ALKA-SELTZER

Toimeained: atsetüülsalitsüülhape

Ravimi vorm: kihisev tablett

Ravimi tugevus: 324mg 10TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ALKA-SELTZER ja milleks seda kasutatakse

Alka-Seltzer sisaldab atsetüülsalitsüülhapet, mis on valuvaigistava, palavikku alandava ja
põletikuvastase toimega ning vähendab vere hüübimisvõimet.
Alka-Seltzer tablette kasutatakse peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalu, lihas- ja liigesvalu ning
palaviku korral. Alka-Seltzer tablette kasutatakse ka külmetushaiguste või gripi puhul esineva valu ja
palaviku korral.

2. Mida on vaja teada enne ALKA-SELTZER võtmist

Mida on vaja teada enne Alka-Seltzer tablettide kasutamist

Ärge kasutage ravimit Alka-Seltzer:

kui olete atsetüülsalitsüülhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
- allergiline;
kui teil on äge mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavand;
- kui teil on eelsoodumus veritsustele;
- kui teil on salitsülaatide või sarnase toimega mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite poolt
- esilekutsutud astma;
kui teile on määratud raviks metotreksaati 15 mg nädalas või rohkem;
- kui teil on raseduse viimane kolmandik.
-
Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Alka-Seltzer:
kui teile on määratud antikoagulantravi;
- kui teil on seedetrakti haavand, kaasa arvatud krooniline või korduv haavandtõbi;
- kui teil on kroonilised seedetraktihäired või glükoos-6-fosfaathüdrogenaasi puudulikkus;
- kui teil on neeru- või maksafunktsiooni häired;
- kui teil on ülitundlikkus põletikuvastaste või antireumaatliste ravimite või teiste allergeenide
- suhtes;
kui teil on kusihappe eritumise häired;
- kui te olete rase või imetate last.
-
Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav anda lastele ja alla 18-aastastele noorukitele palavikuga
kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye’ sündroom
(entsefalopaatia, maksafunktsiooni häired, esmanähuna kauakestev oksendamine).

Muud ravimid ja Alka-Seltzer

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Järgmiste ravimite toimed võivad tugevneda:
antikoagulandid;
- mittesteroidsed põletikuvastased ravimid;
- sulfonüüluurea preparaadid;
- metotreksaat;
- valproehape.
- Glükokortikosteroidide samaaegne kasutamine suurendab mao-sooletrakti verejooksu ohtu.
Digoksiini plasmakontsentratsioon suureneb.

Järgmiste ravimite toimed võivad nõrgeneda:
diureetikumid (vee eritust suurendavad ravimid);
- vererõhku alandavad preparaadid;
- urikosuurilised preparaadid.
- Juba väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist. See võib soodustada
podagra arengut patsientidel, kellel esinevad kusihappe eritumise häired.

Alka-Seltzer koos toidu ja joogiga

Alkoholi tarbimine ravimi kasutamise ajal suurendab seedetrakti verejooksu ohtu ja pikendab
veritsusaega.

Rasedus ja imetamine

Ravimi Alka-Seltzer kasutamine ei ole raseduse ajal soovitatav. Esimesel kahel raseduse kolmandikul
võib Alka-Seltzer kihisevaid tablette kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel
kolmandikul ei tohi Alka-Seltzer tablette kasutada.
Kuna seni ei ole täheldatud ravimi aeg-ajalt kasutamise ebasoodsat mõju lapsele, ei ole tavaliselt vaja
rinnaga toitmist katkestada. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga
toitmine varakult katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Alka-Seltzer ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

3. Kuidas ALKA-SELTZER võtta

Kuidas ravimit Alka-Seltzer kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud: 1…3 tabletti ühekordse annusena, mida võib korrata 4…8 tunni järel. Maksimaalset
ööpäevast annust 12 tabletti ei tohi ületada.

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid - vt lõiku „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.
Üle 9-aastased lapsed: 1 tablett ühekordse annusena. Manustada mitte sagedamini kui iga 4 tunni järel.
Alla 9-aastastele lastele ei sobi Alka-Seltzer toimeaine suure sisalduse tõttu. Alla 9-aastastele lastele
soovitatakse kasutada atsetüülsalitsüülhappe väiksema sisaldusega tablette.

Enne Alka-Seltzer tablettide manustamist lahustatakse need klaasitäies vees.

Kui te võtate Alka-Seltzer tablette rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võivad ilmneda kohin kõrvades, kuulmise langus, peavalu, peapööritus ja
segasusseisund.
Üleannustamissümptomite ilmnemisel võtke otsekohe ühendust arstiga.

Kui te unustate Alka-Seltzer tablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedamini esinevateks kõrvaltoimeteks on seedetrakti ärritusnähud (kõhuvalu, iiveldus,
oksendamine) ja seedetrakti väikesed verejooksud. Üksikjuhtudel on täheldatud
maksafunktsioonihäireid. Harva võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (nõgestõbi,
nahareaktsioonid, anafülaktilised reaktsioonid, astma).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ALKA-SELTZER säilitada

Kuidas ravimit Alka-Seltzer säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Alka-Seltzer sisaldab
-
Toimeaine on atsetüülsalitsüülhape. Üks tablett sisaldab 324 mg atsetüülsalitsüülhapet.

-
Abiained on pulbriline veevaba sidrunhape ja veevaba naatriumvesinikkarbonaat.


Kuidas Alka- Seltzer välja näeb ja pakendi sisu

10 tabletti paber/PE/alumiinium/Surlyn kotikestes.

Müügiloa hoidja:
UAB Bayer
Žirmunu 68A
LT-09124 Vilnius
Leedu

Tootja:
Bayer Bitterfeldt GmbH
OT Greppin
Salegaster Chaussee 1
06803 Bitterfeld-Wolfen
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel: +372 655 8565


Infoleht on viimati uuendatud augustis 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

RAVIMIPREPARAADI

ALKA-SELTZER, 324 mg kihisevad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Tablett sisaldab 324 mg atsetüülsalitsüülhapet.
INN. Acidum acetylsalicylicum

Abiained vt. lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kihisev tablett.
4. KLIINILISED
ANDMED

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Valu. Palavik.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Annustamine ja manustmisviis

Täiskasvanud: Valu (pea-, hamba-, menstruaal-, lihas- ja liigesvalu) ja palaviku puhul 1...3 lahustuvat
tabletti ühekordse annusena, mida võib korrata 4…8 tunni järel. Maksimaaset ööpäevast annust
12 tabletti, ei tohi ületada.
Lapsed ja noorukid - vt lõik 4.4. 9...18-aastasele 1 tablett korraga, maksimaalselt 4 korda ööpäevas.
Alka-Seltzer ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu alla 9-aastastele lastele.
Alla 9-aastastele lastele sobivad väiksema atsetüülsalitsüülhappe sisaldusega tabletid arvestusega
60 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas jagatuna 4…6 väiksemaks annuseks, st umbes 15 mg/kg iga
6 tunni või 10 mg/kg iga 4 tunni järel.

Enne manustamist lahustatakse tabletid klaasitäies vees.

4.3. Vastunäidustused

- Äge peptiline haavand.
- Hemorraagiline diatees.
- Ülitundlikkus atsetüülsalitsüülhappe, teiste salitsülaatide või ravimi ükskõik millise abiaine
suhtes.
- Anamneesis salitsülaatide või sarnase toimega ainete (eriti mittesteroidsete põletikuvastaste
ravimite) poolt esile kutsutud astma.
- Kombineeritud ravi metotreksaadiga annuses 15 mg nädalas või rohkem (vt lõik 4.5).
- Raseduse viimane trimester.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Samaaegne ravi antikoagulantidega.

Anamneesis seedetrakti haavand, kaasa arvatud krooniline või korduv haavandtõbi või seedetrakti
verejooks.

Neerufunktsiooni häire.

Maksafunktsiooni häire.

Ülitundlikkus põletikuvastaste või antireumaatiliste ravimite või teiste allergeenide suhtes.

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav lastel ja alla 18-aastastel noorukitel kasutada palavikuga
kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye’ sündroom
(entsefalopaatia, maksafunktsiooni häired, esmanähuna kauakestev oksendamine).

Atsetüülsalitsüülhape võib vallandada bronhospasmi või esile kutsuda astmahoogude või muude
ülitundlikkusreaktsioonide tekke. Riskifaktorid on olemasolev bronhiaalastma, heinapalavik,
ninapolüübid või krooniline hingamisteede haigus. See kehtib ka patsientide puhul, kellel tekivad
allergilised reaktsioonid (nt nahareaktsioonid, sügelus, urtikaaria) teiste ainete suhtes.

Trombotsüütide agregatsiooni inhibeeriva toime tõttu võib atsetüülsalitsüülhape luua eelsoodumuse
verejooksude tekkeks kirurgiliste operatsioonide ajal või järgselt (kaasa arvatud väiksemad
kirurgilised protseduurid, nt hambaekstraktsioon).

Väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist. See võib vallandada podagra
patsientidel, kellel juba esinevad kusihappe eritumise häired.

Üks Alka-Seltzer'i kihisev tablett sisaladab 445 mg naatriumi. Seda tuleb arvestada patsientidel, kellel
on määratud madala naatriumisisaldusega dieet või naatriumivaba dieet.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vastunäidustatud kombinatsioonid

Metotreksaat annuses 15 mg nädalas või rohkem:
metotreksaadi hematoloogilise toksilisuse suurenemine (metotreksaadi renaalse kliirensi vähenemine
põletikuvastaste ravimite toimel üldiselt ja metotreksaadi väljatõrjumine seosest plasmavalkudega
salitsülaatide poolt) (vt lõik 4.3).

Kombinatsioonid, mille puhul on vajalik ettevaatusabinõude rakendamine

Metotreksaat annuses alla 15 mg nädalas:
metotreksaadi hematoloogilise toksilisuse suurenemine (metotreksaadi renaalse kliirensi vähenemine
põletikuvastaste ravimite toimel üldiselt ja metotreksaadi väljatõrjumine seosest plasmavalkudega
salitsülaatide poolt).

Antikoagulandid, nt kumariin, hepariin:
suurenenud verejooksuoht trombotsüütide funktsiooni pärssimise tõttu, mao- ja kaksteistsõrmiksoole
limaskesta kahjustus ning suukaudsete antikoagulantide väljatõrjumine seosest plasmavalkudega.

Muud mittesteroidsed põletikuvastased ravimid koos salitsülaatide suurte annustega
(≥3 g/päevas):
haavandi ja seedetrakti verejooksu tekkeohu suurenemine sünergistliku toime tõttu.

Urikosuurilised ained, nagu bensbromaroon, probenetsiid:
urikosuurilise toime vähenemine (konkureeriv kusihappe tubulaarne eliminatsioon).

Digoksiin:
vähenenud eritumise tõttu neerude kaudu suureneb digoksiini plasmakontsentratsioon.

Diabeedivastased ravimid, nt insuliin, sulfonüüluurea preparaadid:
hüpoglükeemilise toime suurenemine atsetüülsalitsüülhappe suurte annuste toimel
atsetüülsalitsüülhappe hüpoglükeemilise toime ja sulfonüüluurea väljatõrjumise tõttu seosest
plasmavalkudega.

Trombolüütikumid/teised trombotsüütide funktsiooni pärssivad ained, nt tiklopidiin:
suurenenud verejooksuoht.

Diureetikumid kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega annuses 3 g/päevas või rohkem:
glomerulaarfiltratsiooni vähenemine renaalsete prostaglandiinide vähenenud sünteesi tõttu.

Süsteemsed glükokortikosteroidid, välja arvatud hüdrokortisoon, mida kasutatakse
asendusravina Addisoni tõve korral:
salitsülaatide sisalduse vähenemist veres ravi ajal glükokortikosteroididega ja salitsülaatide
üleannustamise ohtu pärast ravi kompenseerib salitsülaatide suurenenud eritumine
glükokortikosteroidide toimel.

Angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid:
annuste 3 g/päevas ja enam puhul glomerulaarfiltratsiooni vähenemine vasodilatoorsete
prostaglandiinide pärssimise tõttu. Lisaks antihüpertensiivse toime vähenemine.

Valproehape:
valproehappe suurenenud toksilisus väljatõrjumise tõttu seosest plasmavalkudega.

Alkohol:
atsetüülsalitsüülhappe ja alkoholi aditiivse toime tõttu suureneb seedetrakti limaskesta kahjustus ja
pikeneb veritsusaeg.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Raseduse viimasel trimestril on atsetüülsalitsüülhape vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Mitmes epidemioloogilises uuringus on salitsülaatide kasutamist esimesel kolmel raseduskuul
seostatud väärarengute (suulaelõhe, südame väärarengud) tekke suurenenud ohuga. Tavaliste
terapeutiliste annuste kasutamisel on see risk väike: prospektiivses uuringus, kus osales umbes 32 000
ema-lapse paari, ei ilmnenud seost väärarengute esinemissageduse suurenemisega.

Salitsülaate tohib raseduse ajal kasutada ainult pärast hoolikat riski ja kasu suhte hindamist.

Salitsülaatide suurte annuste (>300 mg/päevas) kasutamine viimasel kolmel raseduskuul võib viia
gestatsiooniaja pikenemiseni, arterioosjuha enneaegse sulgumiseni ja emakakontraktsioonide
pärssimiseni. Nii emal kui lapsel on täheldatud suurenenud eelsoodumust verejooksu tekkeks.

Atsetüülsalitsüülhappe suurte annuste (>300 mg/päevas) manustamine vahetult enne sünnitust võib
põhjustada koljusiseste verevalumite teket, eriti enneaegsetel imikutel.

Imetamine
Salitsülaadid ja nende metaboliidid erituvad väikestes kogustes rinnapiima. Kuna seni ei ole
täheldatud ravimi aeg-ajalt kasutamise ebasoodsat mõju lapsele, ei ole tavaliselt vaja rinnaga toitmist
katkestada. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine varakult
katkestada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole täheldatud ravimi toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Seedetrakti häired
Kõhuvalu, kõrvetised, iiveldus, oksendamine.
Väljendunud (veriroe, veriokse) või varjatud seedetrakti verejooks, mis võib põhjustada
rauavaegusaneemiat. Verejooksu esineb sagedamini suuremate annuste kasutamisel.
Seedetrakti haavand ja perforatsioon.
Üksikutel juhtudel on kirjeldatud maksafunktsiooni häireid (maksaensüümide aktiivsuse suurenemist).

Kesknärvisüsteemi häired
Pearinglus ja tinnitus, mis tavaliselt viitavad üleannustamisele.

Hematoloogilised häired
Trombotsüütide agregatsiooni inhibeeriva toime tõttu võib atsetüülsalitsüülhape põhjustada
verejooksuohu suurenemist.

Ülitundlikkusreaktsioonid
Nt urtikaaria, nahareaktsioonid, anafülaktilised reaktsioonid, astma, Quincke ödeem.

4.9. Üleannustamine

Mürgistuse oht on suurem eakatel patsientidel ja eriti väikestel lastel (terapeutiline üleannustamine või
sage juhuslik mürgistus), kellel see võib lõppeda surmaga.

Sümptomid

Keskmise raskusega mürgistus:
üleannustamise korral ilmnevad sümptomid on tinnitus, kuulmise langus, peavalu, vertiigo ja
segasusseisund, mis vajavad annuse vähendamist.

Raske mürgistus:
palavik, hüperventilatsioon, ketoos, respiratoorne alkaloos, metaboolne atsidoos, kooma,
kardiovaskulaarne šokk, hingamispuudulikkus, raske hüpoglükeemia.

Ravi:
- kohene hospitaliseerimine;
- maoloputus, aktiveeritud söe manustamine, happe-leelistasakaalu kontroll;
- uriini leelistamine, et saavutada uriini pH 7,5...8; forsseeritud diureesi kaaluda juhul, kui
salitsülaadi plasmakontsentratsioon on üle 500 mg/l (3,6 mmol/l) täiskasvanutel või 300 mg/l
(2,2 mmol/l) lastel;
- hemodialüüsi võimalus raske mürgistuse korral;
- vedelikukaotuse asendamine;
- sümptomaatiline ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: teised analgeetikumid ja antipüreetikumid, salitsüülhape ja selle
derivaadid.
ATC-kood: N02BA01

Atsetüülsalitsüülhape kuulub happeliste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite gruppi, millel on
valuvaigistav, palavikku alandav ja põletikuvastane toime. Toimemehhanism põhineb
prostaglandiinide sünteesis osalevate tsüklooksügenaaside pöördumatul inhibeerimisel.

Atsetüülsalitsüülhappe suukaudseid annuseid 0,3...1,0 g kasutatakse valu vaigistamiseks ja palaviku
alandamiseks ning liiges- ja lihasvalu leevendamiseks.

Seda kasutatakse ka ägedate ja krooniliste põletikuliste haiguste puhul, nagu reumatoidartriit,
osteoartriit ja anküloseeriv spondüliit. Nende haiguste korral kasutatakse üldjuhul suuri annuseid
(4...8 g päevas), mis manustatakse väiksemateks annusteks jagatuna.

Atsetüülsalitsüülhape inhibeerib ka trombotsüütide agregatsiooni, blokeerides tromboksaan A2
sünteesi trombotsüütides. Seetõttu kasutatakse seda mitmesugustel vaskulaarsetel näidustustel
annustes 75...300 mg päevas.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Pärast suukaudset manustamist imendub atsetüülsalitsüülhape seedetraktist kiiresti ja täielikult.
Imendumise ajal ja järgselt muudetakse atsetüülsalitsüülhape aktiivseks põhimetaboliidiks
salitsüülhappeks. Atsetüülsalitsüülhappe ja salitsüülhappe maksimaalne kontsentratsioon plasmas
saabub vastavalt 10...20 minuti ja 0,3...2 tunni jooksul.

Nii atsetüülsalitsüülhape kui salitsüülhape seonduvad ulatuslikult plasmavalkudega ja jaotuvad kiiresti
kõikidesse kehaosadesse. Salitsüülhape eritub rinnapiima ja läbib platsentaarbarjääri.

Salitsüülhappe metabolism toimub põhiliselt maksas; metaboliidid on salitsüüluurhape,
salitsüülfenoolglükuroniid, salitsüülatsüülglükuroniid, gentiishape ja gentiisuurhape.

Salitsüülhappe eliminatsiooni kineetika on annusest sõltuv, kuna metabolismi piirab maksaensüümide
võime/maht. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 2...3 tundi väikeste annuste ning kuni umbes 15 tundi
suurte annuste puhul. Salitsüülhape ja tema metaboliidid erituvad põhiliselt neerude kaudu.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Atsetüülsalitsüülhappe prekliiniline ohutusprofiil on hästi dokumenteeritud. Loomkatsetes põhjustasid
salitsülaadid neerukahjustust, muid orgaanilisi kahjustusi ei ole leitud.
Atsetüülsalitsüülhappe mutageenset ja kartsinogeenset toimet on piisavalt uuritud ning seda ei ole
leitud.


6 FARMATSEUTILISED
ANDMED

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Veevaba sidrunhape, veevaba naatriumvesinikkarbonaat.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

10 tabletti paber/PE/alumiinium/Surlyn kotikestes.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

UAB Bayer
Žirmunu 68A
LT-09124 Vilnius
Leedu

8. Müügiloa number

065194

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

14.06.1999/3.02.2010

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2011.