BEROTEC N

Toimeained: fenoterool

Ravimi vorm: inhalatsiooniaerosool, lahus

Ravimi tugevus: 100mcg 1annust 200annust 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on BEROTEC N ja milleks seda kasutatakse


BEROTEC N sisaldab fenoterooli, mis kuulub selliste ravimite rühma, mida nimetatakse
selektiivseteks β-2-adrenoretseptorite agonistideks. Need laiendavad hingamisteid, mistõttu neid
kasutatakse astmahoogude ja teiste haiguste puhul, millega kaasneb ajutine hingamisteede ahenemine.
BEROTEC’i toime saabub kiiresti pärast inhaleerimist, mistõttu ta sobib ka ägedate astmahoogude
raviks.

BEROTEC N’i kasutatakse bronhide laiendamiseks ägedate astmahoogude ja muude haiguste ravis,
millega kaasneb ajutine hingamisteede ahenemine, eriti kroonilise obstruktiivse bronhiidi puhul, ja
füüsilisest pingutusest tingitud astma profülaktikaks. Kui te põete astmat või reageerite steroididele,
võib arst pidada vajalikuks teile täiendava põletikuvastase ravi väljakirjutamist.

Näidustus: Bronhiaalastma hoogude ja pöörduvast hingamisteede obstruktsioonist tingitud seisundite,
nt kroonilise obstruktiivse bronhiidi, sümptomaatiline ravi.
Füüsilisest koormusest tingitud astma profülaktika.

Märkus. Astmahoogude ja steroididele alluva kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK)
patsientide puhul tuleb kaaluda samaaegset põletikuvastast ravi

2. Mida on vaja teada enne BEROTEC N võtmist

Ärge kasutage BEROTEC N'i
- kui te olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui teil on diagnoositud hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia või esineb kiirenenud
südame löögisagedus.
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga BEROTEC N
- kui teil esineb järsk, kiiresti halvenev õhupuudus: otsekohe peate konsulteerima arstiga.
- kui teil on hiljuti esinenud südamelihase infarkt

- kui te põete suhkurtõbe
- kui te põete südame- või veresoonkonnahaigusi
- kui te põete raskeid südamehaigusi: te peate otsekohe konsulteerima arstiga, kui teil esineb valu
rinna piirkonnas või muud südamehaiguse halvenemise sümptomid.
- kui te märkate endal selliseid sümptomeid nagu õhupuudus või valu rinna piirkonnas: te peate
otsekohe arsti poole uuringuteks pöörduma, kuna need sümptomid võivad viidata nii
hingamisteede kui südamehaigusele.
- kui te põete feokromotsütoomi (teatav neerupealiste kasvaja tüüp)
- kui te põete hüpertüreoosi (kilpnäärme ületalitlust)
- kui teie hingamishäire jääb püsima või koguni halveneb: te peate oma ravi kontrollimiseks
konsulteerima arstiga. Vajalikuks võib osutuda teise ravimi lisamine teie ravile. Te ei tohi
kunagi kasutada suuremaid annuseid, kui arst on teile välja kirjutanud, kuna võivad tekkida
rasked kõrvaltoimed.
- kui te märkate endal söögiisu puudust, kõhukinnisust, vedeliku peetust või turset jalasäärtel,
ebaregulaarset pulssi või lihasnõrkust: need võivad olla alanenud kaaliumitaseme tunnused, eriti
kui te kasutate BEROTEC N’i koos teofülliini, neerupealise koore hormoonide ja
diureetikumidega (“vee tablettidega”). Alanenud kaaliumitase iseenesest võib muuta teid
vastuvõtlikuks südame rütmihäiretele, eriti kui kasutate samaaegselt digoksiini või teie veri ei
transpordi piisavalt hapnikku. Vajalikuks võivad osutuda spetsiaalsed ettevaatusabinõud (nt
vereanalüüsid).
- kui te kasutate mõnda teist selektiivsete β-2-adrenoretseptorite agonistide rühma kuuluvat
ravimit: seda tohib teha ainult range meditsiinilise järelevalve tingimustes. Siiski
antikoliinergiliste ravimite rühma kuuluvaid hingamisteid laiendavaid ravimeid (nt tiotroopium,
ipratroopium) võib inhaleerida samal ajal.

Kui teil on vaja BEROTEC N’i kasutada pikaajaliselt, võib arst soovitada teil BEROTEC N’i kasutada
ainult ägedate sümptomite korral, kuid mitte regulaarselt. Ta võib otsustada ka teile välja kirjutada
täiendava põletikuvastase ravimi või olemasoleva annust suurendada.

Kui teid on eelnevalt ravitud CFCd sisaldava annustatud aerosooliga, võite uue koostise BEROTEC N
esmakordsel kasutamisel tunda erinevat maitset. Sellegipoolest see ei mõjusta BEROTEC N’i ravi
efektiivsust ega ohutust.

BEROTEC N kasutamine võib fenoterooli tõttu anda positiivseid tulemusi aine mittekliinilise
kuritarvitamise testides, nt sportliku sooritusvõime parandamise kontekstis (doping).

Muud ravimid ja BEROTEC N
Teatage oma arstile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid
ravimeid.

Beeta-adrenergilised, antikoliinergilised ravimid ja ksantiini derivaadid (nagu teofülliin) võivad suurendada
fenoterooli toimet.

Beeta-adrenoblokaatorite samaaegse tarvitamise korral võib kaasneda bronhivalendiku laienemise
vähenemine.

Beeta-adrenergilisi ravimeid tuleb manustada ettevaatusega, kui teid ravitakse monoaminoksüdaasi
inhibiitorite või tritsükliliste antidepressantidega, kuna beeta-adrenergiliste agonistide toime võib
tugevneda.

Süsivesinike halogeenpreparaatide nagu halotaani, triklooretüleeni ja enfluraani inhalatsioon võivad
tugevdada beeta-agonistide võimalikku südameveresoonkonna toimet.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.


Ravimite kasutamisel raseduse ajal, eriti esimesel trimestril, tuleb järgida tavalisi ettevaatusabinõusid.
Tuleb arvestada fenoterooli emaka kontraktsioone (kokkutõmbeid) pärssiva toimega sünnitegevuse
käigus.

Prekliiniliste andmete alusel eritub fenoterool rinnapiima. Ravimi ohutus imikule on kindlaks
tegemata.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Siiski võivad teil BEROTEC N-ravi ajal esineda sellised kõrvaltoimed nagu pearinglus. Seega kui te
täheldate endal ülal nimetatud kõrvaltoimeid, peate vältima potentsiaalselt ohtlikke tegevusi nagu
autojuhtimine või masinate käsitsemine.

3. Kuidas BEROTEC N võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arstiga.

Ravimi annuse määrab arst, see oleneb teie haiguse raskusest.

a) Äge astmahoog ja muud seisundid, millega kaasneb mööduv hingamisteede ahenemine
Inhaleerige 1 vajutusannus. Sellest piisab enamusel juhtudel sümptomite kiireks leevendamiseks.
Raskematel juhtudel, kui hingamine ei ole 5 minuti jooksul märgatavalt paranenud, võite inhaleerida
veel ühe vajutusannuse, maksimaalselt kuni 8 vajutusannust ööpäevas.

Kui hoog ei ole taandunud 2 vajutusega ning te vajaksite täiendavaid annuseid, peate otsekohe
konsulteerima arstiga või pöörduma lähimasse haiglasse.

b) Koormuse poolt põhjustatava astmahoo profülaktika
Inhaleerige1...2 annust korraga enne füüsilist koormust maksimaalselt 8 annust ööpäevas.

Lastele võib BEROTEC N aerosooli anda vaid arsti korraldusel ja ainult täiskasvanu juuresolekul.

Kui teil on tunne, et BEROTEC N toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kasutusjuhend

Edukaks raviks on vajalik inhalatsiooniaerosooli õige kasutamine.

Enne aerosooli esmakordset manustamist vajutage kaks korda dosaatorkorgile.

Järgige allpool olevat juhendit iga kord enne ravimi tarvitamist:

1. Eemaldage kaitsekork


2. Hingake sügavalt välja
3. Hoidke ballooni nii, nagu näidatud joon.1 ja asetage huuliku ots suhu.
Nool ning ballooni põhi peavad olema suunaga ülespoole.

joonis 1


4. Hingake võimalikult sügavalt sisse, vajutades samal ajal ballooni põhjale, sel hetkel vabaneb
kindel annus ravimit. Hoidke paar sekundit hinge kinni, seejärel võtke huulik suust ja hingake
välja. Kui osutub vajalikuks teine inhalatsioon, tuleb korrata sama tegevust (sammud 2...4).
5. Pärast tarvitamist sulgege balloon kaitsekorgiga.
6. Kui te ei ole aerosoolballooni kolmel päeval tarvitanud, tuleb dosaatorkorki korraks vajutada.

Balloon on läbipaistmatu. Seetõttu ei saa kindlaks teha, millal ta tühjaks saab. Aerosool on ette nähtud
200-ks annustamiseks, kuid pärast äratarvitamist võib balloonis siiski leiduda väikene kogus
vedelikku. Vaatamata sellele tuleb kasutusele võtta uus balloon, vastasel juhul võib inhaleeritav
ravimiannus olla vale.
Balloonis olevat ravimikogust saab kontrollida järgmiselt:

Eemaldage huulik ja asetage balloon veeanumasse. Aerosooli kogust hinnatakse ballooni asendi järgi
vees ( joon.2 ).

Kui balloon on tühi (empty), jääb ta vee pinnale, ¼ või ½ täitunud balloon jääb osaliselt vee pinnale,
¾ täitunud - või täisballoon (full) vajub vee põhja.
joonis 2


Huulikut tuleb alati puhtana hoida, seda võib pesta sooja veega. Pärast seebiga pesemist loputada
veega hoolikalt puhtaks.

Puhastage oma inhalaatorit vähemalt üks kord nädalas. Tähtis on see, et hoiaksite oma inhalaatori
huuliku puhtana, mis tagab, et ravim ei kogune sinna ning ei takista pihustamist.

Puhastamiseks võtke kõigepealt ära tolmukate ning eemaldage metallballoon inhalaatorist. Loputage
inhalaator sooja veega läbi, niikaua kuni kogunenud ravimit ja/ega mustust ei ole näha.

joonis 3

Pärast puhastamist raputage vesi inhalaatorist välja ja laske tal õhu käes kuivada ilma igasuguseid
küttesüsteeme kasutamata. Kui huulik on kuiv, siis paigutage tagasi metallballoon ja tolmukate.

joonis 4

HOIATUS:

Plastikust huulik on spetsiaalselt kujundatud BEROTEC N’i jaoks, et alati kindlustada ravimi õiget
annustamist. Huulikut ei tohi kasutada teistel aerosoolballoonidel, samuti võib BEROTEC N’i
tarvitada ainult tootega kaasasoleva huulikuga.

Balloon on rõhu all, mingil juhul ei tohi seda avada jõuga ja hoida temperatuuril üle 50°C.

Kui te kasutate BEROTEC N’i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise korral tekkivad sümptomid on sarnased ülemäärasele beeta-adrenergilisele
stimulatsioonile. Selleks on südamerütmi kiirenemine, südamepekslemine, värisemine, vererõhu tõus,
vererõhu langus, pulsirõhu suurenemine, pigistustundega valu rinnus, rütmihäired, õhetus. BEROTEC
N soovituslikest annustest suuremate annuste manustamisel on seoses fenoterooliga täheldatud ka vere
happesuse tõusu.

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole.

Kui te unustate BEROTEC N’i kasutada
Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate BEROTEC N’i kasutamise
Kui te lõpetate BEROTEC N’i kasutamise võivad teie hingamisprobleemid korduda ja halveneda.
Seetõttu on oluline, et te kasutate BEROTEC N’i niikaua kui teie arst on teile määranud. Enne
BEROTEC N’iga ravi katkestamist pidage nõu arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Kõrvaltoimete hindamine põhineb järgmistel esinemissagedustel:

väga sage: esineb rohkem kui 1 kasutajal 10-st
sage:
esineb 1...10 kasutajal 100-st
aeg-ajalt: esineb 1...10 kasutajal 1 000-st
harv:
esineb 1...10 kasutajal 10 000-st
väga harv: esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000
teadmata: ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Uuringud
Teadmata: süstoolse vererõhu tõus, diastoolse vererõhu langus

Südame häired
Aeg-ajalt: arütmia
Teadmata: südamelihase
isheemia,
tahhükardia, südamepekslemine

Närvisüsteemi häired
Sage:
lihasvärin
Teadmata: peavalu,
pearinglus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage:
köha
Aeg-ajalt: bronhospasm
Teadmata: kõri
ärritus

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt: iiveldus,
oksendamine


Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: sügelus
Teadmata: liighigistamine, nahareaktsioon nagu lööve ja nõgestõbi

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Teadmata: lihasspasm, lihasvalu, lihasnõrkus

Ainevahetus- ja toitumishäired
Aeg-ajalt: vere kaaliumisisalduse liigne suurenemine

Immuunsüsteemi häired
Teadmata: ülitundlikkus (allergilist tüüpi reaktsioonid)

Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt: agiteeritus
Teadmata: närvilisus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.

5. Kuidas BEROTEC N säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25˚C, otsese päikesevalguse, kuumuse ja külmumise eest kaitstult.

Mitte avada vägivaldselt, mahuti on rõhu all.

Mitte pihustada lahtise tule või hõõguvate esemete poole.
Tühja pakendit mitte põletada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ballooni sildil. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida BEROTEC N sisaldab
- Toimeaine on fenoteroolvesinikbromiid. 1 annus sisaldab 100 mikrogrammi
fenoteroolvesinikbromiidi.
- Abiained on: 1,1,1,2 - tetrafluoretaan ( HFA 134a ), veevaba sidrunhape, vesi, etanool.

Kuidas BEROTEC N välja näeb ja pakendi sisu
Annustatud inhalatsiooniaerosool, 200 annust, 10 ml balloon.

Müügiloa hoidja
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strase 173
55216 Ingelheim am Rhein
Saksamaa

Tootja

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strase 173
55216 Ingelheim am Rhein
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel.: +372 6 128 000

Infoleht on viimati kooskõlastatud: jaanuaris 2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Üleannustamine

Sümptomid
Üleannustamise korral tekkivad sümptomid on sarnased ülemäärasele beeta-adrenergilisele
stimulatsioonile. Selleks on südamerütmi kiirenemine, südamepekslemine, värisemine, vererõhu tõus,
vererõhu langus, pulsirõhu suurenemine, pigistustundega valu rinnus, rütmihäired, õhetus.

Ravi
Rahustid, trankvillisaatorid, rasketel juhtudel intensiivravi.

