CARBAMAZEPINE NYCOMED

Toimeained: karbamasepiin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 200mg 50TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on CARBAMAZEPINE NYCOMED ja milleks seda kasutatakse

Carbamazepine Nycomed üks tablett sisaldab 200 mg karbamasepiini.

Carbamazepine Nycomed kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse epilepsiavastasteks ravimiteks
(krambivastased ravimid), kuid ravimit kasutatakse ka mõnede neuroloogiliste haiguste (näo valulikud
seisundid ehk kolmiknärvi neuralgia või keele-neelunärvi neuralgia), suhkurtõvest tingitud närvihaiguste
(diabeetiline neuropaatia) ning alkoholi võõrutusnähtude ravis.
Carbamazepine Nycomed tablette ei tohi kasutada tavaliste valude korral.

Epilepsia on haigus, mida iseloomustavad kahe või enama krambi (epileptilised krambid) esinemine.
Krambid tekivad juhul, kui informatsiooni ei edastata lihastesse närviteid mööda õigesti. Carbamazepine
Nycomed aitab kontrollida informatsiooni edastamist. Ta reguleerib närvifunktsioone ka teiste
eelpoolnimetatud haiguste korral.

2. Mida on vaja teada enne CARBAMAZEPINE NYCOMED võtmist

Ärge võtke Carbamazepine Nycomed-i:
kui olete karbamasepiini või sarnase keemilise ehitusega ainete (nt. tritsüklilised antidepressandid)

või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
kui teil on esinenud südame rütmihäireid (atrioventrikulaarblokaad, ülejuhte häired);
 kui teil esineb või on esinenud porfüriini (maksafunktsiooniks ja vereloomeks oluline pigment)

produktsiooni häire (äge porfüüria);
kui teil on esinenud luuüdi kahjustust;
 kui te võtate samaaegselt antidepressanti, mis kuulub monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorite

rühma. Karbamasepiinraviga võib alustada mitte varem kui 2 nädalat pärast MAO inhibiitori
kasutamise lõpetamist;

Kui see kehtib teie kohta, siis öelge seda oma arstile enne Carbamazepine Nycomed-i võtmist. Kui te
arvate, et võite olla allergiline, siis pidage nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Carbamazepine Nycomed-i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Eriline ettevaatus on vajalik:
kui teil on esinenud segatüüpi krambihooge või absaansid teatud tüüpi epileptilised krambid);
 kui teil esineb silmasisese rõhu tõus (glaukoom);
 kui täheldate ravi ajal nahamuutusi;
 kui teil on praegu või on kunagi esinenud südame-, vere-, maksa-, või neeruhaigus;
 kui teil on hulgiskleroos

(Sclerosis multiplex), karbamasepiin võib ägestada hulgiskleroosi
sümptoimeid;
kui arst on teile öelnud, et teil on vaimuhaigus, mida nimetatakse psühhoosiks ning millega kaasneb

segasus- või ärevusseisund;
kui te olete varem katkestanud ravi karbamasepiiniga;
 kui te olete naine, kes kasutab hormonaalseid kontratseptiive (rasestumisvastaseid ravimeid).

Carbamazepine Nycomed võib muuta hormonaalse kontratseptiivi ebaefektiivseks, mistõttu tuleks
kasutada teistsugust või siis lisaks mitte-hormonaalset rasestumisvastast meetodit (nt kondoom,
pessaar, emakasisene vahend). See aitab vältida soovimatut rasestumist. Öelge otsekohe oma arstile
kui teil esineb ebaregulaarne menstruatsioon või määrimine. Kui teil tekib selle kohta küsimusi, siis
pöörduge oma arsti poole.

Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga:
kui teil tekib sagedamini krampe;
 kui teil tekib ravi ajal palavik, neeluvalu, lööbed, naha punetus, naha koorumine, suuhaavandid,

verevalumid;
kui teil tekivad maksapõletiku sümptomid, nagu näiteks naha ja silmade kollasus;
 kui teil peaks esinema enesevigastamise või enesetapumõtteid. Vähesel arvul epilepsiavastast ravi,

sh karbamasepiini, saanud patsientidel on esinenud selliseid mõtteid.

Karbamasepiini kasutamise ajal on teatatud võimalikest eluohtlikest nahalöövetest (Stevensi-Johnsoni
sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs), mis esialgu ilmnevad kere piirkonda punaste täppidena
või ümarate laikudena, mille keskel on villid.
Nähtudeks, mida te samuti peaksite jälgima, on haavandid suus, kurgus, ninas, genitaalidel ja silma
sidekesta põletik (punane ja paistes silm).
Sageli esineb nende võimalike eluohtlike nahalöövetega koos ka gripitaolisi sümptome. Lööve võib
progresseeruda laiaulatusliku villide tekkimiseni või naha koorumiseni.
Kõrgeim risk tõsiste nahakahjustuste avaldumiseks on esimeste ravinädalate jooksul.
Kui teil on tekkinud Stevensi-Johnsoni sündroom või toskiline epidermaalne nekrolüüs Carbamazepine
Nycomed-i kasutamise ajal, ei tohi te seda ravimit enam kunagi kasutada.
Kui teil on tekkinud lööve või eelpoolnimetatud nahanähud, lõpetage Carbamazepine Nycomed-i
kasutamine, pöörduge koheselt arstile ja öelge, et olete kasutanud seda ravimit.
Carbamazepine Nycomed-ravi ajal võivad harva esineda tõsised nahareaktsioonid. Hiina ja Tai päritolu
inimestel saab seda riski määrata vereproovi kaudu. Kui te olete pärit sellest regioonist, konsulteerige
enne Carbamazepine Nycomed-ravi alustamist oma arstiga.
Üksikjuhtudel on teatatud meeste viljakuse vähenemisest ja/või spermatogeneesi häiretest.
Karbamasepiin võib, eriti ravi algul, aeglustada reaktsioonikiirust.

Ärge katkestage ravi Carbamazepine Nycomed-ga ilma arstiga konsulteerimata. Ärge katkestage ravi
järsku, kuna sel juhul võib krampide esinemine ägeneda.

Muud ravimid ja Carbamazepine Nycomed
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid. Carbamazepine Nycomed-i puhul on see eriti oluline, kuna väga paljudel ravimitel
võib esineda Carbamazepine Nycomed-iga koostoime. Võib osutuda vajalikuks kohaldada mõne ravimi
annust või ravi üldse lõpetada.

Hormonaalsete rasestumisvastaste ravimite toime võib väheneda, seetõttu tuleks kaaluda Carbamazepine
Nycomed ravi ajal mittehormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamist.
Carbamazepine Nycomed-ravi ajal ei tohi kasutada naistepuna (Hypericum perforatum). Kui te juba kasutate
naistepuna, konsulteerige arstiga enne naistepuna preparaatide kasutamise lõpetamist.

Karbamesepiini sisalduse liigne suurenemine veres võib väljenduda pearingluses, väsimuses, ebakindlas
kõnnakus ja kahelinägemises. Selliste sümptomite tekkel pöörduge kohe oma arsti poole.

Carbamazepine Nycomed koos toidu, joogi ja alkoholiga
Alkoholi kasutamine võib suurendada karbamasepiini kõrvaltoimeid kesknärvisüsteemile ja vähendada
alkoholi taluvust. Seetõttu peab ravi ajal vältima alkoholi tarbimist.
Ärge jooge greipfruudimahla ega sööge greipfruute, kuna see võib tugevdada Carbamazepine Nycomed-i
toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Kui naine saab raseduse ajal krambivastast ravi, on oht loote kahjustuste tekkeks. Samas on oluline, et raseduse
ajal ei tekiks krampe. Teie arst selgitab teile ravi kasu ja võimalikke riske ning otsustab karbamasepiin-ravi
jätkamise üle. Ärge lõpetage ravi Carbamazepine Nycomed-iga ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.
Ravimine raseduse ajal nõuab hoolikat patsiendi jälgimist.
Karbamasepiin eritub rinnapiima. Kui arst nõustub ja laps on kõrvaltoimete tekkimise suhtes pideva järelevalve
all, võite last rinnaga toita. Kui imikul tekivad kõrvaltoimed (laps muutub väga uniseks) tuleb rinnaga
toitmine lõpetada ja võtta ühendust arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Carbamazepine Nycomed omab toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. See võib põhjustada
pearinglust, nägemishäireid ja uimasust ning seetõttu võib reaktsioonikiirus aeglustuda, eriti ravi alustamisel
ja annuste muutmisel. Seetõttu peab autojuhtimisel ja masinate käsitsemisel olema ettevaatlik.

Carbamazepine Nycomed sisaldab laktoosmonohüdraati
Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate
te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas CARBAMAZEPINE NYCOMED võtta

Kuidas Carbamazepine Nycomed-i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kui teil on tunne, et Carbamazepine Nycomed-i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Karbamasepiinravi täpse annuse määrab teile arst. Ravi alustatakse väikeste annustega ja neid järk-järgult
tõstes, et vältida kõrvaltoimete teket, leitakse igale patsiendile väikseim toimiv annus.

