CO-CODAMOL

Toimeained: paratsetamool+kodeiin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 500mg+8mg 20TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CO-CODAMOL ja milleks seda kasutatakse

Co-codamol'i toimeained kuuluvad ravimite rühma, mida nimetatakse valuvaigistiteks.
Co-codamol tablette kasutatakse mõõduka valu korral (sobib kasutada näiteks peavalu, närvivalu,
hambavalu, reumaatilise valu ja menstruatsioonivalu leevendamiseks).

Kodeiin on näidustatud ägeda mõõduka valu raviks üle 12-aastastele lastele ja täiskasvanutele
vaid juhul, kui valu ei ole võimalik leevendada teiste valuvaigistitega nagu paratsetamool või
ibuprofeen.

2. Mida on vaja teada enne CO-CODAMOL võtmist

Ärge võtke Co-codamol'i
- kui te olete paratsetamooli, kodeiinfosfaadi, teiste opioidide või selle ravimi mistahes
koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
- kui teil on kõhulahtisus, mis on põhjustatud mürgistusest või seotud antibiootikumide
kasutamisega;
- kui teil on hingamine raskendatud või esineb krooniline kopsuhaigus;
- kui teil on astma või allergiline haigus;
- kui teil on maksahaigus või neerupealise haigus (Addisoni tõbi või feokromotsütoom);
- kui teil on põletikuline jämesoole haigus, sapipõiehaigus või sapikivitõbi;
- kui teile on hiljuti tehtud seedetrakti või kuseteede operatsioon;
- kui te olete meessoost ja teil esinevad urineerimisraskused;
- kui teil on epilepsia või on olnud peatrauma;
- kui teil on kilpnäärme alatalitlus;
- kui teil on myasthenia gravis (lihasnõrkus);
- kui teil on madal vererõhk või olete kaotanud palju vedelikku (šokk);
- kui teil on olnud või on praegu probleeme alkoholi liigtarvitamisega, ravimsõltuvus,
suitsiidimõtteid või -katseid, olete põdenud mõnda vaimuhaigust või kasutad narkootikume -kõik need soodustavad ravimsõltuvuse teket;
- kui te olete eakas või nõrga tervisega patsient.
- kui te kasutate teisi paratsetamooli sisaldavaid ravimeid.
- lastel (alla 18 aasta), kellel on teostatud kurgumandlite või adenoidide eemaldamise operatsioon
uneapnoe tõttu, kuna nendel patsientidel on suurem risk tõsiste ja eluohtlike kõrvaltoimete
tekkeks,
- rinnaga toitvatel emadel, kuna kodeiin eritub rinnapiima ning võib seega sattuda lapse
organismi,
- valu leevendamiseks patsientidel, kes on teadaolevalt ülikiired metaboliseerijad, sest neil on
suurem oht kodeiini tõsiste kõrvaltoimete tekkeks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Co-codamol’i võtmist pidage nõu oma arstiga:
- kui teil on kavas läbi viia plaaniline operatsioon, sealhulgas hammaste väljatõmbamine, või kui
teil on kavas võtta vere- või uriinianalüüs, siis informeerige oma arsti või hambaarsti ravimitest,
mida te kasutate.
- kui teil on Gilbert’i sündroom (perekondlik hüperbilirubineemia);
- kui teil on glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi puudus;
- kui teil on neerufunktsiooni häire.
- kui teil esinevad toitumishäired (alatoituvus, anoreksia).
- kui te tarvitate liigselt alkoholi.

Manustades valuvaigisteid iga kahe päeva tagant või sagedamini, pikema perioodi jooksul (>3
kuud), võib tekkida või süveneda peavalu. Ravimi liigtarvitamisest tingitud peavalu ei tohi ravida
ravimi annuste edasise suurendamisega. Sellistel puhkudel tuleb konsulteerida arstiga.

Pikaajalise ja suurtes annustes ebaõige valuvaigistite kasutamise äkiline lõpetamine võib tekitada
peavalusid, väsimust, lihasvalusid, närvilisust ja autonoomseid sümptomeid. Need ärajätu nähud
mööduvad mõne päevaga. Seni tuleb valuvaigistite võtmist vältida ning arstiga läbi rääkimata ei
tohi valuvaigisteid uuesti tarvitama hakata.

Muud ravimid ja Co-codamol
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete
kasutada mistahes muid ravimeid.

Eriti oluline on rääkida arstile kui te kasutate järgmisi ravimeid:
- antibiootikumid (nt tsiprofloksatsiin);
- vett väljaviivad tabletid (diureetikumid, nt spironolaktoon, furosemiid, atsetasolamiid);
- verehüübimist vähendavad ravimid (nt varfariin);
- vererõhku langetavad ravimid (nt guanetidiin);
- kõhulahtisuse vastased ravimid (nt loperamiid, kaoliin); epilepsiaravimid (nt fenütoiin,
karbamasepiin, naatriumvalproaat);
- koliinoblokaatorid (nt atropiin, hüostsiin);
- ravimid, mis pärsivad närvisüsteemi tegevust (unerohud, diasepaam, hüdroksüsiin ja
psüühiliste haiguste ravimid);
- depressiooniravimid (nt tranüültsüpromiin, amitrüptilliin);
- maksaensüümide aktiivsust mõjutavad ravimid (nt primidoon ja rifampitsiin);
- barbituraadid;
- opioidantagonistid (nt buprenorfiin, naloksoon, naltreksoon);
- monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid (teatud antidepressandid nt moklobemiid);
- suukaudsed rasestumisvastased preparaadid (‘antibeebipillid’);
- tsüklisiin;
- meksiletiin;
- selegiliin;
- tsimetidiin;
- tsisapriid;
- metoklopramiid;
- domperidoon;
- kolestüramiin;
- klooramfenikool;
- alkohol.

Kui pöördute mõnda teise haiglasse või teise arsti poole, siis informeerige arste nendest
ravimitest, mida kasutate.

Co-codamol koos toidu, joogi ja alkoholiga
Kui te ei söö täisväärtuslikku toitu või tarbite vähe valku, võib Co-codamol’i tablettide
kasutamisel esineda rohkem koostoimeid.

Co-codamol’i kasutamise ajal EI TOHI alkoholi tarvitada. Küsimuste korral pöörduge oma arsti
poole.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus: Regulaarne kasutamine raseduse ajal võib põhjustada lootel füüsilist sõltuvust ja pärast
sündi ärajätunähtusid. Sünnituse ajal opiaatide manustamisel lähevad opiaadid loote vereringesse
ja võivad põhjustada vastsündinul hingamise pärssumist. Raseduse esimesel trimestril ei tohi
Co-codamol’i kasutada. Sünnituse ajal tuleb Co-codamol tablettide manustamist vältida.

Imetamine: Ilma arsti loata ärge imetamise ajal seda ravimit ega teisi kodeiini sisaldavaid
ravimeid kasutage. Kodeiin eritub rinnapiima ja võib lapsele mõjuda kahjulikult. Kui arst on
siiski määranud ravimit imetamise ajal, tuleb kasutada võimalikult väikseid annuseid. Imikut
tuleb tähelepanelikult jälgida igasuguste toksilisuse nähtude ja sümptomite suhtes, nagu
ülemäärane unisus, imemisraskused, hingamisraskused ja lihastoonuse langus. Kui lapsel tekivad
sellised nähud, peate koheselt pöörduma arsti poole.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Co-codamol'i tabletid võivad põhjustada uimasust ja pearinglust, kui see peaks juhtuma, siis ärge
juhtige autot ega töötage masinatega.

3. Kuidas CO-CODAMOL võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii nagu on kirjas selles infolehes või nagu arst või apteeker on
teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine:
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1…2 tabletti, manustamist võib korrata iga 4…6 tunni
järel. Ööpäevas (24 tunni jooksul) ei tohi võtta üle 8 tableti.

Kodeiini ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel, kuna kodeiini ja morfiini muutuva ja
etteaimamatu metabolismi tõttu esineb risk opiaadimürgituse tekkeks

Kasutamine operatsioonijärgselt
Co-codamoli ei tohi kasutada lastel (alla 18 aasta), kellel on teostatud kurgumandlite või
adenoidide eemaldamise operatsioon uneapnoe tõttu, kuna nendel patsientidel on suurem risk
tõsiste ja eluohtlike kõrvaltoimete tekkeks

Kasutamine hingamisprobleemidega lastel
Hingamisprobleemidega lastel ei tohi kodeiini kasutada.

Maksafunktsiooni häiretega patsiendid: ravimit tuleb kasutada ettevaatusega (vajadusel
vähendada annust). Raske maksafunktsiooni häire korral ei tohi seda ravimit kasutada.

Neerufunktsiooni häiretega patsiendid: tuleb kasutada ettevaatusega. Raske neerufunktsiooni
häirega patsientide annus tuleb viia miinimumini ning patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Tabletid tuleb sisse võtta koos vedelikuga. Kui haigusnähud püsivad üle 3 päeva, siis pidage nõu
oma arstiga.

Kui teil on tunne, et Co-codamol’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Co-codamol’i rohkem kui ette nähtud
Kui võtsite kogemata sisse liiga suure annuse ja isegi kui te ennast hästi tunnete, pöörduge
viivitamatult lähimasse haiglasse või võtke ühendust oma arstiga. Üleannustamise tagajärjeks
võib olla raske maksakahjustus. Võtke ülejäänud tabletid ja ravimi pakend endaga kaasa.

Kui te unustate Co-codamol’i võtta
Kui te unustate ravimi võtta, siis tehke seda niipea, kui see teile meelde tuleb. Järgmine annus
võtta ettenähtud ajal. ÄRGE KUNAGI võtke kahte annust korraga. Pöörduge nõu küsimiseks
oma arsti või apteekri poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tavalisim kõrvatoime Co-codamol'i kasutamisel on väsimus, iiveldus ja kõhukinnisus, mida on
teatatud 1…10% kasutajatest.
Ligikaudu 15% ravimpreparaadi kasutajatest kogevad kõrvaltoimeid mis on peamisel tingitud
kodeiini farmakoloogilistest toimetest.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Harv (≥ 1/10000 kuni <1/1000)
Trombotsüopeenia (vereliistakute vähesus veres),

hemolüütiline aneemia (punavereliblede

lagunemine), agranulotsütoos (teatud vererakkude

granulotsüütide vähesus), leukopeenia

(valgevereliblede vähesus), vereliistakute häired,

tüvirakkude häired, neutropeenia (teatud vererakkude

ehk neutrofiilide vähesus).


Väga harv (<1/10 000)
Kehvveresus.

Ainevahetuse ja toitumishäired

Väga harv (<1/10 000)
Hüpoglükeemia (madal veresuhkur).
Närvisüsteemi häired

Sage (≥1/100 kuni < 1/10)
Uimasus, peavalu.


Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni
Pearinglus.
<1/100)


Käte värin.
Harv (≥
1/10000 kuni

<1/1000)
Minestamine (suurte annuste puhul).

Esinemis-sagedus teadmata (ei
saa hinnata olemasolevate
andmete alusel)

Silma häired

Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni
Nägemishäired (suurte annuste puhul).
<1/100)

Kõrva ja läbürindi kahjustused
Harv (≥
1/10000 kuni
Tinnitus (helin kõrvus).
<1/1000)

Rindkere ja mediastiinumi

häired
Hingamisdepressioon (suurenenud koljusisese rõhuga
Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni
või peatraumaga patsientidel).
<1/100)


Õhupuudus.
Harv (≥ 1/10000 kuni <1/1000)


Bronhospasm.
Väga harv (<1/10 000)

Seedetrakti häired

Sage (≥1/100 kuni < 1/10)
Iiveldus, kõhukinnisus, oksendamine.


Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni
Suukuivus.
<1/100)


Maovalu, veritsus.
Harv (≥ 1/10000 kuni <1/1000)

Neeru-ja kuseteede häired

Väga harv (< 1/10 000)
Neerukahjustus (võib ilmneda pikaajalisel

kasutamisel, vt ka lõik 4.4), hägune uriin, neerude
kõrvaltoimed.

Naha ja nahaaluskoe

kahjustused

Harv (≥ 1/10000 kuni <1/1000)
Nahalööve, nõgestõbi, sügelus, punetus.


Veresoonte häired

Sage (≥1/100 kuni < 1/10)
Higistamine.

Üldised ja süstekoha

reaktsioonid

Sage (≥1/100 kuni < 1/10)
Nõrkus.


Harv (≥ 1/10000 kuni <1/1000)
Kõrge palavik, uimasus.


Immuunsüsteemi häired

Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Allergilised reaktsioonid.


Väga harv (<1/10 000)
Anafülaksia (kiiresti arenev ohtlik allergiline
reaktsioon), angioödeem (lokaalne nahaturse).
Ülitundlikkusreaktsioon (vajab ravi lõpetamist).

Hepatobiliaarsüsteemi häired

Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni
Sapijuhade häired.
<1/100)


Maksatoksilisus, maksakahjustus, mis võib viia

maksapuudulikkuseni, maksaensüümide taseme tõus,
Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
maksanekroos, kollatõbi.Äge pankreatiit.


Väga harv (< 1/10 000)
Psühhilised häired

Harv (≥ 1/10000 kuni <1/1000)
Unehäired, depression, segasus, hallutsinatsioonid.


Esinemis-sagedus teadmata (ei
Eufooria (suurtes anustes).
saa hinnata olemasolevate
andmete alusel)

Vigastus, mürgistus ja

protseduuride komplikatsioonid


Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Üleannustamine ja mürgistus.Mõnel juhul on teatatud nekrolüüsist (kärbumisest tingitud koe irdumine), Stevensi-Johnsoni
sündroomist, multiformsest punetusest, kõritursest, anafülaktilisest šokist, aneemiast, maksa
muutustest ja hepatiidist, neeru muutustest (raske neerupuudulikkus, neerupõletik, veri uriinis,
kuseerituse puudumine), seedetrakti kõrvaltoimetest ja peapööritusest.

Ravi lõpetamisel tekkida võivad nähud - äkiline ravi ärajätmine võib esile kutsuda
ärajätunähtusid, mille sümptomiteks on värinad, unetus, iiveldus, oksendamine, higistamine ja
südame löögisageduse suurenemine, hingamissageduse suurenemine ja vererõhu tõus.

MÄRKUS - tolerantsus ravimi suhtes väheneb kiiresti pärast ravi lõpetamist, mistõttu enne ravi
lõpetamist manustatav suur annus võib pärast avaldada toksilist toimet.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CO-CODAMOL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile pärast "Kõlblik
kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Co-codamol sisaldab:
- Toimeained on paratsetamool ja kodeiinfosfaathemihüdraat. Üks tablett sisaldab 500 mg
paratsetamooli ja 8 mg kodeiinfosfaathemihüdraati.
- Abiained on kolloidne ränidioksiid, maisitärklis, steariinhape.

Kuidas Co-codamol välja näeb ja pakendi sisu
Tablett on lame, ümmargune, valge, poolitusjoonega.
20 tabletti blisterpakendis.


Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Actavis UK Limited,
Whiddon Valley,
Barnstaple,
N Devon EX32 8 NS,
Ühendkuningriik

Tootja
Actavis UK Limited,
Whiddon Valley,
Barnstaple,
N Devon EX32 8 NS,
Ühendkuningriik


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja
poole:
UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,
Tiigi 28/ Kesk tee 23a,
Rae vald, Harjumaa 75301
Tel: (+372) 6100 565


Infoleht on viimati uuendatud septembris 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Co-codamol, 500 mg + 8 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli ja 8 mg kodeiinfosfaathemihüdraati.
INN. Paracetamolum, codeinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.
Tablett on lame, ümmargune, valge, poolitusjoonega.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Mõõdukas valu.

Kodeiin on näidustatud ägeda mõõduka valu raviks üle 12-aastastele lastele ja täiskasvanutele vaid juhul,
kui valu ei ole võimalik leevendada teiste valuvaigistitega nagu paratsetamool või ibuprofeen.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1...2 tabletti, mida võib korrata iga 4...6 tunni järel,
maksimaalselt 8 tabletti 24 tunni jooksul.

Lapsed:
Kodeiini ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel, kuna kodeiini ja morfiini muutuva etteaimamatu metabolismi tõttu esineb risk opiaadimürgituse tekkeks (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Eakad patsiendid: annuseid tuleb vähendada maksa- või neerufunktsiooni häirete korral.

Maksafunktsiooni häiretega patsiendid: tuleb kasutada ettevaatusega (vajadusel vähendada
annust). Raske maksafunktsiooni häire korral on ravim vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Neerufunktsiooni häiretega patsiendid: tuleb kasutada ettevaatusega. Mõõduka
neerufunktsioonihäirega patsientidel on soovitatav annust vähendada 75%-le normaalannusest
(glomerulaarfiltratsiooni 10…50 ml/min). Raske neerufunktsiooni häirega patsientide annus tuleb
viia miinimumini ning patsiente tuleb hoolikalt jälgida (vt lõik 4.4).

Tabletid tuleb neelata veega.

Ravi kestus peab piirnema 3 päevaga ja kui efektiivset valu leevendust ei saavutata, tuleb
patsientidel/hooldajatel soovitada pöörduda arsti poole.

4.3. Vastunäidustused

Paratsetamooli ja kodeiini kombinatsioon on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:
- ülitundlikkus paratsetamooli, kodeiinfosfaadi, teiste opioidide või lõigus 6 loetletud mistahes
abiainete suhtes,
- mürgistusest põhjustatud kõhulahtisus, kuni mürgiste ainete elimineerumiseni organismist,
- pseudomembranoosse koliidiga seotud kõhulahtisus,
- hingamisdepressioon,
- hingamisteede obstruktiivseid haiguseid,
- raske maksafunktsiooni häire,
- lastel (alla 18 aasta), kellel on teostatud kurgumandlite või adenoidide eemaldamise operatsioon
uneapnoe tõttu, kuna nendel patsientidel on suurem risk tõsiste ja eluohtlike kõrvaltoimete
tekkeks (vt lõik 4.4),
- rinnaga toitvatel emadel, kuna kodeiin eritub rinnapiima ning võib seega sattuda lapse
organismi,
- valu leevendamiseks patsientidel, kes on teadaolevalt ülikiired metaboliseerijad, sest neil on
suurem oht kodeiini tõsiste kõrvaltoimete tekkeks.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Soovituslikest suuremate annuste manustamisel esineb raske maksakahjustuse oht.

Manustades valuvaigisteid iga kahe päeva tagant või sagedamini, pikema perioodi jooksul
(>3 kuud), võib tekkida või süveneda peavalu.
Ravimi liigtarvitamisest tingitud peavalu (MOH - medication-overuse headache) ei tohiks ravida
ravimi annuste edasise suurendamisega. Sellistel puhkudel tuleb konsulteerida enne valuvaigistite
kasutamise lõpetamisest arstiga.

Pikaajalise suurtes annustes ebaõige valuvaigistite tarvitamise äkiline lõpetamine võib tekitada
peavalusid, väsimust, lihasvalusid, närvilisust ja autonoomseid sümptomeid. Need ärajätu nähud
mööduvad mõne päevaga. Seni tuleb valuvaigistite võtmist vältida ning arstiga läbi rääkimata ei
tohi valuvaigisteid uuesti tarvitama hakata.

Co-codamol tablette peab kasutama ettevaatusega järgmistel juhtudel:
- hingamispuudulikkus ja äge bronhiaalastma, kuna kodeiin võib hingamist pärssida;
- opioid-sõltuvus (sh alkoholism), suurenenud meeltesegasus, suitsiidimõtted või -katsed -soodustavad ravimsõltuvust;
- Addisoni tõbi;
- kõrgenenud intrakraniaalne rõhk või koljutrauma;
- kesknärvisüsteemi depressantidega koosmanustamine;
- hüpotüreoidism (depressiooni oht ja KNSi depressiooni süvenemine);
- eesnäärme hüpertroofia või uretraalne striktuur;
- adenokortikaalpuudulikkus;
- ägeda kõhu sündroom (põletikuline jämesoolehaigus);
- eakad ja nõrgad patsiendid;
- Gilbert’i sündroom (perekondlik hüperbilirubineemia);
- glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaasi puudus;
- krambid - võivad tekkida või tugevneda;
- sapipõie põletik või sapikivid - opioidid võivad põhjustada sapijuha kontraktsioone;
- mao-sooletrakti operatsioon - kasutada ettevaatusega, kui hiljuti on olnud mao-sooletrakti
operatsioon, sest opioidid võivad mõjutada soole peristaltikat;
- hüpotensioon ja šokk;
- Myasthenia gravis;
- feokromotsütoom - opioidid võivad stimuleerida katehhoolamiinide produktsiooni
endogeensete histamiinide vabastamise kaudu.

Co-codamol’i tuleb manustada äärmise ettevaatusega ning vähendatud annustes:
- raske neerufunktsiooniga patsientidele (vt lõik 4.2). Neerukahjustuse riski pikaajalisel
kasutamisel ei saa välistada.
- maksafunktsiooni häirega või alkoholismiga patsientidele (vt ka lõigud 4.2 ja 4.5).

Süsivesikute ja väävlit sisaldavaid aminohappeid sisaldavate toiduainete vähendamisel on
toksiliste maksatoimete ohutusaste vähenenud võrreldes normaalse toitumisega.
Jätkuv maksimaalsete annuste kasutamine, eriti puuduliku toitumusega (mis on tingitud alkoholi
liigtarvitamisest, anoreksiast või alatoitumisest) patsientidel kujutab endast tõsist
maksakahjustuse riski.

Hoiatused patsiendile:
Mitte kasutada koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega, et vältida üleannustamist.

Kroonilisel manustamisel on oht tolerantsile ning füüsilise ja psühholoogilise sõltuvuse
tekkimisele.

Üleannustamise korral, isegi kui te tunnete ennast hästi, konsulteerige kohe oma arstiga,
vältimaks võimalikku maksakahjustust. Antidoot tuleb manustada võimalikult kiiresti (vt lõik
4.9).

CYP2D6 metabolism
Kodeiin metaboliseeritakse maksaensüüm CYP2D6 abil aktiivseks metaboliidiks, morfiiniks. Kui
patsiendil on selle ensüümi defitsiit või täielik puudumine, ei saavutata piisavat valuvaigistavat
toimet. Valgenahalisest elanikkonnast võib see puudujääk esineda hinnanguliselt kuni 7 %. Ja
kuigi patsient on ülemäärane või ülikiire metaboliseerija, esineb risk opioidimürgituse
kõrvaltoimete tekkeks ja seda isegi terapeutilistel annustel. Sellistel patsientidel muudetakse
kodeiin kiiresti morfiiniks, mille tulemuseks on eeldatavast kõrgem morfiinitase vereseerumis.
Opioidimürgituse üldised sümptomid on: segasus, unisus, pindmine hingamine, väikesed pupillid,
iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus ja söögiisu kadumine. Rasketel juhtudel võivad kaasneda
tsirkulatoorse- ja hingamisdepressiooni sümptomid, mis võivad olla eluohtlikud ja väga harvadel
juhtudel surmaga lõppevad.

Ülikiirete metaboliseerijate osakaalu hinnang erinevates populatsioonides on kokku võetud
allpool:
Populatsioon
Osakaal %
Aafriklased/Etiooplased
29%
Afro-ameeriklased
3,4...6.5%
Asiaadid
1,2...2%
Valgenahalised
3,6...6,5%
Kreeklased
6,0%
Ungarlased
1,9%
Põhja-Eurooplased
1...2%

Operatsioonijärgne kasutamine lastel
Avaldatud kirjanduses on olnud teateid, et lastel uneapnoest tingitud kurgumandli- ja/või adenoidi
operatsiooni järgselt manustatav kodeiin põhjustab harvaesinevaid kuid eluohtlikke
kõrvaltoimeid, sh surma (vt ka lõiku 4.3). Kõik lapsed said kodeiini annustes, mis jäid sobivasse
annustamisvahemikku, kuigi oli tõendeid, et need lapsed olid kodeiini morfiiniks töötlemisel kas
ülikiired või ülemäärased metaboliseerijad.

Hingamisfunktsiooni häirega lapsed
Kodeiini ei soovitata kasutada lastel, kellel võib hingamisfunktsioon olla pärsitud, sh
neuromuskulaarsed häired, tõsised südame- või hingamisseisundid, ülemiste hingamisteede või
kopsu infektsioonid, hulgitrauma või ulatuslikud kirurgilised protseduurid. Need faktorid võivad
morfiinimürgituse sümptomeid halvendada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kolestüramiin
Võimalik mehhanism: kolestüramiin vähendab paratsetamooli imendumist.
Toime: paratsetamooli toime on vähenenud.
Paratsetamooli tuleb võtta 1 või mitu tundi enne ja mitmeid tunde pärast kolestüramiini
manustamist.

Metoklopramiid ja domperidoon
Metoklopramiid ja domperidoon võivad kiirendada paratsetamooli imendumismäära.

Varfariini (ja teised kumariin-antikoagulandid)
Võimalik mehhanism: antikoaguleeriv toime võib tugevneda paratsetamooli regulaarsel
koosmanustamisel
Toime: suurenenud risk verejooksudele. Paratsetamooli harv kasutamine ei mõjuta
verehüübimist.

Barbituraadid, bensodiasepiinid, hüpnootikumid, anesteetikumid ja tsentraalselt toimivad
lihasrelaksandid
Võimalik mehhanism: aditiivne KNS inhibeeriv ja respiratoorne depressioon kodeiiniga
koosmanustamisel.
Toime: KNS inhibeerimine ja hingamisdepressioon.

H - antagonistid
2
KNS toimete (segasus) esinemise riski suurenemine.

Antiepileptikumid
Ensüüme indutseerivad ravimid (nagu fenütoiin, karbamasepiin) vähendavad läbi
glükuronisatsiooni paratsetamooli biosaadavust. Ensüüm-indutseerijatega (nagu probenetsiid)
ravi saavatel patsientidel suureneb pärast paratsetamooli üleannustamist maksatoksilisuse oht.

Alkohol
Võimalik mehhanism:
a) Maksaensüümide induktsiooni tulemusena suurenenud maksatoksiliste paratsetamooli
metaboliitide teke.
b) Aditiivne või sünergistlik KNS inhibeerimine (kodeiin).
Toime:
a) Hepatotoksilisuse suurenenud risk (vt lõik 4.4).
b) Sedatsiooni risk (kodeiin).

Kodeiin konverteeritakse maksas, sh läbi CYP2D6-sõltuva O-demetüleerimise morfiiniks.
Teadaolevalt inhibeerivad mõningad raviained CYP2D6. Seega võib nende ravimite samaaegne
kasutamine valuvaigistavat toimet vähendada.

Rifampitsiin
Rifampitsiin indutseerib CYP3A- ensüümi maksas ja seeläbi suurendab kodeiini metabolismi,
vähendades või nullides kodeiini toime. Kombinatsiooni saab kasutada annuse kohaldamisel.

Klooramfenikool
Co-codamol suurendab klooramfenikooli plasmakontsentratsiooni.

Kodeiinfosfaadil on teiste ravimitega järgmised koostoimed:
- Antibakteriaalsed ravimid, nt tsiprofloksatsiin - eelnev opioidide manustamine võib
vähendada tsiprofloksatsiini konsentratsiooni plasmas.
- MAO inhibiitorid - kasutada vaid siis, kui see on vältimatult vajalik.
- Tsüklisiin.
- Meksiletiin - pikenenud imendumisaeg.
- Tsisapriid - mao-sooletrakti vastupidine reaktsioon.
- Dopamiinergilised preparaadid (nr selegiliin) - võimalik hüperpüreksia ja KNSi mürgitus. Oht
on suurem petidiini puhul, teiste opioidide puhul pole oht nii kindel.
- Antikolinergilised ravimid (nt atropiin) - ägeda kõhukinnisuse oht, mis võib viia paralüüsini
ja/või kusepeetuseni.
- Kõhulahtisuse vastased ravimid (nt loperamiid, kaoliin) - ägeda kõhukinnisuse oht.
- Antihüpertensiivsed ravimid (nt guanetidiin, diureetikumid) - suurenenud hüpotensiivne
toime.
- Opiodide antagonistid (nt buprenorfiin, naltreksoon, naloksoon).
- Neuromuskulaarset ülekannet pärssivad ravimid - hingamisteede depressioon.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Raseduse ajal kasutamisega tuleb olla ettevaatlik.
Paratsetamooli normaalannuse manustamisel ei ole epidemioloogilistes uuringutes raseduse ajal
kahjulikke toimeid täheldatud. Andmed kodeiinfosfaadi kohta on puudulikud.
Loomuuringud on näidanud, et opioidid (sh kodeiin) pikendavad hiirtel luustumisprotsessi ja
rottidel suureneb opioidide biosaadavus tiinuse ajal. Regulaarne kasutamine raseduse ajal võib
põhjustada lootel füüsilist sõltuvust ja pärast sündi ärajätunähtusid. Sünnituse ajal opiaatide
manustamisel lähevad opiaadid loote vereringesse ja võivad põhjustada vastsündinul
hingamisdepressiooni. Opioidid läbivad platsentaarbarjääri. Kodeiini metaboliidid läbivad
platsentaarbarjääri.
Raseduse esimesel trimestril ei tohi Co-codamol’i kasutada.
Sünnituse ajal tuleb Co-codamol’i manustamist vältida.

Imetamine

Kodeiini ei tohi kasutada imetamise ajal (vt lõik 4.3).
Kodeiin ja selle aktiivne metaboliit võivad tavalistes raviannustes esineda rinnapiimas väga
väikeses koguses ja ei ole tõenäoline, et need tekitaksid imetatavale imikule kõrvaltoimeid. Kui
patsient on siiski CYP2D6 ülikiire metaboliseerija, võib rinnapiimas esineda aktiivse metaboliidi
morfiini kõrget taset ja väga harvadel juhtudel võivad imikul tagajärjeks olla surmaga lõppeda
võivad opioidimürgituse sümptomid.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Opioidanalgeetikumid vähendavad reaktsioonikiirust ja võivad põhjustada nägemise halvenemist
ja pearinglust, ning seetõttu mõjutada masinate käsitsemist ja auto juhtimist. Patsiendid peaksid
olema kindlad, et kodeiin ei põhjusta neil kõrvaltoimeid, kui nad juhivad autot või töötavad
liikuvate mehhanismidega.

4.8. Kõrvaltoimed

Tavalisim kõrvatoime Co-codamol'i kasutamisel on väsimus, iiveldus ja kõhukinnisus, mida on
teatatud 1…10% kasutajatest.
Ligikaudu 15% ravimpreparaadi kasutajatest kogevad kõrvaltoimeid mis on peamisel tingitud
kodeiini farmakoloogilistest toimetest.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Trombotsütopeenia, hemolüütiline aneemia,

agranulotsütoos, leukopeenia, vereliistakute häired,

tüvirakkude häired, neutropeenia.


Väga harv (<1/10 000)
Pantsütopeenia.

Ainevahetus ja toitumishäired

Väga harv (<1/10 000)
Hüpoglükeemia
Närvisüsteemi häired

Sage (≥1/100 kuni < 1/10)
Uimasus, peavalu.


Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni <1/100)
Pearinglus.


Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Treemor.


Esinemissagedus teadmata (ei saa
Sünkoop (suurte annuste puhul).
hinnata olemasolevate andmete
alusel)

Silma häired

Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni <1/100)
Nägemishäired (suurte annuste puhul).

Kõrva ja läbürindi kahjustused

Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Tinnitus.

Rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni <1/100)
Hingamisdepressioon (suurenenud intrakraniaalse rõhuga

või peatraumaga patsientidel).


Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Õhupuudus.


Väga harv (<1/10 000)
Bronhospasm.


Seedetrakti häired

Sage (≥1/100 kuni < 1/10)
Iiveldus, kõhukinnisus, oksendamine.


Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni <1/100)
Suukuivus.


Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Gastralgia, veritsus.


Neeru-ja kuseteede häired

Väga harv (<1/10 000)
Neerukahjustus (võib ilmneda pikaajalisel kasutamisel, vt

ka lõik 4.4), steriilne püuuria (hägune uriin), neerude
kõrvaltoimed.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Eksanteem, urtikaaria, pruuritus, erüteem.


Veresoonte häired

Sage (≥1/100 kuni <1/10)
Higistamine.

Üldised ja süstekoha reaktsioonid

Sage (≥1/100 kuni <1/10)
Nõrkus.


Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Püreksia, sedatsioon.


Immuunsüsteemi häired

Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Allergilised reaktsioonid.


Väga harv (<1/10 000)
Anafülaksia, angioödeem.
Ülitundlikkusreaktsioon (vajab ravi lõpetamist)
Hepatobiliaarsüsteemi häired

Aeg-ajalt (≥1/1,000 kuni <1/100)
Sapijuhade düskineesia, eriti sellele vastuvõtlike

patsientide puhul


Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Maksatoksilisus, maksakahjustus, mis võib viia

maksapuudulikkuseni, transaminaaside taseme tõus

maksas, maksapuudulikkus, maksanekroos, kollatõbi.


Väga harv (<1/10 000)
Äge pankreatiit.

Psühhilised häired

Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Unehäired, depression, segasus, hallutsinatsioonid.


Esinemis-sagedus teadmata (ei saa
Eufooria (suurtes annustes).
hinnata olemasolevate andmete
alusel)

Vigastus, mürgistus ja

protseduuride komplikatsioonidHarv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Üleannustamine ja mürgistus.Mõnel juhul on teatatud nekrolüüsist, Stevensi-Johnsoni sündroomist, multiformsest erüteemist,
kõritursest, anafülaktilisest šokist, aneemiast, maksa muutustest ja hepatiidist, neeru muutustest
(raske neerupuudulikkus, soolenefriit, hematuuria, anurees), seedetrakti kõrvaltoimetest ja
vertiigost.

Ravi lõpetamisel tekkida võivad nähud - äkiline ravi ärajätmine võib esile kutsuda
ärajätunähtusid, mille sümptomiteks on treemor, unetus, iiveldus, oksendamine, higistamine ja
südame löögisageduse suurenemine, hingamissageduse suurenemine ja vererõhu tõus.

MÄRKUS - tolerantsus ravimi suhtes väheneb kiiresti pärast ravi lõpetamist, mistõttu enne ravi
lõpetamist manustatav suur annus võib pärast avaldada toksilist toimet.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist.
See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada
kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Paratsetamool
Sümptomid: esimese 24 tunni jooksul esinevad kahvatus, iiveldus, oksendamine, anoreksia ja
kõhuvalu. Maksakahjustus võib avalduda 12...48 tundi pärast paratsetamooli manustamist.
Tekkida võivad glükoosi ainevahetushäired ja metaboolne atsidoos.
Ägeda mürgituse korral võib maksakahjustus areneda entsefalopaatiaks, edasi võivad tekkida
kooma ja surm.
Tugev neerukahjustus koos tubulaarse nekroosiga võivad tekkida isegi ägeda maksakahjustuse
puudumisel. Esinenud on südame rütmihäireid.
Maksakahjustus on tavalisem täiskasvanutel, kes on korraga võtnud 10 g või rohkem
paratsetamooli. Arvatakse, et suur kogus toksilist metaboliiti (tavaliste annuste korral
lammutatakse glutatiooni poolt) seondub pöördumatult maksarakkudega.

Ravi: vajalik on kohene ravi. Hoolimata sümptomite vähesusest, tuleb patsient viivitamatult
haiglasse toimetada. Patsiendile, kes on manustanud 7,5 g või rohkem paratsetamooli eelneva 4
tunni jooksul, tuleb teha maoloputus. Vajaduse korral tuleb anda metioniini või intravenoosselt
N-atsetüültsüsteiini, millest võib abi olla vähemalt 48 tunni jooksul pärast toksilise annuse
manustamist. Elustamisvahendid peavad olema käepärast. Rakendada tuleb sümptomaatilist ravi.

Opioidid:
Sümptomid: Kodeiini peamised mürgistuse tunnused on iiveldus ja oksendamine, kitsad pupillid,
teadvuse hägustumine, vereringe ja hingamise pärsitus, tsüanoos, kahvatu ja niiske nahk, segasus,
krambid, tugev uimasus, väsimus, madal vererõhk, madal südame löögisagedus ja kooma. Lastel
võivad tekkida krambid.

Ravi: Ravi on sümptomaatiline, vastavalt vajadusele kombineeritud krambivastase ning hingamist
soodustava raviga.
Soovitatav ravi on maoloputus. Kesknärvisüsteemi raske pärsituse korral on vajalik abistav
hingamine, hapniku täiendav lisamine ja naloksooni parenteraalne manustamine.
Vajadusel anda opioidide antagonisti naloksooni (0,4...2,0 mg süstida naha alla), mida võib
korrata 2...3-minutiliste intervallidega maksimaalse annuseni 10 mg. Naloksooni võib manustada
ka intramuskulaarselt või intravenoosselt. Patsiendi seisundit tuleb jälgida, sest opioidi
analgeetiline toime võib kesta kauem antagonisti toimest.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: analgeetikumid, ATC-kood: N02BE92

Paratsetamool
Paratsetamoolil on perifeerne valuvaigistav ja palavikku alandav toime läbi temperatuuri
reguleerimiskeskuse hüpotaalamuses. Ei mõjuta homoöstaasi ega ärrita seedetrakti limaskesti.
Põletikuvastane toime on nõrk.
Paratsetamool seob glutatiooniga, mis kaitseb paratsetamooli reaktiivse metaboliidi kahjulike
toimete eest. Glutatiooni madal tase riskiorganis võib soodustada organkahjustust.
Paratsetamooli toimemehhanismiks arvatakse olevat prostaglandiinide sünteesi pärssimine.

Kodeiinfosfaat
Kodeiin on tsentraalse toimega nõrk valuvaigisti. Kodeiin avaldab toimet µ-opioidretseptorite
kaudu, kuigi tal on nendele retspetoritele madal afiinsus ning kodeiini valuvaigistav toime tekib
muutumise tõttu morfiiniks. Kombineerituna teiste valuvaigistite, nt paratsetamooliga, on kodeiin
osutunud efektiivseks ägeda notsitseptiivse valu korral.
Kodeiin on märksa nõrgema toimega kui morfiin ja ta ei toimi tugeva valu puhul isegi suurimas
talutavas annuses. Ta ei põhjusta märgatavalt hingamise depressiooni, kuid tal on köha vaigistav
ja kõhukinnisust tekitav toime. Kodeiin ei tekita erinevalt morfiinist tugevat sõltuvust ja kodeiini
suured annused põhjustavad rohkem erutust kui hingamisdepressiooni. Kodeiin seondub nõrgalt
ka κ-opioidretseptoritega, mis soodustab spinaalanalgeesiat, sedatsiooni ja mioosi.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Kodeiinfosfaat imendub kergesti seedetraktist, suukaudsel manustamisel saabub maksimaalne
plasmakontsentratsioon umbes 1 tunni pärast. Kodeiin metaboliseerub maksas. Kodeiin ja tema
metaboliidid erituvad täielikult uriiniga, peamiselt glükuroonhappega konjugeeritult.
Paratsetamool imendub kergesti seedetraktist, maksimaalne konsentratsioon plasmas saabub
30 min kuni 2 tundi pärast imendumist. Paratsetamool metaboliseerub maksas ja eritub uriiniga,
peamiselt konjugeeritult glükuroniidide ja sulfaatidena. Eritumise poolväärtusaeg on 1...4 tundi.
Seonduvus plasmavalkudega on tavalistes terapeutilistes kontsentratsioonides ebaoluline, kuid
suureneb kontsentratsiooni suurenedes.
Hüdroksüleeritud metaboliit, mis tekib tavaliselt väikeses koguses mitmesuguste oksüdaaside
tegevuse tulemusel maksas ja mis tavaliselt mürgitustatakse maksa glutatiooni konjugeerimisel,
võib paratsetamooli üleannustamise korral kumuleeruda ja põhjustada maksakahjustust.


Paratsetamool
Kodeiin
Imendumine
Kiire ja virtuaalselt täielik.

- maksimaalne
½…1 tunni jooksul
ligikaudu 2 tunni jooksul
plasmakontsentratsioon
Jaotumine


- seondumine valguga
Raviannuses 0-25%
ligikaudu 30%- jaotusruumala
ligikaudu 1 l/kg
-


- Plasma
0.033-0.133 mmol/l
ligikaudu 0.25 µmol/l pärast
kontsentratsioon
30 mg üksikannust
Biotransformatsioon
üle 80% konjugeeritakse
Metaboliseeritakse maksas.

glükuroniidi ja sulfaatidega. Väike
Ligikaudu 10% annusest
kogus deatsetüleeritakse või
konverteeritakse morfiiniks,
hüdroksüleeritakse CYP450ga.
mis eeldatavasti avaldab ka
Ligikaudu 3% jääb muutumatuks.
toimet.
Eliminatsioon


- poolväärtusaeg
2…3 tundi
3½ tundi
- kliirens
Ligikaudu 5 ml/min/kg
- - eliminatsioon
Metaboliseerimata paratsetamool
Eritub peamiselt inaktiivsete

ja metaboliidid erituvad neerude
metaboliitidena neerude

kaudu.
kaudu. Kaks kolmandikku


eritatakse 6 tunni jooksul.


4…6 tundi.

4…6 tundi
Nii paratsetamoolil kui
- toime kestvus
Nii paratsetamoolil kui kodeiinil
kodeiinil on log-lineaarne
- kineetika
on log-lineaarne kineetika
kineetika
eliminatsioonifaasis.
eliminatsioonifaasis.

Patsiendipõhised faktorid, mis võivad mõjutada kineetikat
Ligikaudu 10% populatsioonist ei ole võimelised kodeiini morfiiniks konverteerima, mistõttu
need patsiendid ei saa tabletis sisalduvast kodeiinist oodatavat efekti.

Eakat patsiendid võivad kodeiini metaboliseerida märksa aeglasemalt kui noored. Vajalikuks võib
osutuda annuse kohaldamine.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Paratsetamool
Nii konverteerimata paratsetamool kui ka selle metaboliidid võivad mõjutada DNAd. Rakukatsed,
loomkatsed kui ka isoleeritud inimese lümfotsüütidel läbi viidud katsed on näidanud, et
paratsetamool võib suurendada kromosomaalsete kahjustuste esinemise sagedust. Tervete
vabatahtlike lümfotsüütidel nähtuvad pärast raviannuse manustamist vastuolulised tulemused.
Uuringudisaini tõttu ei saa hetkel kindlaid järeldusi teha. Epidemioloogiliste uuringute käigus on
uuritud võimalikku seost paratsetamooli ja vähi arengu vahel. Käesoleval hetkel ei ole andmeid,
et paratsetamool oleks inimesele kartsinogeenne.
Üleannustes kutsub paratsetamool esile neeru- ja maksakahjustuse.

Kodeiin
Loomadel ei ole pikaajalisi kartsinogeensete toimete uuringuid viljakusele läbi viidud. Kodeiinil
ei ole leitud mutageenseid toimeid (Ames test, Basc test või mikrotuuma test hiirte luuüdist).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Kolloidne ränidioksiid
Maisitärklis
Steariinhape

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C, originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

20 tabletti blisterpakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

ja käsitsemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Actavis UK Limited
Whiddon Valley
Barnstaple
N Devon EX32 8 NS
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

173597

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 22.08.1997
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.11.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud septembris 2013