Beeta-adrenoretseptorite blokaatorid, eelistatult beeta-1-selektiivsed, on kasutatavad spetsiifiliste
vastumürkidena, kuid tuleb arvestada bronhivalendiku sulguse tekkimise või süvenemise võimalusega.
Eriline ettevaatus bronhiaalastmat põdevate haigetega.
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Eemaldada huuliku kaitsekork.
2.
Hingata sügavalt välja.
CCDS 0237-02, 22.04.2009


(Joonis 1)

3.
Hoida ballooni nii, nagu näidatud joonisel 1 ja asetada huuliku ots suhu. Nool ning ballooni põhi
peavad olema suunaga ülespoole;

4.
Hingata võimalikult sügavalt sisse, vajutades samal ajal ballooni põhjale, sel hetkel vabaneb
kindel annus ravimit. Hoida paar sekundit hinge kinni, seejärel võtta huulik suust ning hingata
välja.

Kui osutub vajalikuks teine inhalatsioon, tuleb korrata sama tegevust (sammud 2...4).

5.
Pärast tarvitamist sulgeda balloon kaitsekorgiga.
6.
Kui aerosoolballooni ei ole 3 päeval tarvitatud, tuleb dosaatorkorki korraks liigutada.

Balloon on läbipaistmatu. Seetõttu ei saa kindlaks teha, millal ta tühjaks saab. Aerosool on ette nähtud
200 annustamiseks, kuid pärast äratarvitamist võib balloonis siiski leiduda väike kogus lahust.
Vaatamata sellele tuleb kasutusele võtta uus balloon, vastasel juhul võib inhaleeritav ravimiannus olla
vale.

Balloonis olevat ravimikogust saab kontrollida järgmiselt:

Eemaldada huulik ja asetada balloon veeanumasse. Aerosooli kogust hinnatakse ballooni asendi järgi
vees (vt joonis 2).

(Joonis 2)

Puhastage oma inhalaatorit vähemalt üks kord nädalas. Tähtis on see, et hoiaksite oma inhalaatori
huuliku puhtana, mis tagab, et ravim ei kogune sinna ning ei takista pihustamist.

Puhastamiseks võtke kõigepealt ära tolmukate ning eemaldage metallballoon inhalaatorist. Loputage
inhalaator sooja veega läbi, niikaua kuni kogunenud ravimit ja/ega mustust ei ole näha.

(Joonis 3)

Pärast puhastamist raputage vesi inhalaatorist välja ja laske tal õhu käes kuivada ilma igasuguseid
küttesüsteeme kasutamata. Kui huulik on kuiv, siis paigutage tagasi metallballoon ja tolmukate.


(Joonis 4)

HOIATUS:
Plastikust huulik on spetsiaalselt disainitud BEROTEC N’i jaoks, et alati kindlustada ravimi õige
annustamine. Huulikut ei tohi kasutada teistel aerosoolballoonidel, samuti võib BEROTEC N’i
tarvitada ainult tootega kaasasoleva huulikuga.

Balloon on rõhu all, mistõttu ei tohi seda mingil juhul avada jõuga ja hoida temperatuuril üle 50°C.

4.3 Vastunäidustused

Hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia, tahhükardia. Ülitundlikkus toimeaine või ravimi
ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4
Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

BEROTEC N aerosooli uue vormi esmakordsel kasutamisel võib tunda maitseerinevust võrreldes
CFC-sisaldava aerosooliga, patsiente tuleks sellest informeerida. Haigeid tuleb teavitada ka sellest, et
ravimi erinevad vormid on vajadusel omavahel asendatavad ning et maitseomadused ei mõjuta ravimi
ohutust ja efektiivsust.

Teisi sümpatomimeetikume võib BEROTEC N’iga koos manustada vaid arsti ettekirjutusel.
Antikoliinergilisi ravimeid võib inhaleerida koos BEROTEC N’iga.

Alljärgnevatel juhtudel peab BEROTEC N’i kasutama eriti ettevaatlikult, eriti siis, kui on vajalik
soovitatud annustest suuremate annuste kasutamine: diabeet, hiljutine müokardiinfarkt, raske
orgaaniline südame- või veresoonkonna haigus, hüpertüreoos ja feokromotsütoom.

Ägeda, kiiresti süveneva hingamisraskuse korral tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole.

Pikaajaline kasutamine:
- Ravimi manustamine vajadusel (sümptomite tekkimisel) on eelistatav regulaarsele
tarvitamisele.
- Ravimi sagedase vajaduse korral tuleb raviskeemi lisada põletikuvastane ravim (nt.
inhaleeritav kortikosteroid).

Bronhide obstruktsiooni süvenemise korral on sobimatu ja ohtlik suurendada β2-agonistide nagu
BEROTEC N’i annuseid üle soovitatava annuse pikema aja vältel. β2-agonistide suuremate annuste
vajadusel obstruktsiooni kupeerimiseks võib tegemist olla haiguse kontrolli alt väljumisega. Sellisel
juhul tuleb patsiendi raviplaan, eriti põletikuvastane (baas)ravi üle vaadata, et ennetada võimalikke
eluohtlikke olukordi haigusnähtude süvenemise korral.

β2-agonistide kasutamisel võib tekkida hüpokaleemia. Ettevaatus on vajalik raske astma korral, kuna
hüpokaleemiat võib potentseerida ksantiini derivaatide, glükokortikosteroidide, ja diureetikumide
samaaegne kasutamine. Hüpoksia võib süvendada hüpokaleemiast tingitud südame rütmihäireid.
Digoksiini saavatel patsientidel, kel esineb suurenenud vastuvõtlikkus arütmiatele, võib tagajärjeks
olla hüpokaleemia. Seetõttu soovitatakse pidevalt jälgida plasma kaaliumisisaldust.

Sümpatomimeetiliste ravimite, sh BEROTEC N’iga, võivad kaasneda kardiovaskulaarsed toimed.
Müügijärgsetest andmetest ja avaldatud kirjandusest on mõningaid tõendeid β-agonistidega kaasnevate
müokardi isheemia harvade juhtumite kohta. Kaasuva raske südamehaigusega (nt südame
isheemiatõbi, arütmia või raske südamepuudulikkus) patsiente, kes saavad BEROTEC N’i tuleb

hoiatada, et nad otsiksid meditsiinilist konsultatsiooni, kui nad tunnevad valu rinna piirkonnas või teisi
südamehaiguse halvenemisele viitavaid sümptomeid. Tähelepanu tuleb pöörata selliste sümptomite
nagu düspnoe ja rinna piirkonna valu hindamisele, kuna need võivad olla nii respiratoorse kui
kardiaalse päritoluga.

BEROTEC N kasutamine võib fenoterooli tõttu anda positiivseid tulemusi aine mittekliinilise
kuritarvitamise testides, nt sportliku sooritusvõime parandamise kontekstis (doping).

4.5 Koostoimed
teiste
ravimitega ja muud koostoimed

Teised β-adrenomimeetikumid, antikolinergilised ravimid ning ksantiini derivaadid (nt teofülliin),
võivad tugevdada fenoterooli toimet, samuti võivad suurendada kõrvaltoimete sagedust.

Potentsiaalselt ohtlik bronhodilateeriva toime vähenemine võib kaasneda β-blokaatorite samaaegse
tarvitamise korral.

Β-adrenomimeetikume tuleb ettevaatusega manustada patsientidele, keda ravitakse MAO inhibiitorite
või tritsükliliste antidepressantidega, kuna β-adrenomimeetikumide toime võib tugevneda.

Süsivesinike halogeenpreparaatide nagu halotaani, triklooretüleeni ja enfluraani inhalatsioon võib
potentseerida β-adrenomimeetikumide kardiovaskulaarseid toimeid.

4.6
Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus
Fenoterooli fertiilsust mõjustavate omaduste kohta kliinilised andmed puuduvad. Fenoterooliga
läbiviidud mittekliinilised uuringud ei näidanud ebasoodsaid toimeid fertiilsusele (vt lõik 5.3).

Rasedus
Prekliinilistes uuringutes ja ravimi kasutamiskogemuste andmetel ei ole kõrvaltoimeid lootele
täheldatud. Siiski, nagu kõikide ravimite puhul, tuleb kasutamisel raseduse ajal, eriti esimesel
trimestril, olla ettevaatlik. Fenoterool vähendab emaka kontraktiilsust.

Imetamine
Prekliiniliste andmete alusel eritub fenoterool rinnapiima. Ohutus imikule rinnaga toitmise perioodil ei
ole tõestatud.

4.7 Toime
reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

Siiski tuleb patsiente teavitada, et kliinilistes uuringutes on täheldatud selliseid sümptomeid nagu
pearinglus. Seega soovitatakse olla ettevaatlik autojuhtimisel või masinate käsitsemisel. Kui
patsientidel esinevad sellised sümptomid, siis nad peavad hoiduma potentsiaalselt ohtlikest tegevustest
nagu autojuhtimine või masinate käsitsemine.

4.8 Kõrvaltoimed

Nagu ka teised β-agonistid, võib BEROTEC N põhjustada järgmisi kõrvaltoimeid, sh rasket
hüpokaleemiat. Nagu ka muu inhalatsioonravi korral, võivad BEROTEC N ravi puhul esineda
lokaalsed ärritusnähud.

Esinemissagedused vastavalt MedDRA konventsioonile:
Väga sage
≥ 1/10;
Sage
≥ 1/100, < 1/10;
Aeg-ajalt
≥ 1/1 000, < 1/100;
Harv
≥ 1/10 000, < 1/1 000;

Väga harv
< 1/10 000
Teadmata
ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Uuringud
Teadmata:
süstoolse vererõhu tõus, diastoolse vererõhu langus

Südame häired
Aeg-ajalt: arütmia
Teadmata: müokardi
isheemia,
tahhükardia, südamepekslemine

Närvisüsteemi häired
Sage:
treemor
Teadmata: peavalu,
pearinglus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired
Sage:
köha
Aeg-ajalt: paradoksaalne
bronhospasm
Teadmata: kõri
ärritus

Seedetrakti häired
Aeg-ajalt: iiveldus,
oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Aeg-ajalt: sügelus
Teadmata:
liighigistamine, nahareaktsioon nagu lööve ja urtikaaria

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Teadmata:
lihasspasm, lihasvalu, lihasnõrkus

Ainevahetus- ja toitumishäired
Aeg-ajalt: hüpokaleemia

Immuunsüsteemi häired
Teadmata: ülitundlikkus

Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt: agiteeritus
Teadmata: närvilisus

4.9 Üleannustamine

Sümptomid
Tahhükardia, südamepekslemine, treemor, hüpertensioon või hüpotensioon, pulsirõhu suurenemine,
isheemiline valu südames, rütmihäired, õhetus. Täheldatud on ka metaboolset atsidoosi, kui
fenoterooli on manustatud suuremate annustena kui BEROTEC N kinnitatud näidustustel soovitatud.
Ravi
Ravi on sümptomaatiline: trankvillisaatorid, β1-adrenoblokaatorid, rasketel juhtudel intensiivravi.

