BOOSTRIX

Toimeained: difteeria-teetanus-läkaköha

Ravimi vorm: süstesuspensioon süstlis

Ravimi tugevus: 0.5ml 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BOOSTRIX ja milleks seda kasutatakse

Boostrix on vaktsiin, mida kasutatakse alates 4-aastaste laste, noorukite ja täiskasvanute
revaktsineerimiseks difteeria, teetanuse (kangestuskramptõbi) ja läkaköha (paukuv köha) vastu.
Vaktsiini toimel toodab organism antikehi (kaitsekehi) nende haiguste vastu.

- Difteeria: Difteeria kahjustab peamiselt hingamisteid ja mõnikord nahka. Üldjuhul tekib
hingamisteedes põletik (turse), mis põhjustab hingamisraskust ning harvadel juhtudel ka
lämbumist. Bakterid toodavad ka toksiini (mürki), mis võib põhjustada närvikahjustust,
südameprobleeme ja isegi surma.

- Teetanus (kangestuskramptõbi): Teetanusebakterid satuvad organismi sisselõigete, kriimustuste
või haavade kaudu nahas. Sagedamini infitseeruvad põletushaavad, lahtised luumurrud, sügavad
haavad või mulla, tolmu, hobusesõnniku või puukildudega saastunud haavad. Bakterid toodavad
toksiini (mürki), mis võib põhjustada lihasjäikust, valulikke lihaskrampe, tõmblusi ja isegi surma.
Lihaskrambid võivad olla piisavalt tugevad selleks, et põhjustada lülisambamurde.

- Läkaköha (paukuv köha): Läkaköha on väga nakkav haigus. Haigus haarab hingamisteid,
põhjustades tugevaid köhahoogusid, mis võivad takistada normaalset hingamist. Köhaga kaasneb
sageli "paukuv" heli, mille järgi on haigus saanud ka oma nime "paukuv köha". Köha võib kesta
1...2 kuud või kauem. Läkaköha võib põhjustada ka kõrvapõletikke, pikaajalist bronhiiti,
kopsupõletikku, tõmblusi, ajukahjustust ja isegi surma.

Ükski vaktsiini komponent ei põhjusta difteeriat, teetanust või läkaköha.

2. Mida on vaja teada enne BOOSTRIX võtmist

Ärge kasutage Boostrix'i:
- kui teil või teie lapsel on varem esinenud ülitundlikkusreaktsioon Boostrix'i või vaktsiini mis
tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes. Allergilisele reaktsioonile võivad viidata sügelev
nahalööve, hingamisraskused ja näo või keele turse;
- kui teil või teie lapsel on varem tekkinud ülitundlikkusreaktsioon pärast difteeria, teetanuse
või läkaköha vaktsiini manustamist;

- kui teil või teie lapsel tekkisid närvisüsteemi häired (entsefalopaatia) 7 päeva jooksul pärast
eelmist vaktsineerimist läkaköhavaktsiiniga;
- kui teil või teie lapsel on kõrge palavikuga (üle 38°C) raske infektsioon. Kergem infektsioon
ei ole vaktsiini manustamise vastunäidustuseks, kuid kindlasti pidage enne vaktsineerimist
nõu arstiga;
- kui teil või teie lapsel on esinenud pärast eelmist vaktsineerimist difteeria ja/või teetanuse
vaktsiiniga ajutist vereliistakute langust (mis suurendab veritsuste või sinikate tekkimise riski)
või aju või närvide probleeme.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Boostrix'i manustamist teile või teie lapsele pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui pärast eelmist Boostrix'i või mõne teise läkaköha komponenti sisaldava vaktsiini
manustamist esines teil või teie lapsel probleeme, eriti:
-
kõrge palavik (üle 40°C) 48 tunni jooksul pärast vaktsineerimist

-
teadvusekadu või šokilaadne seisund 48 tunni jooksul pärast vaktsineerimist

-
pidev nutt, kestusega üle 3 tunni 48 tunni jooksul pärast vaktsineerimist

-
krambid/krambihood koos või ilma palavikuta 3 päeva jooksul pärast vaktsineerimist;

- kui teie lapsel on diagnoosimata või progresseeruv ajuhaigus või ravile allumatu epilepsia.
Vaktsiini peab manustama peale haiguse kontrolli alla saamist;
- kui teil või teie lapsel on vere hüübimishäired või kui tal tekivad kergesti verevalumid;
- kui teil või teie lapsel on kõrgenenud risk palavikukrampide/krambihoogude tekkeks või kui
seda on esinenud perekonnas;
- kui teil või teie lapsel on immuunsüsteemi puudulikkus (kaasa arvatud HIV-infektsioon). Teile
või teie lapsele võib Boostrix'i manustada, kuid vaktsiinile ei pruugi tekkida piisavat
immuunvastust nagu hea immuunsusega lastel või täiskasvanutel.

