DRIPTANE

Toimeained: oksübutüniin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 5mg 60TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on DRIPTANE ja milleks seda kasutatakse

Driptane vähendab põielihase kokkutõmbeid, mille tulemusel põis laieneb ning seeläbi mahutab
rohkem uriini. Seda kasutatakse ebastabiilse põie funktsiooni korral uriinipidamatuse, suurenenud
uriinipakitsuse ja sagenenud urineerimise raviks.

2. Mida on vaja teada enne DRIPTANE võtmist

Ärge võtke Driptane't
- kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui teil on kuseteede ahenemine koos uriinipeetuse tugevnemisega, nt eesnäärme suurenemise
korral;
- kui teil on funktsionaalne orgaaniline seedetrakti obstruktsioon, sh soolte atoonia, paralüütiline
iileus või maolukuti ahenemine;
- kui teil on toksiline megakoolon,
- kui teil on raske haavandiline jämesoolepõletik;
- kui teil on ileostoom või kolostoom;
- kui teil on myasthenia gravis;
- kui teil on kitsa nurga glaukoom või silma madal eeskamber;
- kui teil on püreksia.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Driptane võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ettevaatus on vajalik järgmistel juhtudel:
- Nõrga tervisega eakatel ja lastel, samuti patsientidel, kellel on autonoomne neuropaatia (nt
Parkinsoni tõbi), raske seedetrakti motiilsushäire, maksa- või neerukahjustus või
tserebrovaskulaarne puudulikkus.
- Driptane kasutamisel tuleb olla ettevaatlik eakate patsientide puhul, sest neil on risk kognitiivse
funktsiooni kahjustuse tekkeks.
- Kui teil on seedetrakti obstruktiivne häire, soolte atoonia või haavandiline koliit, sest Driptane
võib veelgi vähendada soolte liikuvust.
- Kui teil on tahhükardia (ja sellest tulenev hüpertüreoidism, südame paispuudulikkus,
südamearütmia, südame isheemiatõbi, hüpertensioon), kognitiivsed häired või eesnäärme
hüpertroofia sümptomid, siis võivad teie sümptomid pärast Driptane manustamist süveneda.
- Rääkige oma arstile, kui te märkate Driptane kasutamise ajal kesknärvisüsteemi kõrvaltoimeid
(nt hallutsinatsioonid, agiteeritus, segasus, somnolentsus). Võib-olla on vajalik täiendav
jälgimine, seda eeskätt paaril esimesel kuul pärast ravi alustamist või annuse suurendamist.
- Pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekib järsku nägemisteravuse vähenemine või silmavalu,
sest Driptane võib põhjustada kitsanurga glaukoomi.
- Driptane võib vähendada süljeeritust ja see võib põhjustada hambakaariese süvenemist,
parodontoosi või suuõõne kandidiaase. Seetõttu on pika-ajalisel ravil soovitav regulaarselt
hambaarsti juures kontrollis käia.
- Kui teil on maolukuti song/gastroösofageaalne refluks ja/või te võtate samaaegselt teisi
ravimeid (nt bisfosfonaate), mis võivad põhjustada või süvendada ösofagiiti.
- Kui Driptane’t tuleb kasutada kõrge temperatuuriga keskkonnas, võib tekkida kuumarabandus,
sest inimese higistamine on vähenenud.
- Kui teil on harvaesinev pärilik haigus, mida nimetatakse porfüüriaks.
- Driptane’t ei ole soovitatav kasutada alla 5-aastastel lastel; Driptane ohutus selles
vanuserühmas ei ole tõestatud.
- Andmed, mis toetavad Driptane kasutamist monosümptomaatilise öise enureesiga (mis ei ole
seotud detruusori üleaktiivsusega) lastel, on piiratud.
- Üle 5-aastastel lastel tuleb Driptane’t kasutada ettevaatusega, kuna nad võivad olla selle ravimi
toimete suhtes tundlikumad, eriti kesknärvisüsteemiga seotud ja psühhiaatriliste kõrvaltoimete
osas.
- Kui arst on teile öelnud, et teil on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus, laktaasipuudulikkus
või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

Muud ravimid ja Driptane
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.
- Ettevaatus on nõutav, kui koos Driptane’ga kasutatakse teisi antikolinergilisi aineid, sest
võimalik on antikolinergiliste toimete võimendumine.
- Samuti on vajalik ettevaatus, kui Driptane’t manustatakse samaaegselt teiste anitkolinergiliste
ainetega või antikolinergiliste omadustega ravimitega nagu amantadiin jt antikolinergilised
parkinsonismivastased ravimid (nt biperideen, levodopa), antihistamiinikumid,
antipsühhootikumid (nt fenotiasiinid, butürofenoonid, klosapiin), kinidiin, digitaalis,
tritsüklilised antidepressandid, atropiin ja selle sarnased ained, nt atropiini tüüpi
spasmolüütikumid ja dipüridamool, koliinesteraasi inhibiitorid.
- Driptane võib mõjutada teiste ravimite imendumist tänu mao motiilsuse vähenemisele.
- Oksübutüniin antagoniseerib prokineetilist ravi.

Driptane koos alkoholiga
Alkohol süvendab veelgi Driptane poolt põhjustatud uimasust.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Rasedus
Puuduvad piisavad andmed Driptane kasutamise kohta rasedatel. Potentsiaalne risk inimesele on
teadmata. Driptane't ei ole soovitatav kasutada raseduse ajal, välja arvatud juhul kui see on selgelt
hädavajalik. Kui olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne
selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine
Kui Driptane't kasutatakse raseduse ajal, jõuab ravim väikestes kogustes ema rinnapiima.
Seetõttu ei ole soovitatav kasutada Driptane't imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Driptane võib põhjustada hägust nägemist või uimasust, mistõttu tuleb riske hoolikalt kaaluda, eeskätt
juhul, kui on kavas juhtida autot või käsitseda masinaid.

Driptane sisaldab veevaba laktoosi.
Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima
arstiga.

3. Kuidas DRIPTANE võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud
Tavaline annus on 5 mg kaks või kolm korda ööpäevas. Seda annust võib kliinilise vastuse saamiseks
suurendada maksimaalselt kuni 5 mg-ni neli korda ööpäevas, eeldusel et kõrvaltoimed on hästi
talutavad.

Eakad
Eakatel on eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenenud. Seetõttu on annus 2,5 mg kaks korda ööpäevas
piisav, eriti kui patsient on halvas üldseisundis. Seda annust võib kliinilise vastuse saamiseks
suurendada kuni 5 mg-ni kaks korda ööpäevas, eeldusel et kõrvaltoimed on hästi talutavad.

Üle 5-aastased lapsed
Põie neurogeenne ebastabiilsus: tavaline annus on 2,5 mg kaks korda ööpäevas. Seda annust võib
kliinilise vastuse saamiseks suurendada 5 mg-ni kaks või kolm korda ööpäevas, eeldusel et
kõrvaltoimed on hästi talutavad.
Öine enurees: tavaline annus on 2,5 mg kaks korda ööpäevas. Seda annust võib kliinilise vastuse
saamiseks suurendada 5 mg-ni kaks või kolm korda ööpäevas, eeldusel et kõrvaltoimed on hästi
talutavad. Viimane annus tuleb anda enne magamaminekut.

Alla 5-aastased lapsed
Ärge andke Driptane’t alla 5-aastastele lastele.

Kuna tablettidel on poolitusjoon, on võimalik tablette murda pooleks - kaheks 2,5 mg ravimi
sisaldusega pooleks juhul, kui Teie arst soovib annust vähendada.

Kui te võtate Driptane’t rohkem kui ette nähtud
Oksübutüniini üleannustamise sümptomid arenevad tavalistest KNS kõrvaltoimetest (rahutusest ja
erutusest psühhootilise käitumiseni), vereringehäiretest (õhetus, vererõhu langus, vereringe kollaps
jne), mis tugevnevad kuni respiratoorse puudulikkuse, halvatuse ja koomani. Sümptomaatiline ravi
seisneb maoloputuses, emeetikumide manustamises, hingamisprobleemide esinemisel kasutatakse
kunstliku hingamise aparaati.

Kui te unustate Driptane’t võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud nende eeldatava esinemissageduse järgi: väga sage (> 1/10),
sage (> 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (> 1/1000 kuni < 1/100), harv (> 1/10 000 kuni < 1/1000), väga
harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Infektsioonid ja infestatsioonid
Teadmata: kuseteede infektsioonid

Seedetrakti häired
Väga sage: kõhukinnisus, iiveldus, suukuivus
Sage: kõhulahtisus, oksendamine
Aeg-ajalt: ebamugavustunne kõhus, isutus, söögiisu vähenemine, düsfaagia
Teadmata: gastroösofageaalne reflukshaigus

Psühhiaatrilised häired
Sage: segasusseisund
Teadmata: agiteeritus, ärevus, hallutsinatsioonid, õudusunenäod, paranoia, kognitiivsed häired
eakatel, orienteerumisvõime kadu, deliirum

Närvisüsteemi häired
Väga sage: pearinglus, peavalu, somnolentsus
Teadmata: kognitiivsed häired, konvulsioonid

Südame häired
Teadmata: tahhükardia, arütmia

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused
Teadmata: kuumarabandus

Silma kahjustused
Sage: kuivsilmsus
Teadmata: kitsanurga glaukoom, müdriaas, silma hüpertensioon, hägune nägemine

Neerude ja kuseteede häired
Sage: uriinipeetus
Teadmata: düsuuria

Vaskulaarsed häired
Sage: õhetus (rohkem väljendunud lastel võrreldes täiskasvanutega)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga sage: naha kuivus
Teadmata: angioödeem, lööve, urtikaaria, hüpohidroos, valgustundlikkus

Immuunsüsteemi häired
Teadmata: ülitundlikkus

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas DRIPTANE säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast "Kõlblik
kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Driptane sisaldab
- Toimeaine on oksübutüniin. Üks tablett sisaldab 5 mg oksübutüniinvesinikkloriidi.
- Abiained on mikrokristalliline tselluloos, kaltsiumstearaat, veevaba laktoos.

Kuidas Driptane välja näeb ja pakendi sisu
Ümmargused valged kaksikkumerad poolitusjoonega tabletid. Poolitusjoon hõlbustab tableti jagamist
võrdseteks annusteks.
Pakendi suurus on 60 tabletti. Tabletid on blistrites (PVC/alumiinium).

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja
Abbott Products S.A.S.
42 Rue Rouget de Lisle
92150 Suresnes
Prantsusmaa

Tootja
Recipharm Fontaine
Rue des Prés Potets
21121 Fontaine Les Dijon
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügioa hoidja kohaliku esindaja poole.

Abbott Laboratories SA Eesti Filiaal
Liivalaia 13/15
10118 Tallinn
Tel: + 372 6363 052

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2015Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Driptane, 5 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 5 mg oksübutüniinvesinikkloriidi.
INN. Oxybutyninum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoos.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Poolitusjoonega tablett.
Ümmargused valged 8 mm pikkused kaksikkumerad tabletid poolitusjoonega ühel küljel.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Uriinipidamatus, uriinipakitsus ja sagenenud urineerimine ebastabiilse põiefunktsiooni korral, mis on
tingitud kas põie neurogeensetest häiretest (detruusori hüperrefleksia) selliste seisundite korral nagu
sclerosis multiplex ja spina bifida või idiopaatilisest detruusori ebastabiilsusest (motoorne
tunginkontinentsus).

Lapsed
Oksübutüniinvesinikkloriid on näidustatud üle 5-aastastele lastele järgmiste seisundite korral:
- Uriinipidamatus, uriinipakitsus ja sagenenud urineerimine ebastabiilse põiefunktsiooni korral,
mis on tingitud põie idiopaatilisest hüperaktiivsusest või põie neurogeensetest häiretest
(detruusori üleaktiivsus).
- Öine enurees, mis on seotud detruusori üleaktiivsusega, koos mittemedikamentoosse raviga, kui
teistsugune ravi on ebaõnnestunud.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud
Tavaline annus on 5 mg kaks või kolm korda ööpäevas. Seda annust võib kliinilise vastuse saamiseks
suurendada maksimaalselt kuni 5 mg-ni neli korda ööpäevas, eeldusel et kõrvaltoimed on hästi
talutavad.

Eakad
Eakatel on eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenenud. Seetõttu on annus 2,5 mg kaks korda ööpäevas
piisav, eriti kui patsient on halvas üldseisundis. Seda annust võib kliinilise vastuse saamiseks
suurendada kuni 5 mg-ni kaks korda ööpäevas, eeldusel et kõrvaltoimed on hästi talutavad.

Üle 5-aastased lapsed
Põie neurogeenne ebastabiilsus: tavaline annus on 2,5 mg kaks korda ööpäevas. Seda annust võib
kliinilise vastuse saamiseks suurendada 5 mg-ni kaks või kolm korda ööpäevas, eeldusel et
kõrvaltoimed on hästi talutavad.
Öine enurees: tavaline annus on 2,5 mg kaks korda ööpäevas. Seda annust võib kliinilise vastuse
saamiseks suurendada 5 mg-ni kaks või kolm korda ööpäevas, eeldusel et kõrvaltoimed on hästi
talutavad. Viimane annus tuleb manustada enne magamaminekut.

Alla 5-aastased lapsed
Driptane't ei tohi kasutada lastel vanuses alla 5 aasta (vt lõik 4.3).

4.3. Vastunäidustused

- Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
- Põie väljavoolutakistusega patsiendid, kelle puhul on põhjust eeldada uriini retentsiooni
esinemist.
- Seedetrakti obstruktiivsed häired, soolestiku atoonia, paralüütiline iileus või maolukuti stenoos.
- Toksiline megakoolon.
- Raske haavandiline koliit.
- Ileostoom, kolostoom.
- Myasthenia gravis.
- Kitsanurga glaukoom või madal eeskamber.
- Püreksiaga patsientidele ei tohi seda preparaati hüperpüreksia tekkeriski tõttu anda.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

- Oksübutüniini tuleb ettevaatusega manustada nõrgema tervisega eakatele ja lastele, kes võivad
olla tundlikumad ravimi toime suhtes ja neile patsientidele, kellel esineb autonoomne
neuropaatia (nt Parkinsoni tõbi), rasked seedetrakti motiilsushäired, maksa- või neerukahjustus
või tserebrovaskulaarne puudulikkus.
- Eakatel tuleb antikolinergilisi aineid kasutada ettevaatusega, sest neil on risk kognitiivse
funktsiooni kahjustuse tekkeks.
- Seedetrakti häired: antikolinergilised ravimid võivad vähendada seedetrakti motiilsust, mistõttu
tuleb neid kasutada ettevaatusega, kui patsiendil on seedetrakti obstruktiivne häire, soolte
atoonia või haavandiline koliit.
- Oksübutüniin võib süvendada tahhükardiat (ja sellest tulenevalt hüpertüreoidismi, südame
paispuudulikkust, südame arütmiat, südame isheemiatõbe, hüpertensiooni), kognitiivseid
häireid ja eesnäärme hüpertroofia sümptomeid.
- On teatatud antikolinergilistest KNS kõrvaltoimetest (nt hallutsinatsioonid, agiteeritus, segasus,
somnolentsus); jälgimine on soovitatav eeskätt esimeste ravikuude jooksul pärast ravi
alustamist või annuse suurendamist; antikolinergiliste KNS kõrvaltoimete ilmnemisel on
soovitatav vähendada annust või lõpetada ravi.
- Kuna oksübutüniin võib põhjustada kitsa nurga glaukoomi, tuleb patsiente teavitada, et nad
pöörduksid otsekohe arsti poole, kui neil tekib järsk nägemisteravuse langus või silmavalu.
- Oksübutüniin võib vähendada süljeeritust, mis võib põhjustada hambakaariese ägenemist,
parodontoosi või suuõõne kandidiaase. Seetõttu on pikaajalise ravi korral soovitatav lasta
regulaarselt oma hambaid kontrollida.
- Antikolinergilisi preparaate tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on maolukuti
song/gastroösofageaalne reflukshaigus ja/või kes võtavad samaaegselt ravimeid (nt
bisfosfonaate), mis võivad põhjustada või ägestada ösofagiiti.
- Kui oksübutüniini kasutatakse kõrge keskkonnatemperatuuri tingimustes, võib see põhjustada
ülekuumenemist seoses vähenenud higistamisega.
- Oksübutüniini kasutamist porfüüriaga patsientidel ei peeta turvaliseks, sest oksübutüniin on
loomkatsetes ja in vitro näidanud porfüüriat tekitavat toimet
- Oksübutüniini ei ole soovitatav kasutada alla 5-aastastel lastel; oksübutüniini kasutamise ohutus
selles vanuserühmas ei ole tõestatud.
- Andmed, mis toetavad oksübutüniini kasutamist monosümptomaatilise öise enureesiga (mis ei
ole seotud detruusori üleaktiivsusega) lastel, on piiratud.
- Üle 5-aastastel lastel tuleb oksübutüniini kasutada ettevaatusega, kuna nad võivad olla selle
ravimi toimete suhtes tundlikumad, eriti kesknärvisüsteemiga seotud ja psühhiaatriliste
kõrvaltoimete osas.
- Harvaesineva päriliku galaktoosi puudulikkuse, laktaasipuudulikkuse või glükoosi-galaktoosi
imendumishäirega patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste antikolinergiliste ravimite kasutamisel koos oksübutüniiniga tuleb rakendada ettevaatust, sest
antikolinergilised toimed võivad tugevneda.
Oksübutüniini antikolinergilist toimet tugevdavad samaaegselt kasutatavad teised antikolinergilised
ravimid ja antikolinergilise profiiliga preparaadid nagu amantadiin ja teised antikolinergilised
parkinsonismivastased ravimid (nt biperideen, levodopa), antihistamiinikumid, antipsühhootikumid
(nt fenotiasiinid, butürofenoonid, klosapiin), kinidiin, digitaalis, tritsüklilised antidepressandid,
atropiin ja sellesarnased ained nagu atropiini tüüpi spasmolüütikumid ja dipüridamool.
Oksübutüniin võib läbi mao motiilsuse vähendamise mõjutada teiste ravimite imendumist.
Oksübutüniin metaboliseerub tsütokroom P 450 isoensüümi CYP 3A4 vahendusel. Samaaegne
manustamine koos CYP3A4 inhibiitoriga võib pärssida oksübutüniini metabolismi ja suurendada
ekspositsiooni oksübutüniinile.
Oksübutüniin võib antagoniseerida prokineetilist ravi.
Samaaegne manustamine koliinesteraasi inhibiitoritega võib vähendada koliinesteraasi inhibiitori
efektiivsust.
Patsiente tuleb teavitada, et alkohol võib suurendada uimasust, mis on tekkinud antikolinergiliste
ainete nagu oksübutüniini kasutamisel (vt lõik 4.7).

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Puuduvad piisavad andmed oksübutüniini kasutamise kohta rasedatel. Loomkatsetes ei ole saadud
piisavaid andmeid ravimi toime kohta tiinusele, embrüo/loote arengule, poegimisele ja postnataalsele
arengule (vt lõik 5.3). Potentsiaalne risk inimesele on teadmata.
Oksübutüniini ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul kui see on selgelt hädavajalik.

Imetamine
Imetamise ajal manustatud oksübutüniin imendub vähesel määral ema rinnapiima.
Seetõttu ei ole soovitatav oksübutüniini imetamise ajal kasutada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Oksübutüniin võib põhjustada unisust ja ebaselget nägemist. Patsiente tuleb hoiatada, et nad oleksid
selle ravimi kasutamise ajal ettevaatlikud tegevuste suhtes, mis nõuavad täit tähelepanelikkust, nt
autojuhtimine, masinate käsitsemine ja töötamine ohutingimustes.

4.8. Kõrvaltoimed

Eeldatavate kõrvaltoimete klassifikatsioon: väga sage (> 1/10), sage (> 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt
(> 1/1000 kuni < 1/100), harv (> 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa
hinnata olemasolevate andmete alusel).

Infektsioonid ja infestatsioonid
Teadmata: kuseteede infektsioonid

Seedetrakti häired
Väga sage: kõhukinnisus, iiveldus, suukuivus
Sage: kõhulahtisus, oksendamine
Aeg-ajalt: ebamugavustunne kõhus, isutus, söögiisu vähenemine, düsfaagia
Teadmata: gastroösofageaalne reflukshaigus

Psühhiaatrilised häired
Sage: segasusseisund
Teadmata: agiteeritus, ärevus, hallutsinatsioonid, õudusunenäod, paranoia, kognitiivsed häired
eakatel, orienteerumisvõime kadu, deliirum

Närvisüsteemi häired
Väga sage: pearinglus, peavalu, somnolentsus
Teadmata: kognitiivsed häired, konvulsioonid

Südame häired
Teadmata: tahhükardia, arütmia

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused
Teadmata: kuumarabandus

Silma kahjustused
Sage: kuivsilmsus
Teadmata: kitsa nurga glaukoom, müdriaas, okulaarne hüpertensioon, hägune nägemine

Neerude ja kuseteede häired
Sage: uriinipeetus
Teadmata: düsuuria

Vaskulaarsed häired
Sage: õhetus (rohkem väljendunud lastel võrreldes täiskasvanutega)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga sage: naha kuivus
Teadmata: angioödeem, lööve, urtikaaria, hüpohidroos, valgustundlikkus

Immuunsüsteemi häired
Teadmata: ülitundlikkus

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Oksübutüniini üleannustamise sümptomid arenevad tavalistest KNS kõrvaltoimetest (rahutusest ja
erutusest psühhootilise käitumiseni) ja vereringehäiretest (õhetus, vererõhu langus, tsirkulatoorne
kollaps jne), mis tugevnevad kuni hüperpüreksia, respiratoorse puudulikkuse, halvatuse ja koomani.

Ravivõtted on järgmised:
- kohene maoloputus
- manustada füsostigmiini aeglase intravenoosse süstena:


Täiskasvanud: 0,5 kuni 2,0 mg i.v. aeglaselt, vajadusel korrata, maksimaalselt kuni 5 mg.


Lapsed: 30 mikrogrammi/kg i.v. aeglaselt, vajadusel korrata, maksimaalselt kuni 2 mg.

Teise võimalusena võib eluohtliku antikolinergilise sündroomi korral kasutada neostigmiini
soovitatavates annustes.
Palaviku ravi on sümptomaatiline.
Väljendunud rahutuse või erutuse korral võib manustada 10 mg diasepaami intravenoosse süstena.
Tahhükardia raviks manustada veeni propranolooli; uriinipeetuse korral kateteriseerida kusepõis.
Kuraarelaadsete toimete progresseerumisel hingamislihaste paralüüsini võib olla vajalik patsiendi
mehhaaniline ventileerimine.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: sagekusesuse ning kusepidamatuse raviks kasutatavad ained.
ATC-kood: G04BD04

Oksübutüniinil on nii otsene spasmolüütiline efekt põie detruusori silelihastele kui ka
antikolinergiline toime atsetüülkoliini muskariinse toime blokeerimisel.
Need omadused kutsuvad esile põie detruusorlihase relaksatsiooni. Patsientidel, kellel on põie
funktsioon ebastabiilne, suurendab Driptane põie mahtu ning pärsib detruusorlihase spontaanseid
kontraktsioone.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Oksübutüniin imendub pärast suukaudset manustamist seedetraktist kiiresti. Maksimaalne
plasmakontsentratsioon tekib 1 tunni jooksul pärast manustamist ning järgnevalt langeb
bieksponentsiaalselt poolväärtusajaga 2...3 tundi.

Maksimaalne toime ilmneb 3...4 tundi pärast manustamist ning toime on veel märgatav 10 tundi pärast
manustamist. Korduval suukaudsel manustamisel saavutati püsikontsentratsioon pärast 8. päeva.
Eakatel oksübutüniin ei kumuleeru ning farmakokineetika sarnaneb täiskasvanute omale. Nõrgestatud
organismiga eakatel on C
ja AUC väärtused oluliselt tõusnud.
max

Oksübutüniin metaboliseeritakse peamiselt maksas, eelkõige tsütokroom P450 ensüümsüsteemi, eriti
CYP3A4 poolt. Ainevahetusproduktidel esinevad antimuskariinsed omadused.

Peamine eliminatsioonitee on neerude kaudu. Loomuuringute andmetel eritus ainult 0,3...0,4%
raviainest muutumatuna roti uriini 24 tunni möödudes ning 1% koera uriini 48 tunni möödudes, mis
näitab peaaegu täielikku metaboliseerimist.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.
Loomkatsed on näidanud reproduktiivtoksilisust annustes, mis põhjustab emasloomal mürgistust.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mikrokristalliline tselluloos
kaltsiumstearaat
veevaba laktoos.

6.2. Sobimatus

Teadaolevad andmed puuduvad.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

5 mg tabletid, 60 tk Al/PVC blisterpakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Abbott Products S.A.S.
42 Rue Rouget de Lisle
92150 Suresnes
Prantsusmaa

8. Müügiloa number

178297

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 24.10.1997
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28.03.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2015