Adrenoblokaatorite manustamisel tuleb arvestada bronhiobstruktsiooni tekke või süvenemise
võimalusega.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1
Farmakodünaamilised omadused


Farmakoterapeutiline grupp: Selektiivsed beeta-2-adrenomimeetikumid

ATC-kood: R03AC04

BEROTEC N on efektiivne bronhodilataator, mis on mõeldud kasutamiseks ägeda astma ja teiste
haiguste puhul, millega kaasneb mööduv hingamisteede ahenemine nagu krooniline obstruktiivne
bronhiit kas koos kopsuemfüseemiga või ilma selleta. Pärast suukaudset manustamist saabub
BEROTEC N toime mõne minuti jooksul ning kestab kuni 8 tundi. Pärast fenoteroolvesinikbromiidi
inhaleerimist obstruktiivsete kopsuhaiguste puhul saabub bronhodilatatsioon mõne minuti jooksul.
Bronhe lõõgastav toime kestab 3...5 tundi.
Kuni 3 kuud kestnud võrdlevates kliinilistes uuringutes HFA (hüdrofluoroalkaan)- ja CFC
(klorofluorosüsinik) - vormiga täiskasvanud astmaatikutel, kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega
patsientidel ja astmahaigetel lastel leiti, et nimetatud vormid on terapeutiliselt ekvivalentsed.

Fenoteroolvesinikbromiid on otseselt toimiv sümpatomimeetikum, stimuleerides terapeutilistes
annustes selektiivselt β2-retseptoreid. β1-retseptoreid stimuleeriv toime saabub suurematel annustel (nt
manustamisel tokolüüsi korral). Β2-retseptorid aktiveerivad adenülaadi tsüklaasi Gs-proteiini kaudu.
Tsüklilise AMP hulga suurenemine aktiveerib proteiinkinaasi A, mis fosforüliseerib valke
silelihasrakkudes. Selle tulemusel toimub müosiini kergete ahelate kinaasi fosforüleerumine,
fosfoinositooli hüdrolüüs inhibeerub ning avanevad kaltsium-aktiveeritud kaaliumikanalid. On
tõendeid ka selle kohta, et kaaliumikanaleid saab otseselt aktiveerida üle Gs-proteiini.

Fenoterool lõõgastab bronhide ja veresoonte silelihaseid ning vähendab bronhide ahenemist
histamiini, metakoliini, külma õhu ja allergeenide toimel. Pärast ravimi manustamist pärsitakse ka
põletikumediaatorite vabanemine nuumrakkudest. Fenoterooli suuremate annuste manustamisel on
näidatud bronhide mukotsiliaarse kliirensi suurenemist (0,6 mg).

Kõrgemate plasmakontsentratsioonide puhul, fenoterooli suukaudsel või intravenoossel manustamisel
väheneb emaka kontraktiilsus.Suuremate annuste korral on kirjeldatud ravimi metaboolset toimet:
lipolüüsi, glükogenolüüsi, hüperglükeemiat ja hüpokaleemiat, viimane on tingitud peamiselt
skeletilihaste suurenenud kaaliumivajadusest. β-adrenergiline toime südamele nt pulsisageduse ja
kontraktiilsuse suurenemine on tingitud fenoterooli toimest veresoontele, südame β2-retseptorite
stimulatsioonist ning terapeutilisi annuseid ületavates annustes β1-retseptorite stimulatsioonist. Nii
nagu ka teiste β-adrenergiliste ainete puhul, on registreeritud QTc intervalli pikenemist. Fenoterooli
doseeritud aerosooli-inhalaatoriga (MDI) seoses on sellised juhtumid olnud tagasihoidlikud ning
täheldatud soovituslikest annustest suuremate korral. Siiski pärast nebulisaatoritega (UDVd,
inhalatsioonilahus) manustamist võib süsteemselt ringleva aine kontsentratsioon olla kõrgem kui
pärast soovitatavate MDI annuste manustamist (vt lõik Annustamine ja manustamisviis). Selle
kliinilist tähendust ei ole kindlaks tehtud. Erinevalt toimest bronhide silelihastele, põhjustavad β-
agonistide poolt skeletilihastele avalduvad süsteemsed toimed tolerantsuse arengut.

5.2 Farmakokineetilised
omadused

Fenoterooli farmakokineetikat on uuritud pärast veenisisest, inhaleeritavat ja suukaudset annustamist.
BEROTEC N ravitoime saabub lokaalse hingamisteedesse avalduva toime kaudu. Seega ei pruugi
ravimi kontsentratsioon plasmas olla seoses bronhe lõõgastava toimega.

Ehkki HFA koostis ja tavaline CFC koostis kutsuvad esile süsteemselt tsirkuleeriva fenoterooli erineva
kontsentratsiooni, võib mõlemat koostist pidada terapeutiliselt võrdseteks.
Imendumine
Pärast inhalatsiooni jõuab 10...30% aerosoolsest preparaadist vabanenud toimeainest alumistesse
hingamisteedesse, olenevalt inhalatsiooni meetodist ja kasutatud süsteemist. Ülejäänu jääb ülemistesse
hingamisteedesse ja suhu, misjärel ta neelatakse alla.


Fenoterooli absoluutne biosaadavus pärast BEROTEC N annustatud aerosooli inhaleerimist on 18,7%.
Imendumine kopsust toimub kahefaasiliselt. 30% fenoteroolvesinikbromiidi annusest imendub kiiresti
poolväärtusajaga 11 minutit ning 70% imendub aeglaselt poolväärtusajaga 120 minutit.

Maksimaalseid kontsentratsioone plasmas (Cmax) 45,3 pg/ml täheldati bronhiaalastmat põdevatel
patsientidel 15 minutit pärast 100 mcg fenoterooli ühekordset inhaleerimist CFC-MDI abil. Siiski
tervete vabatahtlikega läbiviidud uuringud, kel kohaldati sagedasemaid vereproovide võtmisi
farmakokineetika uuringuteks, näitasid, et maksimaalsed kontsentratsioonid plasmas saabusid varem,

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

..3,5 minutit annustamisjärgselt. Maksimaalsed kontsentratsioonid plasmas pärast fenoterooli
ühekordse annuse 200 mcg inhaleerimist HFA-MDI abil olid madalamad ning saabusid hiljem kui
pärast CFC-MDI abil inhaleerimist (CFC-MDI: Cmax 165 pg/ml, tmax 3,5 minutit; HFA-MDI: Cmax
66,9 pg/ml, tmax 15 minutit).

Pärast suukaudset manustamist imendub ligikaudu 60% fenoteroolvesinikbromiidi annusest.
Imendunud ravimi kogus allub ulatuslikult esmase maksapassaaži efektile, mille tagajärjel on
suukaudne biosaadavus umbes 1,5%. Seega pärast inhalatsiooni toimeaine allaneelatud osa mõjutab
kontsentratsiooni plasmas ainult tühisel määral.
Jaotumine
Fenoterool jaotub laialdaselt kogu organismis. Jaotusruumala tasakaalukontsentratsiooni korral pärast
veenisisest manustamist (Vss) on 1,9...2,7 l/kg. Fenoterooli ümberpaigutamist plasmas pärast
veenisisest manustamist kirjeldab adekvaatselt 3-kambriline jaotusmudel. Poolväärtusajad on tα = 0,42
minutit, tβ = 14,3 minutit ja tγ = 3,2 tundi. Seonduvus plasmavalkudega on 40...55%.
Metabolism
Fenoterool allub inimestel ulatuslikule metabolismile glükuroniidideks ja sulfaatideks konjugeerumise
läbi. Pärast suukaudset manustamist metaboliseeritakse fenoterool peamiselt sulfaatiooni abil. Selline
esialgse ravimi metaboolne inaktiveerimine algab juba soole seinas.
Eritumine
Biotransformatsioon, sh eritumine sapiga, langeb suuremas osas (ligikaudu 85%) keskmise totaalse
kliirensi arvele, mis on 1,1...1,8 l/min pärast veenisisest manustamist. Fenoterooli renaalne kliirens
(0,27 l/min) vastab umbes 15%-le süsteemselt tsirkuleeriva annuse keskmisest totaalsest kliirensist.
Võttes arvesse ravimi plasmavalkudega seondunud fraktsiooni, viitab renaalse kliirensi väärtus
fenoterooli tubulaarsele eritumisele lisaks glomerulaarfiltratsioonile.

Pärast suukaudset ja veenisisest manustamist on uriiniga erituv üldradioaktiivsus vastavalt ligikaudu
39% ja 65% annusest ning väljaheitega erituv üldradioaktiivsus on vastavalt 40,2% ja 14,8% annusest
48 tunni jooksul. Pärast suukaudset manustamist eritub 0,38% annusest uriiniga esialgse ühendina,
samas kui pärast veenisisest manustamist eritub esialgsel kujul 15%. Pärast inhaleerimist annustatud
aerosooli inhalaatorist eritub 2% annusest renaalselt muutumatul kujul 24 tunni jooksul.

Fenoteroolvesinikbromiid läbib platsenta ja imendub ka rinnapiima.

5.3 Prekliinilised
ohutusandmed

BEROTEC N’i korduvate annustega teostatud toksikoloogilised uuringud on näidanud, et HFA-d
sisaldava ja traditsioonilise, CFC-d sisaldava ravimvormi toksikoloogiline profiil on sarnane.