Pärast ükskõik millist nõelatorget, või isegi enne seda, võib tekkida minestamine (peamiselt
noorukitel). Rääkige oma arstile või medõele, kui teie olete või teie laps on mõne varasema süsti
korral minestanud.

Nagu kõigi vaktsiinide puhul, ei pruugi Boostrix kaitsta kõiki inimesi, kes on vaktsineeritud.

Muud ravimid ja Boostrix
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid või olete hiljuti saanud mis tahes teist vaktsiini.

Boostrix’i toime ei pruugi olla piisav kui teie või teie laps kasutate ravimeid, mis nõrgestavad
immuunsüsteemi.

Rasedus ja imetamine
Prospektiivsetest kliinilistest uuringutest pärit andmed inimeste kohta Boostrix'i kasutamisest raseduse
ajal puuduvad. Teie arst arutab teiega Boostrix'i rasedusaegse kasutamise kasu ja võimalikke ohte.

Ei ole teada, kas Boostrix eritub rinnapiima. Teie arst arutab teiega Boostrix'i imetamisaegse
kasutamise kasu ja võimalikke ohte.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle vaktsiini
manustamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Boostrix ei oma tõenäoliselt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas BOOSTRIX võtta

Kuidas Boostrix'i manustatakse

- Boostrix manustatakse lihasesisese süstena.
- Vaktsiini ei tohi kunagi manustada veresoonde.

- Teile või teie lapsele manustatakse Boostrix'i üks annus.
- Teie arst teeb kindlaks, kas teie või teie laps on eelnevalt läbinud esmase teetanuse vastase
vaktsineerimiskuuri.
- Boostrix'i võib kasutada, kui esineb teetanuse oht, kuid tuleb kasutada ka lisameetmeid, st
haavaside ja/või teetanuse antiseerumi manustamine, et vähendada haiguse ilmnemise riski.
- Teie arst annab teile soovitused, millal oleks vajalik revaktsineerimine.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see vaktsiin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Nagu kõigi süstitavate vaktsiinidega, võivad väga harva tekkida rasked allergilised reaktsioonid
(anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid) (kuni ühel 10 000 vaktsiiniannuse kohta). Nende
tunnusteks võivad olla:
- sügelev või villiline nahalööve
- silmade ja näo turse
- hingamis- või neelamisraskus
- järsk vererõhu langus ja teadvuse kadu.
Need reaktsioonid võivad ilmneda enne arsti juurest lahkumist. Siiski, kui te märkate endal või oma
lapsel mõnda neist reaktsioonidest, kontakteeruge otsekohe arstiga.

Alljärgnevalt loetletud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgmise
klassifikatsiooni järgi:

väga sage (võib esineda rohkem kui ühel korral 10 vaktsiiniannuse kohta)
sage (võib esineda kuni ühel korral 10 vaktsiiniannuse kohta)
aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel korral 100 vaktsiiniannuse kohta)
harv (võib esineda kuni ühel korral 1000 vaktsiiniannuse kohta)
väga harv (võib esineda kuni ühel korral 10 000 vaktsiiniannuse kohta)

Kõrvaltoimed, mis kliiniliste uuringute ajal esinesid 4 kuni 8-aastastel lastel
Väga sage
- süstekoha valu, punetus ja turse
- ärritatavus
- unisus
- väsimus

Sage
- isutus
- peavalu
- palavik 37,5 °C või rohkem (sealhulgas palavik üle 39 °C)
- vaktsineerimiseks kasutatud jäseme ulatuslik turse
- oksendamine ja kõhulahtisus

Aeg-ajalt
- ülemiste hingamisteede infektsioon
- tähelepanuhäired
- eritis silmast koos silmade sügelemise ja laugude koorikutega (konjunktiviit)
- nahalööve
- tihenemine kohas, kuhu süst tehti
- valu

Kõrvaltoimed, mis kliiniliste uuringute ajal esinesid täiskasvanutel, noorukitel ja üle 10-aastastel
lastel
Väga sage
- süstekoha valu, punetus ja turse

- peavalu
- väsimus
- üldine halb enesetunne

Sage
- palavik 37,5 °C või rohkem
- pearinglus
- iiveldus
- tihenemine ja abstsess süstekohal

Aeg-ajalt
- palavik üle 39 °C
- valu
- liigeste ja lihaste jäikus
- oksendamine
- kõhulahtisus
- liigesjäikus, liigesevalu, lihasevalu
- sügelus
- liigne higistamine (hüperhidroos)
- nahalööve
- lümfisõlmede suurenemine kaelal, kaenla all või kubemes (lümfadenopaatia)
- kurguvalu ja neelamisraskus (farüngiit)
- ülemiste hingamisteede infektsioon
- köha
- minestamine (sünkoop)
- gripisarnased sümptomid, näiteks palavik, kurguvalu, nohu, köha ja külmavärinad

Järgmised kõrvaltoimed esinesid Boostrix’i tavapärase kasutamise käigus ega ole spetsiifilised
konkreetse vanuserühma suhtes:
- näo, huulte, suu, keele või kurgu paistetus, mis võib põhjustada raskusi neelamisel või
hingamisel (angioödeem)
- kollaps või teadvusetuse episoodid või teadvusehäire
- krambid või tõmblused (palavikuga või ilma)
- kublad (nõgeslööve)
- ebatavaline nõrkus (asteenia).

Teetanuse vaktsiini manustamise järgselt on väga harva (kuni ühel vaktsineeritul 10 000
vaktsiiniannuse kohta) teatatud mööduvast närvipõletikust, mis põhjustab jäsemete valu, nõrkust ja
halvatust ning mis sageli haarab rindkere ja nägu (Guillain-Barré sündroom).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil või teie lapsel tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas BOOSTRIX säilitada

Hoidke seda vaktsiini laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda vaktsiini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja süstli sildil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C).
Mitte lasta külmuda. Külmumine hävitab vaktsiini.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.


Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Boostrix sisaldab
Toimeained on:
- Difteeria toksoid1
mitte vähem kui 2 rahvusvahelist ühikut (RÜ) (2,5 Lf)
Teetanuse toksoid1
mitte vähem kui 20 rahvusvahelist ühikut (RÜ) (5 Lf)
Bordetella pertussis'e antigeenid:
Läkaköha toksoidi1
8 mikrogrammi
Filamentoosne hemaglutiniin1
8 mikrogrammi
Pertaktiin1
2,5 mikrogrammi

1adsorbeeritud alumiiniumhüdroksiidile, hüdreeritud (Al(OH) )
0,3 milligrammi Al3+
3
ja alumiiniumfosfaadile (AIPO )
0,2 milligrammi Al3+
4

Alumiiniumhüdroksiid ja alumiiniumfosfaat on selle vaktsiini koostises adjuvantidena.
Adjuvandid on ained, mis on teatud vaktsiinide koostises, et kiirendada, parandada ja/või
pikendada vaktsiini kaitsvat efekti.

-
Abiained on: naatriumkloriid ja süstevesi.


Kuidas Boostrix välja näeb ja pakendi sisu
Süstesuspensioon klaasist viaalis või süstlis.

Boostrix on valge, kergelt piimjas vedelik:
viaalis 0,5 ml, pakendis 1, 10, 20, 25 või 50 annust.
süstlis 0,5 ml, pakendis 1, 10, 20, 25 või 50 annust koos või ilma nõelteta.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
GlaxoSmithKline Eesti OÜ,
Lõõtsa 8a,
11415 Tallinn,
Eesti

Tootja
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.,
Rue de l' Institut 89,
B-1330 Rixensart,
Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
GlaxoSmithKline Eesti OÜ,
Lõõtsa 8a,
11415 Tallinn,
Eesti
Tel. 6676 900

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2014


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajale:

Enne kasutamist peab vaktsiin olema toatemperatuuril, ja tuleb hoolikat loksutada homogeense hägusa
valkja suspensiooni kujunemiseni. Enne manustamist peab vaktsiini visuaalselt kontrollima
võõrosakeste esinemise ja/või füüsikaliste omaduste muutumise suhtes. Nende esinemisel tuleb
vaktsiin ära visata.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Boostrix, süstesuspensioon
Boostrix, süstesuspensioon süstlis
Difteeria, teetanuse ja läkaköha (atsellulaarne komponent) vaktsiin (adsorbeeritud, vähendatud
antigeeni(de) sisaldus)

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks annus (0,5 ml) vaktsiini sisaldab:

Difteeria toksoid1
mitte vähem kui 2 rahvusvahelist ühikut (RÜ) (2,5 Lf)
Teetanuse toksoid1
mitte vähem kui 20 rahvusvahelist ühikut (RÜ) (5 Lf)
Bordetella pertussis'e antigeenid:

Läkaköha toksoid1
8 mikrogrammi

Filamentoosne hemaglutiniin1
8 mikrogrammi

Pertaktiin1
2,5 mikrogrammi

1adsorbeeritud alumiiniumhüdroksiidile, hüdreeritud (Al(OH) )
0,3 milligrammi Al3+
3
ja alumiiniumfosfaadile (AIPO )
0,2 milligrammi Al3+
4

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Süstesuspensioon.
Süstesuspensioon süstlis.
Hägune valge suspensioon.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Difteeria, teetanuse ja läkaköha vastane revaktsineerimine alates neljandast eluaastast (vt lõik 4.2).

Boostrix ei ole näidustatud esmaseks immunisatsiooniks.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Soovitatav on manustada vaktsiini ühekordne annus 0,5 ml.

Boostrix on näidustatud manustamiseks alates neljandast eluaastast.

Boostrix'i peab manustama vastavalt riiklikule vaktsinatsioonikavale kooskõlas ametlike soovituste
ja/või praktilise kogemusega difteeria, teetanuse ja läkaköha madala (täiskasvanute) annusega
vaktsiinidega.

Isikutel vanuses ≥40 eluaastat, kes ei ole saanud difteeriat või teetanust sisaldavat vaktsiini viimase 20
aasta jooksul, suurendab üks Boostrix’i annus läkaköha antikehade vastust ja kaitseb suuremal osal
juhtudest teetanuse ja difteeria eest. Difteeriat ja teetanust sisaldava vaktsiini kaks lisaannust
maksimeerivad vaktsiini kaitsetoime difteeria ja teetanuse vastu, kui need on manustatud üks ja kuus
kuud peale esimest annust (vt lõik 5.1)

Boostrix'i saab manustada trauma järgselt isikutele, kes on eelnevalt läbinud esialgse
vaktsineerimiskuuri teetanuse toksoidi sisaldava vaktsiiniga ning kellel on näidustatud difteeria läkaköha vastane revaktsineerimine. Teetanuse immunoglobuliini peab manustama vastavalt
kohalikult kehtivatele soovitustele.

Difteeria, teetanuse ja läkaköha vastast vaktsineerimist tuleb korrata kooskõlas kohalike juhistega
(tavaliselt 10 aasta tagant).

Lapsed
Boostrix’i ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla 4 eluaasta ei ole tõestatud.

Boostrix manustatakse sügava lihasesisese süstena, eelistatavalt deltalihase piirkonda (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud, mis tahes abiainete suhtes.

Ülitundlikkus peale eelmist difteeria, teetanuse või läkaköha vaktsiini manustamist.

Boostrix on vastunäidustatud juhul, kui isikul on tekkinud 7 päeva jooksul pärast eelmist läkaköha
komponenti sisaldava vaktsiini manustamist ebaselge etioloogiaga entsefalopaatia.
Sellistel juhtudel tuleb läkaköhavastane vaktsineerimine katkestada ja vaktsineerimist jätkata difteeria
ja teetanuse vaktsiinidega.

Boostrix'i ei tohi manustada isikutele, kellel on esinenud mööduv trombotsütopeenia või
neuroloogilised häired (krambid või hüpotoonilis-hüporesponsiivsed episoodid, vt lõik 4.4) pärast
difteeria ja/või teetanuse vaktsiini varasemat manustamist.

Nagu teistegi vaktsiinide puhul, peab Boostrix'i manustamise edasi lükkama patsientidel, kes põevad
ägedat palavikuga kulgevat haigust. Kerge infektsioon ei ole vaktsineerimisele vastunäidustuseks.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne vaktsineerimist tuleb alati võtta anamnees (eriti eelnevate vaktsineerimiste ja kõrvaltoimete
tekkimise suhtes).

Kui mõni järgnevatest nähtudest on ilmnenud ajalises seoses läkaköha komponenti sisaldava vaktsiini
manustamisega, tuleb tõsiselt kaaluda järgmise annuse manustamist:
- kehatemperatuur >40oC 48 tunni jooksul pärast vaktsineerimist muu teadaoleva põhjuseta;
- kollaps või Å¡okitaoline seisund (hüpotoonilis-hüporesponsiivne episood) 48 tunni jooksul
pärast vaktsineerimist;
- püsiv lohutamatu nutt kestusega üle 3 tunni 48 tunni jooksul pärast vaktsineerimist;
- krambid koos või ilma palavikuta 3 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.
Teatud tingimustel, näiteks kui läkaköhasse haigestumise risk on väga kõrge, võib vaktsineerimisest
saadav kasu ületada võimalikud ohud.

Nagu kõigi vaktsineerimiste puhul, tuleb hoolikalt kaaluda riski-kasu suhet enne Boostrix'i
manustamist või manustamise edasi lükkamist, kui laps kannatab tõsise neuroloogilise haiguse uue
alguse või progressiooni all.

Nagu kõikide süstitavate vaktsiinide puhul, peab vaktsineerimisel käepärast hoidma vajalikud
esmaabivahendid, kui vaktsineerimisega seoses peaks tekkima harvaesinev anafülaktiline reaktsioon.

Boostrix'i tuleb ettevaatusega manustada trombotsütopeenia (vt lõik 4.3) või hüübimishäirega
patsientidele, kuna lihasesisese süstega võib kaasneda verejooks. Pärast vaktsiini manustamist peab
vähemalt kahe minuti jooksul avaldama mõõdukat survet süstekohale (mitte hõõruda!).

Boostrix'i ei tohi mingil tingimusel manustada veresoonde.

Krambid või kõrvaltoimed pärast DTP vaktsiini manustamist perekonnaanamneesis ei ole
vaktsineerimise vastunäidustuseks.

Inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) infektsiooni ei peeta vastunäidustuseks.
Immuunpuudulikkusega patsientidel ei pruugi vaktsineerimisele järgneda adekvaatset immuunvastust.

Pärast, või isegi enne, ükskõik missugust vaktsineerimist võib tekkida psühhogeense reaktsioonina
nõelatorkele sünkoop (minestamine), eriti noorukitel. Sellega võivad kaasneda mitmed neuroloogilised
nähud, näiteks mööduvad nägemishäired, paresteesia ja toonilis-kloonilised jäsemeliigutused
taastumise ajal. Et vältida minestamisest tingitud vigastusi, on oluline protseduur läbi viia vastavas
kohas.

Nagu kõikide vaktsiinidega, ei pruugi kaitsev toime tekkida kõigil vaktsineeritutel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kasutamine koos teiste vaktsiinide või immunoglobuliinidega
Boostrix'i võib manustada koos inimese papilloomiviiruse vastase vaktsiiniga, ilma et kummagi
vaktsiini komponentide vastane antikehaline vastus oleks kliinilises mõttes häiritud.
Boostrix'i manustamist koos teiste vaktsiinide või immunoglobuliinidega ei ole uuritud.
On vähetõenäoline, et koosmanustamine mõjutab immuunvastust.

Vastavalt üldiselt heakskiidetud vaktsiinide kasutamise praktikale ja soovitustele, kui Boostrix'i
samaaegset manustamist koos teiste vaktsiinide või immunoglobuliinidega peetakse vajalikuks, tuleb
manustamiseks kasutatada erinevaid süstekohti.

Kasutamine koos immunosupressiivse raviga
Nagu teistegi vaktsiinide puhul, ei pruugi immunosupressiivset ravi saavatel patsientidel tekkida
adekvaatset immuunvastust.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus
Prospektiivsetest kliinilistest uuringutest pärit andmed inimeste kohta puuduvad. Loomkatsed ei näita
otsest või kaudset kahjulikku toimet emasloomade fertiilsusele (vt lõik 5.3).

Rasedus
Loomkatsetes ei ole ilmnenud otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule,
sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3).

Sarnaselt teiste inaktiveeritud vaktsiinidega ei ole alust eeldada, et vaktsineerimine Boostrix’iga
kahjustaks loodet.

Siiski, prospektiivsetest kliinilistest uuringutest pärit andmed inimeste kohta Boostrix'i kasutamisest
raseduse ajal puuduvad. Seega tuleb vaktsiini kasutada raseduse ajal vaid siis, kui vaktsineerimine on
hädavajalik ning oodatav kasu ületab võimalikud ohud lootele.

Imetamine
Boostrix'i manustamise tagajärgi imetamise ajal ei ole hinnatud. Olenemata sellest, et Boostrix
sisaldab toksoide või inaktiveeritud antigeene, ei tohiks olla ohtu rinnapiimatoidul imikule. Boostrix'i
manustamisel rinnaga toitvale emale peab tervishoiutöötaja hoolikalt hindama kasu/riski suhet.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Vaktsiin ei oma tõenäoliselt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Ohutusalane kokkuvõte

Alltoodud ohutusprofiil põhineb andmetel, mis on saadud kliinilistest uuringutest, milles Boostrix'i
manustati 839 lapsele (vanuses 4 kuni 8 eluaastat) ja 1931 täiskasvanule, noorukile ja lapsele (vanuses
10 kuni 76 eluaastat).

Kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks pärast Boostrix'i manustamist olid mõlemas rühmas paiksed
süstekoha reaktsioonid (valu, punetus ja turse), millest teatas 23,7…80,6% igas uuringus osalenud
isikust. Paiksed kõrvaltoimed tekkisid tavaliselt 48 tunni jooksul pärast vaktsineerimist. Kõrvaltoimed
lahenesid tüsistusteta.

Kõrvaltoimete loetelu

Teatatud kõrvaltoimed on esitatud järgmiste esinemissageduste alusel:
Väga sage:
(≥1/10)
Sage:
(≥1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt:
(≥1/1000 kuni <1/100)
Harv:
(≥1/10 000 kuni <1/1000)
Väga harv:
(<1/10 000)

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

• Kliinilised uuringud

Uuritavad vanuses 4…8 eluaastat (N=839)

Infektsioonid ja infestatsioonid
Aeg-ajalt: ülemiste hingamisteede infektsioonid

Ainevahetus- ja toitumishäired
Sage: anoreksia

Psühhiaatrilised häired
Väga sage: ärritatavus

Närvisüsteemi häired
Väga sage: unisus
Sage: peavalu
Aeg-ajalt: tähelepanuhäired

Silma kahjustused
Aeg-ajalt: konjunktiviit

Seedetrakti häired
Sage: kõhulahtisus, oksendamine, mao-sooletrakti häired

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: lööve

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Väga sage: süstekoha reaktsioonid (nt punetus ja/või turse), süstekoha valu, väsimus
Sage: püreksia (palavik > 37,5 °C, sealhulgas palavik > 39,0 °C), vaktsineerimiseks kasutatud jäseme
(mõnikord ka külgneva liigese) ulatuslik turse
Aeg-ajalt: teised süstekoha reaktsioonid (nt induratsioon), valu.

Uuritavad vanuses 10…76 eluaastat (N=1931)

Infektsioonid ja infestatsioonid
Aeg-ajalt: ülemiste hingamisteede infektsioonid, farüngiit

Vere ja lümfisüsteemi häired
Aeg-ajalt: lümfadenopaatia

Närvisüsteemi häired
Väga sage: peavalu
Sage: pearinglus
Aeg-ajalt: sünkoop

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Aeg-ajalt: köha

Seedetrakti häired
Sage: iiveldus, mao-sooletrakti häired
Aeg-ajalt: kõhulahtisus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: tugev higistamine, kihelus, lööve

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Aeg-ajalt: liigesevalu, lihasevalu, liigeste jäikus, lihas-skeleti jäikus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Väga sage: süstekoha reaktsioonid (nt punetus ja/või turse), halb enesetunne, väsimus, süstekoha valu
Sage: püreksia (palavik ≥ 37,5°C), süstekoha reaktsioonid (nt infiltraat süstekohal ja süstekoha
steriilne abstsess)
Aeg-ajalt: püreksia (palavik > 39,0°C), gripisarnane haigestumine, valu.

• Turuletulekujärgsed uuringud

Kuna nendest juhtumitest on teatatud spontaanselt, ei ole nende esinemissagedust võimalik
usaldusväärselt hinnata.

Immuunsüsteemi häired
Allergilised reaktsioonid, sealhulgas anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid

Närvisüsteemi häired
Hüpotoonia ja alareageerimise episoodid, krambid (palavikuga või ilma selleta)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Urtikaaria, angioödeem

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Asteenia

146 isiku andmed näitavad, et kordusvaktsineerimise korral täiskasvanutel (vanuses > 40 eluaastat)
vastavalt skeemile 0, 1, 6 kuud, võib toimuda kohaliku reaktogeensuse väike tõus (valu, punetus,
turse).

Andmed näitavad, et lapsepõlves DTP vaktsiini saanud isikutel võib kordusvaktsiini manustamisel
tekkida tugevam paikne reaktsioon.

Pärast teetanuse toksoidi sisaldavate vaktsiinide manustamist on väga harva teatatud
kesknärvisüsteemi või perifeerse närvisüsteemi kõrvaltoimetest, nagu ülenev paralüüs või isegi
respiratoorne paralüüs (nt Guillain-Barré sündroom).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Turuletulekujärgse jälgimise käigus on kirjeldatud üleannustamise juhtumeid. Üleannustamise järel
kirjeldatud kõrvaltoimed olid sarnased vaktsiini tavapärasel manustamisel kirjeldatutega.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: bakteriaalsed vaktsiinid, läkaköhavaktsiinid
ATC kood: J07AJ52

Ligikaudu üks kuu pärast kordusvaktsineerimist Boostrix’iga täheldati järgmisi
seroprotektsiooni/seropositiivsuse määrasid.

Täiskasvanud ja
Lapsed alates 4.
noorukid alates 10.
eluaastast
eluaastast
Antigeen
Vastus(1)
ATP(2)
ATP(2)
N=415
N=1694
(vaktsineeritute %)
(vaktsineeritute %)
Difteeria
≥ 0,1 IU/ml
97,2%
99,8%
Teetanus
≥ 0,1 IU/ml
99,0%
100,0%
Läkaköha- Läkaköha toksoid
97,8%
99,0%
-
≥ 5 EL.U/ml
Filamentoosne hemaglutiniin
99,9%
100,0%
- Pertaktiin
99,4%
99,8%

(1) Vastus: olukord, kus teatud ajahetkel peetakse difteeria ja teetanuse vastaste antikehade kontsentratsiooni ≥
0,1 IU/ml seroprotektsiooniks, ja läkaköhavastaste antikehade kontsentratsiooni ≥ 5 EL.U/ml peetakse
seropositiivsuseks.
(2) ATP: protokollikohaselt - sisaldab kõiki uuringusse sobivaid uuritavaid, kellele oli manustatud üks
kordusvaktsiin Boostrix’i ja kelle jaoks olid ühe teatud ajahetke kohta olemas immunogeensuse andmed
vähemalt ühe antigeeni kohta.
N: uuritavate miinimumarv, kelle kohta olid andmed kättesaadavad iga antigeeni osas.

Täiskasvanutel ja noorukitel läbiviidud võrdlevates uuringutes oli üks kuu pärast Boostrix'i
manustamist difteeria vastaste antikehade tiitrid samad, kuid teetanuse vastaste antikehade tiitrid
madalamad, võrreldes täiskasvanute Td vaktsiiniga, mille antigeenne sisaldus on sarnane.

Nagu ka teised täiskasvanute Td vaktsiinid, indutseerib Boostrix lastel ja noorukitel kõrgemate
difteeria ja teetanuse vastaste antikehade tiitrite teket võrreldes täiskasvanutega.

3 kuni 3,5 aastat, 5 kuni 6 aastat ja 10 aastat pärast Boostrix'i esmakordset manustamist olid
seroprotektsiooni/seropositiivsuse määrad protokollikohaselt (ATP1) vaktsineeritud isikutel järgmised:

Üle 4-aastased
Antigeen
Vastus (2)
Täiskasvanud ja üle 10-aastased noorukid
lapsed
(vaktsineeritute %)
(vaktsineeritute %)
Püsivus
Püsivus
Püsivus 3…3,5
Püsivus 5 aasta
Püsivus 10 aasta
3…3.5
5...6
aasta jooksul
jooksul
jooksul
aasta
aasta
jooksul
jooksul


Täis-
Täis-
Täis-
kasvanu
Nooruk
kasvanu
Nooruk
kasvanu
Nooruk
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)

(N=118)
(N=68)
(N=261)
(N=250)
(N=74)
(N=309)
(N=232)
(N=158)
Difteeria
≥ 0,1 IU/ml
71,2%
91,6%
84,1%
86,8%
64,6%
82,4%
97,5 %
94,2 %

ei ole
≥ 0,016 IU/ml(4)
97,4%
100%
94,4%
99,2%
89,9%
98,6%
100 %
määratud
Teetanus
≥ 0,1 IU/ml
94,8%
100%
96,2%
100%
95,0%
97,3%
98,4 %
98,5 %
Läkaköha
Läkaköha toksoid
90,6%
81,6%
89,5%
76,8%
85,6%
61,3%
58,7 %
51,5 %
Filamentoosne
≥ 5 EL,U/ml
hemaglutiniin
100%
100%
100%
100%
99,4%
100%
100 %
100 %
Pertaktiin
94,8%
99,2%
95,0%
98,1%
95,0%
96,0%
99,2 %
100 %
(1) ATP (according to protocol): protokollikohaselt - sisaldab kõik sobivad uuritavad, kellele oli manustatud
Boostrix’i üks kordusannus ja kelle kohta teatud ajahetkel olid olemas immunogeensuse andmed vähemalt ühe
antigeeni kohta.
(2) Vastus: situatsioon, kus teatud ajahetkel peeti difteeria ja teetanuse vastast antikehade kontsentratsiooni ≥ 0,1
IU/ml seroprotektsiooniks ja läkaköha vastaste antikehade kontsentratsiooni ≥ 5 EL.U/ml seropositiivsuseks.
(3) Mõisted „täiskasvanu” ja „nooruk” tähistavad vanuseid, mil vastavatele isikutele tehti esimene vaktsineerimine
Boostrix’iga.
(4) Isikute protsentuaalne osakaal, kellel seostati antikehade kontsentratsioone haigusevastase kaitsega (≥ 0,1
IU/ml ELISA meetodiga või ≥ 0,016 IU/ml in vitro Vero rakkude neutraliseerimise analüüsiga).
N = uuritavate minimaalne arv, kelle kohta oli andmeid iga antigeeni kohta.

