CATHEJELL LIDOCAIN

Toimeained: lidokaiin+kloorheksidiin

Ravimi vorm: geel

Ravimi tugevus: 20mg+0,5mg 1g 12.5g 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CATHEJELL LIDOCAIN ja milleks seda kasutatakse

Cathejell Lidocain on anesteseeriv geel, mida kasutatakse kusiti lokaalanesteesia ja libestamise jaoks
kusepõie kateteriseerimise, tsüstoskoopia ja lokaalanesteetikumi manustamist vajavate teiste
kusitisiseste protseduuride korral..

See on mõeldud kasutamiseks limaskestadel. Libestava, lokaalselt tuimestava ja antibakteriaalse toime
tõttu sobib see taoliste protseduuridega kaasneva valu vähendamiseks ning enamiku infektsioonide
ärahoidmiseks. Toime saabub juba 5…10 minutit pärast manustamist ja kestab 20…30 minutit.

Cathejell Lidocain on näidustatud kasutamiseks täiskasvanutel, noorukitel ja lastel alates 2 aasta
vanusest.

Ravimi lokaalse tuimestina kasutamine on võimalik tänu selles sisalduvale lidokaiinile. Pindmise
anesteesia saabumiseks vajalik aeg on ligikaudu 3…5 minutit. Põletikulistes kudedes võib ravimi
toime olla nõrgem.

Manustamiskoha infitseerumise ärahoidmiseks on Cathejell Lidocain'i koostisesse lisatud
kloorheksidiin. See toimeaine on desinfitseerivate omadustega ning toimib paljude bakterite,
mõningate seente ja viiruste vastu.

2. Mida on vaja teada enne CATHEJELL LIDOCAIN võtmist

Ärge kasutage Cathejell Lidocain'i
- kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline
- kui olete allergiline (ülitundlik) teatud teiste (amiidi tüüpi) lokaalanesteetikumide suhtes
- alla 2-aastastel lastel
- bulbokavernoosse refluksi korral (kusiti limaskesta kahjustus, mis võib põhjustada lubrikandi
infiltreerumist erektiilsetesse kudedesse, kust võib toimuda ravimi imendumine vereringesse)
- patsientidel, kellel on raske südamehaigus, äärmiselt aeglane südame löögisagedus, südame
erutusjuhtehäired (AV blokaad), südamepuudulikkusest või veremahu vähenemisest tingitud
šokk

Palun rääkige arstile, kui üks või mitu neist lausetest kehtib teie kohta või on varem kehtinud teie
kohta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Cathejell Lidocain’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui seda preparaati on teil kasutatud tihti ja suurtes annustes, sest see võib põhjustada raskeid
kõrvaltoimeid.
- kui teil on limaskesta vigastus või -haavand/-põletik manustamiskohal või selle läheduses;
- kui teie neeru- või maksafunktsioon on tugevasti kahjustunud;
- kui teil on mingi südamehaigus;
- enne ravimi kasutamist eakatel, nõrgestatud või ägeda haigusega patsientidel;
- kui teil on soodumus krampide tekkeks;
- kui teil on teatud lihashaigus (myasthenia gravis);
- kui te kasutate südame rütmihäirete ravimeid, mida nimetatakse III klassi antiarütmikumideks
(nt amiodaroon), sest nende toime südamele võib tugevneda;
- kui teil on porfüüria (vereloomehäire).

Kui kusitisse manustatakse rohkem kui ühe lõõtstuubi täis ravimit ja suur kogus geeli jõuab kusepõide
või kusiti on haavandunud/põletikuline, võib see üldjuhul viia lidokaiini suurenenud imendumiseni
limaskestadelt, seda eeskätt lastel ja eakatel, mis võib põhjustada raskeid kõrvaltoimeid (vt lõik 3 „Kui
te kasutate Cathejell Lidocain’i rohkem kui ette nähtud“).

Cathejell Lidocain geel ei tohi sattuda silma.

Üldanesteesias tuleb eelistada lubrikante, mis ei sisalda lidokaiini.