Suukaudsed LD50 väärtused täiskasvanud hiirtel, rottidel ja küülikutel olid vahemikus
1 600...7 400 mg/kg ning koertel 150...433 mg/kg. Veenisisesed LD50 väärtused hiirtel, rottidel,
küülikutel ja koertel olid vahemikus 30...81 mg/kg. Äge toksilisus pärast inhaleerimist oli rottidel,
koertel ja ahvidel väga madal. Olenevalt eksperimendi kavast, ei täheldatud suremust
inhalatsiooniannuste 0,58...670 mg/kg puhul.

Korduvannuse toksikoloogilised uuringud hõlmasid hiirte, rottide ja koerte pikaajalist testimist kuni
78-nädalaste perioodide jooksul, kellele oli ravimit manustatud erineval viisil (suukaudselt, nahaalusi,

veenisisesi, kõhuõõnde ja inhalatsiooni teel). Kokkuvõttes ilmutasid toksikoloogilised uuringud
Vastavatel liikidel leide, mis järgnevad tüüpiliselt β-sümpatomimeetikumide manustamisele (nt
glükogeeni sisalduse vähenemine maksas, kaaliumitaseme langus seerumis, tahhükardia). Annuste
> 1 mg/kg/ööpäevas manustamise järgselt, kasutades erinevaid manustamisviise, täheldati rottidel,
hiirtel ja küülikutel müokardi hüpertroofiat ja/või kahjustusi. Koertel, kes on β-adrenergiliste ravimite
suhtes kõige tundlikum liik, tuvastati neid leide alates inhalatsiooniannustest >0,019 mg/kg/ööpäevas.
Ahvidega läbiviidud alaägeda toksilisuse uuringud, milles manustati ravimit inhalatsiooni teel, ei
näidanud mingit otsest ravimiga seotud toksilist toimet.

Rottide ja küülikutega läbiviidud inhalatsiooni reproduktioonitoksilisuse uuringutes, milles manustati
ravimit inhalatsiooni teel, ei ilmnenud mingeid teratogeenseid ega embrüotoksilisi toimeid.
Fenoteroolvesinikbromiid ei kahjustanud fertiilsust ega järglaste arengut.
Suukaudsed annused kuni 40 mg/kg/ööpäevas ei kahjustanud isaste ega emaste rottide fertiilsust.
Suukaudsed ööpäevased annused kuni 25 mg/kg/ööpäevas küülikutel ja kuni 38,5 mg/kg/ööpäevas
hiirtel ei avaldanud embrüotoksilisi ega teratogeenseid toimeid.
Rottidel täheldati annustega 3,5 mg/kg/ööpäevas p.o. tokolüütilisi toimeid ning annustega
25 mg/kg/ööpäevas kaasnes veidi suurem fetaalne ja neonataalne suremus. Ülimalt suurte annustega
300 mg/kg/ööpäevas suu kaudu ja 20 mg/kg/ööpäevas i.v. kaasnes väärarendite esinemissageduse
tõus.

Fenoteroolvesinikbromiid ei ole näidanud mingit mutageenset aktiivsust in vitro ega in vivo.

Kartsinogeensusuuringud viidi läbi pärast suukaudset (hiir - 18 kuud; rott - 24 kuud) ja inhalatsiooni
teel (rott - 24 kuud) manustamist. Suukaudsete annustega 25 mg/kg/ööpäevas tuvastati hiirtel emaka
erineva mitootilise aktiivsusega leiomüoomide ja rottidel mesovariaalsete leiomüoomide suurenenud
esinemissagedust.

Need leiud on seletatavad β-adrenomimeetikumide lokaalse toimega emaka silelihasrakkudesse rotil ja
hiirel. Arvestades uuringute praegust taset, ei saa neid tulemusi kohaldada inimesele. Kõiki teisi
avastatud uudismoodustisi peeti uudismoodustiste tavalisteks tüüpideks, mis esinevad spontaanselt
kasutatud tüvedel ning mis ei näidanud bioloogiliselt olulist esinemissageduse tõusu fenoteroolravi
tagajärjel.

Berotec HFA ja Berotec CFC on osutunud hingamisteedele võrdselt hästi talutavateks.

Lokaalse taluvuse uuringutes, milles kasutati erinevaid aplikatsiooni teid (i.v., i.a., transdermaalne,
okulaarne), taluti fenoteroolvesinikbromiidi hästi.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

1,1,1,2-tetrafluoretaan (HFA 134a)
veevaba sidrunhape
etanool
vesi

6.2 Sobimatus
Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise
eritingimusedHoida temperatuuril kuni 25ºC. Hoida otsese päikesevalguse, kuumuse ja külmumise eest kaitstult.

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

Inhalatsiooniaerosool, 200 annust (10 ml) dosaatorkorgiga varustatud metallballoonis.

6.6
Kasutamis- ja käsitsemisjuhend

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA
HOIDJA

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strase 173
55216 Ingelheim am Rhein
Saksamaa


8. MÜÜGILOA
NUMBER

325900


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

27.10 2000/28.0

3. Ravimvorm

2011


10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2013.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed