AUGMENTIN

Toimeained: amoksitsilliin+klavulaanhape

Ravimi vorm: suukaudse suspensiooni pulber

Ravimi tugevus: 80mg+11,4mg 1ml 70ml 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AUGMENTIN ja milleks seda kasutatakse

Augmentin on antibiootikum, mis hävitab infektsioone põhjustavad bakterid. See sisaldab kahte erinevat
ravimit, mida nimetatakse amoksitsilliiniks ja klavulaanhappeks. Amoksitsilliin kuulub "penitsilliinideks"
nimetatud ravimite rühma, mille toime võib mõnikord kaduda (ravim muutub inaktiivseks). Teine
aktiivne koostisosa (klavulaanhape) takistab sellel juhtumast.

Augmentin'i suspensiooni kasutatakse imikutel ja lastel järgmiste infektsioonide raviks:
- keskkõrva- ja ninakõrvalkoobaste infektsioonid
- hingamisteede infektsioonid
- kuseteede infektsioonid
- naha ja pehmete kudede infektsioonid, sh hambainfektsioonid
- luude ja liigeste infektsioonid.

2. Mida on vaja teada enne AUGMENTIN võtmist

Mida on vaja teada enne Augmentin'i andmist

Ärge andke oma lapsele Augmentin'i:
- kui ta on amoksitsilliini, klavulaanhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.
- kui tal on kunagi tekkinud raske allergiline (ülitundlikkus-) reaktsioon mõne teise antibiootikumi
suhtes. See võib avalduda nahalööbe või näo või kaela tursena.
- kui tal on antibiootikumi võtmisel kunagi esinenud maksaprobleeme või ikterust (naha kollasus).
Kui midagi eespool loetletust kehtib teie lapse kohta, siis ärge talle Augmentin’i andke. Kui te
ei ole milleski kindel, pidage enne Augmentin’i andmist nõu tema arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne selle ravimi andmist lapsele pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:
- kui tal on mumps.
- kui ta saab ravi maksa- või neeruprobleemide tõttu.
- kui ta ei urineeri korrapäraselt.

Kui te ei ole kindel, kas midagi eespool loetletust kehtib teie lapse kohta, pidage enne Augmentin’i
andmist nõu tema arsti või apteekriga.

Teatud juhtudel võib arst uurida, millist tüüpi bakterid teie lapsel infektsiooni põhjustavad. Sõltuvalt
tulemustest võidakse lapsele määrata Augmentin’i erinev tugevus või mõni muu ravim.

Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata
Augmentin võib muuta mõned olemasolevad seisundid raskemaks või põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid.
Nendeks on allergilised reaktsioonid, krambid ja jämesoolepõletik. Augmentin’i võtmise ajal tuleb jälgida
teatud sümptomeid, et vähendada võimalike probleemide riski. Vt „Seisundid, millele tuleb tähelepanu
pöörata“ lõigus 4.

Vere- ja uriinianalüüsid
Kui teie lapsele tehakse vereanalüüsid (näiteks punavereliblede analüüsid või maksafunktsiooni testid)
või uriinianalüüsid, palun teavitage arsti või meditsiiniõde Augmentin-ravist. See on vajalik sellepärast, et
Augmentin võib mõjutada nende analüüside tulemusi.

Muud ravimid ja Augmentin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui teie laps võtab või on hiljuti võtnud või on vajadus hakata võtma
mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid ja taimseid preparaate.

Kui teie laps võtab koos Augmentin’iga allopurinooli (podagraravim), võib suurema tõenäosusega
tekkida allergiline nahareaktsioon.

Kui teie laps võtab probenetsiidi (podagraravim), võib arst korrigeerida Augmentin’i annust.

Kui koos Augmentin’iga võetakse verehüübimist takistavaid ravimeid (nagu varfariin), võivad olla
vajalikud täiendavad vereanalüüsid.

Augmentin võib mõjutada metotreksaadi (ravim, mida kasutatakse vähi või reumaatiliste haiguste raviks)
toimet.

Augmentin võib mõjutada mükofenolaatmofetiili (ravim, mida kasutatakse siirdatud organi äratõuke
reaktsiooni vältimiseks) toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui ravimit võttev laps on rase, imetab või arvab, et võib olla rase või ta kavatseb rasestuda, pidage enne
selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Augmentin võib põhjustada kõrvaltoimeid ja sümptomeid, mis muudavad autojuhtimise võimatuks.
Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid, kui te ei tunne end hästi.

Augmentin sisaldab aspartaami ja maltodekstriini
- Augmentin sisaldab aspartaami (E951), mis on fenüülalaniini allikas. See võib olla kahjulik lastele,
kellel esineb haigus nimega „fenüülketonuuria“.
- Augmentin sisaldab maltodekstriini (glükoos). Kui arst on teile öelnud, et teie laps ei talu teatud
suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

3. Kuidas AUGMENTIN võtta

Kuidas Augmentin'i anda

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja lapsed kehakaaluga 40 kg ja üle selle
- Seda suspensiooni ei soovitata tavaliselt kasutada täiskasvanutel ja üle 40 kg kaaluvatel lastel. Pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed kehakaaluga alla 40 kg
Kõik annused määratakse sõltuvalt lapse kehakaalust kilogrammides.
- Arst ütleb teile, kui palju Augmentin’i tuleb imikule või lapsele anda.
- Teile võidakse anda plastmassist mõõtelusikas või plastiktops või annustamissüstal. Kasutage seda
imikule või lapsele õige annuse manustamiseks.
- Soovitatav annus - 25 mg/3,6 mg kuni 45 mg/6,4 mg kilogrammi kehakaalu kohta päevas, mis
manustatakse kaheks annuseks jaotatuna.
- Suurem annus - kuni 70 mg/10 mg kilogrammi kehakaalu kohta päevas, mis manustatakse kaheks
annuseks jaotatuna.

Neeru- ja maksaprobleemidega patsiendid
- Kui teie lapsel esineb probleeme neerudega, võidakse annust vähendada. Arst võib valida ravimi
erineva tugevuse või mõne teise ravimi.
- Kui teie lapsel on probleeme maksaga, võidakse sagedamini teha vereanalüüsid maksatalitluse
kontrollimiseks.

Kuidas Augmentin’i anda
- Enne iga annuse manustamist loksutage korralikult pudelit.
- Andke ravimit lapsele toidukorra alguses või veidi aega enne seda.
- Jaotage annused ühtlaselt kogu päeva peale nii, et kahe annuse võtmise vahe oleks vähemalt 4 tundi.
Ärge andke 2 annust ühe tunni jooksul.
- Ärge andke lapsele Augmentin’i üle 2 nädala. Kui laps ennast ikka halvasti tunneb, tuleb uuesti arsti
poole pöörduda.

Kui te annate Augmentin’i rohkem kui ette nähtud
Kui te annate lapsele liiga palju Augmentin’i, võivad tekkida mao ärritusnähud (iiveldus, oksendamine
või kõhulahtisus) või krambid. Rääkige arstiga niipea kui võimalik. Näidake arstile ravimi pudelit.

Kui te unustate Augmentin’i anda
Kui te unustate lapsele ravimi annuse andmata, andke see niipea kui meelde tuleb. Ärge andke järgmist
annust liiga ruttu, vaid oodake umbes 4 tundi, enne kui annate järgmise annuse.

Kui teie laps lõpetab Augmentin’i võtmise
Jätkake Augmentin’i andmist oma lapsele kuni ravikuuri lõpuni, isegi kui ta ennast paremini tunneb.
Infektsioonist võitu saamiseks peab laps võtma kõik annused. Kui mõned bakterid jäävad ellu, võivad nad
põhjustada infektsiooni kordumist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Selle ravimi
kasutamisel võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed.

Seisundid, millele tuleb tähelepanu pöörata

Allergilised reaktsioonid:
- nahalööve
- veresoonte põletik (vaskuliit), mida võib näha punaste või punakaslillade ümbritsevast kõrgemate
laikudena nahal, kuid mis võivad tekkida ka teistes kehaosades
- palavik, liigesevalu, lümfisõlmede suurenemine kaelal, kaenla all või kubemepiirkonnas
- tursed, mõnikord näo või suu turse (angioödeem), mis põhjustab hingamisraskust
- minestus.
Võtke otsekohe ühendust arstiga, kui teie lapsel tekib mõni nimetatud sümptomitest. Lõpetage
Augmentin’i kasutamine.

Jämesoolepõletik
Jämesoolepõletik, mis põhjustab vesivedelat kõhulahtisust, millega tavaliselt kaasneb vere- ja limaeritus,
kõhuvalu ja/või palavik.
Võtke nõu küsimiseks arstiga ühendust niipea kui võimalik, kui teie lapsel tekib mõni
nimetatud sümptomitest.

Väga sageli esinevad Need võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st
- kõhulahtisus (täiskasvanutel).

Sageli esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st
- soor (candida - tupe, suuõõne või nahavoltide seennakkus)
- iiveldus, eriti suurte annuste kasutamisel
→ sellisel juhul võtke Augmentin’i enne sööki
- oksendamine
- kõhulahtisus (lastel).


Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st
- nahalööve, sügelus
- ümbritsevast nahapinnast kõrgem sügelev lööve (nõgestõbi)
- seedehäire
- pearinglus
- peavalu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:
- teatud maksa poolt toodetavate ainete (ensüümide) sisalduse suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni ühel inimesel 1000-st
- nahalööve, millega võib kaasneda villide teke ja mis näevad välja nagu väikesed märklauad (tume
täpp keskel, mida ümbritseb heledam ala, mille ümber on omakorda tume ring - multiformne
erüteem)
kui märkate mõnda nimetatud sümptomitest, võtke kiiresti ühendust arstiga.

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:
- verehüübimises osalevate rakkude madal arv
- valgevereliblede madal arv.

Muud kõrvaltoimed
Muud kõrvaltoimed on tekkinud väga väikesel arvul inimestel, kuid nende täpne esinemissagedus on
teadmata.
- Allergilised reaktsioonid (vt eespool)
- Jämesoolepõletik (vt eespool)
- Aju ümbritsevate kaitsvate mebraanide põletik (aseptiline meningiit)
- Tõsised nahareaktsioonid:
- laialdane lööve koos villide ja naha ketendusega, eriti suu, nina, silmade ja suguelundite
ümbruses (Stevensi-Johnsoni sündroom), ning raskem vorm, mis põhjustab naha ulatuslikku
irdumist (üle 30% kehapinnast - toksiline epidermaalnekrolüüs)
- laialdane punetav nahalööve väikeste mäda sisaldavate villidega (bulloosne eksfoliatiivne
dermatiit)
- punetav, ketendav nahalööve nahaaluste muhkude ja villidega (eksantematoosne pustuloos).
Kui teie lapsel tekib mõni nimetatud sümptomitest, võtke otsekohe ühendust arstiga.

- maksapõletik (hepatiit)
- ikterus e kollasus, mida põhjustab bilirubiini (maksas toodetava aine) sisalduse suurenemine veres
ning mille puhul võivad lapse nahk ja silmavalged muutuda kollaseks
- neerutorukeste põletik
- aeglustunud verehüübimine
- üliaktiivsus
- krambid (inimestel, kes võtavad Augmentin’i suurtes annustes või kellel on probleeme neerudega)
- tume keel, mis näib karvane
- plekid hammastel (lastel), mis tavaliselt eemalduvad hammaste puhastamisel.

Kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vere- või uriinianalüüsides:
- valgevereliblede arvu tugev vähenemine
- punavereliblede madal arv (hemolüütiline aneemia)
- kristallid uriinis.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas AUGMENTIN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kuiv pulber
Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu
viimasele päevale.

Valmissuspensioon
Hoida külmkapis (temperatuuril 2 °C...8 °C).
Mitte lasta külmuda.

Valmissuspensioon tuleb ära kasutada 7 päeva jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Augmentin sisaldab
- Toimeained on amoksitsilliin ja klavulaanhape. Üks ml suukaudset suspensiooni sisaldab
amoksitsilliintrihüdraati, mis on võrdne 80 mg amoksitsilliiniga ja kaaliumklavulanaati, mis on
võrdne 11,4 mg klavulaanhappega.
- Teised koostisosad on: magneesiumstearaat, aspartaam (E951), krospovidoon, ksantaankummi,
ränidioksiid, kolloidne veevaba ränidioksiid, naatriumbensoaat, naatriumkarboksümetüültselluloos ja
maasika maitselisand (sisaldab maltodekstriini).
Vaata olulist teavet Augmentin’i koostisosade kohta ka lõigust 2.

Kuidas Augmentin välja näeb ja pakendi sisu
Augmentin’i suukaudse suspensiooni pulber on valkjas pulber läbipaistvas klaaspudelis mahuga 107, 147,
190 või 200 ml, mis on suletud alumiiniumist keerleva rõngaga lastekindla turvakorgiga (roll-on pilfer
proof, ROPP), sisemise lakikihi ja polüvinüülkloriid (PVC) või polüolefiin servaga. Valmistehtult
sisaldab pudel 35 ml, 70 ml või 140 ml valkjat segu, mida nimetatakse suspensiooniks.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
SmithKline Beecham Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Ühendkuningriik.

Tootja:
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Worthing, West Sussex BN14 8QH, Ühendkuningriik
või
Glaxo Wellcome Production, ZI de la Peyenniere, 53100 Mayenne Cedex, Prantsusmaa.

Partii vabastamise eest vastutav tootja:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka 189, Poznan, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:
GlaxoSmithKline Eesti OÜ,
Lõõtsa 2,
11415 Tallinn.
Telefon: +372 6676 900

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

400 mg/57 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulber (maasikamaitseline)
Austria - Augmentin, Clavamox Duo
Küpros - Augmentin, Noprilam DT
Tšehhi Vabariik- Augmentin Duo
Eesti - Augmentin
Soome - Augmentin, Clavurion
Kreeka - Augmentin
Ungari- Augmentin Duo
Island - Augmentin
Iirimaa - Augmentin Duo
Itaalia - Augmentin, Neoduplamox, Clavulin
Läti - Augmentin
Malta - Augmentin, Noprilam DT
Poola - Augmentin
Portugal - Augmentin Duo, Clavamox DT
Rumeenia - Augmentin BIS
Slovaki Vabariik - Augmentin DUO
Sloveenia - Augmentin
Rootsi - Spektramox
Ühendkuningriik - Augmentin Duo


Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2014

Nõuanded/meditsiiniline informatsioon

Antibiootikume kasutatakse bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks. Need ei toimi
viiruste poolt põhjustatud infektsioonide vastu.

Mõnikord ei allu bakterite poolt põhjustatud infektsioon antibiootikumi kuurile. Üks sagedasemaid
põhjuseid on see, et infektsiooni põhjustavad bakterid on resistentsed kasutatava antibiootikumi
suhtes. See tähendab, et bakterid jäävad ellu ja isegi paljunevad antibiootikumist hoolimata.

Bakterid võivad antibiootikumide suhtes resistentseks muutuda paljudel põhjustel.
Antibiootikumide hoolikas kasutamine aitab vähendada bakterite resistentseks muutumise
võimalust.

Kui arst määrab antibiootikumi kuuri, on see mõeldud ainult teil praegu esineva haiguse raviks.
Järgmiste nõuannete järgmine aitab ära hoida resistentsete bakterite teket, mille tõttu antibiootikum
ei toimi.

1. Väga tähtis on antibiootikumi võtta õiges annuses, õigetel kellaaegadel ja õige arvu päevade
jooksul. Lugege infolehes toodud juhiseid ja kui te ei saa millestki aru, paluge arstil või
apteekril seda selgitada.
2. Te tohite antibiootikumi võtta ainult juhul, kui see on määratud just teile, ning seda tohib
kasutada ainult infektsiooni ravimiseks, mille vastu see on määratud.
3. Te ei tohi teistele inimestele määratud antibiootikume kasutada isegi juhul, kui neil esinenud
infektsioon oli sarnane teil esinevaga.
4.
Teile määratud antibiootikume ei tohi anda teistele inimestele.
5. Kui teil jääb pärast arsti poolt määratud kuuri võtmist antibiootikumi alles, viige see õigeks
hävitamiseks apteeki.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lahustamise juhised

Kontrollige, et kork oleks enne kasutamist terve. Raputage pudelit, et pulber tuleks pudeli küljest lahti.
Lisage vajalik kogus vett (nagu näidatud allpool). Pöörake pudel ümber ja loksutage korralikult.

Täiendav info - raputage pudelit, et pulber tuleks seinte küljest lahti, lisage vett veidi alla pudeli etiketil oleva
mõõtejooneni. Keerake pudel tagurpidi ja loksutage hoolikalt, seejärel lisage vett täpselt kuni mõõtejooneni.
Pöörake pudel tagurpidi ja loksutage veelkord hoolikalt.

Tugevus
Lisatava vee maht (ml)
Suspensiooni lõplik maht (ml)
400 mg/57 mg/5 ml
32
35

64
70

127
140

Enne iga annuse manustamist loksutage pudelit korralikult.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Augmentin, 400 mg/57 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulber

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Suukaudse suspensiooni 1 ml sisaldab valmiskujul amoksitsilliintrihüdraati mis on võrdne 80 mg
amoksitsilliiniga ja kaaliumklavulanaati, mis on võrdne 11,4 mg klavulaanhappega.

INN. Amoxicillinum, Acidum clavulanicum

Teadaolevat toimet omavad abiained:
1 ml sisaldab 3,32 mg aspartaami (E951)
Sidaldab maltodekstriini (glükoos).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudse suspensiooni pulber.
Valmissuspensioon on maasikamaitseline ja valkjat värvi.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Amoksitsilliini ja klavulaanhappe kombinatsioon on näidustatud järgmiste infektsioonide raviks
täiskasvanutel ja lastel (vt lõigud 4.2, 4.4 ja 5.1).
- Äge bakteriaalne sinusiit (adekvaatselt diagnoositud)
- Äge keskkõrvapõletik
- Kroonilise bronhiidi ägenemine (adekvaatselt diagnoositud)
- Olmetekkene pneumoonia
- Tsüstiit
- Püelonefriit
- Naha ja pehmete kudede infektsioonid, nt tselluliit, loomahammustused, raskekujuline
hambaabstsess koos leviva tselluliidiga
- Luu- ja liigeseinfektsioonid, eriti osteomüeliit.

Antibakteriaalsete ainete määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annused on läbivalt toodud amoksitsilliini/klavulaanhappe sisaldusena, välja arvatud juhul, kui
annused on esitatud üksikkomponentide kohta eraldi.

Augmentin’i individuaalse annuse valimisel vastavalt infektsioonile peab arvesse võtma järgmist:

- Arvatavad patogeenid ja nende tõenäoline tundlikkus antibakteriaalsete ravimite suhtes (vt lõik
4.4).
- Infektsiooni raskus ja lokalisatsioon.
- Patsiendi vanus, kehakaal ja neerufunktsioon, nagu on toodud allpool.

Vajadusel tuleb kaaluda Augmentin’i teiste ravimvormide (nt nende, mis sisaldavad amoksitsilliini
suuremates annustes ja/või erinevas suhtes amoksitsilliini ja klavulaanhapet) kasutamist (vt lõigud 4.4
ja 5.1).

Lastele kehakaaluga < 40 kg annab Augmentin’i käesolev ravimvorm maksimaalse ööpäevase annuse
1000...2800 mg amoksitsilliini/143...400 mg klavulaanhapet, kui ravimit manustatakse vastavalt
allpool toodud soovitustele. Kui vajalikuks osutub amoksitsilliini suurema ööpäevase annuse
kasutamine, on soovitatav valida mõni teine Augmentin’i ravimvorm, et vältida klavulaanhappe
asjatult suurte ööpäevaste annuste manustamist (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Ravi kestuse määrab patsiendi ravivastus. Mõned infektsioonid (nt osteomüeliit) vajavad pikemaajalist
ravi. Ravi ei tohi kesta üle 14 päeva ilma, et ravi vajadust oleks uuesti hinnatud (pikaajalise ravi kohta
vt lõik 4.4).

Lapsi kehakaaluga ≥ 40 kg tuleb ravida samade ravimvormidega nagu täiskasvanuid.

Lapsed kehakaaluga < 40 kg
Laste ravimisel võib kasutada Augmentin’i tablette, suspensiooni või laste jaoks ette nähtud kotikesi.

Soovitatavad annused:
- 25 mg/3,6 mg/kg/ööpäevas kuni 45 mg/6,4 mg/kg/ööpäevas, jaotatuna kaheks annuseks;

- kuni 70 mg/10 mg/kg/ööpäevas manustamist jaotatuna kaheks annuseks võib kaaluda mõnede
infektsioonide puhul (nagu keskkõrvapõletik, sinusiit ja alumiste hingamisteede infektsioonid).

Puuduvad kliinilised andmed Augmentin’i 7:1 ravimvormide 45 mg/6,4 mg/kg ööpäevas ületavate
annuste kasutamise kohta alla 2 aasta vanustel lastel.

Puuduvad kliinilised andmed Augmentin’i 7:1 ravimvormide kasutamise kohta alla 2 kuu vanustel
lastel. Seetõttu vastavad annustamisoovitused puuduvad.

Eakad
Annuse kohandamine ei ole vajalik.

Neerukahjustus
Annust ei ole vaja muuta patsientidel, kelle kreatiniini kliirens (CrCl) on üle 30 ml/min.

Patsientidel, kelle kreatiniini kliirens on alla 30 ml/min, ei soovitata kasutada Augmentin’i
ravimvorme, mis sisaldavad amoksitsilliini/klavulaanhapet suhtes 7:1, sest puuduvad annuse
korrigeerimise soovitused.

Maksakahjustus
Annustada ettevaatlikult ja kontrollida regulaarselt maksafunktsiooni (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Augmentin on ette nähtud suukaudseks manustamiseks.

Manustada toidukorra alguses, et vähendada võimalikke seedetrakti talumatuse nähte ja optimeerida
amoksitsilliini/klavulaanhappe imendumist.

Ravi võib alustada parenteraalselt vastavalt intravenoosse ravimvormi ravimi omaduste kokkuvõttele
ja jätkata suukaudse preparaadiga.

Raputada pulber ühtlaseks, lisada vett vastavalt juhistele, pöörata pudel ümber ja loksutada.
Loksutada pudelit enne iga annuse manustamist (vt lõik 6.6).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete, penitsilliinide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Anamneesis raskekujuline kiiret tüüpi ülitundlikkusreaktsioon (nt anafülaksia) teiste beetalaktaam
antibiootikumide suhtes (nt tsefalosporiin, karbapeneem või monobaktaam).

Anamneesis amoksitsilliini/klavulaanhappe manustamisest tingitud ikterus/maksakahjustus (vt lõik
4.8).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne amoksitsilliini/klavulaanhappega ravi alustamist tuleb läbi viia põhjalik küsitlus eelnevate
ülitundlikkusreaktsioonide kohta penitsilliinide, tsefalosporiinide või teiste beetalaktaam
antibiootikumide suhtes (vt lõigud 4.3 ja 4.8).

Penitsilliinravi saavatel patsientidel on kirjeldatud tõsiseid ja mõnikord surmaga lõppenud
ülitundlikkusreaktsioone (anafülaktoidseid reaktsioone). Need reaktsioonid tekivad suurema
tõenäosusega isikutel, kellel on anamneesis ülitundlikkus penitsilliini suhtes või atoopilistel isikutel.
Allergilise reaktsiooni tekkimisel tuleb ravi amoksitsilliini/klavulaanhappega lõpetada ja alustada
sobivat alternatiivset ravi.

Kui tehakse kindlaks, et infektsiooni tekitaja(te)ks on amoksitsilliinile tundlik(ud) mikroorganism(id),
tuleb kaaluda üleminekut amoksitsilliini/klavulaanhappe kasutamiselt amoksitsilliini kasutamisele
vastavalt ametlikele juhistele.

See Augmentin’i ravimvorm ei sobi kasutamiseks juhul, kui esineb suur oht, et oletatavad patogeenid
on resistentsed beetalaktaam antibiootikumide suhtes, mida ei vahenda klavulaanhappe poolt
inhibeerimise suhtes tundlikud beetalaktamaasid. Seda ravimvormi ei tohi kasutada penitsilliin-
resistentse S. pneumoniae raviks.

Neerufunktsiooni häirega või suuri annuseid saavatel patsientidel võivad tekkida krambid (vt lõik 4.8).

Amoksitsilliini/klavulaanhappe kasutamisest tuleb hoiduda infektsioosse mononukleoosi kahtluse
korral, sest selle haiguse puhul on amoksitsilliini kasutamise järgselt tekkinud morbilliformne lööve.

Allopurinooli kasutamisel koos amoksitsilliiniga võib suureneda allergiliste nahareaktsioonide tekke
tõenäosus.

Pikaajaline ravi võib mõnikord viia mittetundlike mikroorganismide vohamiseni.

Ravi alustamisel esinev palavikuga kulgev generaliseerunud erüteem koos mädavillidega võib olla
ägeda generaliseerunud eksantematoosse pustuloosi (AGEP) sümptomiks (vt lõik 4.8). Selle
reaktsiooni korral tuleb Augmentin’i kasutamine lõpetada ning amoksitsilliini igasugune edasine
kasutamine on vastunäidustatud.

Amoksitsilliini/klavulaanhapet tuleb ettevaatlikult kasutada patsientidel, kellel esinevad
maksakahjustuse tunnused (vt lõigud 4.2, 4.3 ja 4.8).

Maksa kõrvaltoimeid on kirjeldatud peamiselt meestel ja eakatel patsientidel ning need võivad olla
seotud pikaajalise raviga. Neid kõrvaltoimeid on väga harva kirjeldatud lastel. Sümptomid tekivad
tavaliselt ravi ajal või vahetult pärast ravi, kuid mõningatel juhtudel ei pruugi need ilmneda enne, kui
ravi lõpust on möödunud mitu nädalat. Need on tavaliselt pöörduvad. Maksa kõrvaltoimed võivad olla
rasked ning äärmiselt harvadel juhtudel on need lõppenud surmaga. Need on peaaegu alati tekkinud
patsientidel, kellel esineb raskekujuline põhihaigus või kes võtavad samaaegselt ravimeid, millel on
teadaolev kahjulik toime maksale (vt lõik 4.8).

Antibiootikumidega seotud koliiti on kirjeldatud peaaegu kõikide antibakteriaalsete ravimite puhul
ning selle raskus võib ulatuda kergest kuni eluohtlikuni (vt lõik 4.8). Seetõttu on tähtis seda diagnoosi
kaaluda patsientide puhul, kellel tekib mis tahes antibiootikumide manustamise ajal või pärast seda
kõhulahtisus. Antibiootikumidega seotud koliidi tekkimisel tuleb ravi Augmentin’iga otsekohe
lõpetada, konsulteerida arstiga ja alustada sobivat ravi. Sellisel puhul on peristaltikat pärssivad ravimid
vastunäidustatud.

Pikaajalise ravi korral soovitatakse regulaarselt hinnata organsüsteemide, sh neeru-, maksa- ja
vereloome talitlust.

Amoksitsilliini/klavulaanhapet saavatel patsientidel on harva kirjeldatud protrombiiniaja pikenemist.
Seda tuleb jälgida juhul, kui samaaegselt kasutatakse antikoagulante. Soovitud verehüübimist takistava
toime säilitamiseks võib olla vaja muuta suukaudsete antikoagulantide annust (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Neerukahjustusega patsientidel tuleb annust korrigeerida vastavalt kahjustuse raskusastmele (vt lõik
4.2).

Vähenenud uriinieritusega patsientidel on väga harva täheldatud kristalluuriat, peamiselt parenteraalse
ravi korral. Amoksitsilliini suurte annuste manustamise ajal on soovitatav tarbida piisavalt vedelikku
ja tagada piisav uriinieritus, et vähendada amoksitsilliiniga seotud kristalluuria tekkevõimalust.
Põiekateetriga patsientidel tuleb regulaarselt kontrollida kateetri läbitavust (vt lõik 4.9).

Amoksitsilliinravi ajal tuleb uriini glükoosisisalduse määramiseks kasutada ensümaatilisi
glükoosoksüdaasi meetodeid, sest mitte-ensümaatiliste meetodite kasutamisel võidakse saada
valepositiivsed tulemused.

Klavulaanhappe sisaldus Augmentin’is võib põhjustada IgG ja albumiini mittespetsiifilist seondumist
erütrotsüütide membraanidega, mille tulemuseks on valepositiivne Coombs’i test.

Positiivseid testitulemusi on kirjeldatud Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testi
kasutamisel amoksitsilliini/klavulaanhapet saavatel patsientidel, kes järgnevalt leiti olevat Aspergillus
infektsiooni vabad. Kirjeldatud on ristreaktsioone mitte-Aspergillus polüsahhariidide ja
polüfuranoosidega Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testi puhul. Seetõttu tuleb
amoksitsilliini/klavulaanhapet kasutavatel patsientidel saadud positiivseid testitulemusi tõlgendada
ettevaatlikult ja kinnitada muude diagnostiliste meetodite abil.

Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulber sisaldab 3,32 mg aspartaami (E951) ml
kohta, mis on fenüülalaniini allikas. Seda ravimit tuleb ettevaatlikult kasutada fenüülketonuuriaga
patsientidel.

See ravim sisaldab maltodekstriini (glükoos). Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on
harvaesinev glükoosi galaktoosi imendumishäire.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Suukaudsed antikoagulandid
Suukaudseid antikoagulante ja penitsilliinantibiootikume on praktikas laialdaselt kasutatud ilma
koostoimete tekketa. Kuid kirjanduses on teateid rahvusvahelise normaliseeritud suhte suurenemisest
patsientidel, kes kasutasid atsenokumarooli või varfariini koos amoksitsilliiniga. Kui
koosmanustamine on vajalik, tuleb amoksitsilliini lisamise või ärajätmise järgselt hoolikalt jälgida
protrombiiniaega või rahvusvahelist normaliseeritud suhet. Lisaks võib olla vaja muuta suukaudsete
antikoagulantide annust (vt lõigud 4.4 ja 4.8).

Metotreksaat
Penitsilliinid võivad vähendada metotreksaadi eritumist, mille tagajärjel võib suureneda toksilisus.

Probenetsiid
Probenetsiidi samaaegset kasutamist ei soovitata. Probenetsiid vähendab amoksitsilliini
tubulaarsekretsiooni. Probenetsiidi samaaegne kasutamine võib viia amoksitsilliini (kuid mitte
klavulaanhappe) sisalduse pikaajalise suurenemiseni veres.

Mükofenolaatmofetiil
Mükofenolaatmofetiili (MPA) saavatel patsientidel on täheldatud aktiivse metaboliidi
mükofenoolhappe (MPA) annuse manustamise eelse kontsentratsiooni vähenemist ligikaudu 50%
võrra pärast ravi alustamist suukaudse amoksitsilliini pluss klavulaanhappega. Annuse manustamise
eelse sisalduse muutus ei pruugi täpselt näidata muutusi MPA kogu ekspositsioonis. Seetõttu ei ole
mükofenolaatmofetiili annuse muutmine tavaliselt vajalik juhul, kui puuduvad siiriku funktsioonihäire
kliinilised ilmingud. Kuid kombineeritud ravi ajal ja vahetult pärast antibiootikumravi on vajalik
hoolikas kliiniline jälgimine.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule,
sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3). Piiratud andmed, mis on saadud
amoksitsilliini/klavulaanhappe kasutamisel raseduse ajal inimestel, ei näita suurenenud riski
kaasasündinud väärarengute tekkeks. Ühes uuringus naistel, kellel tekkis lootekesta enneaegne rebend,
kirjeldati, et profülaktiline ravi amoksitsilliini/klavulaanhappega võib olla seotud suurenenud riskiga
nekrotiseeriva enterokoliidi tekkeks vastsündinutel. Ravimi kasutamist raseduse ajal tuleb vältida,
välja arvatud juhul, kui arst seda vajalikuks peab.

Imetamine
Mõlemad toimeained erituvad rinnapiima (puuduvad andmed klavulaanhappe mõju kohta rinnapiima
saavale lapsele). Seega on võimalik kõhulahtisuse ja limaskestade seennakkuse teke rinnapiima saaval
lapsel, mistõttu võib olla vaja rinnaga toitmine lõpetada.
Amoksitsilliini/klavulaanhapet tohib rinnaga toitmise ajal kasutada ainult pärast riski ja kasu suhte
hindamist arsti poolt.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Siiski võivad tekkida kõrvaltoimed (nt allergilised reaktsioonid, pearinglus, krambid), mis võivad
mõjutada autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet (vt lõik 4.8).

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoimed on kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine.

Järgnevalt on loetletud Augmentin'i kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgselt kirjeldatud
kõrvaltoimed MedDRA organsüsteemi klasside järgi.

Kõrvaltoimete klassifitseerimiseks on kasutatud järgmisi termineid.
Väga sage (≥1/10)
Sage (≥1/100 kuni <1/10)
Aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100)
Harv (≥1/10000 kuni <1/1000)
Väga harv (<1/10000)
Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Infektsioonid ja infestatsioonid
Mukokutaanne kandidiaas
Sage
Mittetundlike mikroorganismide vohamine
Teadmata
Vere ja lümfisüsteemi häired
Pöörduv leukopeenia (sh neutropeenia)
Harv
Trombotsütopeenia
Harv
Pöörduv agranulotsütoos
Teadmata
Hemolüütiline aneemia
Teadmata
Veritsusaja ja protrombiiniaja pikenemine1
Teadmata
Immuunsüsteemi häired10
Angioneurootiline turse
Teadmata
Anafülaksia
Teadmata
Seerumtõve sarnane sündroom
Teadmata
Ülitundlikkusest põhjustatud vaskuliit
Teadmata
Närvisüsteemi häired
Pearinglus
Aeg-ajalt
Peavalu
Aeg-ajalt
Pöörduv hüperaktiivsus
Teadmata
Aseptiline meningiit
Teadmata
Krambid2
Teadmata
Seedetrakti häired
Kõhulahtisus
Sage
Iiveldus3
Sage
Oksendamine
Sage
Seedehäire
Aeg-ajalt
Antibiootikumidega seotud koliit4
Teadmata
Karuskeel
Teadmata
Hammaste värvuse muutus11
Teadmata
Maksa ja sapiteede häired
AST ja/või ALT aktiivsuse suurenemine5
Aeg-ajalt
Hepatiit6
Teadmata
Kolestaatiline ikterus6
Teadmata
Naha ja nahaaluskoe kahjustused 7
Nahalööve
Aeg-ajalt
Sügelus
Aeg-ajalt
Urtikaaria
Aeg-ajalt
Multiformne erüteem
Harv
Stevensi-Johnsoni sündroom
Teadmata
Toksiline epidermaalnekrolüüs
Teadmata
Villiline eksfoliatiivne dermatiit
Teadmata
Äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos (AGEP)9
Teadmata
Neerude ja kuseteede häired
Interstitsiaalne nefriit
Teadmata
Kristalluuria8
Teadmata
1 Vt lõik 4.4.
2 Vt lõik 4.4.
3 Iiveldus on sagedamini seotud suuremate suukaudsete annustega. Seedetrakti nähtusid võib
vähendada Augmentin’i võtmine toidukorra alguses.
4 Kaasa arvatud pseudomembranoosne koliit ja hemorraagiline koliit (vt lõik 4.4).
5 AST ja/või ALT aktiivsuse mõõdukat suurenemist on täheldatud beetalaktaam
antibiootikumidega ravitud patsientidel, kuid nende leidude tähtsus on teadmata.
6 Neid kõrvaltoimeid on täheldatud teiste penitsilliinide ja tsefalosporiinide puhul (vt lõik 4.4).
7 Mis tahes ülitundlikkusest tingitud dermatiidi tekkimisel tuleb ravi lõpetada (vt lõik 4.4).
8 Vt lõik 4.9.
9 Vt lõik 4.3.
10 Vt lõik 4.4.
11 Lastel on väga harva kirjeldatud pindmist hammaste värvuse muutust. Hammaste värvuse
muutust võib aidata vältida hea suuõõne hügieen, kuna see on tavaliselt eemaldatav hammaste
puhastamisel.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid
Tekkida võivad seedetrakti sümptomid ning vee ja elektrolüütide tasakaaluhäired. Täheldatud on
amoksitsilliiniga seotud kristalluuriat, mis mõningatel juhtudel viib neerupuudulikkuse tekkimiseni (vt
kõik 4.4).

Neerufunktsiooni häirega või suuri annuseid saavatel patsientidel võivad tekkida krambid.

Kirjeldatud on amoksitsilliini sadestumist põiekateetrites, peamiselt pärast suurte annuste veenisisest
manustamist. Regulaarselt tuleb kontrollida kateetri läbitavust (vt lõik 4.4).

Mürgistuse ravi
Seedetrakti sümptomeid võib ravida sümptomaatiliselt, pöörates tähelepanu vee/elektrolüütide
tasakaalule.

Amoksitsilliin/klavulaanhape on vereringest eemaldatavad hemodialüüsi teel.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Penitsilliinide kombinatsioonid, k.a beetalaktamaasi inhibiitorid;
ATC-kood: J01CR02.

Toimemehhanism
Amoksitsilliin on poolsünteetiline penitsilliin (beetalaktaam antibiootikum), mis inhibeerib ühte või
enamat ensüümi (sageli nimetatakse penitsilliini siduvateks valkudeks, PBP’d, inglise k. penicillin-
binding proteins) bakteriaalse peptidoglükaani biosünteesi rajas, mis on bakteri rakuseina lahutamatu
strukturaalne komponent. Peptidoglükaani sünteesi inhibeerimine viib rakuseina nõrgenemiseni,
millele tavaliselt järgneb raku lüüs ja surm.

Amoksitsilliin on tundlik resistentsete bakterite poolt toodetavate beetalaktamaaside lagundava toime
suhtes ja seetõttu ei hõlma ainult amoksitsilliini toimespekter mikroorganisme, mis toodavad neid
ensüüme.

Klavulaanhape on penitsilliinidega ehituslikult sarnane beetalaktaam. See inaktiveerib mõned
beetalaktamaasensüümid, hoides seeläbi ära amoksitsilliini inaktiveerimise. Klavulaanhape üksinda ei
avalda kliiniliselt kasulikku antibakteriaalset toimet.

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe
Amoksitsilliini efektiivsust põhiliselt määravaks teguriks loetakse aega üle minimaalse inhibeeriva
kontsentratsiooni (T>MIK).

Resistentsusmehhanismid
Kaks põhilist resistentsusmehhanismi amoksitsilliini/klavulaanhappe suhtes on:
• Inaktiveerimine nende bakteriaalsete beetalaktamaaside poolt, mida ei inhibeeri klavulaanhape,
sealhulgas klassid B, C ja D.
• Penitsilliini siduvate valkude muutus, mis vähendavad antibakteriaalse aine afiinsust sihtmärgi
suhtes.

Bakterite või väljavoolupumba mehhanismide küllastamatus võib põhjustada või soodustada bakterite,
eriti gramnegatiivsete bakterite resistentsust.

Murdepunktid
Amoksitsilliini/klavulaanhappe MIK murdepunktid, mis on määratud Euroopa Komisjoni poolt
antibakteriaalse tundlikkuse testimise kohta (European Committee on Antimicrobial Susceptibility
Testing, EUCAST).

Mikroorganism
Tundlikkuse murdepunktid (mikrogrammi /ml)

Tundlik
Vahepealne
Resistentne
Haemophilus influenzae1
≤ 1
- > 1
Moraxella catarrhalis1
≤ 1
- > 1
Staphylococcus aureus2
≤ 2
- > 2
Koagulaasnegatiivsed stafülokokid2
≤ 0,25

> 0,25
Enterococcus1
≤ 4
> 8
Streptococcus A, B, C, G5
≤ 0,25
- > 0,25
Streptococcus pneumoniae3
≤ 0,5
1-2
> 2
Enterobacteriaceae1,4
- - > 8
Gramnegatiivsed anaeroobid1
≤ 4
> 8
Grampositiivsed anaeroobid1
≤ 4
> 8
Liigiga mitte seotud murdepunktid1
≤ 2
4-8
> 8
1 Kirjeldatud väärtused on amoksitsilliini kontsentratsioonide kohta. Tundlikkuse testimise
eesmärkidel fikseeritakse klavulaanhappe kontsentratsioon väärtusele 2 mg/l.
2 Kirjeldatud väärtused on oksatsilliini kontsentratsioonid.
3 Tabelis toodud murdepunkti väärtused põhinevad ampitsilliini murdepunktidel.
4 Resistentsuse murdepunkt R>8 mg/l tagab selle, et kõik resistentsusmehhanismidega isolaadid
loetakse resistentseteks.
5 Tabelis toodud murdepunkti väärtused põhinevad bensüülpenitsilliini murdepunktidel.

Resistentsuse levimus võib varieeruda geograafiliselt ja aja jooksul valitud liikude suhtes ja eriti
raskete infektsioonide ravimisel on soovitatav järgida kohalikku informatsiooni resistentsuse kohta.
Vajadusel tuleb küsida spetsialisti arvamust, kui kohalik resistentsuse levimus on selline, et ravimi
kasutamine vähemalt mõnda tüüpi infektsiooni korral on küsitav.

Sageli tundlikud liigid
Aeroobsed grampositiivsed mikroorganismid
Enterococcus faecalis
Gardnerella vaginalis
Staphylococcus aureus (metitsilliin-tundlik)
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae1
Streptococcus pyogenes ja teised beetahemolüütilised streptokokid
Streptococcus viridans grupp

Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid
Capnocytophaga spp.
Eikenella corrodens
Haemophilus influenzae2
Moraxella catarrhalis
Pasteurella multocida

Anaeroobsed mikroorganismid
Bacteroides fragilis
Fusobacterium nucleatum
Prevotella spp.

Liigid, mille puhul võib probleemiks olla omandatud resistentsus
Aeroobsed grampositiivsed mikroorganismid
Enterococcus faecium $

Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid
Escherichia coli
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Proteus vulgaris

Algselt resistentsed mikroorganismid
Aeroobsed gramnegatiivsed mikroorganismid
Acinetobacter sp.
Citrobacter freundii
Enterobacter sp.
Legionella pneumophila
Morganella morganii
Providencia spp.
Pseudomonas sp.
Serratia sp.
Stenotrophomonas maltophilia

Muud mikroorganismid
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci
Coxiella burnetti
Mycoplasma pneumoniae

$ Loomulik vahepealne tundlikkus omandatud resistentsusmehhanismi puudumisel.
£ Kõik metitsilliin-resistentsed stafülokokid on resistentsed amoksitsilliini/klavulaanhappe suhtes
1 Penitsilliini suhtes resistentset Streptococcus pneumoniae’d ei tohi ravida selle
amoksitsilliini/klavulaanhappe ravimvormiga (vt lõigud 4.2 ja 4.4).
2 Vähenenud tundlikkusega liike on kirjeldatud mõnedes Euroopa Liidu riikides esinemissagedusega
üle 10%.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Amoksitsilliin ja klavulaanhape dissotsieeruvad täielikult vesilahuses füsioloogilise pH juures.
Mõlemad komponendid imenduvad suukaudsel manustamisel kiiresti ja hästi.
Amoksitsilliini/klavulaanhappe imendumine on optimaalsem, kui ravimit võetakse toidukorra alguses.
Suukaudse manustamise järgselt on amoksitsilliini ja klavulaanhappe biosaadavus ligikaudu 70%.
Mõlema komponendi plasmaprofiilid on sarnased ning aeg maksimaalse plasmakontsentratsiooni
saabumiseni (T
) on mõlemal juhul ligikaudu üks tund.
max

Järgnevalt on toodud farmakokineetilised tulemused uuringust, kus amoksitsilliini/klavulaanhapet
(875 mg/125 mg tabletid kaks korda ööpäevas) manustati tühja kõhuga tervetele vabatahtlikele.

Keskmised (± SD) farmakokineetilised parameetrid

Manustatud
Annus
C

T
*
AUC

T 1/2
max
max
(0-24h)
toimeaine(d)
(mg)
(µg/ml)
(h)
((µg.h/ml)
(h)
Amoksitsilliin
AMX/CA
875
11,64
1,50
53,52
1,19
875 mg/125 mg
± 2,78
(1,0...2,5)
± 12,31
± 0,21
Klavulaanhape
AMX/CA
125
2,18
1,25
10,16
0,96
875 mg/125 mg
± 0,99
(1,0...2,0)
± 3,04
± 0,12
AMX - amoksitsilliin, CA - klavulaanhape
* Mediaan (vahemik)

Amoksitsilliini/klavulaanhappe manustamisel saavutatavad amoksitsilliini ja klavulaanhappe
kontsentratsioonid seerumis on sarnased nendega, mis saadakse amoksitsilliini või klavulaanhappe
samaväärsete annuste suukaudsel manustamisel eraldi.

Jaotumine
Ligikaudu 25% kogu plasmas leiduvast klavulaanhappest ja 18% kogu plasmas leiduvast
amoksitsilliinist on seotud valkudega. Jaotusruumala on ligikaudu 0,3...0,4 l/kg amoksitsilliini ja
ligikaudu 0,2 l/kg klavulaanhappe puhul.

Pärast veenisisest manustamist on nii amoksitsilliini kui klavulaanhapet leitud sapipõies, kõhukudedes,
nahas, rasv- ja lihaskoes, sünoviaal- ja peritoneaalvedelikus, sapis ja mädas. Amoksitsilliin ei jaotu
piisavalt tserebrospinaalvedelikku.

Loomakatsetest ei ole saadud tõendeid kummagi komponendiga seotud materjali oluliselt peetumisest
kudedes. Nagu enamik penitsilliine, eritub ka amoksitsilliin rinnapiima. Rinnapiimas on leitav ka
klavulaanhapet minimaalsetes kogustes (vt lõik 4.6).

Nii amoksitsilliin kui klavulaanhape läbivad platsentaarbarjääri (vt lõik 4.6).

Biotransformatsioon
Amoksitsilliin eritub osaliselt uriiniga inaktiivse penitsilliinhappena kogustes, mis vastavad kuni
10...25%-le algannusest. Klavulaanhape metaboliseerub inimese organismis ulatuslikult ning eritub
uriini ja roojaga ning süsinikdioksiidi kujul väljahingatava õhuga.

Eritumine
Amoksitsilliin eritub peamiselt neerude kaudu, samal ajal kui klavulaanhape eritub nii renaalsel kui ka
mitterenaalsel teel.

Amoksitsilliini/klavulaanhappe keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg tervetel isikutel on ligikaudu
üks tund ja keskmine kogukliirens ligikaudu 25 l/tunnis. Ligikaudu 60...70% amoksitsilliinist ja
ligikaudu 40...65% klavulaanhappest eritub muutumatul kujul uriiniga esimese 6 tunni jooksul pärast
Augmentin 250 mg/125 mg või 500 mg/125 mg tablettide ühekordset manustamist. Erinevates
uuringutes on leitud, et uriiniga eritub 50...85% amoksitsilliinist ja 27...60% klavulaanhappest
24-tunnise perioodi jooksul. Klavulaanhappe puhul eritub suurim kogus ravimist esimese 2 tunni
jooksul pärast manustamist.

Probenetsiidi samaaegsel manustamisel aeglustub amoksitsilliini eritumine, kuid mitte klavulaanhappe
eritumine neerude kaudu (vt lõik 4.5).

Vanus
Amoksitsilliini eliminatsiooni poolväärtusaeg on sarnane ligikaudu 3 kuu kuni 2 aasta vanustel lastel
ning suurematel lastel ja täiskasvanutel. Väga väikestel lastel (kaasa arvatud enneaegsed vastsündinud)
ei tohi esimesel elunädalal manustamisintervall ületada kaks korda ööpäevas manustamist renaalse
eliminatsioonitee ebaküpsuse tõttu. Kuna eakatel patsientidel on suurem tõenäosus neerufunktsiooni
languse tekkeks, peab annuse valimisel olema ettevaatlik ning kasulik võib olla neerufunktsiooni
jälgimine.

Sugu
Pärast amoksitsilliini/klavulaanhappe suukaudset manustamist tervetele meestele ja naistele ei olnud
sool olulist mõju amoksitsilliini või klavulaanhappe farmakokineetikale.

Neerukahjustus
Amoksitsilliini/klavulaanhappe kogukliirens seerumis väheneb proportsionaalselt neerufunktsiooni
langusega. Ravimi kliirensi vähenemine on enam väljendunud amoksitsilliini kui klavulaanhappe
puhul, kuna suurem osa amoksitsilliinist eritub renaalsel teel. Annused neerukahjustuse korral peavad
seetõttu ära hoidma amoksitsilliini liigse kuhjumise, säilitades samal ajal klavulaanhappe piisava
sisalduse (vt lõik 4.2).

Maksakahjustus
Maksakahjustusega patsientide puhul tuleb ravimit annustada ettevaatlikult ning jälgida regulaarselt
maksafunktsiooni.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, genotoksilisuse ja reproduktsioonitoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole
näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Amoksitsilliini/klavulaanhappega koertel läbi viidud kroonilise toksilisuse uuringud näitavad
maoärritust ja oksendamist ning keele värvuse muutust.

Augmentin’i või selle komponentidega ei ole kartsinogeensuse uuringuid läbi viidud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Magneesiumstearaat
Aspartaam (E951)
Naatriumbensoaat
Krospovidoon
Ksantaankummi
Ränidioksid
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Naatriumkarboksümetüültselluloos
Maasika maitselisand (sisaldab maltodekstriini)

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

Kuiv pulber: 2 aastat.
Valmissuspensioon: 7 päeva.
Valmissuspensiooni tuleb hoida temperatuuril 2...8 ºC (mitte lasta külmuda), kuni 7 päeva.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Läbipaistvast klaasist pudel, mahuga 107, 147, 190 või 200 ml, mis sisaldab pulbri lahustamisel 35 ml,
70 ml või 140 ml valmislahust, suletud alumiiniumist keerleva rõngaga lastekindla turvakorgiga (roll-
on pilfer proof, ROPP), sisemise lakikihi ja polüvinüülkloriid (PVC) või polüolefiin servaga. Siia
juurde võib kuuluda plastikust mõõtlusikas või annustamissüstal.

Kõik pakendi suurused ei prugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Enne kasutamist kontrollida, kas kork on terve. Raputada pulber ühtlaseks. Lisage vajalik kogus vett
(nagu näidatud allpool). Pöörake pudel ümber ja loksutage korralikult.

Täiendav info - raputage pudelit, et pulber tuleks seinte küljest lahti, lisage vett veidi alla pudeli
etiketil oleva mõõtejooneni. Keerake pudel tagurpidi ja loksutage hoolikalt, seejärel lisage vett täpselt
kuni mõõtejooneni. Pöörake pudel tagurpidi ja loksutage veelkord hoolikalt.

Tugevus
Lisatava vee maht (ml)
Suspensiooni lõplik maht (ml)
400 mg/57 mg/5 ml
32
35

64
70

127
140

Enne iga annuse manustamist tuleb pudelit korralikult loksutada.

7. Müügiloa hoidja

SmithKlineBeecham Ltd,
980 Great West Road,
Brentford,
Middlesex TW8 9GS,
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

213498

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 11.12.1998
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.11.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2013