Tavalised püsiannused täiskasvanutele on järgmised:
Epilepsia: Algannus on 100 mg kaks korda ööpäevas, seejärel suurendatakse järk-järguliselt annust 200 mg
kaupa ööpäevas ühe nädalase intervalliga. Säilitusannus on 3…6 tabletti (600…1200 mg) ööpäevas, jaotatuna 2
annuseks. Üldiselt ei tohi annus olla suurem kui 1200 mg/ööpäevas, ent on kasutataud harvadel juhtudel ka
annuseid kuni 1600 mg/ööpäevas.
Kolmiknärvi neuralgia ja keele-neelunärvi neuralgia: Ravi alguses manustada 100 mg kaks korda ööpäevas.
Seejärel võib annust tõsta kuni 200 mg ööpäevas, manustades 100 mg iga 12 tunni järel kuni valu
lakkamiseni. Säilitusannus on 3…6 tabletti (600…1200 mg) ööpäevas, jaotatuna 2 annuseks. Võimalusel tuleb
annust järk-järgult vähendada kuni väikseima toimiva annuseni. 3 kuulise raviga peaks saavutama väikseima
efektiivse annuse või siis ravi lõpetama.
Alkoholi võõrutussündroom: 3…6 tabletti (600…1200 mg) ööpäevas, jaotatuna 2 annuseks 2…4 nädala
jooksul. Ravi lõpetatakse aeglaselt 7…10 päeva vältel, annust järk-järgult vähendades.
Krooniline valu diabeetilise neuropaatia korral: keskmine annus on 1 tablett (200 mg) 3 korda ööpäevas,
erandkorras kuni 2 tabletti (400 mg) 3 korda ööpäevas.

Kasutamine lastel epilepsia näidustusel
Laste organism lagundab karbamasepiini kiiremini, seepärast on laste annused täiskasvanute omadest
suhteliselt suuremad. Täpse annuse määrab arst. Ravi alustatakse väikeste annustega ja annust suurendatakse
nädalaste intervallidega kuni saavutatakse kontroll krampide üle.
Säilitusannus lastele on 10...20 mg/kg ööpäevas jagatuna vähemalt 2 annuseks. Maksimaalne annus on 35
mg/kg ööpäevas. Annus ei tohiks ületada lastel vanuses 6 kuni 15 aastat 1000 mg ööpäevas ja patsientidel 15
aastat ja vanemad 1200 mg ööpäevas.

Eakad patsiendid
Üldiselt ei ole eakatel annuse kohandamine vajalik, kuid võimalike ravimite koostoimete tõttu tuleb ravi
alustada ettevaatlikult; algannus peab olema väike.

Tablette võib võtta vedelikuga enne sööki, söögi ajal või söögikordade vahel.
Soovitatav on neelata tabletid tervelt, kuid vajadusel võib neid ka poolitada, närida või purustada.

Enne iga kirurgilist operatsiooni, sh operatsioon hambaarsti juures, peate vastavat arsti informeerima sellest,
et võtate Carbamazepine Nycomed-i.

Kui te võtate Carbamazepine Nycomed-i rohkem kui ette nähtud
Kui te juhuslikult olete võtnud määratust palju rohkem tablette, siis minge kohe oma arsti juurde või
lähimasse haiglasse, kuna te võite vajada arstiabi.
Karbamasepiini üleannustamise korral võivad süveneda kõrvaltoimete lõigus kirjeldatud sümptomid.
Kui teil tekivad hingamisraskused, südame rütmihäired, teadvusekadu, minestus, värisemine, iiveldus ja/või
oksendamine, on annus liialt suur. Katkestage ravimi võtmine ja informeerige sellest viivitamatult arsti.

Kui te unustate Carbamazepine Nycomed-i võtta
Võtke unustatud annus niipea, kui see meenub. Ärge võtke unustatud annust juhul, kui on juba peaaegu
järgmise annuse võtmise aeg. Sellisel juhul jätkake tavalist annustamisskeemi ja võtke järgmine annus õigel
ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Carbamazepine Nycomed-i võtmise
Ärge kunagi lõpetage ravi arstiga konsulteerimata. Ravimi järsk lõpetamine võib süvendada krampide teket.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sõltuvalt annusest ja eriti ravi alguses ning sagedamini eakatel võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:
pearinglus, peavalu, koordinatsioonihäired, uimasus, väsimus, nägemishäired, iiveldus, oksendamine ja
kerged nahalööbed. Need tavaliselt kaovad mõnenädalase ravi jooksul või pärast annuse vähendamist.
Kõrvaltoimete ilmnemisel võtke ühendust arstiga.

Järgnevalt on kirjeldatud võimalikke kõrvaltoimeid organsüsteemide kaupa esinemissageduse vähenemise
järjekorras.
Närvisüsteemi häired: unisus, pearinglus, väsimus, liigutuste koordinatsioonihäired, peavalu,
akommodatsioonihäired (silma kohanemisvõime häired, nt hägune nägemine), düsartria (kõnehäire), treemor
(lihasvärin), diploopia (kahelinägemine), hägune nägemine ja nüstagm (silmatõmblus), kontrollimatud
liigutused nagu lihastõmblused ja -krambid, kontrollimatud liigutused näos - grimassid, kõnehäired (nt
ebaselge kõne), perifeerne närvi haigustumus, väärtundlikkus, osaline halvatus, lihasnõrkus, maliigne
neuroleptiline sündroom, maitsetundlikkuse muutused..
Psühhiaatrilised häired: segasus ja rahutus (eriti vanemaealistel patsientidel). Harva võib tekkida
depressioon, anoreksia, agressiivsus, nägemis- või kuulmishallutsinatsioonid. Väga harva võib vallanduda
latentne psühhoos.
Silma kahjustused: nägemishäired, kahekordne nägemine, läätse tuhmumine, silma sidekesta põletik
(konjunktiviit), silma siserõhu tõus.
Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: lihas- ja liigesevalud, lihasspasmid, jalakrambid. On teateid vähenenud
luu mineraalsest tihedusest, osteopeeniast, osteoporoosist ja murdudest patsientidel, kes saavad pikaajaliselt
karbamasepiinravi.
Naha ja nahaaluskoe kahjustused: allergiline nahapõletik, nõgeslööve, ketendav nahapõletik,, nahapunetus,
naha tundlikkuse tõus päikesevalguse suhtes, naha sügelemine, erinevas suuruses nahasisesed
verevalandused, veresoonte põletik, juuste väljalangemine, liigne higistamine, naha pigmentatsiooni
muutused, akne, liigkarvasus. On teatatud võimalikest eluohtlikest nahalöövetest (Stevensi-Johnsoni
sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) (vt lõik 2).
Vere ja lümfisüsteemi häired: mitmesugused muutused verepildis, lümfisõlmede suurenemine, foolhappe
defitsiit, erinevat tüüpi kehvveresused, porfüüria (hemoglobiini ainevahetushaigus).
Seedetrakti häired: isutus, suukuivus, iiveldus ja oksendamine, kõhulahtisus või -kinnisus, kõhuvalu, suu
limaskesta põletik, igeme- või keelepõletik, kõhunäärmepõletik.
Maksa ja sapiteede häired: muutused maksatalitlust iseloomustavates laboratoorsetes analüüsides,
limaskestade kollasus, sapijuhapõletik, parenhümaalne (hepatotsellulaarne) või segatüüpi, kadunud sapijuha
sündroom, maksapõletik, maksapuudulikkus.
Endokriinsüsteemi häired: tursed, vedelikupeetus, kehakaalu tõus, naatriumi sisalduse langus veres ja vere
osmolaarsuse vähenemine, veeintoksikatsioon, millega võivad kaasneda oksendamine, peavalu, segasus,
teadvushäire ja neuroloogilised häired, prolaktiini taseme tõus veres kõrvalekalded kilpnäärme talitluse
testides, luu ainevahetuse häired.
Ainevahetus ja toitumishäired: vere kolesterooli sisalduse tõus.
Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: kehatemperatuuri tõus, õhupuudustunne, kopsupõletik ja
kopsu sidekoestumine.
Neerude ja kuseteede häired: neerukahjustus (vere esinemine uriinis, valgu esinemine uriinis, uriinihulga
vähenemine, albumiinide/lämmastiku sisalduse tõus uriinis), neerupõletik, neerupuudulikkus, valulik
urineerimine, urineerimissageduse tõus ja uriinipeetus.
Südame häired: südame erutusjuhte häired, arteriaalse vererõhu tõus või langus, südame löögisageduse
aeglustumine, südame isheemiatõve süvenemine, südame rütmihäired, AV-blokaad (südame
erutusjuhtehäire), minestus, südame paispuudulikkus,.
Immuunsüsteemi häired: aeglast tüüpi multiorganülitundlikkusreaktsioon võib ilmneda erinevates
kombinatsioonides koos kehatemperatuuri tõusuga, löövete, soonepõletiku, lümfisõlmede suurenemise,
artralgia, liigesvalu, eosinofiilia, maksa ja põrna suurenemise, maksafunktsiooninäitajate muutustega ja
kadunud sapijuha sündroomiga (maksasiseste sapijuhade kahjustus ja hävimine), haaratud võivad olla ka
teised organid (nt kopsud, neerud, pankreas, müokard, koolon), süsteemne erütematoosne luupus
(autoimmuunhaigus), allergiline reaktsioon, ajukelme põletik koos müokloonusega (jäsemete tõmblused) ja
angioneurootiline turse..
Kõrva ja labürindi kahjustused: kuulmishäireid, nt tinnitus, kuulmiserksus, kuulmisnõrkus, helikõrguse
tajumise häired.
Vaskulaarsed häired: tromboflebiit (veenipõletik, mille korral on veenis tromb) ja trombemboolia
(veresoone ummistus trombiga, nt kopsu emboolia).
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired: menstruaaltsükli häired, anovulatoorsed tsüklid,
seksuaalfunktsiooni häired, impotentsus, spermatogeneesi häired(vähenenud sperma hulk ja/või liikuvus) ja
libiido vähenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5. Kuidas CARBAMAZEPINE NYCOMED säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud voldiketiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Carbamazepine Nycomed sisaldab
- Toimeaine on karbamasepiin. Üks tablett sisaldab 200 mg karbamasepiini.
- Teised abiained on magneesiumstearaat (E470b), želatiin, talk (E553b), kartulitärklis,
laktoosmonohüdraat.

Kuidas Carbamazepine Nycomed välja näeb ja pakendi sisu
Tabletid on valged, ümarad ja poolitusjoonega. Tableti saab jagada kaheks võrdseks annuseks.
Tabletid on saadaval 50 tabletti sisaldavas purgis.

Müügiloa hoidja ja tootja
Takeda Pharma AS
Jaama 55B, 63308 Põlva, Eesti

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Carbamazepine Nycomed 200 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 200 mg karbamasepiini.
INN. Carbamazepinum

Teadaolevat toimet omav abiaine: laktoosmonohüdraat.

Abiainete täielik loetelu vt. lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett; 200 mg, Valged ümarad poolitusjoonega tabletid
Tablette saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Epilepsia. Kolmiknärvi neuralgia ja glossofarüngeaalneuralgia. Diabeetiline neuropaatia. Alkoholi
võõrutussündroom.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Võimalusel tuleb Carbamazepine Nycomed-i kasutada monoteraapiana, kui aga kasutatakse
polüteraapiana, tuleb kasutada sarnast aeglaselt tõstetavat annuse mustrit. Ravi tuleb alustada väikese
annusega, mida optimaalse toime saamiseni aeglaselt suurendatakse, et vältida kõrvaltoimete teket.
Raviannus tuleb määrata vastavalt ravimi plasmakontsentratsioonile (täiskasvanutel 4...12 µg/ml). Kui
on saavutatud adekvaatne kontroll krampide üle, võib annust vähendada vähima toimiva annuseni. Ravi
lõpetamisel või vahetamisel mõne teise antiepileptikumi vastu, tuleb annust järk-järgult vähendada, kuna
järsk lõpetamine võib tõsta krampide esinemissagedust (vt lõik 4.4).
Carbamazepine Nycomed-i lisamisel teisele antiepileptikumile tuleb selle annust järk-järgult
suurendada, kohandades (vähendades) vastavalt teise ravimi annust (vt lõik 4.5).

• Epilepsia
Täiskasvanud
Algannus on 100 mg kaks korda ööpäevas, seejärel suurendatakse järk-järguliselt annust 200 mg kaupa
ööpäevas ühe nädalase intervalliga. Säilitusannus: 600...1200 mg ööpäevas, jaotatuna 2 annuseks.
Tavaline keskmine annus on vahemikus 17...25 mg/kg/ööpäevas. Üldiselt ei tohi annus olla suurem kui
1200 mg/ööpäevas, ent on kasutataud harvadel juhtudel ka annuseid kuni 1600 mg/ööpäevas.

Lapsed
Alla 6 aastastele lastele on algannus 10...20 mg/kg ööpäevas jaotatuna 2...3 annuseks. Annust võib
seejärel suurendada nädalase intervalliga, kuni on saavutatud soovitud kliiniline toime.
6...12 aastastel lastel on algannus 100 mg 2 korda ööpäevas, mida suurendatakse nädalase intervalliga
lisades 100 mg ööpäevas, kuni on saavutatud soovitud kliiniline toime.
Üle 12 aastastel lastel on algannus 200 mg 2 korda ööpäevas, mida suurendatakse nädalaste
intervallidega, lisades 200 mg ööpäevas, kuni on saavutatud soovitud kliiniline toime.
Säilitusravi lastel: 10...20 mg/kg ööpäevas jagatuna vähemalt 2 annuseks. Maksimaalne annus on 35
mg/kg ööpäevas. Annus ei tohiks ületada lastel vanuses 6 kuni 15 aastat 1000 mg ööpäevas patsientidel 15 aastat ja vanemad 1200 mg ööpäevas.

Pärast täisannusega 7 päeva kestnud ravi tuleb kontrollida ravimi kontsentratsiooni vereplasmas ja
vajadusel reguleerida annust. Fenütoiini või fenobarbitaali koosordineerimisel manustada
karbamasepiini hommikul ja õhtul ning suuremas annuses enne magamaminekut, et saavutada püsiv
kontsentratsioon vereplasmas 24 tunni jooksul.

• Neurogeenne valu
Ravi alguses manustada 100 mg kaks korda ööpäevas. Seejärel võib annust tõsta kuni 200 mg ööpäevas,
manustades 100 mg iga 12 tunni järel kuni valu lakkamiseni. Säilitusannus: 600...1200 mg kaks korda
ööpäevas. Seejärel vähendatakse annust järk-järgult kuni väikseima valu vähendava annuseni (nt 600 mg
1 kord ööpäevas). 3 kuulise raviga peaks saavutama väikseima efektiivse annuse või siis ravi lõpetama.
Kui vajatakse kiiret valuvaigistavat toimet, võib esimesel päeval manustada suurema annuse, nt 600 mg
õhtul.

• Alkoholi võõrutussündroomi ravi
600...1200 mg kaks korda ööpäevas (kontsentratsioon vereplasmas 20...40 µmol/l), 2...4 nädala jooksul.
Sagedaste krampide puhul kuni 1200 mg, jaotatuna 2...3 annuseks ööpäevas. Deliiriumi korral ei ole
soovitatav karbamasepiini kombineerida sedatiivsete ja hüpnootiliste ravimitega. Ravimi
kontsentratsiooni plasmas tuleb regulaarselt jälgida. Ravi tuleb lõpetada 7...10 päevaga, annust järk-
järgult vähendades.

• Diabeetiline neuropaatia
Keskmine ööpäevane annus on 200 mg 3 korda ööpäevas, erandkorras võib manustada kuni 400 mg
3 korda ööpäevas.

Patsientide erirühmad
Maksakahjustus/Neerukahjustus
Andmed puuduvad karbamasepiini farmakokineetika kohta neeru- või maksakahjustusega patsientidel.
Eakad
Üldiselt ei ole eakatel annuse kohandamine vajalik, kuid võimalike ravimite koostoimete tõttu tuleb ravi
alustada ettevaatlikult; algannus peab olema väike (vt lõik 4.4).

Enne ravi alustamist tuleb hanid (Hiina Hani dünastia järeltulijad) ja Tai päritolu patsiendid võimalusel
skriinida HLS-B*1502 suhtes, kuna see alleel viitab ägeda karbamasepiiniga seotud SJS (Stevensi-
Johnsoni sündroom) tekke riskile (vt lõik 4.4).

Tablette võib võtta vedelikuga enne sööki, söögi ajal või söögikordade vahel.
Võimalusel tuleb Carbamazepine Nycomed tablette kasutada monoteraapiana. Ravi tuleb alustada
väikese annusega, mida optimaalse toime saamiseni aeglaselt suurendatakse. Kui on saavutatud
adekvaatne kontroll krampide üle, võib annust vähendada vähima toimiva annuseni. Ravi lõpetamisel
tuleb annust järk-järgult vähendada, kuna järsk lõpetamine võib krampe ägestada (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või sarnase struktuuriga ainete (nt. tritsüklilised antidepressandid) või lõigus 6.1
loetletud mis tahes abiaine suhtes.
Karbamasepiini ei tohi kasutada luuüdi kahjustuse, AV-blokaadi, ülejuhte häirete ning ägeda või
anamneesis esinenud maksa porfüüriate (nt akuutne intermiteeruv porfüüria, tähniline porfüüria,
porphyria cutanea tarda) korral.
Karbamasepiin on vastunäidustatud samaaegselt MAO inhibiitoritega. MAO-inhibiitorite manustamine
tuleb lõpetada vähemalt 2 nädalat enne karbamasepiin-ravi alustamist, võimalusel isegi varem (vt lõik
4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kuna karbamasepiin ei toimi absansside korral ning võib neid põhjustada või ägestada, on ta selle
seisundi korral vastunäidustatud.

Segatüüpi krambihoogude korral tuleb karbamasepiini kasutada ettevaatlikult, sest võib suureneda
generaliseerunud krampide tekkeoht. Seisundi halvenemisel tuleb ravi karbamasepiiniga katkestada.

Müokloonuse korral ei ole karbamasepiin valikravimiks.

Ettevaatusabinõud
Comment [MU1]: Tõstsin altpoolt siia
Karbamasepiini tohib välja kirjutada ainult pärast hoolikat kasu/riski suhte hindamist ning jälgida tuleb
patsiente, kellel on olnud südame-, maksa-, või neerukahjustus, teiste ravimitega esinenud
hematoloogilised kõrvaltoimed või katkestatud karmabasepiini ravikuurid.

Ravi ajal karbamasepiiniga on harva tekkinud aplastiline aneemia ja agranulotsütoos, ent väga madala
esinemissageduse tõttu on raske hinnata ohu suurust. Keskmiseks agranulotsütoosi esinemise riskiks
ravimata üldpopulatsioonis on hinnatud 4,7 inimest miljoni elaniku kohta aastas ja aplastilise aneemia
esinemise riskiks 2 inimest miljoni elaniku kohta aastas. Vereliistakute või valgete vereliblede arv esineb
sageli karbamasepiini kasutamise ajal. Sellest hoolimata tuleb enne ravi ja ravi ajal regulaarselt
kontrollida verepilti (kaasa arvatud vereliistakute arv ja retikulotsüüdid ja seerumi raua sisaldus) ja teha
uriinianalüüs ning kontrollida jääklämmastiku sisaldust. Patsiente ja nende lähedasi tuleb informeerida
võimalikest mürgistuse ja hematoloogiliste kõrvaltoimete varajastest sümptomitest, samuti naha- ja
maksareaktsioonide sümptomitest. Palaviku, neeluvalu, lööbe, suuhaavandite, verevalumite, petehhiate
või hemorraagilise purpuri tekkimisel peab patsient koheselt arstiga konsulteerima.
Kui valgete vereliblede või vereliistakute arv on väga madal või langeb ravi jooksul, tuleb patsienti ja
verepilti hoolikalt jälgida (vt lõik 4.8).
Asümptomaatilise ja mitteprogresseeruva leukopeenia korral ei ole ravi katkestamine vajalik.
Raskekujulise, progresseeruva ja sümptomaatilise leukopeenia (neeluvalu, palavik) korral tuleb ravi
katkestada.
Karbamasepiin-ravi tuleb lõpetada ka juhul kui esineb luuüdi kahjustuse sümptomeid.

Enne ravi alustamist ja regulaarselt ravi ajal tuleb kontrollida ka maksafunktsiooni näitajaid, eriti eakatel
ja maksahaigusega patsientidel.
Maksa töö halvenemisel või ägeda maksahaiguse tekkimisel tuleb ravi koheselt katkestada.
Mõned maksafunktsiooni näitajad võivad olla normist väljas karbamasepiin-ravi saavatel patsientidel,
eriti gamma-glutamüül-transferaas. See on tõenäoliselt maksa ensüümi induktsiooni tõttu, mis võib tõsta
ka alkaalse fosfaadi aktiivsust. Nende näitajate tõus ei ole näidustus karbamasepiin-ravi lõpetamiseks.
Väga harva esineb tõsiseid maksakahjustusi vastusena karbamasepiin-ravile. Maksafunktsiooni
kahjustuse või ägeda maksa haiguse nähtude ja sümptomite tekkel tuleb koheselt hinnata karbamasepiin-
ravi edasist jätkamist.

Karbamasepiin võib ägestada Sclerosis multiplex’i sümptomeid.

Enesetapumõtted ja suitsidaalne käitumine:
Antiepileptilisi ravimeid erinevate näidustuste puhul kasutanud patsientidel on teatatud
enesetapumõtetest ja suitsidaalsest käitumisest. Randomiseeritud platseebokontrolliga uuringute meta-
analüüs näitas, et antiepileptikume kasutavate patsientide hulgas on suitsiidimõtete tekkimise ja
suitsidaalse käitumise risk vähesel määral suurenenud. Suitsiidimõtete ja suitsidaalse käitumise
tekkemehhanism karbamasepiini saavatel patsientidel ei ole teada, kuid olemasolevate andmete põhjal ei
saa seda riski ka välistada.
Seetõttu tuleb patsiente jälgida enesetapumõtete ja suitsidaalse käitumise nähtude osas ja vajadusel
rakendada sobivat ravi. Patsiente (ja nende hooldajaid) tuleb teavitada vajadusest pöörduda
enesetapumõtete või suitsidaalse käitumise ilmnemisel arsti poole.

Nahareaktsioonid
Karbamasepiini kasutamise ajal on teatatud eluohtlikest nahareaktsioonidest: toksiline epidermaalne
nekrolüüs (TEN) ja Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS). Patsiente tuleks teavitada, millised on nende
nähud ja sümptomid ning patsiente nahareaktsioonide suhtes põhjalikult jälgida. Kõrgeim risk SJS või
TEN avaldumiseks on esimeste ravinädalate jooksul. Kui tekivad SJS või TEN sümptomid või nähud (nt
kestev nahalööve sageli koos villide või limaskesta kahjustustega), tuleb ravi Carbamazepine Nycomed-
iga katkestada. Parimad tulemused SJS-i ja TEN-i raviks saadakse varajasel diagnoosimisel ja koheselt
kahtlustatava ravimi ära jätmisel. Varajane ravi lõpetamine on seotud parema prognoosiga. Kui
patsiendil on tekkinud SJS või TEN Carbamazepine Nycomed-i kasutamise ajal, ei tohi seda ravimit
patsiendil enam kunagi kasutada.

HLA-B*1502 alleel hanide (Hiina Hani dünastia järeltulijad) ja Tai päritolu populatsioonis
Karbamasepiinravi saavate hanide (Hiina Hani dünastia järeltulijad) ja Tai päritolu patsientide ning neil
esineva HLA-B*1502 vahel on täheldatud tugevat seost ägedate nahareaktsioonide tekke riskiga nagu
Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS). HLA-B*1502 esinemissagedus on umbes 10% Hiina hani ja Tai
populatsionis. Enne karbamasepiinravi alustamist peavad alleeli esinemise riski-gruppi kuuluvad
patsiendid olema skriinitud (vt lõik 4.2). Karbamasepiinravi ei tohi alustada patsientidel, kellel esineb
alleel, v.a juhul, kui teised ravivõimalused puuduvad. Patsientidel, kellel ei leitud HLA-B*1502, esineb
madal SJS tekke risk, kuid vaatamata sellele võivad reaktsioonid siiski väga harva tekkida.
Osad tõendid viitavad suurenenud riskile karbamasepiiniga seostatud tõsise TEN/SJS tekkeks teiste
Aasia rahvuste seas. HLA-B*1502 alleeli esindatuse tõttu teiste Aasia rahvuste seas (nt üle 15%
filipiinlaste ja malaisialaste seas) tuleks riskipopulatsiooni hulgas mõelda geneetilisele testimisele HLA-
B*1502 alleeli suhtes.HLA-B*1502 alleeli levimus on testitud Euroopa päritolu, Aafrika ja Hispaania
päritolu populatsioonides ning jaapanlaste ja korealaste hulgas on väike (< 1%).
Kaukaasia elanikkonna seas ei ole leitud seost HLA-B*1502 alleeli ja SJS vahel.

HLA-A*3101 alleel Euroopa ja Jaapani populatsioonis
On mõningaid andmeid, mis seostavad HLA-A*3101 alleeli karbamasepiinist põhjustatud tõsiste
nahareaktsioonidega, nagu SJS, TEN ja ravimlööve koos eosinofiiliaga (DRESS), või vähemtõsiste
nahareaktsioonidega, nagu äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP) ja
makulopapuloosne lööve (vt lõik 4.8) eurooplastel ning jaapanlastel.
HLA-A*3101 alleeli esinemissagedus on erinevates etnilistes populatsioonides väga erinev. Nii näiteks
on HLA-A*3101 alleeli levimus Euroopa populatsioonides vahemikus 2…5% ja Jaapani populatsioonis
umbes 10%.
HLA-A*3101 alleeli esinemine võib suurendada karbamasepiinist põhjustatud nahareaktsioonide
tekkeriski (enamasti vähemtõsised reaktsioonid) 5,0%-lt üldpopulatsioonis 26,0%-ni Euroopa päritolu
patsientidel, samas kui selle puudumine võib langetada antud riski 5,0%-lt 3,8%-ni.
Ei ole veel piisavalt andmeid, et soovitada HLA-A*3101 alleeli skriinimist patsientidel enne ravi
alustamist karbamasepiiniga.
Kui Euroopa või Jaapani päritolu patsientidel on teada HLA-A*3101 alleeli esinemine, siis võib
karbamasepiini kasutada üksnes juhul, kui sellest oodatav kasulikkus kaalub üles võimalikud riskid.
Kergemad nahamuutused (nt isoleeritud makulaarne või makulopapulaarne eksanteem) võivad samuti
ilmneda, mis on tavalislet ohutud ning mööduvad spontaanselt päevade või nädalate jooskul kas ravi
jätkamisel või pärast annuse vähendamist. Kuna nahareaktsiooni varaste sümptomite järgi on raske teha
vahet kergemal ja raskemal astmel, tuleb patsienti tähelepanelikult jälgida ravi kohese katkestamise
arvestusega juhul, kui reaktsioon ravi jätkudes halveneb.
Kinnitust ei ole leidnud HLA-B*1502 alleeli esinemise seos teiste karbamasepiini poolt põhjustatud
vähemtõsiste nahareaktsioonide (antikonvulsantide suhtes ülitundlikkuse sündroom või kerge
laigulissõlmeline lööve) tekke riskiga.

Suure tõenäosusega on tähtis osa erinevatel HLA alleelidel vastuvõtlike patsientide
immuunreaktsioonide tekkel (vt lõik 4.2).
Karbamasepiin võib esile kutsuda ülitundlikkusreaktsioone, sealhulgas multiorganülitundlikkust, mis
võib mõjutada nahka, maksa (kaasaarvatud maksasisesed sapiteed), vereloomeorganeid ja lümfisüsteemi
või teisi organeid, kas üksikult või mitme organi kaupa, põhjustatuna süsteemsest reaktsioonist (vt lõik
4.8).

Patsiente, kellel esineb ülitundlikkusreaktsioone karbamasepiinile, peaks teavitama,et karbamasepiini ja
okskarbamasepiini puhul võib esineda ristuvat allergiat keskmiselt 25…30% patsientidest. Ristuv
allergia võib esineda ka karbamasepiini ja fenütoiini puhul.

Carbamazepine Nycomed-ravi tuleb otsekohe lõpetada, kui ilmnevad ülitundlikkuse nähud või
sümptomid.

