AMIOKORDIN

Toimeained: amiodaroon

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 200mg 60TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on AMIOKORDIN ja milleks seda kasutatakse

Amiokordin'i kasutatakse südame rütmihäirete raviks ning nende taastumise vältimiseks - tegemist on
nn. antiarütmilise ravimiga.

Amiokordin tablette kasutatakse südame rütmihäirete (paroksüsmaalne supraventrikulaarne
tahhükardia, sealhulgas Wolff-Parkinson-White sündroom, kodade virvendus ja laperdus,
ventrikulaarsed tahhüarütmiad) raviks, kui teised ravimid on toimeta, vastunäidustatud või on
põhjustanud tõsiseid kõrvaltoimeid.

2. Mida on vaja teada enne AMIOKORDIN võtmist

Ärge võtke Amiokordin'i
- kui te olete amiodaroonvesinikkloriidi, joodi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline;
- kui teil on diagnoositud siinus-bradükardia või sinuatriaalne blokaad (teatud südametegevuse
häired);
- kui teil on diagnoositud siinussõlme nõrkuse sündroom (ja teile ei ole paigaldatud
südamestimulaatorit);
- kui teil on diagnoositud südame rasked ülejuhtehäired (ja teile ei ole paigaldatud
südamestimulaatorit);
- kui te võtate teisi ravimeid, mis võivad soodustada südame rütmihäirete tekkimist (torsades de
pointes’ tüüpi polümorfset ventrikulaarset tahhükardiat) - vt ka lõiku “Võtmine koos teiste
ravimitega”;
- kui teil on kilpnäärme talitlushäired;
- kui te olete rase;
- kui te toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Amiokordin’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi manustamist võib alustada ning patsienti ravikuuri algfaasis jälgida ainult arst, kellel on
piisavad teadmised ja kogemused südame rütmihäirete ravimise alal.

Enne ravi alustamist on soovitatav igal patsiendil teostada EKG-uuring ning kilpnäärmeuuringud,
samuti määrata kaaliumi kontsentratsioon vereseerumis.

Ravimi kõrvaltoimed on tavaliselt annusest sõltuvad ning seetõttu tuleks kasutada kõige väiksemat
toimivat säilitusannust.

Südametegevuse aeglustumise ohu tõttu tuleb olla ettevaatlik eakate patsientide ravimisel.

Amiodaroon võib põhjustada muutusi elektrokardiogrammis (EKG-s), näiteks QT-intervalli
pikenemist (repolarisatsioonifaasi pikenemise tõttu) ning U-saki teket. Need muutused ei tähenda, et
ravim oleks südamele toksiline.

Juhul, kui teil tekivad Amiokordin tablettide kasutamise ajal teatud südamehäired - sinuatriaalne
blokaad, teise või kolmanda astme AV-blokaad või bifastsikulaarne sääreblokaad, tuleb ravi
katkestada. Amiodaroon-ravi ajal tuleb teil regulaarselt iga kolme kuu järel käia elektrokardiogrammi
tegemas, kardiogrammi tuleb teha ka siis, kui teil tekivad uued rütmihäired või ilmnevad olemasoleva
haiguse süvenemise tunnused.

Amiodarooni toksilise toime tunnusteks kopsudele võivad olla süvenev hingeldus ja ebaproduktiivne
kuiv köha. Seega võib arst teil regulaarselt teha rindkere röntgenülesvõtteid ning kopsufunktsiooni
uuringuid (iga 6 kuu järel ning ka sellisel juhul, kui ilmneb mõni kopsuhaiguse sümptom).

Amiodaroon võib põhjustada kilpnäärme talitluse häireid, eriti juhul, kui teil või teie veresugulastel on
varem kilpnäärmehaigusi esinenud. Seetõttu on soovitatav enne ravikuuri alustamist, ravikuuri ajal
ning mõni kuu pärast ravi lõpetamist teostada kilpnäärme funktsiooni uuringuid.

Amiodaroon-ravi ajal on soovitatav regulaarselt uurida teie maksafunktsiooni (määrata
transaminaaside aktiivsust vereseerumis).

Amiodaroon-ravi ajal peaksite te päevitamisest hoiduma. Suvisel ajal kasutage katmata kehaosade
kaitseks päikesevalguse eest vastavaid kaitsvaid kreeme.

Enne operatsiooni informeerige oma anestesioloogi sellest, et kasutate Amiokordin'i.

Lapsed ja noorukid
Amiodarooni efektiivsus ja ohutus lastel ei ole kindlaks tehtud.

Muud ravimid ja Amiokordin
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid, sh ilma retseptita ravimeid.

Kuna amiodarooni toime kestab väga pikka aega, võib koostoimeid teiste ravimitega esineda isegi
mitu kuud pärast amiodaroon-ravi lõpetamist.

Amiodarooni samaaegne kasutamine on vasunäidustatud:
- teiste rütmihäiretevastaste ravimitega (sh bepridiiliga), I klassi rütmihäiretevastaste ravimitega,
kinidiini
rühma
rütmihäiretevastaste
ravimitega
(sh
sotalooliga)
prokaiinamiidi,
disopüramiidiga.
- mõnede muude ravimitega, näiteks vinkamiidi, mõnede neuroleptikumide (kloorpromasiin,
tioridasiin, flufenasiin, pimosiid, haloperidool, amisulpriid ja sertindool) antihistamiinikumide
(terfenadiin, misolastiin), tsisapriidi, erütromütsiini (veeni manustatuna) ja pentamidiiniga
(veeni manustatuna) on vastunäidustatud. Nimetatud ravimite ja amiodarooni samaaegsel
kasutamisel võivad tekkida ohtlikud südame rütmihäired - torsades de pointes’ tüüpi
polümorfsed ventrikulaarsed tahhükardiad.

Südametegevuse liigse aeglustumise ja südame erutusjuhtehäire atrioventrikulaarblokaadi ohu tõttu ei

ole amiodarooni ning kaltsiumikanalite blokaatorite diltiaseemi ja verapamiili või beeta-
adrenoblokaatorite samaaegne manustamine soovitatav.

Samaaegne amiodarooni ja stimuleerivate lahtistite kasutamine ei ole samuti soovitatav, kuna
suureneb oht südame vatsakestest lähtuvate rütmihäirete tekkeks (läbi kaaliumi kontsentratsiooni
languse veres).

Fluorokinoloonide samaaegne kasutamine võib pikendada QT intervalli ning viia südame
rütmihäireteni.

Tritsükliliste antidepressantide, fenotiasiinide, astemisooli või terfenadiini samaaegsel manustamisel
koos amiodarooniga võib täiendavalt pikeneda QT-intervalli kestus elektrokardiogrammis ning
suureneda südame vatsakestest lähtuvate rütmihäirete, ennekõike torsades de pointes‘ tüüpi
rütmihäirete, tekkeoht.

Varfariini, digoksiini, fenütoiini ja tsüklosporiini samaaegsel manustamisel amiodarooniga tuleb
jälgida nende ravimite kontsentratsiooni vereseerumis ning vastavalt vajadusele nende annuseid
vähendada (varfariini annust tuleb vähendada ühe kolmandiku või poole võrra ning digoksiini annust
poole võrra).

Amiodarooni ja organismist kaaliumit välja viivate diureetikumide, kortikosteroidide või amfoteritsiin
B (veeni manustatuna) samaaegsel kasutamisel võib tekkida kaaliumi sisalduse langus veres, mis võib
põhjustada täiendavat QT-intervalli pikenemist elektrokardiogrammis ning suurendada omakorda
südame vatsakestest lähtuvate rütmihäirete, kaasaarvatud torsades de pointes‘ tekkeohtu.

Tsimetidiini ja amiodarooni samaaegsel kasutamisel aeglustub amiodarooni muundumine organismis,
mis võib viia amiodarooni kontsentratsiooni suurenemisele vereseerumis.

Amiodarooni ja fentanüüli samaaegsel kasutamisel võib fentanüüli toime tugevneda, mis võib
suurendada fentanüüli toksilisust.

Amiodaroon võib suurendada samaaegselt kasutatavate CYP 3A4 kaudu metaboliseeruvate ravimite
toimet: lidokaiin, takroliimus, sildenafiil, midasolaam, triasolaam, dihüdroergotamiin, ergotamiin,
simvastatiin ja CYP 3A4 kaudu metaboliseeruvad statiinid.

Kui amiodarooni kasutatakse samaaegselt proteaasi inhibiitoritega (atazanaviir, indinaviir, nelfinaviir,
ritonaviir), tuleb amiodarooni plasmakontsentratsiooni jälgida.

Ettevaatlik tuleb olla anesteesia tegemisel amiodarooni kasutaval patsiendil, kuna esineb südame
löögisageduse aeglustumise, vererõhu languse, südame ülejuhtehäirete ning südame väljutusmahu
languse oht.

Hingamiskomplikatsioonide tekkeohu tõttu on hapnikravi teostamisel operatsioonijärgsel perioodil
soovitatav ettevaatus.

Amiodaroon võib mõjutada kilpnäärme funktsiooni teste, ennekõike trijoodtüroniini, türoksiini ja
türeotropiini määramist.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.
Amiodarooni kasutamine on raseduse ja rinnaga toitmise ajal vastunäidustatud. Rasedad naised võivad
amiodarooni võtta ainult äärmisel vajadusel, kui teised rütmihäiretevastased ravimid ei ole andnud
tulemusi ning ravist oodatav kasu ületab võimalikud ohud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olge ettevaatlik, kuna mõnedel patsientidel võib amiodaroon omada toimet autojuhtimise ja masinate
käsitsemise võimele.

Amiokordin sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne
ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas AMIOKORDIN võtta

Kuidas Amikordin'i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Annused kohandatakse alati vastavalt teie seisundile ja vajadustele. Annused määrab alati arst.

Võtke tabletid sisse tervelt, koos vähese vedelikuga. Te võite tablette võtta söögi ajal või pärast sööki.
Tavaline algannus on 600 mg kuni 1000 mg ööpäevas, mis võetakse sisse kas üks kord ööpäevas või
kaheks või kolmeks väiksemaks annuseks jagatuna. Tavaliselt kestab algne ravi 8 kuni 10 päeva.
Säilitusraviks kasutatakse vähimat toimivat ning individuaalsetest ravitulemustest sõltuvat annust.
Tavaline säilitusannus on 100 mg kuni 400 mg ööpäevas, mis võetakse sisse kas üks kord ööpäevas
või kaheks või kolmeks väiksemaks annuseks jagatuna. Alternatiivseks annustamisskeemiks on
kahekordse tavalise ööpäevase annuse manustamine ülepäeviti; samuti võib kasutada raviskeemi, kus
ravimit võetakse ainult viiel päeval nädalas (ravikuuris tehakse nädalavahetustel paus).

Kui teil on tunne, et Amiokordin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või
apteekriga.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Amiodarooni kasutamise ohutust ja efektiivsust ei ole lastel uuritud. Teie arst otsustab sobiva annuse
üle.

Kui te võtate Amiokordin'i rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise kahtlusel võtke ühendust oma arstiga.

Kui te unustate Amiokordin'i võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.
Ravimit tuleb võtta regulaarselt ning iga päev ühel ja samal kellaajal. Kui teil jääb üks annus vahele,
võtke see niipea, kui see on võimalik. Juhul, kui juba on käes peaaegu järgmise annuse manustamise
aeg, võtke ainult järgmine ettenähtud annus (annust kahekordistamata).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Amiodaroon aeglustab südame löögisagedust ning võib mõnedel patsientidel põhjustada bradükardiat
(südame löögisagedus on alla 55 löögi minutis).

Amiodaroon võib süvendada olemasolevaid rütmihäireid või põhjustada uusi.

Kui südame löögisagedus on alla 55 löögi minutis, tuleb ravimi manustamine katkestada ning
konsulteerida oma arstiga.

Amiodaroon võib põhjustada südamepuudulikkust või olemasoleva südamepuudulikkuse süvenemist
(vajalik on samaaegne ravi südant toetavate ravimitega).


Seedetrakti kõrvaltoimeteks on iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus ja isupuudus, harva ajutine
maksakahjustus (maksaensüümide aktiivsuse suurenemine). Kõrvaltoimed võivad avalduda ka ägeda
maksakahjustusena (maksaensüümide aktiivsuse suurenemine vereseerumis ja/või kollatõbi) või
kroonilise maksahaigusena (pseudoalkohoolne maksapõletik, maksatsirroos). Kui te juba põete mõnda
maksahaigust, jälgib arst hoolikalt teie seisundit ning vajadusel katkestab ravi.

Seoses amiodaroon-raviga võib toimuda mikroladestuste tekkimine sarvkesta ülemistes kihtides
(reeglina ei põhjusta need ühtegi probleemi, kuid äärmuslikel juhtudel võivad need valgusesse
vaatamisel põhjustada värviliste rõngaste (halode) esinemist nägemisväljas). Ravikuuri ei ole sellisel
juhul vaja katkestada, kuid vajadusel suunab arst teid silmaarsti juurde uuringule.

Amiodaroon-ravi ajal või pärast ravi lõpetamist võib tekkida kilpnäärme ala- või ületalitlus. Sellisel
juhul tuleb amiodarooni manustamine katkestada. Kilpnäärme alatalitluse korral tuleb alustada
asendusraviga; ületalitluse korral võib vajalik olla ajutise kilpnäärme talitlust pärssiva ravi
rakendamine.

Köha ja süvenev hingeldus peegeldavad amiodarooni otsest või kaudset toksilist toimet kopsudele.
Seisunditeks, mis võivad seetõttu kujuneda on kopsupõletik (interstitsiaalne pneumoniit), kopsu
sidekoestumine, kopsukelmepõletik ja bronhipõletik (oblitereeriv bronhiit). Need kõrvaltoimed on
tavaliselt mööduvad.

Ülitundlikkuse tekkimisel amiodarooni suhtes tuleb ravi katkestada ning alustada ravi
kortikosteroididega.

Ravi ajal amiodarooniga ning mõne nädala jooksul pärast ravi lõpetamist võib päikesevalgusega
kokku puutunud kehaosadel ilmneda valgustundlikkusreaktsioone, löövet või naha värvumist hallikas-
siniseks. Suveajal peaksite te katmata kehaosade kaitsmiseks päikesevalguse eest kasutama vastavaid
kaitsekreeme.

Amiodarooni kasutamise ajal tekkivad närvisüsteemi häired võivad väljenduda perifeersete
neuropaatiate, vääraistingute, jäsemete värisemise, koordinatsioonihäirete, peavalu, nägemisnärvi
põletiku, polüneuropaatia, pearingluse või kuulmishallutsinatsioonidena.

Teisteks
võimalikeks
kõrvaltoimeteks
on
lihasnõrkusega
kulgev
haigus
müopaatia,
munandimanusepõletik, impotentsus, metallimaitse suus, juuste väljalangemine ning väsimus.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas AMIOKORDIN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Amiokordin sisaldab
- Toimeaine on amiodaroonvesinikkloriid. Iga tablett sisaldab 200 mg amiodaroonvesinikkloriidi.
- Teised abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid,
magneesiumstearaat.

Kuidas Amiokordin välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged kuni kergelt kreemikad, ümmargused, kaksikkumerad tabletid, lõhnatud, mille ühel
küljel on poolitusjoon.
Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.
Amiokordin on saadaval blisterpakendis, 60 tabletti karbis. Iga blisterpakend sisaldab 10 tabletti (6
blisterpakendit x 10 tabletti)

Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA, d.d., Novo Mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2014


Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Sagedased ja tugevamalt väljendunud kõrvaltoimed viitavad tavaliselt üleannustamisele. Enamikul
juhtudel piisab ravimi annuste vähendamisest või amiodaroon-ravi ajutisest katkestamisest ning
patsiendi jälgimisest (vererõhk, EKG).
Suure arvu tablettide sissevõtmisel võivad tekkida hüpotensioon, bradükardia, atrioventrikulaarse
ülejuhte häired ning teised rütmihäired, aga ka maksakahjustus.
Ravi: Maoloputus, aktiveeritud söe ning sooladel põhinevate lahtistite manustamine. Patsienti tuleb
hoolikalt jälgida (ennekõike vererõhku ja EKG-d). Ravi on sümptomaatiline. Spetsiifilist antidooti ei
ole. Hemodialüüs ei ole amiodarooni organismist kõrvaldamiseks efektiivne meetod. Võimalikku
bradükardiat võib ravida atropiini, beeta-retseptorite agonistide ja glükagooni manustamisega või
ajutise südamestimulatsiooniga.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Amiokordin, 200 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 200 mg amiodaroonvesinikkloriidi.
INN. Amiodaronum

Teadaolevat toimet omav abiaine:
- laktoosmonohüdraat (88.4mg/tablett)

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.
Tabletid on valged kuni kergelt kreemikad, ümmargused, kaksikkumerad tabletid, lõhnatud, mille ühel
küljel on poolitusjoon.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Paroksüsmaalne supraventrikulaarne tahhükardia (sealhulgas Wolff-Parkinson-White’i sündroom),
kodade virvendus ja laperdus, ventrikulaarsed tahhüarütmiad, kui teised ravimid on toimeta,
vastunäidustatud või on põhjustanud tõsiseid kõrvaltoimeid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Algannus (küllastusannus):
Tavaliselt jääb algannus vahemikku 600 mg kuni 1000 mg ööpäevas ning selle annusega võib ravi
jätkata 8 kuni 10 päeva jooksul.

Säilitusravi:
Kasutatakse vähimat annust, millega konkreetsel patsiendil soovitud ravitulemused saavutatakse.
Tavaline annus on 100 mg kuni 400 mg ööpäevas.
Alternatiivseks annustamisskeemiks on kahekordse tavalise ööpäevase annuse manustamine
ülepäeviti. Samuti on võimalik manustada terapeutiline annus ainult viiel päeval nädalas (ravikuuris
tehakse sel juhul nädalavahetustel paus).


Tabletid tuleb alla neelata tervelt, koos vähese vedelikuga. Tablette võib võtta söögi ajal või pärast
sööki, kas üks kord ööpäevas või kaheks-kolmeks väiksemaks annuseks jagatult. Ravimit tuleb võtta
regulaarselt ning iga päev ühel ja samal kellaajal. Kui patsiendil jääb üks annus vahele, peab ta selle

sisse võtma niipea, kui see on võimalik. Juhul, kui juba on käes peaaegu järgmise annuse manustamise
aeg, tuleb patsiendil võtta ainult järgmine ettenähtud annus (annust kahekordistamata).

Lapsed
Amiodarooni ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud.
Olemasolevad andmed on kirjeldatud lõikudes 5.1 ja 5.2.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, joodi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.
Siinusbradükardia ja sinuatriaalne blokaad.
Siinussõlme sündroom, kui paigaldatud ei ole südamestimulaatorit.
Rasked ülejuhtehäired, kui paigaldatud ei ole südamestimulaatorit.
Samaaegne ravi preparaatidega, mis võivad põhjustada torsade de pointes’ tüüpi rütmihäireid.
Kilpnäärme funktsioonihäired.
Rasedus.
Imetamine.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ravimi manustamist võib alustada ning patsienti ravikuuri algfaasis jälgida ainult arst, kellel on
piisavad teadmised ja kogemused südame rütmihäirete ravimise alal.
Enne ravi alustamist on soovitatav teostada EKG-uuring ning TSH uuring, samuti määrata kaaliumi
kontsentratsioon vereseerumis.
Ravimi kõrvaltoimed on tavaliselt annusest sõltuvad ning soovimatute kõrvaltoimete vältimiseks või
nende tekkeohu vähendamiseks tuleks kasutada vähimat toimivat säilitusannust.
Eakate patsientide ravimisel tuleb bradükardia tekkeohu tõttu olla ettevaatlik.
Amiodarooni farmakoloogiline toime põhjustab muutusi EKG-s: QT-intervalli pikenemist
(repolarisatsioonifaasi pikenemise tõttu) koos võimaliku U-saki tekkimisega. On teatatud uute
rütmihäirete tekkimisest või arütmia süvenemisest, mõni kord ka letaalsest. On oluline, kuid väga
raske eristada, kas see võib olla seotud ravimi proarütmogeense toimega, olla seotud kaasuva
südamehaigusega või olla seotud raviefekti puudumisega. Üldiselt on nendest juhtudest seoses
amiodarooniga teatatud harvemini kui seoses teiste antiarütmiliste ravimitega ning enamasti ilmnevad
need seoses ravimite koostoimetega ja/või elektrolüütide tasakaalu häiretega (vt lõik 4.5 ja 4.8).
Juhul, kui patsiendil tekib sinuatriaalne blokaad, teise või kolmanda astme AV blokaad või
bifastsikulaarne sääreblokaad, tuleb ravi katkestada. Amiodaroonravi ajal tuleb regulaarselt iga kolme
kuu järel, aga ka uute rütmihäirete tekkimisel või olemasoleva haiguse süvenemise tunnuste
ilmnemisel viia läbi elektrokardiograafiline jälgimine.

Amiodarooni toksilise toime tunnusteks kopsudele võivad olla progresseeruv hingeldus ja
ebaproduktiivne kuiv köha. Pulmonaarse toksilisuse sümptomite varajane kindlakstegemine on väga
oluline; seetõttu on soovitatav teha regulaarselt rindkere röntgenülesvõtteid ning uurida
kopsufunktsiooni (iga 6 kuu järel; kohustuslik on see aga juhul, kui ilmneb mõni kopsuhaiguse
sümptom).
Amiodaroon võib indutseerida kilpnäärmefunktsiooni häireid, eriti patsientidel, kelle isiklikus või
perekonnaanamneesis esineb kilpnäärmehaigusi. Seetõttu tuleb enne ravikuuri alustamist, ravi ajal
ning mitme kuu jooksul pärast ravi lõpetamist viia läbi patsiendi vastav kliiniline ja laboratoorne
uurimine. Kilpnäärmefunktsiooni häirete kahtlusel tuleb määrata ultrasensitiivsel meetodil TSH
(usTSH) tase.
Amiodaroon sisaldab joodi ning võib seeläbi mõjutada kilpnäärmefunktsiooni testide tulemusi,
ennekõike T3, T4 ja TSH määramist.

Ravi ajal on soovitatav regulaarselt määrata maksafunktsiooni näitajaid (transaminaasid).
Äge maksatalitluse häire (k.a tõsine maksapuudulikkus või maksakahjustus, mõnikord surmaga
lõppev) ja krooniline maksatalitluse häire võivad tekkida nii suukaudsete kui intravenoossete
amiodarooni ravimvormide manustamisel, kusjuures intravenoossel manustamisel esimese 24 tunni

jooksul. Seetõttu tuleb amiodarooni annust vähendada või ravi lõpetada, kui transaminaaside aktiivsus
on üle kolme korra normaalsest suurem.
Patsiente tuleb hoiatada, et nad väldiksid ravi ajal ülemäärast kokkupuudet päikesevalgusega või
kasutaksid vastavaid kaitsevahendeid ning määriksid katmata kehaosad kaitsekreemiga.
Anesteesia: Enne operatsiooni tuleb anestesioloogi informeerida sellest, et patsient kasutab
amiodarooni.

Lapsed
Amiodarooni ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud.

Amiokordin sisaldab laktoosi. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse, laktaasidefitsiidi või
glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kuna amiodarooni poolväärtusaeg on pikk ja varieeruv, ei esine koostoimete oht mitte ainult
samaaegselt kasutatavate ravimitega, aga ka selliste ravimitega, mille manustamist alustatakse pärast
amiodaroonravi lõpetamist.

Vastunäidustatud on kombinatsioon koos järgmiste ravimitega, mis võivad põhjustada torsades de
pointes' tüüpi südame rütmihäireid:
- Antiarütmikumid, nt bepridiili, klass Ia - kinidiinitüüpi preparaadid, prokaiinamiid,
disopüramiid; klass III - sotalool;
- Mitte-antiarütmilised ravimid: nt vinkamiin, mõned neuroleptikumid (kloorpromasiin,
tioridasiin, flufenasiin, pimosiid, haloperidool, amisulpriid ja sertindool), antihistamiinikumid
(terfenadiin, misolastiin), tsisapriid, erütromütsiin (i/v) ja pentamidiin (parenteraalne).

Järgmiste ravimite samaaegne manustamine amiodarooniga ei ole soovitatav:
- Kaltsiumikanalite blokaatorid diltiaseem ja verapamiil ning beetablokaatorid - see võib
põhjustada ülemäärast bradükardiat ning AV blokaadi.
- Stimuleerivad lahtistid, kuna need võivad põhjustada hüpokaleemiat ning suurendada seetõttu
ventrikulaarsete rütmihäirete, sealhulgas torsade de pointes‘ tekkeohtu.
- Fluorokinoloonid, kuna võivad pikendada QT intervalli ning seeläbi suurendada torsades de
pointes tekkeriski.

Järgmiste ravimite samaaegsel manustamisel amiodarooniga tuleb olla ettevaatlik:
- Hüpokaleemiat põhjustada võivad ravimid:
- hüpokaleemiat indutseerivad diureetikumid,
- kortikosteroidid,
- amfoteritsiin B (intravenoosselt).

Hüpokaleemia võib põhjustada täiendavat QT-intervalli pikenemist ning suurendada omakorda
ventrikulaarsete rütmihäirete, kaasa arvatud torsade de pointes‘ tekkeohtu. Kui amiodarooni ja
ülalmainitud ravimite samaaegset kasutamist ei ole võimalik vältida, tuleb monitoorida QT-intervalli
ning vajadusel korrigeerida hüpokaleemia. Torsade de pointes’ tekkimisel ei tohi manustada
rütmihäiretevastaseid preparaate (kasutada tuleb elektrilist süstoli stimulatsiooni ning intravenoosselt
võib manustada magneesiumi).

Varfariin:
Esineb suurenenud veritsemisoht. Amiodaroonravi ajal ja pärast ravi lõpetamist on soovitatav
sagedasem protrombiiniaja määramine ning vajadusel varfariini annuste kohandamine (nende
vähendamine ühe kolmandiku või poole võrra).

Tritsüklilised antidepressandid, fenotiasiinid, astemisool või terfenadiin:
Nimetatud ravimid võivad täiendavalt pikendada QT-intervalli ning suurendada ventrikulaarsete
rütmihäirete, ennekõike torsade de pointes‘, tekkeohtu.


Südameglükosiidid:
Südameglükosiidide
ja
amiodarooni
samaaegsel
kasutamisel
võivad
tekkida
häired
atrioventrikulaarses ülejuhtes. Lisaks sellele esineb võimalus digoksiini kontsentratsiooni
suurenemiseks vereseerumis (digoksiini kliirensi languse tõttu). Ravi alustamisel amiodarooniga tuleb
jälgida digoksiini kontsentratsiooni vereseerumis ning vähendada digoksiini annuseid (poole võrra)
või preparaadi manustamine katkestada.

Fenütoiin:
Samaaegsel kasutamisel võivad ilmneda fenütoiini üleannustamise sümptomid, kuna amiodaroon
suurendab fenütoiini kontsentratsiooni vereseerumis. Sellistel juhtudel tuleb teostada fenütoiini taseme
määramine vereplasmas ning vähendada fenütoiini annuseid (1/3 kuni 1/2 võrra).

Tsüklosporiin:
Tsüklosporiini kliirensi vähenemise tõttu esineb oht tsüklosporiini kontsentratsiooni suurenemiseks
vereseerumis. Tsüklosporiini annuseid tuleb vastavalt kohandada.

Tsimetidiin:
Tsimetidiini ja amiodarooni samaaegsel kasutamisel aeglustub amiodarooni metabolism, mis võib viia
amiodarooni kontsentratsiooni suurenemisele vereseerumis.

Fentanüül:
Kombinatsioonis amiodarooniga võib fentanüüli toime tugevneda mis võib suurendada fentanüüli
toksilisust.

Teised CYP 3A4 kaudu metaboliseeruvad ravimid:
Lidokaiin, takroliimus, sildenafiil, midasolaam, triasolaam, dihüdroergotamiin, ergotamiin,
simvastatiin ja teised CYP 3A4 kaudu metaboliseeruvad statiinid (lihastoksilisus).

Viirustevastased ained:
Proteaasi inhibiitorid (atazanaviir, indinaviir, nelfinaviir, ritonaviir) inhibeerivad tsütokroomi CYP
3A4, seetõttu tuleb nende manustamisel koos amiodarooniga monitoorida viimase
plasmakontsentratsioone.

Ettevaatlik tuleb olla amiodarooni kasutamisel üldanesteesia ajal, kuna esineb atropiinile allumatu
bradükardia, hüpotensiooni, ülejuhtehäirete tekke ning südame väljutusmahu vähenemise tekkeoht.
Vähestel juhtudel on esinenud raskeid hingamistegevuse komplikatsioone, mis võivad lõppeda
surmaga; kõige sagedamini on neid esinenud vahetus operatsioonijärgses perioodis (täiskasvanute äge
respiratoorne distress-sündroom). Samuti võib sellega seotud olla kõrge hapniku kontsentratsioon,
seetõttu on hapnikravi teostamisel postoperatiivses perioodis vajalik ettevaatus. Enne plaanilist
operatsiooni tuleb anestesioloogi informeerida sellest, et patsient võtab amiodarooni.

Mõju laboratoorsetele analüüsidele:
Amiodaroon võib mõjutada kilpnäärmefunktsiooni teste, ennekõike T3, T4 ja TSH määramist.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Amiodaroon läbib platsentaarbarjääri ning seda on leitud lootest. Raseduse ajal on ravim
vastunäidustatud. Amiodarooni võib raseduse ajal manustada ainult selgete näidustuste olemasolul
(kui ükski teine rütmihäiretevastane preparaat ei anna soovitud tulemusi) ning loodetav kasu kaalub
üles võimalikud ohud.

Imetamine
Amiodaroon eritub märkimisväärsetes kogustes rinnapiima, seetõttu on ravim rinnaga toitvatele
emadele vastunäidustatud.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Mõnedel patsientidel võib amiodaroon mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Amiodaroon aeglustab südame löögisagedust ning võib mõnedel patsientidel põhjustada bradükardiat.
Kui südame löögisagedus on alla 55 löögi minutis, tuleb annuseid vähendada või ravi ajutiselt
katkestada.
Amiodaroon võib süvendada olemasolevaid rütmihäireid või põhjustada uusi.
Amiodaroon võib põhjustada südamepuudulikkust või olemasoleva südamepuudulikkuse süvenemist
(vajalik on samaaegne ravi kardiotooniliste preparaatidega).
Seedetrakti kõrvaltoimeteks on iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus ning isulangus, harva ajutine
maksapuudulikkus (maksaensüümide aktiivsuse suurenemine). Kõrvaltoimed võivad avalduda ka
ägeda maksapuudulikkuse tunnustena (transaminaaside kontsentratsiooni suurenemine vereseerumis
ja/või ikterus) ja kroonilise maksahaigusena (pseudoalkohoolne hepatiit, maksatsirroos). Seetõttu on
soovitatav olemasoleva maksakahjustusega patsientide seisundit sagedamini jälgida, vajadusel tuleb
ravi katkestada. Maksapuudulikkuse bioloogilised ja kliinilised tunnused kaovad tavaliselt pärast ravi
katkestamist.
Amiodaroonravist tingitult võivad sarvkesta ülemistes kihtides moodustuda mikrodeposiidid (reeglina
ei põhjusta need probleemi, ent äärmuslikel juhtudel võivad need valgusesse vaatamisel põhjustada
värviliste halode nägemist). Ravikuuri katkestamine ei ole vajalik, ent patsient tuleks suunata
oftalmoloogilisele uuringule.
Amiodarooniga ravitud patsientidel on esinenud ka nägemisnärvi neuropaatia ja/või nägemisnärvi
neuriidi juhtumeid, mille tulemusena tekib tavaliselt nägemiskahjustus. Mõnedel juhtudel
nägemiskahjustus progresseerunud permanentse pimeduseni. Nägemisnärvi neuropaatia ja/või
nägemisnärvi neuriit võib tekkida suvalisel ajahetkel pärast ravi alustamist. Selle nähu põhjuslik seos
amiodarooni kasutamisega ei ole lõplikult kindlaks tehtud. Juhul, kui tekivad nägemiskahjustuse
sümptomid, näiteks nägemisteravuse muutused või perifeerse nägemise vähenemine, on soovitatav
koheselt teostada oftalmoloogiline uuring. Nägemisnärvi neuropaatia ja/või nägemisnärvi neuriidi
olemasolul tuleb amiodaroonravi vajadus üle vaadata. Hinnata tuleb amiodarooniga teostatava
rütmihäiretevastase ravi ohtude ja võimalike tüsistuste ning eluohtliku rütmihäire ravist saadava kasu
suhet. Amiodaroonravi ajal tuleb teostada regulaarset oftalmoloogilist kontrolli.
Amiodaroonravi ajal või pärast ravi lõpetamist võib tekkida hüpotüreoidism või hüpertüreoidism.
Sellisel juhul tuleb amiodarooni manustamine katkestada. Hüpotüreoidismi korral tuleb alustada
asendusraviga; hüpertüreoidismi korral võib vajalik olla ajutise türeostaatilise ravi rakendamine.
Kilpnäärme normaalne funktsioon taastub tavaliselt mõni kuu pärast amiodaroonravi katkestamist.
Köha ja progresseeruv hingeldus peegeldavad amiodarooni otsest ja kaudset toksilist toimet
kopsudele. Seisunditeks, mis võivad selle tõttu kujuneda, on interstitsiaalne pneumoniit, kopsude
fibroos, pleuriit, oblitereeriv bronhiit. Need kõrvaltoimed on oma iseloomult tavaliselt mööduvad.
Kui tekib ülitundlikkus amiodarooni suhtes, tuleb amiodaroonravi katkestada ning alustada ravi
kortikosteroididega.
Ravi ajal amiodarooniga ning mõne nädala jooksul pärast ravi lõpetamist võib päikesevalgusega
kokku puutunud kehaosadel ilmneda valgustundlikkusreaktsioone, löövet või naha värvumist
hallikassiniseks. Suvel peaks patsient katmata kehaosade kaitseks päikesevalguse eest kasutama
vastavaid kaitsekreeme.
Amiodarooni kasutamise ajal tekkivad neuroloogilised häired võivad avalduda perifeersete
neuropaatiate, paresteesiate, treemori, tserebellaarse ataksia, peavalude, polüneuropaatia, pearingluse,
kolju siserõhu healoomulise suurenemise, luupainajate või kuulmishallutsinatsioonidena.
Teisteks võimalikeks kõrvaltoimeteks on müopaatia, epididümiit, impotentsus, metallimaitse suus,
alopeetsia, väsimus, vaskuliidid, neerukahjustus koos kreatiniini kontsentratsiooni suurenemisega
vereseerumis, trombotsütopeenia ning harva hemolüütiline ja aplastiline aneemia.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See

võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sagedased ja tugevamalt väljendunud kõrvaltoimed viitavad tavaliselt üleannustamisele. Enamikul
juhtudel piisab ravimi annuste vähendamisest või amiodaroonravi ajutisest katkestamisest ning
patsiendi jälgimisest (vererõhk, EKG).

Sümptomid
Suure arvu tablettide sissevõtmisel võivad tekkida hüpotensioon, bradükardia, atrioventrikulaarse
ülejuhte häired ning teised rütmihäired, aga ka maksakahjustus.

Ravi
Maoloputus, aktiveeritud söe ning sooladel põhinevate lahtistite manustamine. Patsienti tuleb hoolikalt
jälgida (ennekõike vererõhku ja EKG-d). Ravi on sümptomaatiline. Spetsiifilist antidooti ei ole.
Hemodialüüs ei ole amiodarooni organismist kõrvaldamiseks efektiivne meetod. Võimalikku
bradükardiat võib ravida atropiini, beetaretseptorite agonistide ja glükagooni manustamisega või
ajutise südamestimulatsiooniga.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: antiarütmikum, klass III, ATC-kood: C01BD01.

Toimemehhanism
Amiodaroon blokeerib kaaliumikanaleid, kiireid naatriumikanaleid ning kaltsiumikanaleid, samuti
antagoniseerib ta mittekonkureerivalt alfa- ja beeta-adrenergiliste retseptorite stimulatsioonile.

Farmakodünaamilised toimed
Preparaadi farmakoloogiline toime avaldub antiarütmilises ning antiisheemilises toimes.

Antiarütmilised toimed
- Kaaliumikanalite blokeerimise tulemusena pikeneb aktsioonipotentsiaali 3. faas (Vaughan-
Williamsi klassifikatsiooni järgi III klassi rütmihäiretevastaste preparaatide tüüpiline toime).
Selline aktsioonipotentsiaali kestuse pikenemine ei mõjusta südame löögisagedust.
- Siinussõlme automatismi vähenemine põhjustab bradükardiat, mis ei reageeri atropiini
manustamisele.
- Mittekonkureeriv alfa- ja beeta-adrenergiliste toimete inhibeerimine.
- Sinuatriaalse-, atriaalse- ning nodaalse ülejuhtekiiruse aeglustamine.
- Refraktaarperioodi pikenemine ning südamelihase erutuvuse vähenemine atriaalsel, nodaalsel
ning ventrikulaarsel tasemel.
- Erutuse ülejuhte aeglustamine ning refraktaarperioodi pikendamine aktsessoorsetes
atrioventrikulaarsetes ülejuhteteedes.
- Vatsakestevahelisele erutusjuhtele ravimil toimet ei ole.

Isheemiavastased toimed
- Mõõdukas perifeerse resistentsuse vähenemine ning südame löögisageduse aeglustumine, mille
tulemusel väheneb südamelihase hapnikutarbimine.
- Mittekonkureeriv inhibeeriv toime alfa- ja beeta-adrenergiliste retseptorite stimulatsioonile.
- Koronaararterite verevoolutuse suurenemine otsese toime tõttu müokardi arterite silelihastele.
- Südame väljutusmahu säilitamine aordi siserõhu langetamise ja perifeerse resistentsuse
vähendamise kaudu.


Teised toimed:
- Vähene negatiivne inotroopne toime.

Lapsed
Kontrollitud uuringuid ei ole lastel läbi viidud.
Avaldatud uuringutes oli amiodarooni ohutust hinnatud 1118 erinevate rütmihäiretega lastel.
Järgnevaid annuseid kasutati laste kliinilistes uuringutes.

Suukaudne
- Algannus: 10 kuni 20 mg/kg päevas 7 kuni 10 päeva jooksul (või 500 mg/m² päevas, kui
väljendatakse kehapinna ruutmeetri kohta)
- Säilitusannus: kasutada tuleb minimaalset efektiivset annust; vastavalt patsiendi individuaalsele
ravivastusele võib selleks olla 5 kuni 10 mg/kg päevas (või 250 mg/ m² päevas, kui
väljendatakse kehapinna ruutmeetri kohta)

Veenisisene
- Algannus: 5 mg/kg kehakaalu kohta 20 minuti kuni 2 tunni jooksul
- Säilitusannus: 10 kuni 15 mg/kg päevas alates mõnest tunnist kuni paari päevani

Suukaudse ravi vajadusel võib raviga alustada samaaegselt, tavalise algannusega.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Kuigi amiodarooni farmakokineetilised omadused on dokumenteeritud, ei ole neid siiski lõplikult läbi
uuritud, iseäranis ravimi biosaadavuse, vereplasma kontsentratsioonide ning terminaalse
eliminatsiooni poolväärtusaja suuri varieeruvusi erinevate patsientide vahel.

Imendumine
Amiodaroon imendub aeglaselt ning suure varieeruvusega.
Amiodarooni keskmine biosaadavus jääb ligikaudu vahemikku 40 kuni 50%.
Ravimi maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas kujuneb 2 kuni 10 tunni jooksul. Pikaajalise ravi
korral saabub ravimi maksimaalne kontsentratsioon järk-järgult mõne nädala kuni mõne kuu jooksul.

Jaotumine
Tema jaotusruumala on suur (enam kui 66 l/kg, see on rohkem kui 5000 l). Suurem osa amiodaroonist
jaotub rasvkudedesse ning hea verevarustusega organitesse, milles leidub rohkelt rasvkude, näiteks
kopsudesse, lümfisõlmedesse, südamesse, maksa, pankreasse, neerudesse, lihaskudedesse ning
kilpnäärmesse.

Biotransformatsioon
Amiodaroon metaboliseerub peamiselt maksas ning osaliselt ka sooles (täpsemalt soole limaskestas).
Peamised metaboolsed rajad on desetüleerimine (maksas) ning N-dealküleerimine (soole limaskestas).
Amiodarooni
peamine
metaboliit
mono-N-desetüülamiodaroon
(desetüülamiodaroon)
on
farmakoloogiliselt toimiv.
Identifitseeritud on ka teisi (desjodeeritud) metaboliite, aga nende võimalikku kumuleerumist,
farmakodünaamilisi ning toksilisi toimeid ei ole praeguseks ajaks lõplikult välja uuritud.
Desetüülamiodarooni farmakokineetilised ja farmakodünaamilised toimed sarnanevad amiodarooni
toimetele.

Eritumine
Amiodaroon eritub sapi kaudu (roojaga) ning neerude kaudu. Kuna preparaat metaboliseerub peaaegu
täielikult, leidub teda uriinis ja roojas väga väikestes kogustes. Kuna renaalne eritumine on peaaegu
olematu, ei ole neerupuudulikkusega patsientidel annust kohandada vaja.
Ühekordse annuse manustamisel on eliminatsiooni poolväärtusaeg keskmiselt 3,2 kuni 20,7 tundi ja
kliirens 0,14 ml/min kuni 0,69 l/min. Pikaajalise manustamise korral on ravimi eliminatsiooni
poolväärtusaeg väga pikk, s.t 13 kuni 103 päeva (keskmiselt 53±24 päeva). Pärast ravi katkestamist

toimub ravimi eliminatsioon veel mitme kuu vältel.
Ravikuuri mõne esimese päeva jooksul toimub preparaadi kumuleerumine organismi. Eliminatsioon
ilmneb mõne päeva pärast ning püsiseisundi kontsentratsioon vereplasmas kujuneb järk-järgult mõne
nädala kuni mõne kuu jooksul. Ülalkirjeldatud omaduste tõttu tuleb ravi alustada küllastavate
algannustega, et saavutada kudedes kiiresti terapeutilise toime avaldumiseks vajalikud ravimi
kontsentratsioonid.
Amiodarooni rütmihäiretevastane toime on kliiniliselt täheldatav umbes 7 päeva jooksul ning
maksimaalne toimetugevus saabub 15 kuni 30 päeva jooksul.
Pärast ravi katkestamist püsib terapeutiline toime veel 10 päeva kuni ühe kuu jooksul.
Amiodaroon läbib platsentaarbarjääri. Samuti eritub ravim rinnaga toitvate emade rinnapiima.
Hemodialüüsil või peritoneaaldialüüsil amiodaroon ei eritu.

Lapsed
Kontrollitud uuringuid ei ole lastel läbi viidud. Piiratult avaldatud andmetes ei olnud lastel võrreldes
täiskasvanutega erinevusi märgata.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Ägeda toksilisuse uuringute andmetel katseloomadel on amiodaroon vähese toksilisusega aine (LD
50
ületas 3 g/kg), ent pikaajalisel manustamisel põhjustas ravim maksa- ja kopsukahjustusi.
Reproduktiivsusuuringud näitasid viljakuse vähenemist ning embrüotoksiliste toimete olemasolu, kuid
teratogeenset toimet ei täheldatud. Amiodaroon läbib platsentaarbarjääri ning eritub rinnapiima.
Viiteid amiodarooni mutageensele toimele ei ole esinenud, aga on andmeid, mis viitavad kilpnäärme
kasvajate sageduse suurenemisele rottidel pärast ravimi pikaajalist manustamist. 2-aastases
kartsinogeensuse uuringus rottidel põhjustas amiodaroon kilpnäärme follikulaarsete kasvajate
(adenoomide ja/või kartsinoomide) esinemissageduse suurenemist mõlemast soost loomadel annustes,
mis olid samaväärsed kliinilise ekspositsiooniga. Kuna mutageensuse leiud olid negatiivsed, on sellist
tüüpi kasvajate puhul pakutud pigem epigeneetilist kui genotoksilist tekkemehhanismi. Hiirtel
kartsinoome ei täheldatud, kuid ilmnes annusest sõltuv kilpnäärme follikulaarne hüperplaasia. Need
rottidel ja hiirtel täheldatud toimed kilpnäärmele on kõige suurema tõenäosusega tingitud amiodarooni
toimest kilpnäärmehormoonide sünteesile ja/või vabanemisele. Nende leidude tähtsus inimesele on
vähene.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Laktoosmonohüdraat
Maisitärklis
Povidoon
Kolloidne ränidioksiid
Magneesiumstearaat

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Al- ja PVC-fooliumist blisterpakend. 60 tabletti pakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Sloveenia

8. Müügiloa number

438904

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.03.2004/31.03.2014

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud detsembris 2014