Boostrix'i koostises olevad läkaköha antigeenid kuuluvad ka laste atsellulaarse läkaköha
kombineeritud vaktsiini koostisesse (Infanrix™), mille efektiivsus pärast esimest vaktsineerimist on
tõestatud kodukontaktsete efektiivsusuuringus. Boostrix'i manustamise järgselt kõigile kolmele
läkaköha komponendile tekkivad antikehade tiitrid on kõrgemad võrreldes kodukontaktsete
efektiivsusuuringuga. Põhinedes nimetatud võrdlustele, annab Boostrix kaitse läkaköha vastu, kuigi
vaktsiini kaitsetoime kestus ja ulatus ei ole kindlaks määratud.

Hinnatud on ka Boostrix’i immunogeensust, manustatuna 10 aastat pärast eelmist
kordusvaktsineerimist vähendatud antigeenisisaldusega difteeria, teetanuse ja atsellulaarse läkaköha
vaktsiiniga. Üks kuu pärast vaktsineerimist kirjeldati, et > 99% isikutest olid saavutanud difteeria ja
teetanuse vastase seroprotektsiooni ja läkaköha vastase seropositiivsuse.

Peale Boostrix’i ühe annuse manustamist 139 täiskasvanule vanuses ≥ 40 eluaastat, kes ei olnud
saanud difteeriat ega teetanust sisaldavat vaktsiini viimase 20 aasta jooksul, olid rohkem kui 98,5%
täiskasvanutest seropositiivsed kõigile kolmele läkaköha antigeenile ja seroprotektsiooni määr oli
difteeriale ja teetanusele vastavalt 81,5% ja 93,4%. Peale kahe lisaannuse manustamist üks kuu ja kuus
kuud peale esimest annust oli seropositiivsuse määr 100% kõigi kolme läkaköha antigeeni suhtes ja
seroprotektsiooni määr difteeria ja teetanuse vastu ulatus vastavalt 99,3% ja 100%.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Vaktsiinide puhul ei ole farmakokineetiliste omaduste hindamine vajalik.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Reproduktiivne toksikoloogia
Fertiilsus
Boostrix'iga saadud mittekliinilised andmed, mis on saadud emasloomade konventsionaalsetest
fertiilsuse uuringutest rottidel ja küülikutel, ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Rasedus
Boostrix’iga saadud mittekliinilised andmed, mis on saadud konventsionaalsetest uuringutest
embrüofetaalse arengu kohta rottidel ja küülikutel ning ka sünnituse ja postnataalse toksilisuse
uuringutest (kuni laktatsiooniperioodi lõpuni) rottidel, ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Loomkatsete toksikoloogia ja/või farmakoloogia
Ohutuse ja toksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumkloriid
Süstevesi

Adjuvandid vt lõik 2.

6.2. Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Pärast külmkapist väljavõtmist püsib vaktsiin stabiilsena kuni 8 tundi temperatuuril +21oC .

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

0,5 ml suspensiooni viaalis (I tüüpi klaas) koos korgiga (butüülkummist), pakendi suurused 1, 10, 20,
25 või 50.
0,5 ml suspensiooni süstlis (I tüüpi klaas) koos korgiga (butüülkummist) koos või ilma nõelteta,
pakendi suurused 1, 10, 20, 25 või 50.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Enne kasutamist peab vaktsiin olema toatemperatuuril, ja tuleb hoolikat loksutada homogeense hägusa
valkja suspensiooni kujunemiseni. Enne manustamist peab vaktsiini visuaalselt kontrollima
võõrosakeste esinemise ja/või füüsikaliste omaduste muutumise suhtes. Nende esinemisel tuleb
vaktsiin ära visata.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 8a
11415 Tallinn
Eesti

8. Müügiloa number

Boostrix (viaal): 557807
Boostrix (süstel): 557707

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.09.2007
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 03.02.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2014