Ettevaatus on vajalik karbamasepiini kasutamisel koos teiste ravimitega, mille metabolismis osaleb
tsütokroom P450 3A4 (CYP3A4) (vt lõik 4.5).

Karbamasepiinil on nõrk kolinoblokeeriv toime, mistõttu glaukoomiga patsiente tuleb jälgida ja neid
teavitada võimalikest ohtudest (vt lõik 4.8).

Karbamasepiin võib provotseerida psühhoosi või segasuse ja ärevuse tekkimist seda eriti eakatel
patsientidel.

Karbamasepiinravi järsk lõpetamine võib esile kutsuda krampide teket. Kui ravi karbamasepiiniga tuleb
katkestada järsku, siis üleminek teisele antiepileptilisele ravimile tuleb teha sobiva ravi foonil (nt
diasepaam veeni või rektaalselt, fenütoiin veeni).

Üksikjuhtudel on teatatud meeste viljakuse vähenemisest ja/või spermatogeneesi häiretest (vt lõik 4.6).

Karbamasepiin võib, eriti ravi algul, aeglustada reaktsioonikiirust (vt lõik 4.7).

Carbamazepine Nycomed tablettide kasutamisel koos peroraalsete kontratseptiividega on teatatud
tsüklivälisest veritsusest. Carbamazepine Nycomed võib mõjutada peroraalsete kontratseptiivide
efektiivsust. Seetõttu tuleks fertiilses eas naistel kaaluda alternatiivsete mitte-hormonaalsete
rasestumisvastaste vahendite kasutamist või kasutada kontratseptiive, mis sisaldavad vähemalt 50 µg
östrogeeni. Carbamazepine Nycomed võib maksa ensüümide induktsiooni tõttu põhjustada östrogeene
ja/või progesterooni sisaldavate ravimite toime vähenemist (nt kontratseptsiooni ebaõnnestumine) (vt
lõik 4.5 ja 4.6).

Kuigi
korrelatsioon
karbamasepiini
annuse
ja
plasmakontsentratsiooni
vahel
ning
plasmakontsentratsiooni ja kliinilise efektiivsuse vahel ei ole selgelt väljendunud, tuleks
plasmakontsentratsiooni jälgida järgmiste seisundite puhul: haigushoogude märkimisväärne
sagenemine/ravimi sobivuse määramine; rasedus; laste või noorukite ravi; võimalikud imendumishäired;
kahtlustatav toksilisus erinevate ravimite kasutamisel (vt lõik 4.5).

Carbamazepine Nycomed sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Harvaesineva päriliku
fruktoositalumatuse, galaktoositalumatuse, galaktoseemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga
patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite plasmakontsentratsiooni mõjutamine
Karbamasepiin-10,11 epoksiidi (aktiivne metaboliit) formeerumist katalüüsib peamiselt ensüüm
tsütokroom P450 3A4 (CYP3A4). Karbamasepiini manustamine koos CYP3A4 inhibiitoritega võib
suurendada plasmakontsentratsiooni ning seeläbi indutseerida kõrvaltoimete teket. Manustamine koos
CYP3A4 indutseerijatega võib kiirendada karbamasepiini metabolismi ning seetõttu väheneb
karbamasepiini plasmakontsentratsioon ning terapeutiline efektiivsus.
Samuti võib CYP3A4 indutseerija-ravi katkestamine vähendada karbamasepiini metabolismi, mille tõttu
karbamasepiini plasmakontsentratsioon suureneb.
Karbamasepiin on CYP3A4 ning teiste I ja II faasi ensüümsüsteemide potentsiaalne indutseerija maksas.
Seetõttu võivad ensüümsüsteemi induktsiooni tõttu peamiselt CYP3A4-vahendusel metaboliseeruvate
teiste ravimite plasmakontsentratsioonid väheneda.
Karbamasepiin-10,11-epoksiidi muutumist 10,11-transdioolderivaadiks katalüüsib inimese
mikrosomaalne epoksiid-hüdrolaas. Selle ensüümi inhibiitorite samaaegne manustamine võib põhjustada
karbamasepiin-10,11-epoksiidi plasmakontsentratsiooni suurenemist.

Ravimid, mille plasmakontsentratsiooni mõjutab karbamasepiin:
Karbamasepiin võib teatud ravimitel vähendada plasmakontsentratsiooni, muuta või isegi kaotada ravimi
toime. Vajalik võib olla järgmiste ravimite annuse kohandamine vastavalt kliinilisele vajadusele:
Antiepileptikumid: klobasaam, klonasepaam, etosuktsimiid, felbamaat, okskarbasepiin, zonisamiid,
primidoon, tiagabiin, valproehape, lamotrigiin, topiramaat. Fenütoiini kontsentratsioon võib koostoimes
nende ravimitega suureneda, samuti väheneda, erandjuhtudel võib tekkida kooma või segasusseisund.
Mefenütoiini kontsentratsioon võib mõningatel juhtudel suureneda.
Kortikosteroidid: prednisoloon, deksametasoon.
Immuunosupressandid: tsüklosporiin.
Kardiovaskulaarsed ravimid: kaltsiumikanali blokaatorid (dihüdropüridiini grupp) nt felodipiin ja
isradipiin, digoksiin.
Antibiootikumid: tetratsükliinid (doksütsükliin).
Neuroleptikumid: haloperidool ja bromperidool, imipramiin, klosapiin, olansapiin, kvetiapiin,
risperidoon, ziprasidoon.
Valuvaigistid, põletikuvastased ravimid: buprenorfiin, metadoon, paratsetamool, tramadool.
Bronhilõõgastid või astmavastased ravimid: teofülliin.
Suukaudsed antikoagulandid: varfariin, atsenokumarool, fenprokumoon, dikumarool.
Kontratseptiivid: hormonaalsed kontratseptiivid. Tuleks kaaluda mittehormonaalsete vahendite
kasutamist (vt lõik 4.4 ja 4.6).
Antidepressandid: bupropioon, tsitalopraam, mianseriin, nefasodoon, sertraliin, trasodoon, tritsüklilised
antidepressandid (nt imipramiin, amitriptüliin, nortriptüliin, klomipramiin). Carbamazepine Nycomed-i
tablette ei tohi kasutada koos monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega (MAO-inhibiitorid): MAO-
inhibiitorite kasutamise peab lõpetama vähemalt kaks nädalat enne Carbamazepin Nycomed-ravi
alustamist ning kui kliiniline seisund vähegi võimaldab, siis veelgi varem (vt lõik 4.3).
Seenevastased ravimid: itrakonasool.
Antihelmintikumid: prasikvanteel.
Antineoplastilised ravimid: imatiniib.
Viirusvastased ravimid: HIV-ravis kasutatavad proteaasi inhibiitorid (nt indinaviir, ritonaviir,
sakvinaviir).
Opioidid: fentanüül.
Anksiolüütikumid: alprasolaam, midasolaam.
Kilpnäärme ravimid: levotüroksiin.
Teised koostoimed: östrogeene ja/või progesteroone sisaldavad ravimid, gestrinoon, tiboloon,
toremifeen.

Karbamasepiini plasmakontsentratsiooni võivad vähendada:
Antiepileptikumid: fenobarbitaal, fenütoiin, fosfenütoiin, primidoon, okskarbasepiin, metsuktsimiid,
fensuktsimiid, felbamaat. Tõenäoliselt ka klonasepaami, kuigi andmed on osaliselt vastukäivad.
Bronhilõõgastid või astmavastased ravimid: teofülliin, aminofülliin.
Antineoplastilised ravimid:tsisplatiin või doksorubitsiin.
Tuberkuloosivastased ravimid: rifampitsiin.
Dermatoloogilised ravimid: isotretinoiin võib muuta karbamasepiini ja karbamasepiin-10, 11-epoksiidi
biosaadavust ja/või kliirensit; karbamasepiini plasmakontsentratsiooni tuleks jälgida.
Malaariavastased ravimid: meflokiniin võib karbamasepiini toimet muuta ja seetõttu võib olla vajalik
annuse kohandamine.
Teised koostoimed: naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad taimsed preparaadid.

Karbamasepiini plasmakontsentratsiooni võivad suurendada:
Antibiootikumid: makroliidantibiootikumid (nt erütromütsiin, josamütsiin, klaritromütsiin).
Tuberkuloosivastased ravimid: isoniasiid.
Kaltsiumikanalite blokaatorid: verapamiil, diltiaseem.
Karboanhüdraasi inhibiitorid: atsetasoolamiid.
Valuvaigistid, põletikuvastased ravimid: dekstropropoksüfeen/propoksüfeen, ibuprofeen.
Antidepressandid: töenäoliselt desipramiin, fluoksetiin, fluvoksamiin, paroksetiin, viloksasiin,
nefasodoon, trasodoon.
Androgeenid: danasool.
Antiepileptikumid: stiripentool, vigabatriin.
Seenevastased ravimid: asoolid (nt itrakonasool, ketokonasool, flukonasool, vorikonasool).
Antihistamiinikumid: loratadiin, terfenadiin.
Antipsühhootikumid: olansapiin.
Viirusvastased ravimid: HIV-ravis kasutatavad proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir).
Gastrointestinaalsed ravimid: tõenäoliselt tsimetidiin, omeprasool.
Müorelaksandid:oksübutüniin, dantroleen.
Trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid: tiklopidiin.
Teised koostoimed: nikotiinamiid (suurtes annustes), greipfruudi mahl.
Kuna karbamasepiini plasmakontsentratsiooni tõus võib põhjustada kõrvaltoimeid (nt peapööritus,
uimasus, ataksia, diploopia), tuleb karbamasepiini annust vastavalt kohaldada ja/või monitoorida
plasmakontsentratsiooni.

Ained, mis võivad suurendada aktiivse metaboliidi karbamasepiin-10,11-epoksiidi kontsentratsiooni
plasmas
Kuna karbamasepiini ja tema farmakoloogiliselt aktiivse metaboliidi - karbamasepiin-10,11-epoksiidi
plasmakontsentratsiooni suurenemine võib väljenduda ka sümptomitena, mis on mainitud kõrvaltoimete
alalõigus (pearinglus, väsimus, ataksia, diploopia), tuleb teiste, allpool nimetatud ainete samaaegsel
kasutamisel karbamasepiini annust vastavalt kohaldada ja/või monitoorida plasmakontsentratsiooni:
kvetiapiin, primodoon, progabiid, valproehape, valnoktamiid ja valpromiid.

Ettevaatus on vajalik järgmiste kombinatsioonide puhul:Levetiratsetaami ja karbamasepiini
koosmanustamisel on teatatud karbamasepiinist tingitud mürgituse esinemissageduse tõusu.
Neuroleptikumide (haloperidool), tioridasiini, metoklopramiidi või trankvillisaatorite ja karbamasepiini
samaaegne kasutamine suurendab neuroloogiliste kõrvaltoimete ohtu.
Liitiumi ja karbamasepiini samaaegne kasutamine suurendab mõlema aine neurotoksilist toimet,
vaatamata sellele, et liitiumi plasma kontsenratsioon on terapeutilises vahemikus. Tähelepanu pöörata
järgmistele neurotoksilistele sümptomitele: ebakindel kõnnak, ataksia, nüstagm, lihasreflekside
intensiivistumine, lihasfastsikulatsioonid.
Karbamasepiin võib suurendada isoniasiidi hepatotoksilisust.
Karbamasepiini ja mõnede diureetikumide (hüdroklorotiasiid, furosemiid) kombineerimine võib
põhjustada hüponatreemiat (vt lõik 4.8).
Karbamasepiin võib vähendada mittedepolariseerivate lihasrelaksantide (pankuroonium) toimet.
Võimalik on neuromuskulaarse blokaadi kiirem regressioon. Seetõttu on vajalik lihasrelaksante saavaid
patsiente jälgida ning vajadusel annuseid suurendada.
Isotretioniini ja karbamasepiini samaaegsel kasutamisel on vajalik kontrollida karbamasepiini
plasmakontsentratsiooni, kuna on esinenud karbamasepiini ja tema aktiivse metaboliidi biosaadavuse
ettenägematut muutust.
Karbamasepiin võib suurendada kilpnäärmehormoonide eliminatsiooni ja suurendada hüpotüreoosiga
patsientidel nende hormoonide vajadust. Seetõttu peab kilpnäärmehormoonide näitajaid määrama
karbamasepiinravi alguses ja lõpetamisel ning vajadusel hormoonide annuseid korrigeerima.
Serotoniini-tüüpi antidepressantide (fluoksetiin) samaaegne kasutamine võib põhjustada toksilist
serotoniinisündroomi.
Alkoholi kasutamine võib suurendada karbamasepiini kõrvaltoimeid kesknärvisüsteemile ja vähendada
patsiendi alkoholi taluvust. Seetõttu peaks ravi ajal vältima alkoholi tarbimist.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kontratseptsioon
Carbamazepine Nycomed tablettide kasutamisel koos hormonaalsete kontratseptiividega on teatatud
tsüklivälisest veritsusest. Carbamazepine Nycomed võib mõjutada hormonaalsete kontratseptiivide
efektiivsust. Seetõttu tuleks fertiilses eas naistel kaaluda alternatiivsete rasestumisvastaste vahendite
kasutamist. Carbamazepine Nycomed võib ensüümide induktsiooni tõttu põhjustada östrogeene ja/või
progesterooni sisaldavate ravimite toime vähenemist (nt kontratseptsiooni ebaõnnestumine) (vt lõik 4.4
ja 4.5).

Rasestuda võivad naised ja rasedus
Fertiilses eas naistel tuleks võimalusel kasutada karbamasepiini monoteraapiana, kuna väärarengute risk
suureneb vastsündinutel, kelle emasid on ravitud kombinatsioonravis mõne teise krrambivastase
ravimiga.
Karbamasepiin on loomkatsetes teratogeenne. Mõned uurimused on näidanud ravimi teratogeensust ka
inimesel. Siiski on karbamasepiin kõige vähem väärarenguid põhjustav epilepsia ravim klonasepaami
kõrval. Patsiendi rasestumise või raseduse planeerimise korral või ravi alustamise vajadusel raseduse ajal
tuleb hoolikalt kaaluda riski/kasu vahekorda, eriti raseduse esimesel kolmel kuul; kui ravimi kasutamine
on hädavajalik, tuleb manustada võimalikult väikesi toimivaid annuseid (eriti raseduse 20...40 päeval) ja
tuleb kontrollida plasma kontsentratsiooni. Teiste ravimite (sh krambivastaste) manustamisest koos
karbamasepiiniga tuleb hoiduda. Ravimine raseduse ajal nõuab hoolikat patsiendi jälgimist.
Epilepsiaravi mittesaavate emade järeltulijatel on suurem kalduvus arenguhäirete tekkeks, kaasa arvatud
väärarengud. Karbamasepiin, nagu ka teised epilepsiavastased ravimid tõstavad väärarnegute tekke riski,
kuid siiski kindlad tõendid karbamasepiini monoteraapia kontrollitud uuringute põhjal puuduvad.
Siiski on karbamasepiini seostatud loote väärarengute ja skeleti arenguhäiretega (spina bifida,
suulaelõhe, südamerikked, hüpospaadia ja teiste keahosade anomaaliad. Patsiente tuleb teavitada
suuremast ohust väärarengute tekkeks ja tuleb soovitada antenataalset skriiningut, et välja selgitada loote
võimalikke väärarenguid.
Raseduse ajal ei tohi efektiivset epilepsiavastast ravi katkestada, kuna haiguse ägenemine on kahjulik nii
emale kui ka lapsele.
On teada, et raseduse ajal võib tekkida foolhappe defitsiit. Antiepileptikumid võivad suurendada
foolhappe defitsiiti, eriti raseduse ajal. Foolhappe defitsiit võib põhjustada sünnidefektide
esinemissageduse suurenemist epilepsiavastast ravi saanud naiste lastel. Seetõttu on soovitatav enne
rasedust ja raseduse ajal täiendavalt foolhapet manustada.
Antiepileptikumide manustamisel emale võib vastsündinul tekkida hemorraagia, mille vältimiseks on
soovitatav emale raseduse viimastel nädalatel ja vastsündinule manustada K -vitamiini preparaate.
1
Üksikjuhtudel on teatatud neonataalsete krampide ja/või hingamisdepressiooni esinemisest seoses
karbamasepiini ja mõne teise krambivastase ravimi kasutamisega emal. Mõnel juhul on vastsündinul
esinenud oksendamist, kõhulahtisust ja/või vähenenud isu seoses karbamasepiini kasutamisega emal.
Need reaktsioonid võivad olla seotud neonataalse ärajätusündroomiga.

Imetamine
Karbamasepiin imendub rinnapiima. Karbamasepiini kontsentratsioon rinnapiimas on 25…60% sellest,
mis plasmas. Rinnaga toitmise eelised peaksid üles kaaluma vähese kõrvaltoimete tekkevõimaluse
imikul. Carbamazepine Nycomed-i kasutavad emad võivad oma lapsi rinnaga toita tingimusel, et imikut
jälgitakse võimalike kõrvaltoimete suhtes (söögiisu vähenemine, letargia, ülitundlikkus karbamasepiini
suhtes, naha ülitundlikkusreaktsioonid). Kõrvaltoimete tekkimisel tuleks rinnaga toitmine lõpetada.

Fertiilsus
Väga harva on teatatud meeste viljakuse vähenemisest ja/või spermatogeneesi häiretest, kuid
põhjuslikud seosed pole teada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravim Carbamazepine Nycomed omab toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. See võib
põhjustada pearinglust ja uimasust ning seetõttu reaktsioonikiirus võib aeglustuda, eriti ravi alustamisel
ja annuste muutmisel. Patsiendid peavad autojuhtimisel ja masinatega töötamisel olema ettevaatlikud.

4.8. Kõrvaltoimed

Teatud tüüpi kõrvaltoimed tekivad väga sageli või sageli ravi algul, liialt suurte algannuste kasutamisel,
ning samuti eakatel. Nendeks kõrvaltoimeteks on KNS kõrvaltoimed (pearinglus, peavalu, ataksia,
uimasus, väsimus, diploopia); seedetrakti häired (iiveldus, oksendamine) ja allergilised
nahareaktsioonid.
Annusest sõltuvad kõrvaltoimed vähenevad tavaliselt mõne päeva jooskul kas spontaanselt või pärast
ajutist annuse vähendamist. KNS kõrvaltoimete ilmnemisel võib oletada suhtelist üleannustamist või
märkimisväärset plasmakontsentratsiooni kõikumist. Sellistel juhtudel on otstarbekas määrata
plasmakontsentratsioon ja jagada ööpäevane annus väiksemateks ( nt 3...4-ks) annusteks.
Alljärgnevalt on kõrvaltoimed toodud MedDRA-süsteemi organklasside kaupa ja vastavalt MedDRA-
esinemissageduse konventsioonile. Sagedused on defineeritud järgmiselt: väga sage (>1/10); sage
(>1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100); harv (>1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10
000), kaasa arvatud üksikjuhtumid.

Närvisüsteemi häired
Väga sage


Pearinglus, väsimus, tserebellaarne ataksia, unisus.
Sage
Peavalu,
akommodatsioonihäired
(nt
hägune
nägemine),
tserebrovestibulaarsed ja okulomotoorsed sümptomid (düsartria,
treemor, diploopia, hägune nägemine ja nüstagm).
Aeg-ajalt
Kontrollimatud liigutused nagu treemor, asterixis, lihasspasmid ja tikid.
HarvKontrollimatud liigutused näos - grimassid (orofatsiaalne düskineesia),
silmade liigutamise häired, kõnehäired (nt düsartria, ebaselge kõne),
koreoatetoos, perifeerne neuropaatia, paresteesia, lihasnõrkus ja parees.
Väga harv
Maliigne neuroleptiline sündroom, maitsetundlikkuse muutused.

Psühhiaatrilised häired
HarvNägemis- või kuulmishallutsinatsioonid, depressioon, anoreksia,
segasus ja rahutus, agressiivsus, agitatsioon.
Väga harv


Võib vallanduda latentne psühhoos.

Silma kahjustused
Väga harv
Konjunktiviit, akommodatsioonihäired, kahekordne nägemine, läätse
tuhmumine, silmasisese rõhu tõus.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Väga harv
Lihas- ja liigesvalud, lihasspasmid, jalakrambid. On teateid vähenenud
luu mineraalsest tihedusest, osteopeeniast, osteoporoosist ja murdudest
patsientidel,
kes
saavad
pikaajaliselt
karbamasepiinravi.
Toimemehhanismi, millega karbamasepiin luu ainevahetust mõjutab, ei
ole kindlaks tehtud.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Väga sage


Allergiline dermatiit, urtikaaria, mis võib olla äge.
Aeg-ajalt


Eksfoliatiivne dermatiit ja erütrodermia.
HarvPruuritus.
Väga harv
Fotosensibilisatsioon, erythema exsudativum multiforme et nodosum,
tõsised nahareaktsioonid: Stevensi-Johnsoni sündroom (SJS)* ja
toksiline epidermaalne nekrolüüs (TEN), purpur, vaskuliit, alopeetsia,
profuusne higistamine, nahapigmentatsiooni muutused, akne, hirsutism.

* Mõnedes Aasia riikides esinenud ka sagei.
On järjest enam tõendeid geneetiliste markerite ja naha kõrvaltoimete, nagu SJS, TEN, DRESS, AGEP ja
makulopapuloosne lööve esinemise suhtes. Euroopa ja Jaapani päritolu patsientidel on nendest kõrvaltoimetest
teatatud seoses karbamasepiini kasutamise ja HLA-A*3101 alleeli esinemisega. Teist markerit, HLA-B*1502
seostatakse tugevalt SJS ja TEN esinemisega Hiina Hani ja Tai päritolu isikutel ja mõnedel teistel Aasia päritolu
isikutel (vt lisainformatsiooni lõikudest 4.2 ja 4.4).

Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga sage


Leukopeenia (enamasti kerge ja mööduv).
SageTrombotsütopeenia, eosinofiilia.
Harv


Leukotsütoos, lümfadenopaatia, foolhappe defitsiit.
Väga harv
Agranulotsütoos, aplastiline aneemia, teised aneemia vormid
(hemolüütiline, megaloblastiline), pantsütopeenia, punaste vererakkude
täielik aplaasia, aneemia, neutropeenia, äge intermitteeruv porfüüria,
tähniline porfüüria, porphyria cutanea tarda, retikulotsütoos.

Seedetrakti häired
Väga sage


Iiveldus ja oksendamine.
Sage


Isutus, suukuivus.
Aeg-ajalt


Kõhulahtisus ja -kinnisus.
HarvKõhuvalu.
Väga harv


Stomatiit, gingiviit, glossiit, pankreatiit.

Maksa ja sapiteede häired
Väga sage


Suurenenud gamma-GT (maksaensüümide indutseerimise tõttu), mis
enamasti pole kliiniliselt oluline.
SageAlkaalse fosfataasi aktiivsuse tõus veres.
Aeg-ajalt


Transaminaaside aktiivsuse tõus.
Harv
Kolangiit, parenhümaalne (hepatotsellulaarne) või segatüüpi, kadunud
sapijuha sündroom, ikterus.
Väga harv


Granulomatoosne hepatiit, maksapuudulikkus.

Endokriinsüsteemi häired
Sage
Ödeem, vedelikupeetus, kehakaalu tõus, antidiureetilise toime tõttu võib
tekkida hüponatreemia ja vere osmolaarsuse vähenemine, põhjustades
harva veeintoksikatsiooni, millega võivad kaasneda oksendamine,
peavalu, segasus, letargia ja neuroloogilised häired.
Väga harv
Prolaktiini taseme tõus veres koos või ilma kliiniliste ilminguteta nagu
näiteks günekomastia ja galaktorröa, kõrvalekalded kilpnäärme
funktsiooni testides: L-türoksiini (vaba türoksiin, türoksiin, tri-
ioodtüroksiin) taseme vähenemine ja türeotropiini taseme suurenemine
tavaliselt ilma kliiniliste ilminguteta. Luu ainevahetuse häired (plasma
kaltsiumi sisalduse ja veres 25-hüdroksü-kolekaltsiferooli sisalduse
langus), mis viivad osteomalaatsia/osteoporoosi tekkele.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Väga harv
Vere kolesteroolisisalduse tõus, kaasa arvatud HDL-kolesterool ja
triglütseriidid. Kahel juhul on tekkinud äge intermiteeruv porfüüria.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Väga harv
Kopsude ülitundlikkusreaktsioonide tulemusena kehatemperatuuri tõus,
düspnoe, pneumoonia, pneumoniit ja kopsufibroos.

Neerude ja kuseteede häired
Väga harv


Interstitsiaalne nefriit, neerupuudulikkus, neerukahjustus
(nt proteinuuria, hematuuria, oliguuria, albuminuuria ja vere uurea
sisalduse tõus/asoteemia), samuti ilmselt preparaadi antidiureetilisel
toimel baseeruvad düsuuria, urineerimissageduse tõus ja uriinipeetus.

Südame häired
HarvSüdame erutusjuhte häired, arteriaalse vererõhu tõus või langus.
Väga harv
Bradükardia, rütmihäired, südame koronaartõve süvenemine, AV-
blokaad ja minestus, tsirkulatoorne kollaps, südame paispuudulikkus.
Immuunsüsteemi häired
Harv
Aeglast tüüpi multiorganülitundlikkusreaktsioon võib ilmneda
erinevates kombinatsioonides koos kehatemperatuuri tõusuga, löövete,
vaskuliidi, lümfisõlmede suurenemise, pseudolümfoomi, artralgia,
leukopeenia,
eosinofiilia,
maksa
ja
põrna
suurenemise,
maksafunktsiooninäitajate
muutustega
ja
kadunud
sapijuha
sündroomiga (maksasiseste sapijuhade kahjustus ja hävimine). Haaratud
võivad olla ka teised organid (nt kopsud, neerud, pankreas, müokard,
koolon). Süsteemne erütematoosne luupus.
Väga harv
Anafülaktiline reaktsioon, aseptiline meningiit koos müokloonuse ja
perifeerse eosinofiiliaga, angioneurootiline ödeem.

Kõrva ja labürindi kahjustused
Väga harv


Kuulmishäired nt tinnitus, hüperakuusia, hüpoakuusia, helikõrguse
tajumise häired.

Vaskulaarsed häired
Väga harv


Tromboflebiit ja trombemboolia (nt kopsu emboolia).

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired
Väga sage


Menstruaaltsükli häired, anovulatoorsed tsüklid, mis on seotud
suguhormoone siduva globuliini hulga tõusu ja östradiooli hulga
vähenemisega.
Väga harv


Seksuaalfunktsiooni häired/ impotentsus, spermatogeneesi häired
(vähenenud sperma hulk ja/või liikuvus) ja libiido vähenemine.

Uuringud
Väga harv


Hüpogammaglobulineemia

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise nähud ja sümptomid on tavaliselt seotud kesknärvi-, kardiovaskulaar- ja
hingamissüsteemiga.
Kesknärvisüsteem: kesknärvi depressioon, desorientatsioon, pearinglus, ataksia, uimasus, stuupor,
iiveldus, oksendamine, rahutus, meeltesegadus, hallutsinatsioonid, kooma, nägemishäired, ebaselge
kõne, düsartria, nüstagmid, düskineesia, treemor, erutus, algul hüperrefleksia ja hiljem hüporefleksia,
toonilis-kloonilised krambid, opistotoonus, müdriaas, psühhomotoorsed häired, müokloonused,
hüpotermia.
Hingamissüsteem: hingamisdepressioon, kopsuturse.
Kardiovaskulaarsüsteem: tahhükardia, arteriaalse vererõhu langus (võimalik on ka hüpertensioon),
õhetus, tsüanoos, rütmihäired, ülejuhtehäired, EKGs QRS-kompleksi laienemine, AV- blokaad, minestus
seoses südame seiskusega.
Seedetrakt: oksendamine, mao tühjenemise hilinemine, peristaltika aeglustumine.
Neeru funktsioon: uriinipeetus, oliguuria või anuuria, vedeliku retentsioon, veeintoksikatsioon
karbamasepiini ADH-sarnase toime tõttu.
Laboratoorne
leid:
hüponatreemia,
võimalik
metaboolne
atsidoos,
hüperglükeemia,
kreatiniinfosfokinaasi aktiivsuse suurenemine, leukotsütoos, leukopeenia, neutropeenia, glükosuuria,
atsetonuuria.

Ravi. Spetsiifilist antidooti karbamasepiinimürgistuse raviks ei ole. Ravi peaks sõltuma patsiendi
kliinilisest seisundist; võimalik on haiglaravi. Ravi on sümptomaatiline, võimalikult kiiresti kutsuda esile
oksendamine või teha maoloputus, samuti vähendada imendumist aktiivsöe või lahtistite manustamise
teel. Mao hilinenud tühjenemine võib viia imendumise edasilükkumiseni. Seetõttu võib patsiendi seisund
mürgistusest taastumisel uuesti halveneda. Eluliselt tähtsaid funktsioone jälgida statsionaarsetes
tingimustes koos südametöö monitooringuga, vajadusel korrigeerida elektrolüütide tasakaal
(hüponatreemia oht!). Vajalik on plasmakontsentratsiooni määramine, et kinnitada karbamasepiini
mürgistust ja määrata üleannustuse hulk. ja
Erisoovitused
Krampide tekkimisel manustada bensodiasepiini (nt diasepaam) või mõnda teist antiepileptikumi, nt
fenobarbitaal (ettevaatus hingamise pärssumise suhtes) või paraldehüüdi. Kirjanduse andmetel ei
soovitata kasutada barbituraate, eriti lastel, kuna võib tekkida hingamise depressioon.
Südamerütmihäireid tuleb ravida individuaalselt.
Hüpotensiooni tekkimisel manustada veenisiseselt dopamiini või dobutamiini.
Hüponatreemia (vee intoksikatsioon) korral tuleb piirata vedeliku tarbimist ning aeglaselt ja
ettevaatlikult manustada veenisiseselt NaCl 0,9% lahust.
Need meetmed aitavad vältida aju kahjustust.
Kuna karbamasepiin seondub ulatuslikult plasmavalkudega, ei ole forsseeritud diurees, samuti hemo- ja
peritoneaaldialüüs efektiivsed.
Soovitatakse hemoperfusiooni aktiveeritud söega. Hilinenud ravimi imendumise tõttu võivad sümptomid
korduda ja raskeneda 2. ja 3. päeval pärast üleannustamist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: epilepsiavastane ravim, ATC-kood: N03AF01
Dibensasepiini derivaat.
Karbamasepiin on iminostilbeeni derivaat, mis keemilistelt omadustelt on sarnane tritsükliliste
antidepressantidega. Epilepsia ravis kasutatakse karbamasepiini järgmistel juhtudel: partsiaalsed
krambid (lihtsad või kompleksed) sekundaarse generalisatsiooniga või ilma, generaliseerunud toonilis-
kloonilised krambid (grand mal) ja ka nende krambitüüpide kombinatsioonis.
Karbamasepiin toimib idiopaatilise kolmiknärvi neuralgia korral valuvastaselt, vähendab suurenenud
krambivalmidust ja leevendab alkoholiabstinentsisündroomi (ülierutuvus, treemor, kõnnakuhäired jm),
samuti on leitud mõningast toimet uriinihulga ja janutunde vähendamisel magediabeedi korral, maania
ravis ja maniakaal-depressiivsete häirete profülaktikas monoteraapiana või kombinatsioonis teiste
ravimitega.
Karbamasepiini toimemehhanism ei ole täielikult selge. Ta stabiliseerib ülestimuleeritud
närvimembraane, inhibeerib korduvaid neuronaalseid laenguid ja vähendab sünapsides ärritusimpulsside
levimist. Võimalik, et üheks peamiseks toimemehhanismiks on korduvate naatrium-sõltuvate
aktsioonipotentsiaalide pärssimine depolariseeritud neuronites kasutamisest ja voltaazhist sõltuvate
naatriumkanalite blokaadi kaudu. Karbamasepiini antiepileptilise toime aluseks on tõenäoliselt
glutamaadi vabanemise vähenemine ja närvimembraanide stabiliseerimine, maaniavastase toime aluseks
dopamiini ja noradrenaliini vabanemise inhibeerimine.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Karbamasepiin imendub tabletist suhteliselt aeglaselt ja peaaegu täielikult, toit imendumist ei mõjuta
(sõltumata ravimvormist). Biosaadavus karbamasepiini erinevate suukaudsete ravimvormide puhul on
85...100%. Suukaudse manustamise järgselt saabub maksimaalne kontsentratsioon plasmas 12 tunni
jooksul. Kui hinnata imendunud toimeaine kogust, siis ei ole kliinilist erinevust suukaudsete
ravimvormide vahel. Pärast ühekordset 400 mg karbamasepiini manustamist (tablett) oli muutumata
karbamasepiini maksimaalne plasmakonstentratsioon umbes 4,5 µg/ml.
Karbamasepiini püsikontsentratsioon saabub 1...2 nädala jooksul, sõltudes individuaalselt
karbamasepiini ise-induktsioonist ja teiste ensüümide põhjustatud induktsioonist ja samuti ka ravi-
eelsest seisundist, annusest ja ravi kestusest.
Karbamasepiini erinevate preparaatide biosaadavus võib olla erinev; vältimaks toime vähenemist ja
krampide/kõrvaltoimete tekkeriski on soovitav ravimvorme mitte muuta.

Jaotumine
Plasmavalkudega seondub ravim 76% . Seondumata ravimi hulk väheneb kogu kontsentratsiooni
tõusuga. Tserebrospinaalvedelikus ja süljes esineb 20...30% ning rinnapiimas 25...60% karbamasepiini
plasmakontsentratsiooniga võrreldes. Karbamasepiin läbib ka platsentaarbarjääri. Eliminatsiooni
poolväärtusaeg pärast ühekordset manustamist on 36 tundi; korduval manustamisel on poolväärtusaeg
maksaensüümide autoinduktsiooni tõttu 16...24 tundi. Manustamisel koos maksaensüüme indutseerivate
ravimitega (fenütoiin, fenobarbitaal) on poolväärtusaeg 9...10 tundi.
Biotransformatsioon
Karbamasepiin metaboliseerub 98% ulatuses maksas tsütokroom P450 3A4 kaudu aktiivseks
karbamasepiin-10,11-epoksiidiks ja väiksem hulk metaboliseerub aktiivseks 9 hüdroksümetüül-
10karbamüül akridaaniks. Pika-ajalise ravi puhul stimuleerib karbamasepiin iseenda metabolismi. Peale
selle indutseerivad või inhibeerivad karbamasepiini metabolismi ravimid, mis mõjutavad maksa
mikrosomaalseid ensüüme (vt lõik 4.5). 40% eritub glükuroniididena, millest on farmakoloogiliselt
aktiivne ainult karbamasepiinepoksiid (võib moodustada 30% veres tsirkuleerivast toimivast
karbamasepiinist). Ainult 3% ravimist eritub aktiivse vormina (muutumatult ja epoksiidina).

Eritumine
Pärast ühekordset 400 mg annust leiti 72% eritunud ravimist uriinis ja 28% väljaheites. Karbamasepiini
eritumine on peaaegu täielikult metaboliitide vormis. Metaboliitide poolväärtusaeg (t½) üksikannuse
korral on 25...65 tundi Ravimi kestval kasutamisel on poolväärtusaeg 12...17 tundi tõusnud ainevahetuse
tõttu .

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kesknärvisüsteemi ja teisi anomaaliaid on täheldatud hiirte ja rottide järglastel, keda raviti kliiniliselt
kasutatavatest suuremate karbamasepiini annustega. Loomadel (hiired, rotid ja küülikud) organogeneesi
ajal suukaudse karbamasepiini kasutamine ööpäevases annuses, mis põhjustas emaslooma toksilisust (>
200 mg/kg ööpäevas , s.o. 20 korda inimese tava annus) viis embrüo suremuse kasvule. Oli ka andmeid,
et 300 mg/kg ööpäevas põhjustas rottidel aborti. Emasloomale toksilises annuses manustatud rottide
järglastel esines kasvu pidurdumist.
Kolmel testitud loomaliigil ei esinenud tõendeid teratogeensele toimele, kuid ühes uuringus, kus
manustati hiirtele 40...240 mg/kg ööpäevas suukaudselt karbamasepiini, põhjustas häireid (peamiselt aju
vatsakeste laienemine 4,7%-l kokkupuutunud embrüotest võrreldes 1,3 %-ga kontrollgrupis). Ei ole
teada tulemuste tähtsus ohtude kohta, mis on seotud karbamasepiini terapeutilises annuses kasutamisel
inimesel raseduse puhul.
Isasrottidel, kellele manustati karbamasepiini 30...60 päeva langes munandite kaal, sperma raku
kontsentratsioon ja liikuvate sprematosoidide osakaal. Need muutused olid pöörduvad ravimi
manustamise lõpetamisel.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat (E470b), želatiin, talk (E553b), kartulitärklis, laktoosmonohüdraat.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25oC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

200 mg tabletid, 50 tabletti pruunis klaaspurgis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS
Jaama 55B, 63308 Põlva
Eesti

8. Müügiloa number

233498

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 8.12.1992/
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 1.02.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014