannustamine

Paikselt manustatava naftifiiniga on äge üleannustamine ebatõenäoline ja eluohtlikud seisundid ei ole
eeldatavad. Süsteemne mürgistus nahale manustatava Exoderil’iga on ebatõenäoline, sest naha kaudu
imendub tühine kogus toimeainet. Juhusliku allaneelamise korral on soovitatav tarvitusele võtta
vastavad sümptomaatilised raviviisid.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: seentevastased ained paikseks kasutamiseks
ATC-kood: D01AE22

Paikselt kasutatava Exoderil’i toimeaine naftifiin on allüülamiinide hulka kuuluv seentevastane aine.
Naftifiin toimib valdavalt fungitsiidselt dermatofüütidesse (Trichophyton spp, Microsporon spp ja
Epidermophyton spp), hallitusseentesse (Aspergillus spp) ja Sporotricium schenckii’sse ning sõltuvalt
pärmseene tüvest kas fungitsiidselt või fungistaatiliselt pärmseentesse (Candida spp, Pityrosporum
spp.).
Lisaks omab naftifiin ka teatavat antibakteriaalselt toimet mitmetesse grampositiivsetesse ja
gramnegatiivsetesse mikroorganismidesse, mis võivad põhjustada sekundaarseid bakteriaalseid
infektsioone.
Kliinilise kasutuse käigus ilmnes toimeainel naftifiin põletikuvastane toime, mis võimaldab
põletikunähtude kiiret alanemist, eriti sügeluse.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Naftifiin tungib kergesti nahka ning antimükootilised kontsentratsioonid püsivad erinevates naha
kihtides pikka aega.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

In vitro genotoksilisuse uuringud ei näidanud mutageenset toimet.
Reproduktsiooni uuringutes anti rottidele ja küülikutele kuni 150-kordne inimeste nahale kantav
päevaannus suukaudselt, mis ei pärssinud viljakust ega avaldanud toimet lootele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Exoderil'i kreem
Naatriumhüdroksiid
Bensüülalkohol
Sorbitaanstearaat
Tsetüülpalmitaat
Tsetüülalkohol
Stearüülalkohol
Polüsorbaat (60)
Isopropüülmüristaat
Puhastatud vesi

Exoderil’i nahalahus
Propüleenglükool
Etanool
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: kuni 4 nädalat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30 ˚C.
Avatud tuub: Hoida temperatuuril kuni 25 ˚C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Exoderil'i kreem:
15 g või 30 g kreemi plekktuubis.

Exoderil’i nahalahus:
10 ml või 20 ml nahalahust tumedas klaaspudelis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Enne ravimi manustamist tuleb kahjustunud ala hoolikalt puhastada ja kuivatada.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austria

8. Müügiloa number

Exoderil'i kreem: 258899
Exoderil'i lahus: 258999

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

14.06.1999 / 3.02.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2014.