Lapsed
Ärge kasutage Cathejell Lidocain’i alla 2-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Cathejell Lidocain
Teatage oma arstile, kui te võtate/kasutate või olete hiljuti võtnud/kasutanud või kavatsete
võtta/kasutada mis tahes muid ravimeid.

Cathejell Lidocain’i ei tohi kasutada samal ajal koos teiste ravimitega, mis sisaldavad lidokaiini või
teatud teisi anesteetikume (amiidi tüüpi), sest see võib võimendada nende teatud toimeid.

Südant mõjutava toime võimaliku tugevnemise tõttu tuleb olla ettevaatlik, kui lidokaiini kasutatakse
patsientidel, kes saavad juba raviks südame rütmihäire ravimeid (antiarütmikume, nt meksiletiin,
tokainiid), kõrgvererõhutõve ravimeid (beetablokaatoreid, nt propranolool) või kaltsiumikanali
blokaatoreid (nt diltiaseem, verapamiil).

Lidokaiini ja III klassi antiarütmikumidega ei ole koostoimete uuringuid teostatud, kuid siiski on
soovitatav ettevaatus (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“), sest nende ravimite toime südamele
võib tugevneda.

Kui te võtate tsimetidiini (pidurdab maohappe tootmist), rääkige sellest oma arstile enne Cathejell
Lidocain’i kasutamist. Selliste ravimite samaaegne kasutamine suurendab kõrvaltoimete riski.

Cathejell Lidocain koos toidu, joogi ja alkoholiga
Koostoimeid ei ole teada.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal tohib Cathejell Lidocain’i kasutada üksnes pärast seda, kui arst on
hoolikalt kaalunud kasu/riski suhet ning on määranud teile individuaalse annuse.
Korduv kasutamine raseduse ja imetamise ajal ei ole soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Toime autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele on ebatõenäoline.

3. Kuidas CATHEJELL LIDOCAIN võtta

Seda ravimit tohib manustada ainult arst või selleks koolitatud meditsiinitöötaja. Annus kohandatakse
individuaalselt.

Kasutamine kusitis enne kateetri, endoskoobi või muude meditsiiniliste instrumentide sisseviimist
Üks lõõtstuub (siin ja edaspidi "tuub") sisaldab 12,5 g või 8,5 g geeli, millest kusitisse viiakse
instilleerimise käigus vastavalt ligikaudu 10 g või 6 g.
Üldjuhul piisab kusiti täitmiseks ühest 12,5 g tuubist. Ärge instilleerige rohkem kui ühe tuubi sisu.
Toime saabub 5…10 minuti jooksul ning kestab ligikaudu 20…30 minutit.

Naistel, lastel (alates 2-aastastest) ja noorukitel (alla 18-aastased) ei ole Cathejell Lidocain’i toime
nii hästi tõestatud ning seetõttu arst peab hindama, kas seda ravimit on vaja kasutada. Selles
patsiendirühmas ei saa anda täpseid annustamissoovitusi, kuid üldreeglina sõltub instilleeritav
geelikogus vastavalt kusiti individuaalsest anatoomilisest iseärasusest.
Lastel võib lidokaiini süsteemne imendumine olla suurem ning seega on vajalik ettevaatus. Üldjuhul ei
tohi 2…12-aastastel lastel ületada lidokaiinvesinikkloriidi maksimaalset annust 2,9 mg/kg.

Annustamisjuhised.
- Puhastage ja desinfitseerige kusiti väline ava
- Tõmmake blisterpakendi tagumisel küljel olev paber lahti kuni läbipaistva blistermaterjali
kitseneva osani
- Murdke aplikaatori tipus olev otsik maha, võimalusel tehke seda nii, et tuub on veel
blisterpakendis
- Eemaldage otsik täielikult, et see ei satuks kogemata kusitisse
- Pigistage tuubist välja üks tilk geeli, et aplikaatori otsikut oleks kergem sisse viia
- Instilleerige geel, surudes lõõtstuubi ettevaatlikult kokku

Cathejell Lidocain anesteseeriv geel on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks.
Alla 2-aastastel lastel ei tohi Cathejell Lidocain’i kasutada (vt lõik 2).

Annustamissoovitused riskipatsientidele
Eakatel, nõrgestatud või ägeda haigusega ning maksafunktsiooni langusega või raske
neerukahjustusega patsientidel kohandatakse annust vastavalt nende üldseisundile. Maksimaalse
annuse arvestamisel on aluseks lidokaiinvesinikkloriidi kogus milligrammides/kg kehakaalu kohta
(2,9 mg lidokaiinvesinikkloriidi 1 kg kehakaalu kohta).

Kui te kasutate Cathejell Lidocain’i rohkem kui ette nähtud
Seda ravimit manustab teile arst või selleks koolitatud meditsiinitöötaja, mistõttu üleannustamine on
ebatõenäoline.
Kui üleannustamine siiski toimus, nt kui teie kusepõide satub suur kogus geeli või teie
manustamiskoha limaskest on põletikuline, haavandunud või vigastatud, siis on võimalik lidokaiini
suurenenud imendumine organismi põhjustades kesknärvisüsteemi või südame-veresoonkonna häireid.
See ilmneb eeskätt juhul kui samaaegselt kasutatakse ka mõnda muud paikset anesteetikumi.
Üleannustamise tagajärjel võib esineda kesknärvisüsteemi erutus/pidurdus, mis võib avalduda selliste
sümptomitena nagu närvilisus, pearinglus, uimasus ja värisemine. Lisaks võivad esineda keele tuimus,
silmade tõmblemine, pearinglus või väsimus.
Südame-veresoonkonna kõrvaltoimed nagu aeglane pulss, südamefunktsiooni halvenemine või
vererõhu järsk langus esinevad üldjuhul vaid juhul kui lidokaiini sisaldus veres on väga suur.
Raskematel juhtudel on võimalikud hingamise pärssumine ja südameseiskus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on järgmised:

Väga harv
esineb vähem kui 1-l patsiendil 10 000st
Esinemissagedus teadmata
ei ole võimalik hinnata olemasolevate andmete alusel

Cathejell Lidocain'i kasutamise järgselt esineb kõrvaltoimeid harva, kui preparaati kasutatakse
vastavalt annustamissoovitustele ja kasutusjuhistele ning vajalikud ettevaatusabinõud on rakendatud
(vt lõik 2).

Immuunsüsteemi häired
Harvadel juhtudel esineb lokaalseid ülitundlikkusreaktsioone, nt punetus, kõrvetus või sügelus ja/või
süsteemsed reaktsioonid lidokaiinile ja/või kloorheksidiinile, samuti ei saa välistada raskete
reaktsioonide, sh anafülaktilise šoki vallandumist (mille korral esinevad tihti vererõhu järsk langus,
pearinglus, iiveldus ja võimalik ka hingeldus).

Toimed kesknärvisüsteemile ja südame-veresoonkonnale:
Need on peamiselt tingitud kiirest imendumisest, üleannustamisest või ülitundlikkusest.
Võimalik on järgmiste sümptomite avaldumine:
Närvilisus, pearinglus, ähmane nägemine või värinad, uimasus, teadvusetus ja hingamisseiskus,
vererõhu järsk langus, aeglane südametöö, südameseiskus. Kõrvaltoimete ravi kohta vt lõik „Kui te
kasutate Cathejell Lidocain’i rohkem kui ette nähtud“.

Kuna uroloogilisel kasutamisel on lidokaiini võimalikud tasemed madalad, siis ei ole Cathejell
Lidocain’i instilleerimisel kusitisse oodata teisi süsteemseid kõrvaltoimeid.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas CATHEJELL LIDOCAIN säilitada

Hoida blister välispakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendil pärast "Kõlblik
kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Cathejell Lidocain lõõtstuubid on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks. Osaliselt tühjendatud tuubi
alles jäänud geeli ei tohi enam kasutada.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Cathejell Lidocain sisaldab
- Toimeained on: lidokaiinvesinikkloriid ja kloorheksidiindivesinikkloriid

1 g geeli sisaldab 20 mg lidokaiinvesinikkloriidi ja 0,5 mg kloorheksidiindivesinikkloriidi.
- Teised koostisosad on: hüdroksüetüültselluloos, glütserool, naatriumlaktaadilahus, süstevesi.

Kuidas Cathejell Lidocain välja näeb ja pakendi sisu
Selge vesilahustuv geel lõõtstuubis, mis sisaldab 12,5 g geeli. Steriilne, ühekordselt kasutatav pakend.
Lõõtstuubid on pakendatud ühekaupa blistritesse. Blistrid on pappkarpides, mis sisaldavad 25
lõõtstuubi.

Müügiloa hoidja ja tootja
Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.
Salzbergstr. 96
6067 Absam/Tirol
Austria


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KBM Pharma OÜ
Tähtvere 4
51007 Tartu
Tel: +372 7338080


Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2013


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Vältimatu abi üleannustamise korral:
KNS piirkonna (krambid, KNS pärssumine) või kardiovaskulaarse süsteemi intoksikatsiooni ravi on
sümptomaatiline, nt antikonvulsantide manustamine ja/või kardiopulmonaarset süsteemi toetavad
esmaabivõtted:
- lõpetada koheselt lidokaiini manustamine
- säilitada hingamisteede avatus
- manustada hapnikku kuni eluliste funktsioonide normaliseerumiseni
- jälgida vererõhu, pulssi ja pupilli laiust
Muud võimalikud ravivõtted:
- Raske ägeda hüpotensiooni raviks tõstetakse patsiendi jalad kõrgemale ja manustatakse aeglase
i.v. süstena beetasümpatomimeetikumi (nt 1 mg isoprenaliini lahust 200 ml-s 5%
glükoosilahuses kiirusega 10…20 tilka minutis), lisaks tuleb taastada ringleva vere maht
- Suurenenud vagaalse toonuse (bradükardia) raviks manustatakse i.v. 0,5…1,0 mg atropiini
- Kauem kui 30 sekundit kestvate krampide raviks manustatakse antikonvulsanti
(tiopentaalnaatriumi 1…3 mg/kg i.v. või diasepaami 0,1 mg/kg i.v.)
- Persisteerivate krampide kontrollimiseks võib süstida lihaslõõgastit (nt suktsinüülkoliini
(suksametooniumi) 1 mg/kg kehakaalu kohta).Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Puhastage ja desinfitseerige kusiti väline ava.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Tõmmake blisterpakendi tagumisel küljel olev paber lahti (kuni läbipaistva blistermaterjali kitsa
keskosani).

3. Ravimvorm

Murdke aplikaatori tipus olev plastikotsik ära (vajadusel tehke seda blisterpakendis).

Plastikotsiku kusitisse sattumise vältimiseks tuleb see kindlasti täielikult eemaldada.
4. Aplikaatori kergemaks sisseviimiseks väljutage üks tilk geeli.
5. Instillatsioon lõpetatakse ettevaatliku, kuid kindla vajutusega lõõtstuubile.

Geeli kasutusaeg ei ole limiteeritud. Samas tuleb meeles pidada, et ühele patsiendile ei tohi korraga
instilleerida rohkem kui ühe tuubi sisu. Samale patsiendile võib vajadusel 1 ööpäeva kestel
instilleerida maksimaalselt kuni 4 tuubi; seejuures peab 2 tuubi manustamise vahele jääma vähemalt
5-tunnine intervall.
Naiste, laste (alates 2 aasta vanusest) ja noorukite (alla 18-aastased) puhul ei ole Cathejell
Lidocain’i efektiivsus nii hästi tõestatud ning seetõttu on vajadus ravimi kasutamiseks arsti otsustada.
Nende patsiendirühmade puhul ei ole võimalik anda spetsiaalseid annustamissoovitusi, kuid
üldreeglina sõltub instilleeritava geeli kogus ureetra anatoomilistest iseärasustest.
Lastel võib lidokaiini süsteemne imendumine olla suurenenud ning seega on vajalik ettevaatus.
2…11-aastastel lastel ei tohi üldjuhul ületada lidokaiinvesinikkloriidi maksimaalset annust 2,9 mg/kg.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed