BOTOX

Toimeained: botulismitoksiin

Ravimi vorm: süstelahuse pulber

Ravimi tugevus: 100ühik 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BOTOX ja milleks seda kasutatakse

BOTOX on lihaslõõgasti, mida kasutatakse mitmete haigusseisundite raviks. See sisaldab toimeainena
A-tüübi botulinum toksiini ja seda süstitakse kas lihastesse, põie seina või sügavale naha sisse.
BOTOX toimib blokeerides osaliselt närviimpulsse lihastesse, kuhu ta süstitud on. See põhjustab
lihaste kokkutõmbumise lõppemise. Süstituna naha sisse toimib BOTOX higinäärmetesse ja vähendab
higieritust. Põie seina süstituna toimib BOTOX põielihasele vältides uriini leket (uriinipidamatus).
Kroonilise migreeni puhul blokeerib BOTOX valu signaalid, mis kaudselt blokeerivad migreeni
arengut. Siiski ei ole BOTOXi toimemehhanism kroonilise migreeni puhul täielikult tõestatud.


1) BOTOXit süstitakse otse lihasesse, et kontrollida järgmisi haigusseisundeid:
• Ajuhalvatusega 2-aastastel või vanematel lastel, kes suudavad kõndida, kasutatakse
BOTOXit, et kontrollida jalalaba deformatsiooni, mida põhjustavad püsivad jalalihaste
spasmid. BOTOX leevendab püsivaid lihasspasme jalas.
• Täiskasvanutel:
• püsivaid lihasspasme randmes ja labakäes patsientidel, kellel on olnud
insult;
• püsivaid lihasspasme silmalaugudes ja näos;
• püsivaid lihasspasme kaelas ja õlas.

2) Täiskasvanutel kasutatakse BOTOX'it, et vähendada peavalu patsientidel, kellel on
krooniline migreen, st kui peavalu esineb vähemalt 15 päeva jooksul või enam kuus, millest
vähemalt 8 päeval kuus on migreen ning kellel puudub piisav ravivastus või kes ei talu
migreeni ennetavaid ravimeid.

Krooniline migreen on haigus, mis mõjutab närvisüsteemi. Patsientidel esineb peavalu,
millega kaasneb ülemäärane tundlikkus valguse, valju heli või lõhnade suhtes, samuti iiveldust
ja/või oksendamist. Selliseid peavalusid esineb vähemalt 15 päeva jooksul või enam kuus.

3) Põie seina süstituna toimib BOTOX põielihasele vältides uriini leket (uriinipidamatus) ja
kontrollib järgmisi haigusseisundeid täiskasvanutel:
• üliaktiivsest põiest tingitud uriinipidamatus, mis väljendub ootamatus tungis põit
tühjendada ja vajaduses minna tualetti tavalisest sagedamini, juhul kui teine ravim
(nimetatakse antikolinergikumiks) ei aidanud;
• seljaaju vigastusest või hulgiskleroosist põhjustatud uriinipidamatus.

4) Süstituna sügavale naha sisse täiskasvanutele toimib BOTOX higinäärmetesse ja vähendab
ülemäärast kaenlaaluste higistamist, mis segab inimese igapäevaseid tegevusi ja ei allu
paiksele ravile.

2. Mida on vaja teada enne BOTOX võtmist

Ärge kasutage BOTOXit
- kui te olete A-tüübi botulinum toksiini või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline;
- kui teil esineb planeeritavas süstekohas infektsioon;
- kui teil ravitakse uriinipidamatust ja teil on kas ootamatu kuseteedepõletik või ootamatu võimetus
põit tühjendada (ja te ei kasuta regulaarselt kateetrit);
- kui teil ravitakse uriinipidamatust ja te ei ole valmis alustama kateetri kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne BOTOXi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
• kui teil on kunagi olnud neelamis- või hingamisraskusi või toidu või vedeliku juhuslikku
sattumist kopsudesse, eriti kui teile manustatakse seda ravimit püsivate lihasspasmide
leevendamiseks kaelas ja õlas;
• kui te olete üle 65-aastane ja teil on ka teisi raskeid haigusi;
• kui teil on mingeid teisi lihaseprobleeme või kroonilisi haigusi, mis mõjutavad lihaseid (nt
myasthenia gravis või Eatoni-Lamberti sündroom);
• kui teil on närvisüsteemi mõjutav haigus (nt amüotroofne lateraalne skleroos või motoorne
neuropaatia);
• kui teil on märkimisväärne nõrkus või nende lihaste kärbumine, kuhu arst kavatseb süstida;
• kui teil on olnud mingeid operatsioone või vigastusi, mis on muutnud süstitavat lihast;
• kui teil on olnud probleeme süstimistega (nt minestus);
• kui teil on põletik lihastes või nahapinnal kohas, kuhu arst kavatseb süsti teha;
• kui teil on südameveresoonkonna haigus (südame või veresoontega seotud haigus);
• kui teil esinevad või on esinenud krampe;
• kui teil on silmahaigus, mida nimetatakse suletudnurga glaukoomiks (kõrge silma siserõhk)
või teile on öeldud, et teil on oht seda tüüpi glaukoomi tekkeks;
• kui teil alustatakse üliaktiivsest põiest tingitud uriinipidamatuse ravi ja te olete meesterahvas,
kellel on kuseteede obstruktsiooni sümptomid nagu raskendatud urineerimine või nõrk või
katkendlik uriinijuga.

Pärast BOTOXi manustamist
Võtke ühendust või laske hooldajal ühendust võtta arstiga ja otsige viivitamatult meditsiinilist abi,
kui teil esineb mõni järgnevatest situatsioonidest:
• hingamis-, neelamis- või rääkimisraskused
• nõgestõbi, tursed, sh näo- või kõriturse, hingeldus, minestustunne ja hingamispeetus
(raskete allergiliste reaktsioonide võimalikud sümptomid).

Üldised hoiatused
Nagu iga süstimisega, on võimalik süstimisjärgse infektsiooni, valu, paistetuse, põletus- ja
kõrvetustunde, suurenenud tundlikkuse, valulikkuse, punetuse ja/või veritsuse/verevalumi teke
süstekohal.

Teatatud on ka süstekohast laiali imendunud botulinum toksiiniga seotud kõrvaltoimetest (nt
lihasnõrkus, neelamisraskus või toidu või vedeliku sattumine hingamisteedesse). Sümptomite risk on
suurim kaasuvate haigustega korral, mis võivad soodustada nende sümptomite teket.

Kui teile tehakse BOTOXi süsteid liiga sageli või on annus liiga suur, võivad teil tekkida lihasnõrkus
ja süstekohast laiali imendunud toksiini levikuga seotud kõrvaltoimed, samuti võivad tekkida
antikehad, mis võivad vähendada BOTOXi toimet.

Kui BOTOXit kasutatakse seisundite raviks, mida ei ole loetletud selles infolehes, võib see põhjustada
raskeid reaktsioone, seda eriti patsientidel, kellel on olnud enne ravi neelamisraskus või muu tõsine
erivajadus.

Kui teil on enne BOTOX-ravi algust olnud pikemat aega vähese füüsilise koormusega eluviis, siis
pärast BOTOXi süste peate te igasugust tegevust alustama järk-järgult.

On ebatõenäoline, et see ravim parandab liigeste liikuvust, kui ümberkaudsed lihased on kaotanud
võime venituda.

Kui BOTOXit kasutatakse püsiva lihasspasmi leevendamiseks silmalaugudes, võivad silmapilgutused
sageneda, mis võib kahjustada silmapinda. Selle vältimiseks võite vajada teatud silmatilku, silmasalvi,
pehmeid kontaktläätsi või silmi sulgevaid kaitsvaid katteid. Teie arst ütleb teile, kui te peaksite mõnda
neist vajama.

Kui BOTOXit kasutatakse uriinipidamatuse korral määrab arst teile antibiootikume enne ja pärast ravi,
mis aitavad ennetada kuseteede infektsiooni.
Kui te ei kasutanud enne süstimist kateetrit, siis ligikaudu 2 nädalat pärast süstimist tuleb võtta
ühendust arstiga. Teil palutakse põis tühjendada ja mõõdetakse põide jäänud uriini mahtu ultraheliga.
Arst otsustab, kas te peate sama testi tegema järgmise 12 nädala jooksul. Te peate ühendust võtma
arstiga, kui te ei suuda põit tühjendada, kuna on võimalik, et teil võib olla tekkinud vajadus hakata
kasutama kateetrit. Patsientidel, kellel on seljaaju vigastuse või sclerosis multiplex’iga seotud põie
probleemidest tingitud uriinipidamatus ja kes ei kasutanud enne ravi kateetrit, võib tekkida ligikaudu
ühel kolmandikul patsientidest vajadus hakata kasutama kateetrit pärast ravi. Üliaktiivsest põiest
tingitud uriinipidamatusega patsientidel võib ligikaudu 6-l patsiendil 100-st tekkida vajadus kasutada
kateetrit pärast ravi.

Muud ravimid ja BOTOX
Öelge oma arstile või apteekrile:
• Kui te kasutate mingeid antibiootikume (põletike raviks), antikoliinesteraasravimeid,
südamerütmi kontrollivaid ravimeid või lihaslõõgasteid, kuna need võivad suurendada
BOTOXi toimet.
• Kui teile on hiljuti süstitud mõnda teist botulinum toksiini (BOTOXi toimeaine) sisaldavat
ravimit, kuna need võivad liigselt suurendada BOTOXi toimet.
• Kui te kasutate mistahes trombivastaseid (aspiriini-taolised preparaadid) ja/või antikoagulante
(verevedeldaja).

Öelge oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus
BOTOXit ei soovitata kasutada raseduse ajal ja fertiilses eas naistel kontratseptsiooni puudumisel,
väljaarvatud selge vajaduse korral. BOTOXit ei soovitata kasutada imetavatel naistel.
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
BOTOX võib põhjustada pearinglust, unisust, väsimust või nägemisprobleeme. Kui teil esineb mõni
nendest kõrvaltoimetest, ärge juhtige autot ega käsitlege masinaid. Küsige palun arstilt nõu, kui te pole
kindel.

3. Kuidas BOTOX võtta

Kuidas BOTOXit kasutada

BOTOXit võivad süstida ainult arstid, kellel on erioskused ja kogemus, kuidas seda ravimit kasutada.

BOTOXit määrab teile kroonilise migreeni korral ainult neuroloog, kes on selle valdkonna spetsialist.
BOTOXit manustatakse neuroloogi järelevalve all. BOTOXit ei kasutata ägeda migreeni, kroonilise
pingepeavalu või ravimite liigtarvitamisest tingitud peavalu korral.

Annustamine ja manustamisviis
BOTOXit süstitakse lihasesse (intramuskulaarselt), põie seina spetsiaalse instrumendiga (tsüstoskoop)
või naha sisse (intradermaalselt). See süstikse otse kahjustatud piirkonda; teie arst süstib BOTOXit
tavaliselt kahjustatud piirkonna mitmesse kohta.

Üldinformatsioon annustamise kohta
• Süstete arv lihasesse ja annus sõltub näidustusest. Arst otsustab kui palju, kui sageli ja
millisesse lihasesse BOTOXit süstida. Soovitatav on arstil kasutada väikseimat toimivat
annust.
• Eakate ja täiskasvanute annus on sama.

BOTOXi annus ja toime kestus erineb sõltuvalt teie haigusest. Allpool on andmed iga haiguse kohta
eraldi.

BOTOXi ohutust ja efektiivsust ei ole tõestatud järgmises vanuses lastel/noorukitel:

Püsivad lihasspasmid randmes ja labakäes 18-aastased
patsientidel, kellel on olnud insult
Püsivad lihasspasmid silmalaugudes ja näos
12-aastased

Lihasspasmid kaelas ja õlas
12-aastased

Krooniline migreen
18-aastased
Uriinipidamatus
18-aastased
Kaenlaaluste ülemäärane higistamine
12-aastased
(12 kuni 17-aastaste kohta on piiratud andmed)

Annustamine

Näidustus
Maksimaalne annus (ühikuid kahjustatud
Minimaalne aeg
piirkonna kohta)
ravikuuride
Esmane ravi
Jätkuravi
vahel
Jalgade püsivad
4 ühikut/kg
4 ühikut/kg
3 kuud*
lihasspasmid ajuhalvatusega
(hemipleegia)
(hemipleegia)
lastel
6 ühikut/kg
6 ühikut/kg (dipleegia)
(dipleegia)
Püsivad lihasspasmid
Täpne annus ja
Täpne annus ja süstete 12 nädalat
randmes ja labakäes
süstete arv ühe
arv määratakse
patsientidel, kellel on olnud
käe/randme kohta
individuaalselt,
insult
määratakse
maksimaalselne annus
individuaalselt,
on 240 ühikut
maksimaalselne
annus on 240 ühikut
Püsivad
lihasspasmid 25 ühikut ühte silma Kuni 100 ühikut
3 kuud
silmalaugudes ja näos

Püsivad lihasspasmid kaelas 200 ühikut
Kuni 300 ühikut
10 nädalat
ja õlas

Peavalu täiskasvanutel,
155 kuni 195 ühikut
155 kuni 195 ühikut
12 nädalat
kellel on krooniline migreen
Üliaktiivsest põiest tingitud
100 ühikut
100 ühikut
3 kuud
uriinipidamatus
Seljaaju vigastusest või
200 ühikut
200 ühikut
3 kuud
hulgiskleroosist põhjustatud
uriinipidamatus
Kaenlaaluste ülemäärane
50 ühikut ühte
50 ühikut ühte
16 nädalat
higistamine
kaenlaalusesse
kaenlaalusesse
*Arst võib valida annuse, mis tagab ravikuuride läbiviimise kuuekuuliste vaheaegadega.

Paranemisaega ja toime kestus

Jalgade püsivate lihasspasmide korral ajuhalvatusega lastel on paranemist näha tavaliselt 2
esimese nädala jooksul pärast süstet.

Randme ja labakäe püsivate lihasspasmidega patsientidel, kellel on olnud insult, näete te
paranemist tavaliselt esimese 2 nädala jooksul pärast süstimist. Maksimaalne toime on tavaliselt näha
ligikaudu 4 kuni 6 nädalat pärast ravi.

Silmalau ja näo püsivate lihasspasmide korral on paranemist näha tavaliselt 3 päeva jooksul pärast
süstimist. Maksimaalne toime on tavaliselt näha 1 kuni 2 nädalat pärast ravi.

Kaela ja õla püsivate lihasspasmide korral on paranemist näha tavaliselt 2 nädala jooksul pärast
süstimist. Maksimaalne toime on tavaliselt näha ligikaudu 6 nädalat pärast ravi.

Üliaktiivsest põiest tingitud uriinipidamatuse korral on paranemist näha tavaliselt 2 nädala jooksul
pärast süstimist. Toime kestab tavaliselt ligikaudu 6 kuud pärast süstimist.

Seljaaju vigastuse või hulgiskleroosiga seotud põie probleemidest tingitud uriinipidamatuse
korral on paranemist näha tavaliselt 2 nädala jooksul pärast süstimist. Toime kestab tavaliselt 9 kuud
pärast süstimist.

Kaenlaaluste ülemäärase higistamise korral on paranemist näha tavaliselt esimese nädala jooksul
pärst süstimist. Tavaliselt kestab toime keskmiselt 7,5 kuud pärast esimest süstimist ja ligikaudu 1
patsient 4-st tunneb toimet ka aasta möödudes.

Kui teile süstitakse BOTOXit rohkem kui ette nähtud
BOTOXi üleannustamise tunnused ei pruugi ilmneda mitu päeva pärast süstimist. Kui te peaksite
BOTOXit alla neelama või süstitakse seda teile kogemata, peate arstiga ühendust võtma, te võite arsti
järelevalve alla jääda mitmeks nädalaks.
Kui teile süstitakse BOTOXit rohkem kui ette nähtud, võivad teil esineda järgmised sümptomid ja siis
peate te viivitamatult ühendust võtma arstiga. Arst otsustab, kas peate haiglasse minema:
• lihasnõrkus, mis võib olla süstekohas või süstekohast eemal;
• hingamis-, neelamis- või rääkimisraskused vastavate lihaste halvatuse tõttu;
• toidu või vedeliku ootamatu sattumine kopsudesse vastavate lihaste halvatuse tõttu, mis võib
põhjustada pneumooniat (kopsupõletikku);
• silmalaugude allavaje, kahekordne nägemine;
• üldine nõrkus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Tavaliselt
tekivad kõrvaltoimed mõne esimese päeva jooksul pärast süstimist.
Tavaliselt kestavad need lühikest aega, kuid võivad kesta ka mitu kuud ja harvadel juhtudel veelgi
kauem.

Kui teil tekivad pärast BOTOXi süstimist hingamis-, neelamis- või rääkimisraskused, pöörduge
viivitamatult arsti poole.

Kui teil tekivad nahalööbed, turse, sh näo- või kõriturse, hingeldus, minestustunne ja
hingamispeetus, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kõrvaltoimed on vastavalt esinemissagedusele klassifitseeritud järgmiselt:
Väga sage
võib tekkida rohkem kui 1-l inimesel 10-st
Sage
võib tekkida kuni kui 1-l inimesel 10-st
Aeg-ajalt
võib tekkida kuni kui 1-l inimesel 100-st
Harv
võib tekkida kuni kui 1-l inimesel 1000-st
Väga harv
võib tekkida kuni kui 1-l inimesel 10 000-st

Allpool on kõrvaltoimete loetelu, mis sõltub kehapiirkonnast, kuhu BOTOXit süstitakse. Kui ükskõik
milline kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei
ole nimetatud, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

Süsted jalgadesse ajuhalvatusega lastel
Väga sage
Viirusinfektsioon, kõrvainfektsioon.
Sage
Unisus, kõndimisraskused, tuimus, lööve, lihasvalu, lihasnõrkus, valu jäsemetes,
nt käelabades ja sõrmedes, uriinipidamatus (raskused kusepõie kontrollimisel),
üldine halb enesetunne, valu süstekohas, nõrkus, kukkumine.

Harva on teatatud surmajuhtumitest, mida on mõnikord seostatud aspiratsioonipneumooniaga raske
ajuhalvatusega lastel pärast ravi BOTOXiga.

Süsted randmesse ja käelabasse insuldi läbiteinud patsientidel
Sage
Suurenenud lihaspinge; nahaalune verevalum ja veritsus, põhjustades punaseid
laigukesi (ekhümoos või purpura); valu käelabas ja sõrmedes; lihasnõrkus; valu
süstekohas; palavik; gripilaadne sündroom; veritsus või põletustunne süstekohas.
Aeg-ajalt
Depressioon; unetus (insomnia); nahatundlikkuse langus; peavalu;
tuimus; tasakaaluhäired; mälukaotus; pearinglus või peapööritus (vertiigo);
vererõhulangus seistes, mis põhjustab pearinglust, uimasust või minestust;
iiveldus; tuimus suuümbruses; nahapõletik (dermatiit); nahasügelus; lööve;
liigesvalu või põletik; üldine nõrkus; valu; suurenenud tundlikkus süstekohas;
üldine halb enesetunne; jäsemete turse (käe- ja jalalabades).

Mõned neist aeg-ajalt esinevatest kõrvaltoimetest võivad olla seotud ka teiste haigustega.

Silmalau ja näo süsted
Väga sage
Ülemise silmalau allavaje.
Sage
Sarvkesta (läbipaistev kiht, mis katab silma eesosa) kahjustus; raskused silma
täielikul sulgemisel; kuiva silma sündroom; valgustundlikkus; silmaärritus;
ülemäärane pisaravool; nahaalune verevalum; nahaärritus; näoturse.
Aeg-ajalt
Pearinglus; näolihaste nõrkus; ühepoolne näolihaste lõtvus; sarvkesta(läbipaistev
kiht, mis katab silma eesosa)põletik; silmalau väljapoole või sissepoole
pöördumine; kahekordne nägemine; nägemishäired; ähmanene nägemine;
nahalööve; väsimus.
Harv
Silmalau turse.
Väga harv
Sarvkesta (läbipaistev kiht, mis katab silma eesosa) haavand, kahjustus.

Kaela ja õla süsted
Väga sage
Neelamisraskused, lihasnõrkus, valu.
Sage
Ninasisene paistetus ja ärritus (riniit); ninakinnisus või nohu, köha, kurguvalu,
kraapiv või ärritustunne kurgus; pearinglus; lihaskrambid; nahatundlikkuse
langus; unisus; peavalu; suukuivus; iiveldus; lihaste jäikus või valu; nõrkustunne;
gripilaadne sündroom; üldine halb enesetunne.
Aeg-ajalt
Kahekordne nägemine; palavik; silmalaugude allavaje; hingamispeetus;
häälemuutused.

Süsted pea ja kaela piirkonda vältimaks peavalusid patsientidel, kes kannatavad kroonilise
migreeni all
Sage
Peavalu; migreen; näolihaste nõrkus; silmalau allavaje; lööve, sügelus; kaelavalu;
lihasvalu; kramp; lihasjäikus, lihaspingsus; lihasnõrkus; valu süstekohas.
Aeg-ajalt
Neelamisraskused; naha valulikkus; valu lõuas.

Süsted kusepõie seina üliaktiivsest põiest tingitud uriinipidamatuse korral
Väga sage
Kuseteede infektsioon; valulik urineerimine pärast süstimist*.
Sage
Bakterid uriinis; võimetus tühjendada põit (uriinipeetus); mittetäielik põie
tühjendamine; sage urineerimine päeva jooksul; vere valgelibled uriinis; veri
uriinis pärast süstimist**.
* See kõrvaltoime võib olla seotud süstimisprotseduuriga.
** See kõrvaltoime on seotud ainult süstimisprotseduuriga.

Süsted kusepõie seina seljaaju vigastuse või hulgiskleroosiga seotud põie probleemidest tingitud
uriinipidamatuse korral
Väga sage
Kuseteede infektsioon; võimetus tühjendada põit (uriinipeetus).
Sage
Unehäired (insomnia); kõhukinnisus; lihasnõrkus; lihasspasm; veri uriinis pärast
süstimist*; valulik urineerimine pärast süstimist *; sopistis põie seinal (põie
divertiikul); väsimus; probleemid kõndimisel (kõnnaku häire); keha võimalik
kontrollimatu reflektoorne reaktsioon (nt tugev higistamine, tuikav peavalu
või suurenenud pulsi sagedus) süstimise ajal (autonoomne düsrefleksia)*;
kukkumine.
* Mõned sagedastest kõrvaltoimetest võivad olla seotud ka süstimisprotseduuriga.

Süsted kaenlaaluste ülemäärase higistamise puhul
Väga sage
Valu süstekohas.
Sage
Peavalu; tuimus; kuumahood; higistamine teistes kohtades peale kaenlaaluste;
ebatavaline nahalõhn; nahasügelus; nahaalune sõlmeke; karvakaotus; valu
jäsemetes (käelabades ja sõrmedes); valu; reaktsioonid ja paistetus, veritsus või
põletustunne ja süstekoha suurenenud tundlikkus; üldine nõrkus.
Aeg-ajalt
Iiveldus; lihasnõrkus; nõrkustunne; lihasvalu; liigeseprobleemid.


Järgmine loetelu kirjeldab BOTOXi turuletulekujärgselt teatatud teistest kõrvaltoimetest:
• allergilised reaktsioonid, sh reaktsioonid süstitud valkudele või seerumile;
• turse sügavamates nahakihtides;
• nõgeslööve;
• söömishäired, isutus;
• närvikahjustus (brahhiaalne pleksopaatia);
• hääle ja kõne probleemid;
• ühe näopoole lihaste lõtvus;
• näolihaste nõrkus;
• nahatundlikkuse langus;
• lihasnõrkus ;
• krooniline haigus, mis kahjustab lihaseid (myasthenia gravis);
• raskus käe ja õla liigutamisel;
• tuimus;
• valu/tuimus/nõrkus, mis algab selgroost;
• krambid ja minestus;
• silmasisese rõhu tõus;
• strabism (kõõritus);
• ähmane nägemine;
• nägemisraskused;
• kuulmisteravuse langus;
• helid kõrvus;
• pearinglus või "vertiigo" (peapööritus);
• südameprobleemid, sh südameatakk;
• aspiratsioonipneumoonia (toidu, joogi, sülje või okse ootamatu sattumine kopsudesse, mis
võib põhjustada kopsupõletikku);
• hingamisprobleemid, hingamisdepressioon ja/või hingamispuudulikkus;
• kõhuvalu;
• kõhulahtisus , kõhukinnisus;
• suukuivus;
• neelamisraskus;
• iiveldus, oksendamine;
• juuste väljalangemine;
• sügelus;
• erinevad laigulised nahalööbed;
• ülemäärane higistamine;
• ripsmete/kulmude väljalangemine;
• lihasvalu, närvi hävimine/süstitud lihase kokkukuivamine;
• üldine halb enesetunne;
• palavik.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline,
mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas BOTOX säilitada

Kuidas BOTOX'it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Teie arst ei tohi kasutada seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C) või hoida sügavkülmas (≤ -5°C).
Pärast süstelahuse valmistamist on soovitatav lahuse viivitamatult ära kasutada, kuigi lahus on
stabiilne 24 tunni jooksul temperatuuril 2°C…8°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida BOTOX sisaldab
• Toimeaine on A-tüübi botulinum toksiin, mis on saadud Clostridium botulinum’st. Üks viaal
sisaldab 50, 100 või 200 Allergani ühikut A-tüübi botulinum toksiini.
• Teised koostisosad on humaanalbumiin ja naatriumkloriid.

Kuidas BOTOX välja näeb ja pakendi sisu
BOTOX on valge pulber läbipaistvas klaasviaalis. Enne süstimist tuleb preparaat lahustada steriilise 9
mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahusega.
Pakend sisaldab 1, 2, 3 või 6 viaali.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
County Mayo
Iirimaa

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014
....................................................................................................................................................................
Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Täiendav teave on BOTOXi ravimi omaduste kokkuvõttes.
BOTOXit võivad manustada patsientidele ainult spetsialistid, kellel on vastav kvalifikatsioon ning
dokumentaalselt tõestatud kompetentsus raviks ning vajaminevate vahendite kasutamiseks.
Botulinum toksiini ühikud ei ole kohaldatavad botulinum toksiini teistele preparaatidele. Allergani
ühikutes soovitatavad annused erinevad teistest botulinum toksiini preparaatidest.
Botox on näidustatud: laste tserebraalparalüüsist tingitud dünaamilist püstpöida tekitava koldelise
spastilisuse leevendamiseks alates 2-aasta vanustel lastel; insuldijärgse randme ja labakäe lihaste
koldelise spastilisuse leevendamiseks täiskasvanutel; blefarospasmi, näo hemispasmi ja muude
koldeliste düstooniate ravis; spastilise kõõrkaelsuse (spasmodic torticollis) ravis; kroonilise migreeni
sümptomite leevendamisels täiskasvanutel, kui peavalu esineb vähemalt 15 päeva jooksul või enam
kuus, millest vähemalt 8 päeval kuus on migreen, kellel puudub piisav ravivastus või kes ei talu
migreeni ennetavad ravimid; üliaktiivsest põiest tingitud idiopaatilise uriinipidamatuse ravis
täiskasvanutel, mis väljendub tungis põit tühjendada ja urineerimise sagenemises, kellel puudub piisav
ravivastus või kes ei talu antikolinergilisi ravimeid; seljaaju subtservikaalsest püsivast vigastusest või
sclerosis multiplex’ist tingitud uriinipidamatuse ravis täiskasvanutel neurogeense põie detruusori
üliaktiivsuse korral ja püsiva raske primaarse aksillaarse hüperhidroosi ravis, mis häirib elukvaliteeti
ja on resistentne paiksele ravile.

BOTOXi ohutust ja efektiivsust järgmistel näidustustel ei ole tõestatud lastel/noorukitel tabelis toodud
vanustes:

Blefarospasm/näo hemispasm
12-aastased
Spastiline kõõrkaelsus
12-aastased
Laste spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud 2-aastased
koldeline spastilisus
Lihasspasmid randmes ja labakäes patsientidel, 18-aastased
kellel on olnud insult
Krooniline migreen (KM)
18-aastased
Üliaktiivne põis (OAB) ja neurogeense põie
18-aastased
detruusori üliaktiivsus (NDO)
Primaarne aksillaarne hüperhidroos
12-aastased
(12 kuni 17-aastaste kohta on piiratud andmed)

Eakate annus ei vaja spetsiifilist kohandamist. Vastavalt konkreetsele näidustusele on soovitatav
kasutada algannusena väikseimat soovitatavat annust. Korduvateks süsteteks on soovitatav kasutada
väikseimat toimivat annust kõige pikema süstetevahelise intervalliga, mis on kliiniliselt näidustatud.
Tähelepanuväärselt pika haiguslooga ja koosmanustatavate ravimitega eakaid patsiente tuleb ravida
ettevaatusega.
Üldiselt pole kehtestatud kõikide näidustuste kohta kehtivaid optimaalseid annuseid ning
manustamisalade arvu lihase kohta. Seega peab arst koostama individuaalsed ravirežiimid.
Optimaalsed annused tuleb kindlaks määrata tiitrimisega, kuid soovitatavat maksimaalset annust ei
tohi ületada. Patsientide puhul, kellele ei ole varem BOTOXit manustatud, peavad algannused algama
väikseimast efektiivsest annusest (nagu kõikide ravimite puhul).

Annustamine ja manustamisviis (lisateave on ravimi omaduste kokkuvõtte lõikudes 4.2 ja 4.4):

Laste tserebraalparalüüsist tingitud koldeline spastilisus
Lihased
Annus
Kahjustunud kaksik-
Hemipleegia: Algannus 4 ühikut/kg kehakaalu kohta kahjustunud
sääremarjalihase mõlemad,
kaksik-sääremarjalihase piirkonda.
nii mediaalne kui lateraalne Dipleegia: Algannus 6 ühikut/kg kehakaalu kohta jagatuna kahjustunud
osa
kaksik-sääremarjalihase piirkondade vahel.
Koguannus ei tohi ületada 200 ühikut.

Täiskasvanute insuldijärgne randme ja käe koldeline spastilisus
Lihased
Annus; süstekohtade arv

Flexor digitorum profundus
15 - 50 ühikut; 1-2 kohta
Flexor digitorum sublimis
15 - 50 ühikut; 1-2 kohta
Flexor carpi radialis
15 - 60 ühikut; 1-2 kohta
Flexor carpi ulnaris
10 - 50 ühikut; 1-2 kohta
Adductor Pollicis
20 ühikut; 1-2 kohta
Flexor Pollicis Longus
20 ühikut; 1-2 kohta
Täpne annus ja süstekohtade arv tuleb määrata individuaalselt, sõltuvalt kaasatud lihaste suurusest,
arvust ja asukohast, spastilisuse tugevusest, lokaalsest lihasnõrkusest ning patsiendi reaktsioonist
eelnevale ravile. Koldelise spastilisuse ravimina on BOTOXit uuritud üksnes seoses tavaliste
standardsete ravirežiimidega ning see ei ole mõeldud nende raviviiside asendamiseks. Tõenäoliselt ei
paranda BOTOX luumurru tagajärjel jäigastunud liigese liikuvust.
Blefarospasm/näo hemispasm
Lihased
Annus
Ülalau mediaalsed ja lateraalsed ning alalau
Soovitatav algannus on 1,25...2,5 ühikut. Annus
lateraalsed lihased.
jagatakse ülalau mediaalsete ja lateraalsete ning
Nägemishäirete ilmnemisel võib
alalau lateraalsete lihaste vahel. Algannus ei tohi
manustamisala laiendada kulmu- ja
ületada 25 ühikut silma kohta.
otsmikupiirkonda ning lateraalsete lihaste
Koguannus ei tohi ületada 100 ühikut 12 nädala
piirkonda.
kohta.
Vähenenud silmapilgutamine pärast botulinum toksiini süstimist silmalau lihasesse võib põhjustada
sarvkesta patoloogiat. Kui silmi on opereeritud, tuleb hoolikalt testida sarvkesta aistingut, ektroopiumi
(lauväljapööre) ärahoidmiseks vältida süstimist alalau piirkonda ning ravida hoolikalt epiteeldefektid.
Selleks võib vaja minna silmi kaitsvaid tilku, salvi, pehmeid raviläätsesid, silma kinnikatmist või muid
meetodeid.

Spastiline kõõrkaelsus
Lihased
Annus
Sternocleidomastoideus, levator Ühte süstekohta ei tohi manustada rohkem kui 50 ühikut.
scapulae, scalenus, splenius
M. sternocleidomastoideus’se võib manustada kuni 100 ühikut.
capitis, semispinalis,
Esimese ravikuuri vältel ei tohi süstida üle 200 ühiku. Vastavalt
longissimus ja/või trapezius.
esialgsele reaktsioonile võib järgnevate ravikuuride ajal annuseid
suurendada,
Koguannus ei tohi ületada 300 ühikut ühe ravikuuri ajal.
See lihaste nimekiri ei ole lõplik, sest peaaegu iga lihas, mis liigutuse eest vastutab võib olla
kahjustatud ja seega vajada ravi.

Krooniline migreen
Kroonilise migreeni diagnoosi määrab neuroloog ja BOTOXit manustatakse ainult neuroloogi
järelevalve all.

Soovitatav annus BOTOXit kroonilise migreeni raviks on 155 ühikut kuni 195 ühikut
intramuskulaarselt (IM) manustatuna 30 mm pikkuse, 0,5 tollise nõela abil süstides 0,1 ml (5 ühikut)
31 kuni 39 kohta. Süsted tuleb jagada pea/kaela piirkonna lihaste 7 konkreetse piirkonna vahel nagu
on toodud allpool tabelis. Ühe tollist nõela võib vaja olla kaela piirkonnas patsientidel, kellel on
äärmiselt jämedad kaelalihased. Kõiki lihaseid tuleb süstida kahepoolselt, pooled süstetest manustada
vasakule ja pooled paremale poole pead ja kaela, välja arvatud salelihas (m. procerus), mida tuleks
süstida ühte kohta (keskjoonel). Domineerivate valukohtade esinemisel võib teha lisasüste 3
konkreetsesse lihasgruppi (occipitalis, temporalis ja trapezius) ühele või mõlemale poole kuni
maksimaalse annuse ulatuses lihase kohta nagu näidatud alljärgnevas tabelis.

Soovitatav annus
Pea/kaela piirkonna lihased
Kogu annus (süstekohtade arva)
m. corrugatorb
10 ühikut (2 kohta)
m. procerus
5 ühikut (1 koht)
m. frontalisb
20 ühikut (4 kohta)
m. temporalisb
40 ühikut (8 kohta) kuni 50 ühikut (kuni 10
kohta)
m. occipitalisb
30 ühikut (6 kohta) kuni 40 ühikut (kuni 8 kohta)
m. cervical paraspinalis lihasgruppb
20 ühikut (4 kohta)
m. trapeziusb
30 ühikut (6 kohta) kuni 50 ühikut (kuni 10
kohta)
Kogu annuse vahemik
155 ühikut kuni 195 ühikut
31 kuni 39 kohta
a 1 IM süstekoht = 0,1 ml = 5 ühikut BOTOXit
b kahepoolselt jagatud annus

Üliaktiivsest põiest tingitud uriinipidamatus
Soovitatav annus on BOTOX 100 ühikut, 0,5 ml-ste (5 ühikut) süstetena detruusori 20-sse kohta
vältides kusepõie-kolmnurka.

Uriinipidamatus, mis tuleneb detruusori neurogeensest üliaktiivsusest
Soovitatav annus on BOTOX 200 ühikut, 1 ml-ste (~6...7 ühikut) süstetena detruusori 30-sse kohta
vältides kusepõie kolmnurka.

Primaarne aksillaarne hüperhidroos
Süstekohad
Annus
Intradermaalselt ühtlaste 1...2 cm vahedega Muid annuseid kui 50 ühikut aksillaarse piirkonna
mitmesse
kohta
mõlemas
aksillaarses kohta ei ole uuritud ning seetõttu ei soovitata
hüperhidroosi piirkonnas.
kasutada.

Võimaliku sekundaarse hüperhidroosi (nt hüpertüreoidism, feokromotsütoom) riski vältimiseks tuleb
uurida patsiendi haiguslugu ja tervislikku seisundit ning samuti teostada vajalikke spetsiifilisi
uuringuid. See aitab vältida hüperhidroosi sümptomaatilist ravi ilma diagnoosita ja/või põhihaiguse
ravi.

Kõikidel näidustustel
Teatatud on ka süstekohast laiali imendunud toksiiniga seotud kõrvaltoimetest, mis mõnikord on
lõppenud surmaga, mõnikord seotud düsfaagia, pneumoonia ja/või märkimisväärse puude tekkega.
Sümptomid on kooskõlas botulinum toksiini toimemehhanismiga ja on tekkinud tundide kuni nädalate
jooksul pärast süstimist. Sümptomite risk on ilmselt suurim suurte annuste kasutamisel ja kaasuvate
haigustega patsientidel, sealhulgas lapsed ja täiskasvanud, kellel raviti spastilisust, mis võib
soodustada nende sümptomite teket. Ka tavaannustes BOTOXit saanud patsiendid võivad mõnikord
tunda lihasnõrkuse süvenemist. BOTOXi manustamisel rindkere lähedale on teatatud
süstimisprotseduuriga seotud õhkrinna tekkest. Ettevaatus on vajalik süstimisel kopsu läheduses, eriti
kopsutippude läheduses. Patsientidel, kellele süstiti BOTOXit süljenäärmetesse, suu, keele, neelu
piirkonda, söögitorru ja makku, on teatatud rasketest kõrvaltoimetest, sh surmaga lõppevatest.
Mõnedel patsientidel oli eelnevalt olemasolev düsfaagia või märkimisväärne neelamisprobleem.
Harva on pärast botulinum toksiini manustamist teatatud raske tserebraalparalüüsiga laste surma, mida
mõnikord on seostatud aspiratsioonipneumooniaga, sh kinnitamata näidustustel kasutamine (nt kaela
piirkonnas). Ettevaatusega tuleb ravida lapsi, kellel on märkimisväärne neuroloogiline häire, düsfaagia
või on hiljuti esinenud aspiratsioonipneumoonia või kopsuhaigus. Ravimit võib manustada nõrga
tervisega patsientidele ainult juhul, kui oodatav kasu ületab võimalikud riskid.
Väga harva võib pärast botulinum toksiini manustamist tekkida anafülaktiline reaktsioon. Seetõttu
peaksid olema kättesaadavad epinefriin (adrenaliin) ja teised anafülaktilise ravi võimalused.
Täiendav teave on BOTOXi ravimi omaduste kokkuvõttes.

Ravivastuse puudumisel pärast esimest ravikuuri, st kui ühe kuu jooksul pärast süstimist ei ilmne
märkimisväärne kliiniline paranemine, tuleb toimida järgnevalt:
• Kliiniline kontroll, mis võib sisaldada elektromüograafilist uuringut toksiini toime kohta
süstitava(te)le lihas(t)ele.
• Ravitulemuste puudulikkuse analüüs. Näiteks: süstitavate lihaste halb valik, ebapiisav annus, vale
süstimistehnika, fikseerunud kontraktuuri esinemine, antagonistlikud lihased on liiga nõrgad,
toksiini neutraliseerivate antikehade teke.
• A-tüübi botulinum toksiini ravi sobivuse taashindamine.
• Kõrvaltoimete puudumisel pärast esimest ravikuuri alustage teist ravikuuri järgnevalt: 1) määrake
annus, võttes arvesse varasema ravi puudulikkuse analüüs; 2) kasutage EMG-d; 3) kahe ravikuuri
vahel peab olema kolmekuuline intervall.
Ravivastuse puudumisel pärast korduvaid süste tuleb kasutada teisi ravimeetodeid.


Süstelahuse valmistamine
BOTOXi erinevate suuruste viaalide kasutamisel ühel süstimiskorral tuleb hoolikalt jälgida, et
kasutatakse õiget lahusti kogust 0,1 ml kohta kindla arvu ühikute lahjendamisel. Lahusti kogus
erineb BOTOX 50 Allergan ühikute, BOTOX 100 Allergan ühikute ja BOTOX 200 Allergan
ühikute vahel. Iga süstal tuleb vastavalt märgistada.
Soovitatav on valmistada süstelahus ning valmistada ette nõel kilepõhjaga paberrätikul, et vältida
mahaloksunud lahuse laialivalgumist.
BOTOX lahustatakse steriilse 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahusega. Süstlasse tõmmatakse
sobiv kogus lahustit (vt allpool lahjendustabel).

Lahustamise juhised uriinipidamatuse korral, mis tuleneb põie üliaktiivsusest:
Käepärasemaks lahustamiseks on soovitatav kasutada 100 ühiku või 50 ühiku viaale.
Kui te peate kasutama 200 ühikuga viaali, lahustage üks BOTOX 200 ühikuga viaal lisades 8 ml
0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust ja loksutage viaali õrnalt. Tõmmake 4 ml sellest viaalist 10
ml süstlasse. Lõpetage lahustamine lisades 6 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust 10 ml
süstlasse ja loksutage õrnalt.
Saate 10 ml süstla, mis sisaldab 100 ühikut lahustatud BOTOXit. Kasutada koheselt pärast süstlas
lahustamist. Ravimpreparaat on ainult ühekordseks kasutamiseks, järelejäänud lahus tuleb hävitada.
Järelejäänud füsioloogiline lahus tuleb hävitada.

Lahustage üks BOTOX 100 ühikuga viaal lisades 10 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust ja
loksutage viaali õrnalt. Tõmmake 10 ml sellest viaalist 10 ml süstlasse.
Saate 10 ml süstla, mis sisaldab 100 ühikut lahustatud BOTOXit. Kasutada koheselt pärast süstlas
lahustamist. Järelejäänud füsioloogiline lahus tuleb hävitada.

Lahustage kaks BOTOX 50 ühikuga viaali lisades mõlemasse viaali 5 ml 0,9% säilitusainevaba
füsioloogilist lahust ja loksutage viaale õrnalt. Tõmmake 5 ml kummastki viaalist ühte 10 ml süstlasse.
Saate 10 ml süstla, mis sisaldab 100 ühikut lahustatud BOTOXit. Kasutada koheselt pärast süstlas
lahustamist. Järelejäänud füsioloogiline lahus tuleb hävitada.

Lahustamise juhised uriinipidamatuse korral, mis tuleneb detruusori neurogeensest
üliaktiivsusest:
Käepärasemaks lahustamiseks on soovitatav kasutada 100 ühiku või 200 ühiku viaale.
Lahustage üks BOTOX 200 ühikuga viaal lisades 6 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust ja
loksutage viaali õrnalt. Tõmmake 2 ml sellest viaalist kolme 10 ml süstlasse. Lõpetage lahustamine
lisades 8 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust igasse kolme 10 ml süstlasse ja loksutage
õrnalt.
Seega on kokku kolm 10 ml süstalt, mis sisaldavad kokku 200 ühikut lahustatud BOTOXit. Kasutada
koheselt pärast süstlas lahustamist. Järelejäänud füsioloogiline lahus tuleb hävitada.

Lahustage kaks BOTOX 100 ühikuga viaali lisades mõlemasse viaali 6 ml 0,9% säilitusainevaba
füsioloogilist lahust ja loksutage viaale õrnalt. Tõmmake 4 ml igast viaalist kahte 10 ml süstlasse.
Tõmmake ülejäänud 2 ml igast viaalist kolmandasse 10 ml süstlasse. Lõpetage lahustamine lisades 6
ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust igasse kolme 10 ml süstlasse ja loksutage õrnalt.
Seega on kokku kolm 10 ml süstalt, mis sisaldavad kokku 200 ühikut lahustatud BOTOXit. Kasutada
koheselt pärast süstlas lahustamist. Järelejäänud füsioloogiline lahus tuleb hävitada.

Kui te peate kasutama 50 ühikuga viaali, lahustage neli BOTOX 50 ühikuga viaali lisades igasse
viaali 3 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust ja loksutage viaale õrnalt. Tõmmake 3 ml
esimesest viaalist ja 1 ml teisest viaalist ühte 10 ml süstlasse. Tõmmake 3 ml kolmandast viaalist ja 1
ml neljandast viaalist teise 10 ml süstlasse. Tõmmake ülejäänud 2 ml teisest ja neljandast viaalist
kolmandasse 10 ml süstlasse. Lõpetage lahustamine lisades 6 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist
lahust igasse kolme 10 ml süstlasse ja loksutage õrnalt.
Seega on kokku kolm 10 ml süstalt, mis sisaldavad kokku 200 ühikut lahustatud BOTOXit. Kasutada
koheselt pärast süstlas lahustamist. Järelejäänud füsioloogiline lahus tuleb hävitada.

BOTOX 50, 100 ja 200 Allergan ühikute viaali suuruse lahjendustabel teiste nädustuste korral:


50 ühikuga viaal
100 ühikuga viaal
200 ühikuga viaal
Saadud
50 ühikuga viaali lisatud
100 ühikuga viaali lisatud
200 ühikuga viaali lisatud
annus
lahusti (9 mg/ml (0,9%)
lahusti (9 mg/ml (0,9%)
lahusti (9 mg/ml (0,9%)
(ühikut 0,1
naatriumkloriidi süstelahus) naatriumkloriidi süstelahus)
naatriumkloriidi
ml kohta)
kogus
kogus
süstelahus) kogus
20 ühikut
0,25 ml
0,5 ml
1 ml
10 ühikut
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ühikut
1 ml
2 ml
4 ml
2,5 ühikut
2 ml
4 ml
8 ml
1,25 ühikut
4 ml
8 ml
Pole kohaldatav

See preparaat on ainult ühekordseks kasutamiseks ja igasugune kasutamata jäänud lahus tuleb
hävitada.

Kuna BOTOX denatureerub kihisemise või sarnase tugeva loksutamise tõttu, tuleb lahustit viaali viia
ettevaatlikult süstlaga. Visake viaal ära, kui vaakum ei tõmba lahustit viaali. Lahustatud BOTOX on
selge värvitu kuni kergelt kollane lahus, milles ei ole tahkeid osakesi. Valmislahuse selgust ning
osakeste puudumist tuleb enne kasutamist vaatluse abil kontrollida. Valmistatud BOTOXi lahust
viaalis võib enne kasutamist säilitada külmikus (2°C...8°C) kuni 24 tundi. Kui BOTOXit lahjendatakse
edasi süstlas, dertruusorisiseseks süsteks, tuleb see ära kasutada otsekohe. Mikrobioloogilisest
seisukohast tuleb ravimi kohe ära kasutada. Kui preparaati koheselt ei kasutata, vastutab kasutaja
kasutuseelse säilitusaja ja säilitamistingimuste eest, mis ei tohi ületada 24 tundi temperatuuril
2°C...8°C.
Kuna see preparaat ei sisalda säilitusaineid, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja
vastutusel ega tohi tavaliselt ületada 24 tundi säilitamisel temperatuuril 2°C...8°C. Sildile peab kirja
panema lahustamise kuupäeva ja kellaaja.

Juhised kasutatud viaalide, süstalde ja materjalide ohutuks hävitamiseks
Ravimeid ei tohi visata kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Ohutuks hävitamiseks tuleb
kasutamata jäänud viaalid vähese veega lahustada ning autoklaavida. Kasutatud viaalid, süstlad,
lekked jne tuleb autoklaavida või siis BOTOXi ülejäägid inaktiveerida kasutades lahjendatud
hüpokloriti lahust (0,5%) 5 minuti jooksul. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te
enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Preparaadi tuvastamine
Kinnitamaks, et tegemist on tõesti Allergani poolt toodetud BOTOXiga, vaadake avamise tuvastamist
võimaldavat turvakleebist poolläbipaistva hõbedase Allergani logoga BOTOXi karbi alumisel ja
ülemisel kaanel ning viaali etiketil olevat hologramm-kilet. Kile nägemiseks peate te vaatama seda
fluorestseeriva valgusega lambi all. Veeretage viaali sõrmede vahel edasi-tagasi, vaadake etiketi
vikerkaarevärvide horisontaalseid triipe ja veenduge, et näete nime „Allergan” vikerkaaretriipude
vahel.

Ärge seda ravimit kasutage ning võtke saamiseks ühendust Allergani kohaliku esindusega,
juhul kui:
• viaali etiketil ei ole vikerkaarevärvide horisontaalseid triipe või nime "Allergan"
• avamise tuvastamist võimaldav turvakleebis ei ole karbi mõlemas otsas olemas ja on rikutud
• poolläbipaistev hõbedane Allergani logo turvakleebisel ei ole selgesti nähtav või sellel on must
ring ja ringi diagonaalselt läbiv joon (s.t keelumärk)

Lisaks sellele on Allergan varustanud BOTOXi viaali etiketi äratõmmatavate kleebistega, millele on
märgitud teile tarnitud ravimpreparaadi partii number ja kõlblikkusaeg. Neid kleebiseid on võimalik
eemaldada ja panna jälgitavuse eesmärgil patsiendi tervisekaardile. Pange tähele, et kui olete kleebise
BOTOXi viaali etiketilt eemaldanud, ilmub nähtavale sõna "KASUTATUD", mis kinnitab teile veelgi,
et kasutate Allergani valmistatud ehtsat BOTOXi ravimpreparaati.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

BOTOX, 50 Allergani ühikut süstelahuse pulber
BOTOX, 100 Allergani ühikut süstelahuse pulber
BOTOX, 200 Allergani ühikut süstelahuse pulber

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks viaal sisaldab 50, 100 või 200 Allergani ühikut* A-tüübi botulinum toksiini*.
* saadud Clostridium botulinum’ist.

Botulinum toksiini ühikud ei ole kohaldatavad teiste botulinum toksiini preparaatidele.

INN. Clostridium botulinum toxin

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstelahuse pulber.

Valge pulber.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

BOTOX on näidustatud:

Närvisüsteemi häired:
- 2-aastastel või vanematel lastel tserebraalparalüüsist tingitud dünaamilist püstpöida tekitava
koldelise spastilisuse leevendamine.
- Insuldijärgse randme ja labakäe lihaste koldelise spastilisuse leevendamine täiskasvanutel.
- Blefarospasm, näo hemispasm ja muud koldelised düstooniad.
- Spastiline kõõrkaelsus.
- Kroonilise migreeni sümptomite leevendamine täiskasvanutel, kui peavalu esineb vähemalt
15 päeva jooksul või enam kuus, millest vähemalt 8 päeval kuus on migreen, kellel puudub
piisav ravivastus või kes ei talu migreeni ennetavaid ravimid (vt lõik 4.4).

Neerude ja kuseteede häired:
- Üliaktiivsest põiest tingitud idiopaatiline uriinipidamatus täiskasvanutel, mis väljendub tungis
põit tühjendada ja urineerimise sagenemises, kellel puudub piisav ravivastus või kes ei talu
antikolinergilisi ravimeid.
- Seljaaju subtservikaalsest püsivast vigastusest või sclerosis multiplex’ ist tingitud
uriinipidamatus täiskasvanutel neurogeense põie detruusori üliaktiivsuse korral.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:
- Püsiv raske primaarne aksillaarne hüperhidroos, mis häirib elukvaliteeti ja on resistentne
paiksele ravile.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Järgnevalt on toodud annustamise soovitused erinevate näidustuste korral.
Botulinum toksiini ühikud ei ole kohaldatavad teiste botulinum toksiini preparaatidele. Allergani
ühikutes soovitatavad annused erinevad teistest botulinum toksiini preparaatidest.

Eakad patsiendid
Eakate annus ei vaja spetsiifilist kohandamist. Vastavalt konkreetsele näidustusele on soovitatav
kasutada algannusena väikseimat soovitatavat annust. Korduvateks süsteteks on soovitatav kasutada
väikseimat toimivat annust kõige pikema süstetevahelise intervalliga, mis on kliiniliselt näidustatud.
Tähelepanuväärselt pika haiguslooga ja koosmanustatavate ravimitega eakaid patsiente tuleb ravida
ettevaatusega. Täiendava teabe kohta vt lõigud 4.4, 4.8 ja 5.1.

Lapsed
BOTOX’i ohutust ja efektiivsust järgmistel näidustustel ei ole tõestatud lastel/noorukitel tabelis
toodud vanustes:

Blefarospasm/näo hemispasm
12-aastased
Spastiline kõõrkaelsus
12-aastased
Laste spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud
2-aastased
koldeline spastilisus
Lihasspasmid randmes ja labakäes patsientidel,
18-aastased
kellel on olnud insult
Krooniline migreen (KM)
18-aastased
Üliaktiivne põis (OAB) ja neurogeense põie
18-aastased
detruusori üliaktiivsus (NDO)
Primaarne aksillaarne hüperhidroos
12-aastased
(12 kuni 17-aastaste kohta on piiratud andmed)


Järgnev informatsioon on oluline:

BOTOX’i erineva suurusega viaalide kasutamisel ühel süstimiskorral tuleb hoolikalt jälgida, et
kasutataks õiget lahusti kogust 0,1 ml kohta kindla arvu ühikute lahjendamisel. Lahusti kogus
erineb BOTOX 50 Allergan ühikute, BOTOX 100 Allergan ühikute ja BOTOX 200 Allergan
ühikute vahel. Iga süstal tuleb vastavalt märgistada.

BOTOX tuleb lahustada steriilse 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahusega. Süstlasse tuleb
tõmmata sobiv kogus lahustit (vt järgnev lahjendustabel).

See ravimpreparaat on ühekordseks kasutamiseks ja kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

Viaalide kasutamis-, käsitsemis- ning hävitamisjuhend on lõigus 6.6.

BOTOX 50, 100 ja 200 Allergan ühikute viaali suuruse lahjendustabel kõikide näidustuste korral,
välja arvatud põiefunktsiooni häired:


50 ühikuga viaal
100 ühikuga viaal
200 ühikuga viaal
Saadud
50 ühikuga viaali lisatud
100 ühikuga viaali lisatud
200 ühikuga viaali lisatud
annus
lahusti (9 mg/ml (0,9%)
lahusti (9 mg/ml (0,9%)
lahusti (9 mg/ml (0,9%)
(ühikut 0,1
naatriumkloriidi süstelahus) naatriumkloriidi süstelahus) naatriumkloriidi
ml kohta)
kogus
kogus
süstelahus) kogus
20 ühikut
0,25 ml
0,5 ml
1 ml
10 ühikut
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ühikut
1 ml
2 ml
4 ml
2,5 ühikut
2 ml
4 ml
8 ml
1,25 ühikut
4 ml
8 ml
Pole kohaldatav


Üliaktiivne põis:
Käepärasemaks lahustamiseks on soovitatav kasutada ühte 100 ühikuga või kahte 50 ühikuga
viaali.

Lahustamise juhised kasutades kahte 50 ühikuga viaale:
• Lahustage kaks BOTOX 50 ühikuga viaali lisades mõlemasse viaali 5 ml 0,9% säilitusainevaba
füsioloogilist lahust ja loksutage viaale õrnalt.
• Tõmmake 5 ml kummastki viaalist ühte 10 ml süstlasse.
Saate 10 ml süstla, mis sisaldab 100 ühikut lahustatud BOTOX'it. Kasutada koheselt pärast süstlas
lahustamist. Järelejäänud füsioloogiline lahus tuleb hävitada.

Lahustamise juhised kasutades ühte 100 ühikuga viaali:
• Lahustage üks BOTOX 100 ühikuga viaal lisades 10 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust
ja loksutage viaali õrnalt.
• Tõmmake 10 ml sellest viaalist 10 ml süstlasse.
Saate 10 ml süstla, mis sisaldab 100 ühikut lahustatud BOTOX'it. Kasutada koheselt pärast süstlas
lahustamist. Järelejäänud füsioloogiline lahus tuleb hävitada.

Lahustamise juhised kasutades ühte 200 ühikuga viaali:
• Kui te peate kasutama 200 ühikuga viaali, lahustage üks BOTOX 200 ühikuga viaal lisades 8 ml
0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust ja loksutage viaali õrnalt.
• Tõmmake 4 ml sellest viaalist 10 ml süstlasse.
• Lõpetage lahustamine lisades 6 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust 10 ml süstlasse loksutage õrnalt.
Saate 10 ml süstla, mis sisaldab 100 ühikut lahustatud BOTOX'it. Kasutada koheselt pärast süstlas
lahustamist. Ravimpreparaat on ainult ühekordseks kasutamiseks, järelejäänud lahus tuleb hävitada.
Järelejäänud füsioloogiline lahus tuleb hävitada.

Ravim on ühekordseks kasutamiseks ning järelejäänud lahus tuleb hävitada.

Uriinipidamatus, mis tuleneb detruusori neurogeensest üliaktiivsusest:
Käepärasemaks lahustamiseks on soovitatav kasutada ühte 200 ühikuga või kahte 100 ühikuga
viaali.

Lahustamise juhised kasutades nelja 50 ühikuga viaali:
• Lahustage neli BOTOX 50 ühikuga viaali lisades igasse 3 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist
lahust ja loksutage viaalid õrnalt.
• Tõmmake 3 ml esimesest viaalist ja 1 ml teisest viaalist ühte 10 ml süstlasse.
• Tõmmake 3 ml kolmandast viaalist ja 1 ml neljandast viaalist teise 10 ml süstlasse.
• Tõmmake ülejäänud 2 ml teisest ja neljandast viaalist kolmandasse 10 ml süstlasse.
• Lõpetage lahustamine lisades 6 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust igasse kolme 10 ml
süstlasse ja loksutage õrnalt.
Seega on kokku kolm 10 ml süstalt, mis sisaldavad kokku 200 ühikut lahustatud BOTOX'it. Kasutada
koheselt pärast süstlas lahustamist. Järelejäänud füsioloogiline lahus tuleb hävitada.

Lahustamise juhised kasutades kahte 100 ühikuga viaali:
• Lahustage kaks BOTOX 100 ühikuga viaali lisades igasse 6 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist
lahust ja loksutage viaalid õrnalt.
• Tõmmake 4 ml igast viaalist kahte 10 ml süstlasse.
• Tõmmake ülejäänud 2 ml igast viaalist kolmandasse 10 ml süstlasse.
• Lõpetage lahustamine lisades 6 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust igasse kolme 10 ml
süstlasse ja loksutage õrnalt.
Seega on kokku kolm 10 ml süstalt, mis sisaldavad kokku 200 ühikut lahustatud BOTOX'it. Kasutada
koheselt pärast süstlas lahustamist. Järelejäänud füsioloogiline lahus tuleb hävitada.

Lahustamise juhised kasutades ühte 200 ühikuga viaali:
• Lahustage üks BOTOX 200 ühikuga viaal lisades 6 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust ja
loksutage viaalid õrnalt.
• Tõmmake 2 ml sellest viaalist kolme 10 ml süstlasse.
• Lõpetage lahustamine lisades 8 ml 0,9% säilitusainevaba füsioloogilist lahust igasse kolme 10 ml
süstlasse ja loksutage õrnalt.
Seega on kokku kolm 10 ml süstalt, mis sisaldavad kokku 200 ühikut lahustatud BOTOX'it. Kasutada
koheselt pärast süstlas lahustamist. Järelejäänud füsioloogiline lahus tuleb hävitada.Järgnevalt on toodud annustamise soovitused erinevate näidustuste korral.
BOTOX’it võivad patsientidele manustada ainult arstid, kellel on vastav kvalifikatsioon ning
dokumentaalselt tõestatud kompententsus raviks ning vajaminevate vahendite kasutamiseks.

Üldiselt pole kõikide näidustuste kohta kehtestatud kehtivaid optimaalseid annuseid ning
manustamisalade arvu lihase kohta. Nendel juhtudel peab arst koostama individuaalsed ravirežiimid.
Optimaalsed annused tuleb kindlaks määrata tiitrimisega, kuid soovitatavat maksimaalset annust ei
tohi ületada.

NÄRVISÜSTEEMI HÄIRED:

Laste spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud koldeline spastilisus

Soovitatav nõel:
Steriilne 23...26 mm pikkune/0,60...0,45 mm nõel.

Manustamiskoht:
Manustatakse kahjustunud kaksik-sääremarjalihase
mõlemasse, nii mediaalsesse kui lateraalsesse osasse.

Soovitatav annus:
Hemipleegia: soovitatav algannus on 4 ühikut/kg kehakaalu
kohta kahjustunud kaksik-sääremarjalihase piirkonda.

Dipleegia: soovitatav annus on 6 ühikut/kg kehakaalu kohta
jagatuna kahjustunud kaksik-sääremarjalihase piirkondade
vahel.

Maksimaalne koguannus:
200 ühikut.

Lisateave:
Üldiselt ilmneb kliiniline paranemine pärast manustamist
esimese kahe nädala jooksul. Kui kliiniline efekt nõrgeneb,
võib manustamist korrata, kuid annustevaheline intervall peab
olema vähemalt 3 kuud. Võib osutuda võimalikuks kohandada
annustamisrežiimi, et saavutada ravisessioonide vahel
vähemalt 6-kuuline vahe.

Insuldijärgne randme ja labakäe lihaste koldeline spastilisus

Soovitatav nõel:
Steriilne 25, 27 või 30 mm nõel süstimiseks pindmistesse
lihastesse ja pikem nõel sügavamate lihaste jaoks.

Manustamiskoht:
Lihaste asukoha kindlakstegemine elektromüograafia või
närvi stimulatsiooni abil võib olla vajalik. Mitmete
süstekohtade olemasolu võimaldab BOTOX’il ühtlasemat
kontakti lihase innervatsiooni aladega ja on eriti kasulik suurte
lihaste puhul.

Soovitatav annus:
Täpne annus ja süstekohtade arv tuleb määrata individuaalselt,
sõltuvalt kaasatud lihaste suurusest, arvust ja asukohast,
spastilisuse tugevusest, lokaalsest lihasnõrkusest ning
patsiendi reaktsioonist eelnevale ravile

Kontrollitud kliiniliste uuringute käigus manustati järgnevaid
annuseid:

Lihas
Koguannus;
Süstekohtade arv

Flexor digitorum profundus
15 - 50 ühikut; 1-2 kohta
Flexor digitorum sublimis
15 - 50 ühikut; 1-2 kohta
Flexor carpi radialis
15 - 60 ühikut; 1-2 kohta
Flexor carpi ulnaris
10 - 50 ühikut; 1-2 kohta
Adductor Pollicis
20 ühikut; 1-2 kohta
Flexor Pollicis Longus
20 ühikut; 1-2 kohta

Maksimaalne koguannus:
Kontrollitud ja mittekontrollitud avatud kliinilistes uuringutes
kasutati annuseid 200...240 ühikut jagatuna valitud lihaste
vahel raviperioodi jooksul. Süstimiste vahe peab olema
vähemalt 12 nädalat.

Lisateave:
Kontrollitud kliinilistes uuringutes jälgiti patsienti 12 nädalat
pärast ühekordset ravi.
Lihastoonuse paranemine ilmnes 2 nädala jooksul,
maksimaalne toime tavaliselt 4 kuni 6 nädala jooksul. Avatud
mittekontrollitud jätku-uuringul süstiti enamusele
patsientidele pärast 12...16 nädalat uuesti, juhul kui
lihastoonus oli langenud. Patsiendid said kuni 4 süstet
maksimaalse kumulatiivse annusena 960 ühikut 54 nädala
jooksul. Raviarsti otsusega võib annust korrata kui eelmise
süste toime on kadunud. Süstet ei tohi korrata enne 12 nädala
möödumist. Vastavalt lihaspinge tugevusele süstimise ajal
võib muuta BOTOX'i annust ja süstitavate lihaste arvu. Igal
juhul peab kasutama väikseimat toimivat annust.

Blefarospasm/näo hemispasm

Soovitatav nõel:
Steriilne 27...30 mm pikkune/0,40...0,30 mm nõel.

Manustamiskoht:
Elektromüagraafia ei ole vajalik.

Soovitatav annus:
Soovitatav algannus on 1,25...2,5 ühikut. Annus jagatakse
ülalau mediaalsete ja lateraalsete ning alalau lateraalsete
lihaste vahel. Nägemishäirete ilmnemisel võib manustamisala
laiendada kulmu- ja otsmikupiirkonda ning lateraalsete
lihaste piirkonda.

Maksimaalne koguannus:
Algannus ei tohi ületada 25 ühikut silma kohta. Blefarospasmi
ravis ei tohi annus ületada 100 ühikut 12 nädala kohta.

Lisateave:
Manustamise vältimine ülemise silmalau tõsturlihase lähedale
võib vähendada ptoosi komplikatsiooni. Manustamise
vältimine alalau mediaalsesse piirkonda ning seeläbi
valgumise vähendamine sisenurka võib vähendada diploopia
komplikatsiooni. Alljärgnevatel diagrammidel on näidatud
võimalikud süstekohad:

Üldiselt ilmneb süstete algne efekt kolme päeva jooksul ning
saavutab oma maksimumi ühe kuni kahe nädala pärast. Ravi
kestus on keskmiselt 3 kuud, vajadusel võib ravi korrata.
Kordusravi käigus (kui raviefekt ei olnud piisav) võib annust
suurendada kuni kaks korda võrreldes algannusega. Kuid on
teada, et enama kui 5,0 ühiku manustamisel ei ole suurt
ravitoimet. Algannus ei tohi ületada 25 ühikut silma kohta.
Manustamissageduse suurendamisel (sagedamini kui iga 3
kuu järel) ravitoime tavaliselt ei tugevne.


Näo hemispasmi ja VII närvi kahjustuse puhul sarnaneb ravi
ühepoolse blefarospasmi raviga; vajadusel võib ravimit
süstida ka teistesse näolihastesse lisaks silmalaulihastele .

Spastiline kõõrkaelsus

Soovitatav nõel:
Sobiva suurusega nõel (tavaliselt 25...30 pikkune/0,50...0,30
mm).

Manustamiskoht:
Kliinilistes uuringutes on spastilise kõõrkaelsuse ravis
BOTOX’it tavaliselt manustatud järgmistesse lihastesse: m.
sternocleidomastoideus, m. levator scapulae, m. scalenus, m.
splenius capitis ning m. trapezius. See nimekiri ei ole lõplik,
sest peaaegu iga lihas, mis liigutuse eest vastutab võib olla
kahjustatud ja seega vajada ravi.

Sobiva annuse valimisel tuleb arvesse võtta lihasmassi ning
hüpertroofia ja atroofia taset.
Lihase aktiveerumine võib spastilise kõõrkaelsuse puhul
spontaanselt muutuda ilma muutusteta düstoonia kliinilises
pildis.

Kui kahjustatud lihast on raske kindlaks teha, tuleb
manustamisel kasutada elektromüograafiat.

Soovitatav annus:
Esimese ravikuuri vältel ei tohi süstida üle 200 ühiku.
Vastavalt esialgsele reaktsioonile võib järgnevate ravikuuride
ajal annuseid suurendada.

Esialgsetes kontrollitud kliinilistes uuringutes ohutuse ja
efektiivsuse kindlaks tegemiseks spastilise kõõrkaelsuse
puhul, olid BOTOX’i annused vahemikus 140...280 ühikut.
Hilisemates uuringutes on annused olnud vahemikus 95...360
ühikut (keskmine 240 ühikut). Patsientide puhul, kellele ei
ole varem BOTOX’it manustatud, peavad algannused algama
väikseimast efektiivsest annusest (nagu kõikide ravimite
puhul). Ühte süstekohta ei tohi manustada rohkem kui 50
ühikut. M. sternocleidomastoideus’se võib manustada kuni
100 ühikut, kuid ainult ühele poolele, et vältida
neelamishäirete teket.

Maksimaalne koguannus:
Koguannus ei tohi ületada 300 ühikut ühe ravikuuri ajal.
Süstekohtade optimaalne arv sõltub lihase suurusest. Kahe
süste vaheline aeg ei tohiks ületada 10 nädalat.

Lisateave:
Üldiselt ilmneb kliiniline paranemine esimese kahe nädala
jooksul pärast süstet. Maksimaalne ravitoime saabub 6 nädala
möödumisel. Kliinilistes uuringutes ilmnes, et ravitoime
kestus varieerus suuresti (2...33 nädalat), kusjuures levinuim
kestus oli keskmiselt 12 nädalat.

Krooniline migreen

Soovitatav nõel:

Steriilne 30 mm pikkune, 0,5 tolline nõel.

Manustamiskoht:
Kroonilise migreeni diagnoosi määrab neuroloog ja
BOTOX’it manustatakse ainult neuroloogi järelevalve all.

Süsted tuleb jagada pea/kaela piirkonna lihaste 7 konkreetse
piirkonna vahel nagu on toodud allpool tabelis. Ühe tollist
nõela võib vaja olla kaela piirkonnas patsientidel, kellel on
äärmiselt jämedad kaelalihased. Kõiki lihaseid tuleb süstida
kahepoolselt, pooled süstetest manustada vasakule ja pooled
paremale poole pead ja kaela, välja arvatud salelihas (m.
procerus), mida tuleks süstida ühte kohta (keskjoonel).
Domineerivate valukohtade esinemisel võib teha lisasüste 3
konkreetsesse lihasgruppi (occipitalis, temporalis ja trapezius)
ühele või mõlemale poole kuni maksimaalse annuse ulatuses
lihase kohta nagu näidatud alljärgnevas tabelis.

Alljärgnevatel diagrammidel on näidatud süstekohad:Alljärgnevatel diagrammidel on näidatud soovitatavad
lihasrühmad võimalike täiendavate süstete jaoks:Soovitatav annus:
155 ühikut kuni 195 ühikut intramuskulaarselt (IM), süstides
0,1 ml (5 ühikut) 31 kuni 39 kohta.

BOTOX’i manustamine lihastesse kroonilise migreeni
korral:Soovitatav annus
Pea/kaela piirkonna lihased
Kogu annus (süstekohtade arva)
m. corrugatorb
10 ühikut (2 kohta)
m. procerus
5 ühikut (1 koht)
m. frontalisb
20 ühikut (4 kohta)
m. temporalisb
40 ühikut (8 kohta) kuni 50 ühikut (kuni 10
kohta)
m. occipitalisb
30 ühikut (6 kohta) kuni 40 ühikut (kuni 8 kohta)
m. cervical paraspinalis lihasgruppb
20 ühikut (4 kohta)
m. trapeziusb
30 ühikut (6 kohta) kuni 50 ühikut (kuni 10
kohta)
Kogu annuse vahemik
155 ühikut kuni 195 ühikut
31 kuni 39 kohta
a 1 IM süstekoht = 0,1 ml = 5 ühikut BOTOX’it
b kahepoolselt jagatud annus

Lisateave:

Soovitatav kordusravi ajakava on iga 12 nädala järel.


NEERUDE JA KUSETEEDE HÄIRED:
Ravi ajal ei tohi patsientidel olla kuseteedepõletikku.
1...3 päeva enne ravi, ravi päeval ja 1...3 päeva peale ravi tuleb manustada profülaktiliselt
antibiootikume.

Patsientidel soovitatakse katkestada tromboosivastane ravi vähemalt 3 päeva enne
süstimisprotseduuri. Antikoagulantravi saavatel patsientidel on vajalik vähendada veritsuse
riski.

Uriinipidamatuse korral manustavad BOTOX’it ainult arstid, kellel on põiehaiguste- ja
ravialane kogemus (nt uroloogid ja urogünekoloogid).

Üliaktiivne põis

Soovitatav nõel:
Kasutada võib elastset või rigiidset tsüstoskoopi. Enne
süstimise algust tuleb nõel täita esmalt ligikaudu 1 ml ulatuses
(sõltuvalt nõela pikkusest) BOTOX’i lahustatud lahusega, et
eemaldada õhk.

Manustamiskoht:
Enne süstimist võib kasutada lahjendatud anesteetikumi
intravesikaalset instillatsiooni koos rahustiga või ilma või
üldist anesteesiat. Kui tehakse instillatsioon
lokaalanesteetikumiga, tuleb enne süstimisprotseduuri
järgmisi etappe loputada põit steriilse füsioloogilise lahusega.

Lahustatud BOTOX (100 ühikut/10 ml) süstitakse
detruusorlihasesse läbi elastse või rigiidse tsüstoskoobi
vältides kusepõie-kolmnurka ja põhja. Süstimiseks adekvaatse
visualiseerimise saavutamiseks tuleb kusepõis instilleerida
piisava koguse füsioloogilise lahusega vältides ülemäärast
distensiooni.

Nõel tuleb sisestada ligikaudu 2 mm ulatuses detruusorisse ja
20 süstet, millest igaüks on 0,5 ml (kogumaht 10 ml), tuleb
teostada ligikaudu 1 cm vahega (vt diagramm allpool).
Viimase süstena tuleb süstida tavalist steriilset füsioloogilist
lahust ligikaudu 1 ml kogu annuse vabastamiseks. Peale
süstimist ei tohi eemaldada füsioloogilist lahust, mida kasutati
põie seina visualiseerimiseks, selleks et patsiendid saaksid
näidata oma suutlikkust tühjendada põit enne arsti juurest
lahkumist. Patsienti tuleb jälgida vähemalt 30 minutit peale
süstimist ja kuni põie spontaanne tühjendamine on toimunud.Soovitatav annus:
Soovitatav annus on BOTOX 100 ühikut, 0,5 ml-ste (5
ühikut) süstetena detruusori 20-sse kohta.

Lisateave:
Kliiniline paranemine ilmneb 2 nädala jooksul. Patsientidel
tuleb kaaluda kusepõie korduvat süstimist, kui eelmise süste
kliiniline toime on vähenenud (keskmine kestus 3. faasi
kliinilistes uuringutes oli 166 päeva [~24 nädalat]) aga mitte
varem kui 3 kuud esmasest süstimisest.

Uriinipidamatus, mis tuleneb detruusori neurogeensest üliaktiivsusest

Soovitatav nõel:
Kasutada võib elastset või rigiidset tsüstoskoopi. Enne
süstimise algust tuleb nõel täita esmalt ligikaudu 1 ml ulatuses
(sõltuvalt nõela pikkusest) BOTOX’i lahustatud lahusega, et
eemaldada õhk.

Manustamiskoht:
Enne süstimist võib kasutada lahjendatud anesteetikumi
intravesikaalset instillatsiooni koos rahustiga või ilma või
üldist anesteesiat. Kui tehakse instillatsioon
lokaalanesteetikumiga, tuleb enne süstimisprotseduuri
järgmisi etappe loputada põit steriilse füsioloogilise lahusega.

Lahustatud BOTOX (200 ühikut/30 ml) süstitakse
detruusorlihasesse läbi elastse või rigiidse tsüstoskoobi
vältides kusepõie-kolmnurka ja põhja. Süstimiseks adekvaatse
visualiseerimise saavutamiseks tuleb põis instilleerida piisava
koguse füsioloogilise lahusega vältides ülemäärast
distensiooni.

Nõel tuleb sisestada ligikaudu 2 mm ulatuses detruusorisse ja
30 süstet, millest igaüks on 1 ml (kogumaht 30 ml), tuleb
teostada ligikaudu 1 cm vahega (vt diagramm üleval).
Viimase süstena tuleb süstida tavalist steriilset füsioloogilist
lahust ligikaudu 1 ml kogu annuse vabastamiseks. Peale
süstimist tuleb eemaldada füsioloogiline lahus, mida kasutati
põie seina visualiseerimiseks. Patsienti tuleb jälgida vähemalt
30 minutit peale süstimist.

Soovitatav annus:
Soovitatav annus on BOTOX 200 ühikut, 1 ml-ste
(~6...7 ühikut) süstetena detruusori 30-sse kohta.

Lisateave:
Kliiniline paranemine ilmneb 2 nädala jooksul. Patsientidel
tuleb kaaluda põie korduvat süstimist, kui eelmise süste
kliiniline toime on vähenenud (keskmine kestus 3. faasi
kliinilistes uuringutes oli 256...295 päeva annusega BOTOX
200 ühikut) aga mitte varem kui 3 kuud esmasest süstimisest.


NAHA JA NAHAALUSKOE KAHJUSTUSED:

Primaarne aksillaarne hüperhidroos

Soovitatav nõel:

Steriilne 30 mm pikkune nõel.

Manustamiskoht:
Hüperhidroosi piirkonda saab määrata kasutades standardseid
värvitehnikaid, nt Minor’i joodi ja tärklise testi..

Soovitatav annus:
50 ühikut BOTOX’it süstitakse intradermaalselt ühtlaste 1...2
cm vahedega mitmesse kohta mõlemas aksillaarses
hüperhidroosi piirkonnas.

Maksimaalne koguannus:
Muid annuseid kui 50 ühikut aksillaarse piirkonna kohta ei
soovitata kasutada. Süstimist ei tohi korrata sagedamini kui
iga 16 nädala järel (vt lõik 5.1).

Lisateave:
Kliiniline paranemine ilmneb üldiselt ühe nädala jooksul
pärast süstimist. BOTOX’i järgmine annustamine võib
toimuda pärast eelmise süstimise kliinilise toime nõrgenemist
ja kui raviarst peab seda vajalikuks.

KÕIK NÄIDUSTUSED:

Ravivastuse puudumisel pärast esimest ravikuuri, st kui ühe kuu jooksul pärast süstimist ei ilmne
märkimisväärset kliinilist paranemist, tuleb toimida järgnevalt:
• Kliiniline kontroll, mis võib sisaldada elektromüograafilist uuringut toksiini toime kohta
süstitava(te)le lihas(t)ele.
• Ravitulemuste puudulikkuse analüüs. Näiteks: süstitavate lihaste halb valik, ebapiisav annus, vale
süstimistehnika, fikseerunud kontraktuuri esinemine, antagonistlikud lihased on liiga nõrgad, toksiini
neutraliseerivate antikehade teke.
• A-tüübi botulinum toksiiniga ravi sobivuse taashindamine.
• Kõrvaltoimete puudumisel pärast esimest ravikuuri alustage teist ravikuuri järgnevalt: 1) määrake
annus, võttes arvesse varasema ravi puudulikkuse analüüs; 2) kasutage EMG-d; 3) kahe ravikuuri
vahel peab olema kolmekuuline intervall.

Ravivastuse puudumisel pärast korduvaid süste tuleb kasutada teisi ravimeetodeid.

4.3. Vastunäidustused

BOTOX on vastunäidustatud:
• Teadaolev ülitundlikkus A-tüübi Clostridium botulinum neurotoksiini või lõigus 6.1 loetletud mis
tahes abiainete suhtes.
• Infektsioon planeeritaval süstekohal.

BOTOX'i kasutamine põie häirete korral on lisaks vastunäidustatud:
- patsientidel, kellel on ravi ajal äge kuseteede infektsioon;
- patsientidel, kellel on ravi ajal äge uriinipeetus, kes rutiinselt ei kasuta kateetrit;
- patsientidel, kes ei ole valmis ja/või võimelised alustama kateteriseerimist vajadusel pärast
ravi.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamiseks

BOTOX'i soovitatavaid annuseid ning annustamissagedusi ei tohi ületada võimaliku üleannustamise,
süvenenud lihasnõrkuse tekke, süstekohast laiali imendunud toksiini leviku ja neutraliseerivate
antikehade moodustumise tõttu. Varem ravi mittesaanud patsientidel tuleb ravi alustada väikseima
soovitatud annusega konkreetse näidustuse puhul.

Arst ja patsiendid peavad olema teadlikud, et kõrvaltoimed võivad esineda vaatamata heale taluvusele
eelmistel süstimistel. Seetõttu on igal manustamiskorral vajalik ettevaatus.

Teatatud on ka süstekohast laiali imendunud toksiiniga seotud kõrvaltoimetest (vt lõik 4.8), mis
mõnikord on lõppenud surmaga, mõnikord seotud düsfaagia, pneumoonia ja/või märkimisväärse
puude tekkega. Sümptomid on kooskõlas botulinum toksiini toimemehhanismiga ja on tekkinud
tundide kuni nädalate jooksul pärast süstimist. Sümptomite risk on ilmselt suurim suurte annuste
kasutamisel ja kaasuvate haigustega patsientidel, sealhulgas lapsed ja täiskasvanud, kellel raviti
spastilisust, mis võib soodustada nende sümptomite teket.

Ka tavaannustes BOTOX’it saanud patsiendid võivad mõnikord tunda lihasnõrkuse süvenemist.

Enne BOTOX’i manustamist konkreetsele patsiendile tuleb kaaluda kas ravist saadav kasu ületab
kaasuva riski.

Düsfaagiat on esinenud ka pärast süstimist mujale kui kaelalihastesse (vt lõik 4.4 “Spastiline
kõõrkaelsus”).

BOTOX’it tohib pärsitud neuromuskulaarse ülekande subkliiniliste või kliiniliste juhtude korral
kasutada ainult äärmise ettevaatusega ja hoolika jälgimise tingimustes, nt myasthenia gravis või
Eatoni-Lamberti sündroom perifeersete mootorsete neuropaatiliste haiguste korral (nt amüotroofiline
lateraalskleroos või motoorne neuropaatia) ja patsiendid, kes põevad närvisüsteemi häired. Nendel
patsientidel võib olla selliste ainete nagu BOTOX suhtes suurenenud tundlikkus, seda isegi
tavaannustes, mille tagajärjel võib tekkida liigne lihasnõrkus ja kõrgenenud risk kliiniliselt oluliste
süsteemsete toimete tekkeks, sh raske düsfaagia ja respiratoorsed häired. Botulinum toksiini preparaate
tuleb nendel patsientidel kasutada ainult spetsialisti järelvalve tingimustes ja ainult juhul kui ravist
saadav kasu ületab kaasuva riski. Düsfaagia ja aspiratsiooni sündroomi anamneesiga patsiente tuleb
ravida erilise ettevaatusega.

Patsientidele ning hooldajatele tuleb teha selgeks, et neelamis-, kõne- või hingamishäirete ilmnemisel
tuleb viivitamatult meditsiinilist abi otsida.

Nagu iga ravi puhul, mis võimaldab varem liikumatul patsiendil liikuda, tuleb patsienti hoiatada, et
liikumisaktiivsust tuleb tõsta järk-järgult.

Enne BOTOX’i manustamist tuleb teha selgeks asjassepuutuv anatoomia ning protseduuridest
tulenevad muutused anatoomias ning vältida süstimist õrnadesse anatoomilistesse piirkondadesse.

BOTOX’i manustamisel rindkere lähedale on teatatud süstimisprotseduuriga seotud õhkrinna tekkest.
Ettevaatus on vajalik süstimisel kopsu läheduses, eriti kopsutippude läheduses või teistesse õrnadesse
anatoomilistesse piirkondadesse.

Patsientidel, kellele süstiti BOTOX’it süljenäärmetesse, suu, keele, neelu piirkonda, söögitorru ja
makku, on teatatud rasketest, sh surmaga lõppevatest kõrvaltoimetest. Mõnedel patsientidel oli
eelnevalt olemasolev düsfaagia või märkimisväärne neelamisprobleem.

Harva on teatatud rasketest ja/või väga kiiresti tekkivatest ülitundlikkusreaktsioonidest, k.a
anafülaksia, seerumtõbi, urtikaaria, pehmete kudede turse ja düspnoe. Mõnedest nendest
reaktsioonidest on teatatud pärast BOTOX’i kasutamist kas ainuravimina või koos teiste sarnast
reaktsiooni tekitavate ravimitega. Kui need reaktsioonid tekivad, tuleb edasised BOTOX’i süstid ära
jätta ja otsekohe rakendada vastavat ravi, nt manustada epinefriini. Ühel juhul on kirjeldatud
anafülaksiat, kus patsient suri pärast valesti lahjendatud (5 ml 1% lidokaiiniga) BOTOX’i
manustamist.

Nagu igasuguse süstimise korral, võib esineda ka protseduuriga seotud kahjustusi. Süste võib tekitada
paikset infektsiooni, valu, põletikku, paresteesiat, hüpesteesiat, pingetunnet, turset, nahapunetust,
ja/või veritsust/sinikaid. Nõelast sõltuv valu ja/või ärevus võib kutsuda esile vasovagaalseid
vastusreaktsioone, nt minestamist, hüpotensiooni jt.

BOTOX’i kasutamisel tuleb olla ettevaatlik kui süstepiirkonnas (või -piirkondades) esineb põletikku
või kui sihtlihases esineb liigne nõrkus või atroofia. Samuti tuleb olla ettevaatlik kui BOTOX’it
kasutatakse patsientide puhul, kes põevad perifeerset neuropaatiat (nt amüotroopset lateraalset
skleroosi või motoorset neuropaatiat).

Pärast BOTOX’i manustamist on esinenud südameveresoonkonna kõrvaltoimeid, kaasaarvatud
rütmihäired ja müokardiinfarkt, mis on lõppenud ka surmaga. Mõnedel sellistel patsientidel esinesid
riskifaktorid, kaasaarvatud südameveresoonkonna haigused.

Teatatud on krambihoogude esmakordsest tekkimisest või krampide taastumisest, eriti krampidele
predisponeeritud patsientidel. Täpne seos nende reaktsioonide ja botulinum toksiini süste vahel ei ole
teada. Laste kohta tulnud teated on olnud seotud peamiselt spastilise tserebraalparalüüsiga lastega,
kellel raviti spastilisust.

Neutraliseerivate antikehade teke A-tüübi botulinum toksiini suhtes võib BOTOX-ravi efektiivsust
vähendada (toksiini bioloogilise aktiivsuse inaktiveerimise teel). Mõnede uuringute tulemused lubavad
järeldada, et BOTOX’i sagedasem või suuremate annuste manustamine võib suurema tõenäosusega
tekitada antikehade moodustumist. Antikehade moodustumise tõenäosust võib vähendada manustades
väikseimat efektiivset annust kliiniliselt näidustatud kõige pikema intervalliga süstimiskordade vahel.

Kliinilised fluktuatsioonid BOTOX’i korduval kasutamisel (nagu kõigi botulinum toksiinide puhul)
võivad tuleneda viaali lahustamise erinevatest protseduuridest, manustamisintervallidest, süstitavatest
lihastest ning kasutatud bioloogilise testi meetodi antud veidi erinevatest mõjuväärtustest.

Kasutamine lastel
BOTOX’i ohutust ja efektiivsust kasutamisel lastel teistel näidustustel, mis on kirjeldatud punktis 4.1,
ei ole tõestatud. Väga harva on peamiselt tserebraalparalüüsiga lastel turuletulekujärgselt teatatud
tõenäoliselt süstekohast laiali imendunud toksiini levikuga seotud surmaga lõppenud reaktsioonidest,.
Üldiselt kasutati nendel juhtudel soovitatavast suuremat annust (vt lõik 4.8).

Harva on pärast botulinum toksiini manustamist teatatud raske tserebraalparalüüsiga laste surma, mida
mõnikord on seostatud aspiratsioonipneumooniaga, sh kinnitamata näidustustel kasutamine (nt kaela
piirkonnas). Ettevaatusega tuleb ravida lapsi, kellel on märkimisväärne neuroloogiline häire, düsfaagia
või on hiljuti esinenud aspiratsioonipneumoonia või kopsuhaigus. Ravimit võib manustada nõrga
tervisega patsientidele ainult juhul, kui oodatav kasu ületab võimalikud riskid.

NÄRVISÜSTEEMI HÄIRED:

Laste spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud koldeline spastilisus ning täiskasvanute insuldijärgne
randme ja käe koldeline spastilisus
Koldelise spastilisuse ravimina on BOTOX’it uuritud üksnes seoses tavaliste standardsete
ravirežiimidega ning see ei ole mõeldud nende raviviiside asendamiseks. Tõenäoliselt ei paranda
BOTOX luumurru tagajärjel jäigastunud liigese liikuvust.

Turuletulekujärgselt on lastel teatatud surmast (mida on mõnikord seostatud
aspiratsioonipneumooniaga) ja võimalikku süstekohast laialiimendunud toksiini levikut, peamiselt
tserebraalparalüüsiga lastel pärast ravi botulinum toksiiniga. Vaadake hoiatusi lõigust 4.4 "Kasutamine
lastel".

Blefarospasm
Vähenenud silmapilgutamine pärast botulinum toksiini süstimist silmalau lihasesse võib põhjustada
sarvkesta ekspositsiooni, püsivat epiteeli kahjustust ja sarvkesta haavandumist, eriti VII närvi
kahjustusega patsientidel. Kui silmi on opereeritud, tuleb ettevaatlikult testida sarvkesta aistingut,
ektroopiumi ärahoidmiseks vältida süstimist alalau piirkonda ning ravida hoolikalt epiteeldefektid.
Selleks võib vaja minna kaitsvaid tilku, salvi, pehmeid raviläätsesid, silma kinnikatmist või muid
vahendeid.

Ekhümoos tekib kergesti silmalau pehmetes kudedes. Seda saab vähendada, kui kohe pärast süsti
suruda õrnalt süstekohta.

Botulinum toksiini antikolinergilise toime tõttu tuleb olla ettevaatlik suletudnurga glaukoomi riskiga
patsientide ravimisel, sealhulgas anatoomiliselt kitsanurgaga patsiendid.

Spastiline kõõrkaelsus
Spastilise kõõrkaelsusega patsiente tuleb teavitada võimalikust düsfaagia riskist. Düsfaagia võib olla
väga kerge aga ka väga raske. Düsfaagia võib kesta 2...3 nädalat pärast süstimist, kuid on juhtumeid
kus see kestis kuni 5 kuud. Düsfaagiast tulenevalt võib esineda aspiratsioon, hingeldus või tekkida
aeg-ajalt vajadus kasutada sondiga toitmist. Harvadel juhtudel on düsfaagiale järgnenud
aspiratsioonipneumoonia ning surm.

M. sternocleidomastoideus-se süstitava annuse vähendamine alla 100 ühiku võib vähendada düsfaagia
ilmnemist. Teadaolevalt on suurem düsfaagia risk patsientidel, kellel on väiksem kaelalihasmass või
kes saavad bilateraalseid süste sternocleidomastoid-lihasesse.
Düsfaagiat põhjustab toksiini valgumine söögitoru piirkonna lihastesse. Süstimine abaluu
tõsturlihasesse võib olla seotud ülemiste hingamisteede infektsioonide ja düsfaagia suurenenud
tekkeriskiga.

Düsfaagia võib olla seotud söömise ja joomise vähenemisega, millega kaasneb kehakaalu langus ja
dehüdratatsioon. Subkliinilise düsfaagiaga patsiendid võivad pärast BOTOX’i süsti suurema
tõenäosusega kogeda raskemat düsfaagiat.

Krooniline migreen
BOTOX’i ohutust ja efektiivsust ei ole tõestatud kasutamisel peavalude profülaktikas episoodilise
migreeniga (peavalud < 15 päeva kuus) patsientidel või kroonilise pingepeavaluga patsientidel.
BOTOX’i ohutust ja efektiivsust ravimite liigsest tarvitamisest tingitud peavalu (sekundaarne peavalu)
leevendamiseks ei ole uuritud.

NEERUDE JA KUSETEEDE HÄIRED:

Tsüstoskoopia läbiviimisel tuleb järgida vastavaid meditsiinilisi ettevaatusabinõusid.

Patsientidel, keda ei kateteriseerita, tuleb peale põie tühjendamist hinnata jääkuriini kogust kahe
nädala jooksul peale ravi ja perioodiliselt ravi ajal kuni 12 nädalat. Patsiente tuleb nõustada, et nad
võtaksid ühendust arstiga, kui neil tekib raskusi põie tühjendamisel, kuna vajalik võib olla kateetri
kasutamine.

Üliaktiivne põis
Üliaktiivse põie ja kuseteede obstruktsiooni sümptomitega mehi ei tohi BOTOX’iga ravida.

Uriinipidamatus, mis tuleneb detruusori neurogeensest üliaktiivsusest
Võib ilmneda protseduuriga seotud autonoomne düsrefleksia. Vajalik on kohene arstiabi.

NAHA JA NAHAALUSKOE KAHJUSTUSED:

Primaarne aksillaarne hüperhidroos
Võimaliku sekundaarse hüperhidroosi (nt hüpertüreoidism, feokromotsütoom) riski vältimiseks tuleb
uurida patsiendi haiguslugu ja tervislikku seisundit ning samuti teostada vajalikke spetsiifilisi
uuringuid. See aitab vältida hüperhidroosi sümptomaatilist ravi ilma diagnoosita ja/või põhihaiguse
ravi.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teoreetiliselt võivad ravimi toimet tugevdada aminoglükosiidantibiootikumid või spektinomütsiin või
teised ravimid, mis tekitavad neuromuskulaarset blokaadi (nt neuromuskulaarset blokaadi põhjustavad
ained).

Botulinum neurotoksiini erinevate serotüüpide samaaegse manustamise või mõnekuuse vahega
manustamise kohta andmeid ei ole. Teise botulinum toksiini manustamine enne eelnevalt manustatud
botulinum toksiini toime lõppu võib võimendada ülemäärast lihasnõrkust.

Ravimi koostoime uuringuid teiste ravimitega pole läbi viidud. Kliiniliselt olulistest koostoimetest ei
ole teatatud.

Lapsed
Koostoime uuringuid ei ole lastel läbi viidud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Adekvaatsed andmed A-tüübi botulinum toksiini kasutamise kohta rasedate naiste puhul puuduvad.
Loomkatsed on näidanud reproduktiivset toksilisust (vt lõik 5.3). Potentsiaalne risk inimestele ei ole
teada. BOTOX’i kasutamist raseduse ajal ja fertiilses eas naistel kontratseptsiooni puudumisel tuleb
vältida, väljaarvatud selge vajaduse korral.

Imetamine
Ei ole teada, kas BOTOX eritub inimesel rinnapiima. BOTOX’i kasutamist imetamise ajal ei
soovitata.

Viljakus
Adekvaatsed andmed A-tüübi botulinum toksiini toime kohta viljakusele fertiilses eas naiste puhul
puuduvad. Uuringud isas- ja emasrottidel on näidanud viljakuse vähenemist (vt lõik 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole läbi viidud.
Siiski, BOTOX võib põhjustada asteeniat, lihasnõrkust, pearinglust ja nägemishäireid, mis võivad
mõjutada autojuhtimist ja masinate käsitlemist.

4.8. Kõrvaltoimed

Üldised kõrvaltoimed
Kontrollitud kliiniliste uuringute andmete kohaselt võib patsientidel esineda BOTOX-raviga seostatud
kõrvaltoimeid: 35% blefarospasmi, 28% spastilise kõõrkaelsuse, 17% laste spastilise
tserebraalparalüüsi, 11% primaarse aksillaarse hüperhidroosi ning 16% insuldijärgse käelihaste
koldelise spastilisuse juhtudest. Põie üliaktiivsuse kliinilises uuringus oli esinemissagedus esmase ravi
käigus 26% ja teisel ravil 22%. Kliinilises uuringus uriinipidamatuse kohta, mis tuleneb detruusori
neurogeensest üliaktiivsusest, oli esinemissagedus esmase ravi käigus 32% ja vähenes teise raviga
18%-ni. Kroonilise migreeni kliinilistes uuringutes oli esinemus 26% esmase ravi käigus; teise raviga
vähenes määr 11%.

Üldiselt ilmnevad kõrvaltoimed esimese paari päeva jooksul pärast süsti olles üldiselt mööduvad, kuid
võivad kesta ka mitu kuud või harvadel juhtudel kauem.

Lokaalne lihasnõrkus on botulinum toksiini oodatav farmakoloogiline reaktsioon lihaskoes. Siiski on
teatatud süstekoha lähedal ja/või kaugemal asuvate lihaste nõrkusest.

Nagu iga süstimisprotseduuri puhul võivad lokaliseerunud valu, põletik, paresteesia, hüpesteesia,
hellus, paistetus/turse, erüteem, lokaliseerunud infektsioon, veritsus ja/või verevalum olla seotud
süstega. Nõelast sõltuv valu ja/või ärevus võib kutsuda esile vasovagaalseid vastusreaktsioone, sh
mööduvat sümptomaatilist hüpotensiooni ja sünkoopi. Samuti võivad pärast botulinum toksiini
süstimist esineda palavik ja gripisündroom.

Kõrvaltoimed on vastavalt esinemissagedusele klassifitseeritud järgmiselt:
Väga sage
esineb rohkem kui 1-l kasutajal 10-st
Sage
esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 100-st
Aeg-ajalt
esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st
Harv
esineb 1-l kuni 10-l kasutajal 10 000-st
Väga harv
esineb vähem kui 1-l kasutajal 10 000-st

Allpool on loetelud kõrvaltoimed, mille esinemissagedus varieerub sõltuvalt kehaosast kuhu
BOTOX’it süstitakse.

NÄRVISÜSTEEMI HÄIRED:

Laste spastilisest tserebraalparalüüsist tingitud koldeline spastilisus

Organsüsteemi klass
Eelistatud termin
Esinemissagedus
Infektsioonid ja
viirusinfektsioonid ja kõrva infektsioonid
Väga sage
infestatsioonid
Närvisüsteemi häired
Somnolentsus, kõnnaku häired,
Sage
paresteesia


Naha ja nahaaluskoe
Lööve
Sage
kahjustused
Lihas-skeleti ja sidekoe
Lihasvalu, lihasnõrkus, valu jäsemetes
Sage
kahjustused
Neerude ja kuseteede
Kusepidamatus
Sage
häired
Vigastus, mürgistus ja
Kukkumine
Sage
protseduuri tüsistused
Üldised häired ja
Haiglane enesetunne, süstekoha valu,
Sage
manustamiskoha
asteenia
reaktsioonid

Insuldijärgne randme ja labakäe lihaste koldeline spastilisus

Organsüsteemi klass
Eelistatud termin
Esinemissagedus
Psühhiaatrilised häired
Depressioon, unetus
Aeg-ajalt
Närvisüsteemi häired
Hüpertoonia
Sage
hüpesteesia, peavalu, paresteesia,
Aeg-ajalt
koordinatsioonihäired ja amneesia
Kõrva ja labürindi
Vertiigo
Aeg-ajalt
kahjustused
Vaskulaarsed häired
Ortostaatiline hüpotensioon
Aeg-ajalt
Seedetrakti häired
Iiveldus, suu paresteesia
Aeg-ajalt
Naha ja nahaaluskoe
Ekhümoos, purpur
Sage
kahjustused
Dermatiit, pruuritus ja lööve
Aeg-ajalt
Lihas-skeleti ja sidekoe
Valu jäsemetes, lihasnõrkus
Sage
kahjustused
Liigesvalu, bursiit
Aeg-ajalt
Üldised häired ja
Süstekoha valu, püreksia, gripisarnane
Sage
manustamiskoha
haigus, süstekoha hemorraagia, süstekoha
reaktsioonid
ärritus
Asteenia, valu, süstekoha ülitundlikkus,
Aeg-ajalt
haiglane enesetunne, perifeerne turse

Mõned aeg-ajalt esinevatest kõrvaltoimetest võivad olla haigusega seotud.

Blefarospasm, näo hemispasm ja muud koldelised düstooniad

Organsüsteemi klass
Eelistatud termin
Esinemissagedus
Närvisüsteemi häired
Pearinglus, näo parees ja näo
Aeg-ajalt
paralüüs
Silma kahjustused
Silmalaugude ptoos
Väga sage
Täppkeratiit, lagoftalm, kuiva
Sage
silma sündroom, fotofoobia ja
suurenenud lakrimatsioon
Keratiit, ektroopium, diploopia,
Aeg-ajalt
entroopium, nägemishäired ja
ähmane nägemine
Silmalaugude turse
Harv
Haavandiline keratiit, sarvkesta
Väga harv
epiteeli kahjustus, sarvkesta
perforatsioon
Naha ja nahaaluskoe
Ekhümoos
Sage
kahjustused
Lööve/dermatiit
Aeg-ajalt
Üldised häired ja
Ärritus ja näo turse
Sage
manustamiskoha
Väsimus
Aeg-ajalt
reaktsioonid

Spastiline kõõrkaelsus

Organsüsteemi klass
Eelistatud termin
Esinemissagedus
Infektsioonid ja
Riniit ja ülemiste hingamisteede
Sage
infestatsioonid
infektsioonid
Närvisüsteemi häired
Pearinglus, hüpertoonia,
Sage
hüpesteesia, unisus, peavalu
Silma kahjustused
Diploopia, silmalaugude ptoos
Aeg-ajalt
Respiratoorsed, rindkere ja
Hingeldus, düsfoonia
Aeg-ajalt
mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
Düsfaagia
Väga sage
Suukuivus, iiveldus
Sage
Lihas-skeleti ja sidekoe
Lihasnõrkus
Väga sage
kahjustused
Muskuloskeletaalne jäikus,
Sage
valulikkus
Üldised häired ja
Valu
Väga sage
manustamiskoha
Asteenia, gripi-taolised
Sage
reaktsioonid
sümptomid ja haiglane enesetunne
Püreksia
Aeg-ajalt

Krooniline migreen

Organsüsteemi klass
Eelistatud termin
Esinemissagedus
Närvisüsteemi häired
Peavalu, migreen, näo parees
Sage
Silma kahjustused
Silmalaugude ptoos
Sage
Naha ja nahaaluskoe
sügelus, lööve
Sage
kahjustused
naha valulikkus
Aeg-ajalt
Lihas-skeleti ja sidekoe
Kaelavalu, müalgia,
Sage
kahjustused
muskuloskeletaalne valu,
muskuloskeletaalne jäikus,
lihasspasmid, lihaste pingsus ja
lihasnõrkus
Valu lõuapiirkonnas
Aeg-ajalt
Üldised häired ja
Süstekoha valu
Sage
manustamiskoha
reaktsioonid
Seedetrakti häired
Düsfaagia
Aeg-ajalt

Kõrvaltoimete tõttu ravi lõpetamise määr 3. faasi uuringutes oli 3,8% BOTOX'i patsientidel võrreldes
1,2% platseebo patsientidega.

NEERUDE JA KUSETEEDE HÄIRED:

Üliaktiivne põis

Organsüsteemi klass
Eelistatud termin
Esinemissagedus
Infektsioonid ja
Kuseteede infektsioon
Väga sage
infestatsioonid
Bakteruuria
Sage
Neerude ja kuseteede
Düsuuria
Väga sage
häired
Uriinipeetus, jääkuriini maht*,
Sage
pollakiuuria, leukotsütuuria
*põie tühjendamise järgne suurenenud jääkuriini maht (PVR), mis ei vaja kateteriseerimist.

Protseduuriga seotud kõrvaltoimed, mis esinesid võrdse sagedusega, olid düsuuria ja hematuuria.

Kateteriseerimine algatati 6,5% patsientidest pärast ravi BOTOX 100 ühikuga vs 0,4%
platseeborühmas.

1242-st patsiendist platseebo-kontrollitud kliinilistes uuringutes, 41,4% patsientidest (n = 514) olid ≥
65-aastased ja 14,7% (n = 182) olid ≥ 75-aastased. Nendes uuringutes ei täheldatud üldist erinevust
ohutusprofiilis pärast BOTOX-ravi patsientidel vanuses ≥ 65 aastat võrreldes patsientidega vanuses
< 65 aastat, välja arvatud kuseteede infektsioon, kus esinemissagedus oli suurem eakatel patsientidel
nii platseebo kui ka BOTOX’i rühmades võrreldes nooremate patsientidega.

Korduval annustamisel ei täheldatud muutusi üldises ohutusprofiilis.

Uriinipidamatus, mis tuleneb detruusori neurogeensest üliaktiivsusest

Organsüsteemi klass
Eelistatud termin
Esinemissagedus
Infektsioonid ja infestatsioonid Kuseteede infektsioon
Väga sage
Psühhiaatrilised häired
Unetus
Sage
Seedetrakti häired
Kõhukinnisus
Sage
Lihas-skeleti ja sidekoe
Lihasnõrkus, lihasspasm
Sage
kahjustused
Neerude ja kuseteede häired
Uriinipeetus
Väga sage
Hematuuria*, düsuuria*, põie
Sage
divertiikul
Üldised häired ja
Väsimus, kõnnaku häired
Sage
manustamiskoha reaktsioonid
Vigastus, mürgistus ja
Autonoomne düsrefleksia*,
Sage
protseduuri komplikatsioonid
kukkumine
* protseduuriga seotud kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes täheldati kuseteede infektsiooni 49,2% patsientidel, keda raviti 200 ühiku
BOTOX’iga ja 35,7% patsientidel, keda raviti platseeboga (53,0% sclerosis multiplex’iga patsienti
raviti 200 ühikuga vs 29,3% platseeboga; 45,4% seljaaju vigastusega patsienti raviti 200 ühikuga vs
41,7% platseeboga). Uriinipeetust täheldati 17,2% patsientidel, keda raviti 200 ühiku BOTOX’iga ja
2,9% patsientidel, keda raviti platseeboga (28,8% sclerosis multiplex’iga patsienti raviti 200 ühikuga
vs 4,5% platseeboga; 5,4% seljaaju vigastusega patsienti raviti 200 ühikuga vs 1,4% platseeboga).

Korduval annustamisel ei täheldatud muutusi kõrvaltoimete tüüpides.

Sclerosis multiplex’iga (SM) patsientidel, kes osalesid kesksetes uuringutes, ei täheldatud (BOTOX =
0,23, platseebo = 0,20) SM ägenemise erinevust (nt SM ägenemise juhtude arv patsiendi-aasta kohta)
aasta lõikes.

Patsientidel, kellel alguses enne ravi ei kasutatud kateetrit, alustati pärast ravi BOTOX 200 ühikuga
kateetri kasutamist 38,9% võrreldes 17,3% platseeborühmas.

NAHA JA NAHAALUSKOE KAHJUSTUSED:

Primaarne aksillaarne hüperhidroos

Organsüsteemi klass
Eelistatud termin
Esinemissagedus
Närvisüsteemi häired
Peavalu, paresteesia
Sage
Vaskulaarsed häired
Kuumahood
Sage
Seedetrakti häired
Iiveldus
Aeg-ajalt
Naha ja nahaaluskoe
hüperhidroos (mitteaksillaarne
Sage
kahjustused
higistamine), ebatavaline nahalõhn,
sügelus, nahaalused sõlmekesed,
alopeetsia
Lihas-skeleti ja sidekoe
Valu jäsemetes
Sage
kahjustused
Lihasnõrkus, lihasvalu, artropaatia
Aeg-ajalt
Üldised häired ja
Süstekoha valu
Väga sage
manustamiskoha
Valu, süstekoha turse, süstekoha
Sage
reaktsioonid
hemorraagia, süstekoha ülitundlikkus,
süstekoha ärritus, asteenia, süstekoha
reaktsioonid

Primaarse aksillaarse hüperhidroosi ravi ajal on 1 kuu jooksul pärast süstimist 4,5%-l patsientidest
täheldatud mitteaksillaarset higistamist, mis ei olnud seotud kahjustatud kohtade anatoomilise
asukohaga. Nelja kuu jooksul paranes ligikaudu 30% patsientidest.

Aeg-ajalt (0,7%) teatati ka käte nõrkusest, mis oli kerge, mööduv ega vajanud ravi ning möödus ilma
tagajärgedeta. See kõrvaltoime võib olla seotud raviga, süstimistehnikaga või mõlemaga. Aeg-ajalt
esineva lihasnõrkuse korral peaks kaaluma neuroloogilise läbivaatuse vajalikkust. Lisaks on soovitav
enne järgmist süstet veelkord üle vaadata ka süstimise tehnika, et kindlustada õige intradermaalne
süstekoht.

Mittekontrollitud ohutusuuringus BOTOX’i kohta (50 ühikut aksillaari kohta) 12…17 aastastel lastel
(N=144) esines kõrvaltoimeid rohkem kui ühel patsiendil (kumbagi 2 patsienti), kogesid süstekoha
valu ja hüperhidroosi (mitteaksillaarne higistamine).

Lisateave
Järgnev loetelu sisaldab ravimi turuletulekujärgselt teatatud kõrvaltoimeid või muid meditsiiniliselt
olulisi kõrvalnähte, olenemata näidustusest, millest kõiki ei ole kirjeldatud lõigus 4.4 ja lõigus 4.8:

Organsüsteemi klass
Eelistatud termin
Immuunsüsteemi häired
Anafülaksia, angioödeem, seerumtõbi, urtikaaria
Ainevahetus- ja
Anoreksia
toitumishäired
Närvisüsteemi häired
Brahhiaalne pleksopaatia, häälekähedus, düsartria, näoparees,

hüpesteesia, lihasnõrkus, müasteenia, perifeerne neuropaatia,
paresteesia, radikulopaatia, krambid, minestus, näonärvi halvatus
Silma kahjustused
Kitsanurga glaukoom (blefarospasmi raviks), strabismus, ähmane

nägemine, nägemishäired
Kõrva ja labürindi
Hüpoakuusia, tinnitus, vertiigo
kahjustused
Südame häired
Arütmia, müokardiinfarkt
Respiratoorsed, rindkere ja
Aspiratsioonipneumoonia (mis on lõppenud ka surmaga), düspnoe,
mediastiinumi häired
hingamisdepressioon, hingamishäired
Seedetrakti häired
Kõhuvalu, kõhulahtisus, kõhukinnisus, suukuivus, düsfaagia,
iiveldus, oksendamine
Naha ja nahaaluskoe
Alopeetsia, psoriasiformne dermatiit, multiformne erüteem,
kahjustused
liighigistamine, madaroos, sügelus, lööve

Lihas-skeleti ja sidekoe
Lihaste atroofi, lihasvalu
kahjustused
Üldised häired ja
Denervatsioon/lihasatroofia, haiglane enesetunne, palavik
manustamiskoha
reaktsioonid

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

BOTOX'i üleannustamine on suhteline mõiste ja sõltub annusest, süstekohast ja koeomadustest.
Süsteemse toksilisuse juhtudest pärast BOTOX’i juhuslikku süstimist teateid ei ole. Ülisuured annused
võivad põhjustada lokaalset või kaugeleulatuvat generaliseerunud ja sügavat neuromuskulaarset
paralüüsi. Suukaudsest sissevõtmisest teateid ei ole. Üleannustamise tunnused ja sümptomid ei ilmne
vahetult pärast süsti. Kui juhtub, et BOTOX’it süstitakse kogemata või neelatakse või üleannustamise
kahtluse korral, peab arst patsienti mitu nädalat jälgima juhuks, kui ilmnevad süsteemse lihasnõrkuse
tunnused ja sümptomid, mis jäävad süstekohast kaugemale, sh ptoos, diploopia, düsfaagia, düsartria,
üldine nõrkus või hingamispuudulikkus. Nende patsientide puhul tuleb kaaluda edasist meditsiinilist
hindamist ja alustada otsekohe sobivat ravi, mis võib tähendada ka haiglaravile paigutamist.

Kui suu-, neelu- ja söögitorulihased on kaasatud, võib järgneda aspiratsioon, mis omakorda võib viia
aspiratsioonipneumoonia tekkeni. Kui hingamisteede lihased on halvatud või piisavalt lõtvunud, on
vaja kasutada intubatsiooni ning kunstlikku hingamist kuni ilmneb paranemine ja lisaks teistele
üldistele toetavatele meetmetele võib vajalik olla trahheostoomia ja prolongeeritud mehhaaniline
ventilatsioon.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised perifeerse toimega müorelaksandid; ATC-kood: M03AX01
Teised dermatoloogilised preparaadid; ATC-kood: D11AX80

Toimemehhanism
A-tüübi Clostridium botulinum neurotoksiini kompleks blokeerib perifeerset atsetüülkoliini
vabanemist presünaptilistes koliinergilistes närvilõpmetes, sidudes SNAP-25 - valku, mis on
närvilõpmetel paiknevatest põisikutest atsetüülkoliini vähendamise ja vabanemise eduka protsessi
oluline osa.

Farmakodünaamilised toimed
Pärast süstimist toimub esialgne kiire tugeva külgetõmbega toksiini sidumine teatud rakupinna
retseptoritega. Sellele järgneb toksiini kandmine üle plasmamembraani retseptori vahendatud
endotsütoosi poolt. Lõpuks vabaneb toksiin tsütosooli. Selle viimase protsessiga kaasneb progressiivne
atsetüülkoliini vabanemise inhibitsioon, kliinilised tunnused ilmnevad 1...3 päeva jooksul,
maksimaalne toime ilmneb 5...6 päeva jooksul pärast süstimist.

Pärast lihasesisest süstimist toimub taastumine tavaliselt 12 nädala jooksul pärast süstimist kui
närvilõpmed tärkavad ning taasühinevad lihaskiudude otstega. Pärast nahasisest süstimist, mille
sihtmärgiks olid ekriinsed higinäärmed, kestis toime keskmiselt 7,5 kuud pärast esimest süsti. Seda
patsientide puhul, kellele manustati 50 ühikut aksillaarse piirkonna kohta. Kuid 27,5%-l patsientidest
oli toime kestus 1 aasta või rohkem. Higinäärmeid innerveerivate sümpaatiliste närvilõpmete
taastumist pärast BOTOX’i nahaalust süstimist ei ole uuritud.

Pärast detruusorisisest süsti mõjutab BOTOX eferentsete närviteede kaudu detruusori tegevust
atsetüülkoliini vabanemise pärssimise kaudu. Lisaks pärsib BOTOX aferentseid neurotransmittereid ja
sensoorseid närviteid.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

NÄRVISÜSTEEMI HÄIRED

Krooniline migreen
BOTOX blokeerib neurotransmitterite vabanemise, mis on seotud valu geneesiga. BOTOX’i
kroonilise migreeni sümptomite leevendamise toimemehhanism ei ole täielikult selge. Prekliiniliste ja
kliiniliste uuringutega on tõestatud, et arvatav peavalu profülaktika mehhanism on perifeersete
signaalide blokeerimine tsentraalses närvisüsteemis, mis inhibeerib tsentraalse sensibilisatsiooni.

Peamised tulemused saadi efektiivsusanalüüsidest pärast kahte BOTOX’i ravi manustatuna 12-
nädalase intervallina kroonilise migreeniga patsientide kahes 3 faasilises kliinilises uuringus, kellel 28
päeva jooksul oli vähemalt 4 peavalu episoodi ja ≥ 15 päeval peavalu (vähemalt 4 tunnise kestusega
peavalu), millest vähemalt 50% peavaluga päevadest oli migreen/arvatav migreen. Uuringu tulemused
on toodud järgnevas tabelis:

Keskmine muutus algväärtusest 24. nädalal
BOTOX
Platseebo
p-
N=688
N=696
väärtus
Peavaluga päevade esinemissagedus
-8.4
-6.6
p<0.001
Mõõduka/tugeva peavaluga päevade esinemissagedus
-7.7
-5.8
p<0.001
Migreeniga/võimaliku migreeniga päevade
-8.2
-6.2
p<0.001
esinemissagedus
% patsientidest, kellel esines 50% vähem peavaluga päevi
47%
35%
p<0.001
Peavalu kestus tundides peavaluga päevadel
-120
-80
p<0.001
Peavalu episoodide esinemisesagedus
-5.2
-4.9
p=0.009
Peavalu testi (Headache Impact Test - HIT-6) punktid
-4.8
-2.4
p<0.001

Kuigi uuringute eesmärgiks ei olnud kindlaks teha alarühmade erinevusi, ilmnes, et ravitoime oli
väiksem meespatsientide (N=188) ja mittekaukaaslaste (N=137) alarühmas võrreldes kogu uuringu
populatsiooniga.

NEERUDE JA KUSETEEDE HÄIRED

Üliaktiivne põis
Kaks topeltpimedat, platseebo-kontrollitud, randomiseeritud, mitmekeskuselist, 24-nädalase kestusega
3. faasi kliinilist uuringut viidi läbi üliaktiivse põiega patsientidel, kellel oli uriinipidamatus, tungiv
vajadus põit tühjendada ja suurenenud urineerimise sagedus. Kokku kaasati 1105 patsienti, kellele
vähemalt antikolinergiline ravi ei avaldanud piisavat toimet (ebapiisav ravivastus või kõrvaltoimete
talumatus). Need patsiendid randomiseeriti rühmadesse, kus neile manustati 100 ühikut BOTOX'it (n
= 557) või platseebot (n = 548).

Mõlemas uuringus täheldati võrreldes platseeboga olulist paranemist algväärtusest ööpäevases
uriinipidamatuse episoodide sageduses BOTOXi (100 ühikut) kasuks esmase efektiivsuse 12 nädalal
(BOTOX’i ja platseebo algväärtus vastavalt 5,49 ja 5,39), sealhulgas ilma uriinipidamatuseta
patsiendid. Kasutades Ravi Efekti Skaalat (Treatment Benefit Scale), oli mõlemas uuringus positiivse
ravivastusega patsientide osakaal (nende seisund oli "oluliselt paranenud" või "parem") oluliselt
suurem BOTOX’i rühmas võrreldes platseeborühmaga. Olulist paranemist võrreldes platseeboga
täheldati ka urineerimise igapäevases sageduses, kiireloomulises vajaduses ja öistes episoodides. Põie
tühjendamise maht ühel urineerimiskorral oli samuti oluliselt suurem. Alates 2. nädalast täheldati
üliaktiivse põie kõikide sümptomite olulist paranemist.

BOTOX-ravi seostati olulise paranemisega platseeboga võrreldes, mida mõõdeti tervisega seotud
elukvaliteedi küsimustikega Uriinipidamatuse Elukvaliteedi Küsimustik (I-QOL) (sealhulgas piiratud
käitumise vältimine, psühhosotsiaalne mõju ja sotsiaalne häbi) ja Kuninga Tervise Küsimustik (KHQ)
(sealhulgas uriinipidamatuse mõju, tegevuse piiratus, sotsiaalsed piirangud, füüsilised piirangud,
isiklikud suhted, emotsioonid, uni/energia ja tõsidus/toimetuleku meetmed).
Üldist toime erinevust pärast BOTOX-ravi ei täheldatud patsientidel vanuses ≥ 65 aastat võrreldes
< 65 aastastega.

Kesksete uuringute tulemused on esitatud allpool:

Ühendatud kesksete uuringute esmased ja teisesed tulemusnäitajad alguses ja muutused
algväärtusest:
BOTOX
Platseebo
p-väärtused

100 ühikut
(N=548)


(N=557)
Uriinipidamatuse episoodideööpäevane sagedus*
Keskmine algväärtus
5.49
5.39

Keskmine muutus 2. nädalal
-2.85
-1.21
< 0.001
Keskmine muutus 6. nädalal
-3.11
-1.22
< 0.001
Keskmine muutus 12a nädalal
-2.80
-0.95
< 0.001
Positiivse ravivastuse osakaalkasutades raviefekti skaalat (%)
2. nädal
64.4
34.7
< 0.001
6. nädal
68.1
32.8
< 0.001
12a. nädal
61.8
28.0
< 0.001
Urineerimise episoodide ööpäevanesagedus
Keskmine algväärtus
11.99
11.48

Keskmine muutus 2. nädalal
-1.53
-0.78
< 0.001
Keskmine muutus 6. nädalal
-2.18
-0.97
< 0.001
Keskmine muutus 12b nädalal
-2.35
-0.87
< 0.001
Kiireloomulise urineerimisvajaduseepisoodide ööpäevane sagedus*
Keskmine algväärtus
8.82
8.31

Keskmine muutus 2. nädalal
-2.89
-1.35
< 0.001
Keskmine muutus 6. nädalal
-3.56
-1.40
< 0.001
Keskmine muutus 12b nädalal
-3.30
-1.23
< 0.001
Uriinipidamatuse korral elukvaliteedi


koguväärtus
Keskmine algväärtus
34.1
34.7

Keskmine muutus 12bc nädalal
+22.5
+6.6
< 0.001
Kuninglik Tervise Küsimustik:tegevuse piiramine
Keskmine algväärtus
65.4
61.2

Keskmine muutus 12bc nädalal
-25.4
-3.7
< 0.001
Kuninglik Tervise Küsimustik:sotsiaalsed piirangud
Keskmine algväärtus
44.8
42.4

Keskmine muutus 12bc nädalal
-16.8
-2.5
< 0.001
* Ilma uriinipidamatuseta patsientide osakaal 12. nädalal oli 27,1% BOTOX’i rühmas ja 8,4%
platseeborühmas. Uriinipidamatuse episoodide vähenemise korral vähemalt 75% ja 50%
algväärtusest olid saavutatud proportsioonid vastavalt 46% ja 60,5% BOTOX’i rühmas võrreldes
17,7% ja 31% platseeborühmaga.
a Esmased tulemusnäitajad
b Teisesed tulemusnäitajad
c Eelnevalt kindlaksmääratud minimaalselt oluline muutus algväärtusest oli 10 punkti I-QOL ja -5
punkti KHQ.

Keskmine ravivastuse kestus pärast BOTOX-ravi, põhinedes patsiendi korduva ravi nõudel, oli 166
päeva (~24 nädalat).

Kuigi ainult piiratud arv patsiente, vanuses <40 aastat (n=88, 8,0%), mittekaukaaslased (n=101, 9,1%)
ja mehed (n=135, 12,2%), osales kahes 3. faasi uuringus, toetasid selle alarühma tulemused positiivset
ravitoimet. Meestel oli kõrvaltoimete, nagu uriinipeetus, jääkuriini maht ja pollakiuuria,
esinemissagedus suurem võrreldes naistega. Esmased tulemusnäitajad meestel on esitatud allpool:

Ühendatud kesksete uuringute esmased ja teisesed tulemusnäitajad meestel alguses ja muutused
algväärtusest:
BOTOX
Platseebo
p-väärtus

100 ühikut
(N=74)


(N=61)
Uriinipidamatuse episoodideööpäevane sagedus*
Keskmine algväärtus
5.61
4.33

Keskmine muutus 12. nädalal
-1.86
-1.23
0.612
Positiivse ravivastuse osakaalkasutades raviefekti skaalat (%)
12. nädal
40.7
25.4
0.060

Kokku osales pikaajalises avatud jätku-uuringus (n=758 naised, n=81 mehed) 839 patsienti. Korduva
ravi käigus kogesid patsiendid ravivastust kõigis efektiivsuse tulemusnäitajates. 345 patsiendiga
alarühmas (n=316 naised, n=29 meest), kes olid jõudnud 3 ravitsükliga 12. nädalasse, vähenesid 12.
nädalal uriinipidamatuse juhud ööpäevas keskmiselt -3,07, -3,49 ja -3,49 episoodi võrra vastavalt
pärast esimest, teist ja kolmandat BOTOX 100 ühikuga ravikuuri. Ravi Efekti Skaalal (Treatment
Benefit Scale) oli positiivse ravivastusega patsientide osakaal vastavalt 63,6%, 76,9% ja 77,3%.

Keskses uuringus ei arenenud ühelgi 615 patsiendil analüüsitud proovides neutraliseerivad antikehad.

Uriinipidamatus, mis tuleneb detruusori neurogeensest üliaktiivsusest
Kaks topeltpimedat, platseebo-kontrollitud, randomiseeritud, mitmekeskuselist 3. faasi kliinilist
uuringut viidi läbi patsientidel, kellel oli uriinipidamatus, mis tuleneb detruusori neurogeensest
üliaktiivsusest, kes spontaanselt tühjendasid kusepõit või kasutasid kateteriseerimist. Kokku kaasati
691 seljaaju vigastuse või sclerosis multiplex’iga patsienti, kellele vähemalt üks antikoliinergiline aine
ei avaldanud piisavat toimet. Need patsiendid randomiseeriti gruppidesse, kus neile manustati 200
ühikut BOTOX'it (n = 227), 300 ühikut BOTOX'it (n = 223) või platseebot (n = 241).

Mõlemas 3. faasi uuringus täheldati, võrreldes platseeboga, olulist esmase efektiivsuse näitaja
paranemist algväärtusest nädalases uriinipidamatuse episoodide sageduses BOTOXi (200 ühikut ja
300 ühikut) kasuks esmases efektiivsuses 6 nädalal, sealhulgas ilma uriinipidamatuseta patsiendid.
Urodünaamiliste parameetrite olulist paranemist, sealhulgas maksimaalse tsüstomeetrilise mahu
suurenemist ja detruusori maksimaalse rõhu vähenemist täheldati detruusori esimese tahtmatu
kokkutõmbeni. Spetsiifilistes uriinipidamatusega seotud tervise elukvaliteedi väärtustes täheldati
võrreldes platseeboga olulist paranemist, mida mõõdeti patsientide poolt täidetud I- QOL (sealhulgas
piiratud käitumise vältimine, psühhosotsiaalne mõju ja sotsiaalne häbi). BOTOX 300 ühikul ei
tõendatud lisaväärtust BOTOX 200 suhtes ning rohkem soosivat ohutusprofiili täheldati BOTOX 200
ühikuga.

Kesksete uuringute tulemused on esitatud allpool:

Ühendatud kesksete uuringute esmased ja teisesed tulemusnäitajad alguses ja muutused
algväärtusest:

BOTOX Platseebo
p-

200 ühikut
(N=241)
väärtused
(N=227)
Uriinipidamatuse* sagedus nädalasKeskmine algväärtus
32.4
31.5

Keskmine muutus 2 nädalal
-17.7
-9.0
p<0.001
Keskmine muutus 6a nädalal
-21.3
-10.5
p<0.001
Keskmine muutus 12 nädalal
-20.6
-9.9
p<0.001
Maksimaalne tsüstomeetriline maht (ml)Keskmine algväärtus
250.2
253.5

Keskmine muutus 6b nädalal
+153.6
+11.9
p<0.001
Maksimaalne detruusori rõhk esimesetahtmatu detruusori kontraktsiooni ajal(cmH 0)
51.5
47.3

2
Keskmine algväärtus
-32.4
+1.1
p<0.001
Keskmine muutus 6b nädalal
Uriinipidamatuse korral elukvaliteedi koguväärtusc,d
35.37
35.32

Keskmine algväärtus
+25.89
+11. 15
p<0.001
Keskmine muutus 6b nädalal
+28.89
+8.86
p<0.001
Keskmine muutus 12 nädalal
* Ilma uriinipidamatuseta patsientide osakaal 6. nädalal oli 37% BOTOX 200 ühikut rühmas ja 9%
platseeborühmas. Uriinipidamatuse episoodide vähenemise korral vähemalt 75% algväärtusest olid
saavutatud proportsioonid vastavalt 63% ja 24%. Vähemalt 50% vähenemise korral algväärtusest olid
saavutatud proportsioonid vastavalt 76% ja 39%.
a Esmane tulemusnäitaja
b Teisene tulemusnäitaja
c I-QOL üldskoori skaala ulatus 0 (maksimaalne probleem) kuni 100 (probleemi ei ole üldse).
d Keskses uuringus eelnevalt kindlaksmääratud minimaalselt oluline erinevus (MID) I-QOL üldskoor
oli 8 punkti, mis põhines hinnangul MID 4-11 punkti, mida kirjeldati neurogeense detruusori
üliaktiivsusega patsientidel.

Keskmine ravivastuse kestus kahes keskses uuringus oli 256-295 päeva (36-42 nädalat) grupis
annusega 200 ühikut võrreldes 92 päevaga (13 nädalat) platseeborühmas, põhinedes patsiendi korduva
ravi nõudel.

Korduva ravi käigus kogesid patsiendid ravivastust kõigis efektiivsuse tulemusnäitajates.

Keskses uuringus ei arenenud ühelgi 475 neurogeense detruusori üliaktiivsusega patsiendil analüüsitud
proovides neutraliseerivad antikehad.

NAHA JA NAHAALUSKOE KAHJUSTUSED

Primaarne aksillaarne hüperhidroos
Patsientidega, kellel esines püsiv bilateraalne primaarne aksillaarne hüperhidroos - määratletud baas-
gravimeetrilise mõõduga vähemalt 50 mg spontaanset higieritust mõlemast kaenlaaugust 5 minuti
jooksul toatemperatuuril, puhkeolekus - viidi läbi topeltpime, mitmekeskuseline kliiniline uuring. 320-
le juhuslikult valitud patsiendile manustati 50 ühikut BOTOX’it (n=242) või platseebot (n=78). Ravile
reageerinuteks loeti need, kellel vähenes aksillaarne higistamine vähemalt 50% baasjoonest. Esimeses
lõpp-punktis - 4 nädalat pärast süstimist - oli reaktsiooni määr 93,8% BOTOX’it saanute rühmas ning
35,9% platseebot saanute rühmas (p<0,001). Kõigil ravijärgsetel ajahetkedel kuni 16 nädala jooksul
oli BOTOX’iga ravitud patsientide hulgas reaktsiooni määr jätkuvalt kõrgem (p<0,001) kui platseebot
saanud patsientide hulgas.

Viidi läbi ka avatud jätkuuuring, milles osales 207 patsienti, kes said kuni 3 BOTOX’i raviseeriat.
Kokku läbisid kogu 16-kuulise kahest mainitud uuringust koosneva ravi (4-kuuline topeltpime ja 12-
kuuline avatud uuring) 174 patsienti. Kliinilise reaktsiooni ilmnemine 16. nädalal pärast esimest
(n=287), teist (n=123) ja kolmandat (n=30) oli vastavalt 85,0%, 86,2% ja 80%. Toime keskmine
kestus vastavalt ühe annusega ja avatud jätkuuuringus oli 7,5 kuud pärast esimest ravi, kuid 27,5%
patsientidest oli toime kestus 1 aasta või enam.

BOTOX’i kasutamise kohta 12- kuni 18-aastastel lastel primaarse aksillaarse hüperhidroosi korral on
kliiniliste uuringute kogemused piiratud. Ameerika Ühendriikides, lastel vanuses 12 kuni 17 aastat
(n=144), kellel oli raske primaarne aksillaarne hüperhidroos, viidi läbi üks aastapikkune kontrollimata
korduvannuse ohutusuuring. Osalejad olid peamiselt naissoost (86,1%) ja kaukaaslased (82,6%).
Osalejatele manustati 50 ühikut aksillaari kohta, kokku 100 ühikut patsiendi kohta kogu uuringu
jooksul. Siiski pole noorukitel läbi viidud annuse määramise uuringuid, mistõttu ei saa annustamise
soovitusi anda. BOTOX’i efektiivsust ja ohutust selles vanuserühmas ei ole lõplikult tõestatud.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Toimeaine üldised Ravimi jaotumise uuringud rottide puhul näitavad 125I-botulinum neurotoksiini A kompleksi aeglast
muskulaarset difusiooni sääremarjalihases pärast süsti. Sellele järgnes kiire süsteemne metabolism
ning eritumine uriiniga. Radiomärgistatud aine kogus lihases langes ligikaudu 10-tunnise poolestusaja
jooksul. Süstekohas oli radioaktiivsus tingitud suurtest valgumolekulidest, plasmas aga väikestest
molekulidest, viidates substraadi kiirele süsteemsele metabolismile. 24 tunni jooksul pärast
annustamist eritus uriiniga 60% radioaktiivsusest. Tõenäoliselt metaboliseeritakse toksiin tavaliste
metaboolsete teede kaudu proteaasi ning molekulaarsete komponentide poolt.

Klassikalisi toimeaine imendumise, jaotumise, biotransformatsiooni ning eritumise uuringuid pole
teostatud selle preparaadi omaduste tõttu.

Omadused patsientide puhul
Arvatakse, et BOTOX’i annustes esineb vähesel määral süsteemset jaotumist. Kliinilised uuringud,
mille käigus kasutati ühe lihaskiu müograafilisi tehnikaid, on näidanud suurenenud
elektrofüsioloogilist neuromuskulaarset aktiivsust süstekohast kaugel asuvates lihastes. Sellega ei
kaasnenud kliinilisi tunnuseid või sümptomeid.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Reproduktsiooniuuringud
Kui tiinetele hiirtele, rottidele ning küülikutele süstiti organogeneesi perioodi ajal lihasesse BOTOX’it
oli kõrvaltoimete tase (the developmental NO Observed Adverse Effect Level (NOAEL)) vastavalt 4,1
ja 0,125 ühikut/kg. Suuremaid annuseid seostati loote kehakaalu vähenemisega ja/või aeglustunud
luustumisega ning küülikute puhul esines aborte.

Viljakus ja reproduktsioon
Reproduktiivne NOEL pärast BOTOX’i lihasesisest süstet oli 4 ühikut/kg isasrottidel ja 8 ühikut/kg
emasrottidel. Kõrgemad annused seostati annusest sõltuva viljakuse vähenemisega. Viljastumisel ei
esinenud embrüode elujõulisuse ega arvu muutusi, mis eostati ravi saavate isas- või emasrottide poolt.

Teised uuringud
Lisaks reproduktiivtoksilisusele on BOTOX’iga teostatud järgnevad prekliinilised ohutusuuringud:
akuutne toksilisus, korduv toksilisus, lokaalne taluvus, mutageensus, antigeensus, sobivus inimese
verega. Nendest uuringutest ei ole ilmnenud kliiniliselt relevantsete annuste juures konkreetset ohtu
inimestele. Inimeste puhul on ühe ravisessiooni ajal maksimaalne soovitatud annus 300 ühikut (vastab
6 ühikule/kg 50 kg kaaluva inimese puhul). Avaldatud lihasesisene DL noortel ahvidel on 39
50
ühikut/kg.

Pärast ühekordset detruusorisisest süsti <50 BOTOX ühikut/kg ei täheldatud rottidel süsteemset
toksilisust. Et simuleerida ettekavatsemata süstet, manustati ühekordne BOTOXi (~ 7 ühikut/kg)
annus prostaatilisse ureetrasse ja pärasoole proksimaalsesse ossa, seemnepõiekesse ja kusepõieseina
või emakasse ahvidel (~ 3 ühikut/kg), ilma kliinilise kõrvalmõjuta. 9 kuulises korduva annusega
detruusorisiseses uuringus (4 süsti), täheldati ptoosi annuses 24 ühikut/kg ja annuses ≥ 24 ühikut/kg
täheldati suremust. Kõrvaltoimeid ei täheldatud ahvidel 12 ühikut/kg, mis vastab 3 korda suuremale
BOTOXi annusele kui soovitatav kliiniline annus 200 ühikut uriinipidamatuse korral, mis tuleneb
detruusori neurogeensest üliaktiivsusest (50 kg inimese kohta).

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Humaanalbumiin
Naatriumkloriid

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

50, 100, 200 ühikuga viaal: 3 aastat.
Mikrobioloogilised ja tõhususuuringud on näidanud, et ravimit võib pärast pulbri lahustamist säilitada
kuni 5 päeva temperatuuril 2ºC...8ºC.
Kasutamisaegse säilitusaja ja säilitamistingimuste eest vastutab kasutaja ning see ei tohi ületada 24
tundi säilitamisel temperatuuril 2ºC...8ºC.
Kasutamisaegne lahuse füüsikaline ja keemiline stabiilsus pärast lahustamist on tõestatud 24 tunni
vältel säilitamisel temperatuuril 2°C...8°C.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida külmkapis (2 ºC…8 °C), või hoida sügavkülmas (< -5 °C).

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Värvitu I-tüübi klaasviaal; nominaalne mahutavus 10 ml; varustatud kummikorgiga ning kaitstud
alumiiniumist ümbrisega.

Pakend sisaldab kas 1, 2, 3 või 6 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Soovitatav on valmistada süstelahus ning valmistada ette nõel kilepõhjaga paberrätikul, et vältida
mahaloksunud lahuse laialivalgumist. BOTOX lahustatakse steriilse 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi
süstelahusega.
Süstlasse tõmmatakse sobiv kogus lahustit. Lahustamise juhised vt lõik 4.2.

BOTOX’i erineva suurusega viaalide kasutamisel ühel süstimiskorral tuleb hoolikalt jälgida, et
kasutatakse õiget lahusti kogust 0,1 ml kohta kindla arvu ühikute lahjendamisel. Lahusti kogus erineb
BOTOX 50 Allergan ühikute, BOTOX 100 Allergan ühikute ja BOTOX 200 Allergan ühikute vahel.
Iga süstal tuleb vastavalt märgistada.

Kuna BOTOX denatureerub kihisemise või sarnase tugeva loksutamise tõttu, tuleb lahustit viaali viia
ettevaatlikult süstlaga. Visake viaal ära, kui vaakum ei tõmba lahustit viaali. Lahustatud BOTOX on
selge värvitu kuni kergelt kollane lahus, milles ei ole tahkeid osakesi. Enne kasutamist tuleb
valmislahust hinnata visuaalselt selguse ning osakeste puudumise osas. Valmistatud BOTOX’i lahust
viaalis võib enne kasutamist säilitada külmikus (2°C...8°C) kuni 24 tundi. Sildile peab kirja panema
kuupäeva ja kellaaja, kunas lahustamine toimus. Kui BOTOX’it lahjendatakse edasi süstlas,
dertruusorisiseseks süsteks, tuleb see ära kasutada otsekohe. See prepararaat on ainult ühekordseks
kasutamiseks ning kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

Ohutuks hävitamiseks tuleb kasutamata jäänud viaalid vähese veega lahustada ning autoklaavida.
Kasutatud viaalid, süstlad, lekked jne tuleb autoklaavida või siis BOTOX’i ülejäägid inaktiveerida
kasutades lahjendatud hüpokloritilahust (0,5%) 5 minuti jooksul.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
County Mayo
Iirimaa

8. Müügiloa number

50 ühikuga viaal: 644409
100 ühikuga viaal: 096295
200 ühikuga viaal: 743911

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

50 ühikuga viaal: 29.09.2009/21.04.2010
100 ühikuga viaal: 7.03.1995/21.04.2010
200 ühikuga viaal: 3.05.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2014