ADVANTAN MILK

Toimeained: metüülprednisoloonatseponaat

Ravimi vorm: nahaemulsioon

Ravimi tugevus: 1mg 1g 20g 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on ADVANTAN MILK ja milleks seda kasutatakse

Advantan Milk'is sisalduv toimeaine on metüülprednisoloonatseponaat. Advantan Milk on
põletikuvastane ravim (neerupealise koore hormoon), mida kantakse nahale. Advantan Milk leevendab
põletikulisi ja allergilisi nahareaktsioone ning naharakkude liigsest jagunemisest
(hüperproliferatsioon) tingitud reaktsioone. Seega vähendab Advantan Milk punetust (erüteem),
vedeliku kogunemist (turse) ning põletikulise naha leemendust ning leevendab esineda võivat sügelust,
põletustunnet või valu.

Advantan Milk’i kasutatakse ravimaks:
• välistest teguritest põhjustatud kerge või keskmise raskusega ägedat nahalöövet (ekseemi), nt:
- allergia korral nahale sattunud aine suhtes (allergiline kontaktdermatiit);
- allergia korral igapäevaselt kasutatavate ainete (nt seep) suhtes (ärritusdermatiit);
- mündikujuliste laikudega nahalööbe (nummulaarne ekseem) korral;
- kätel ja jalgadel esineva sügeleva lööbe (düshidrootiline ekseem) korral;
• organismisisestest teguritest põhjustatud löövet (endogeenne ekseem), nt atoopiline dermatiit;
• ketendavat ja põletikulist nahalöövet (seborroiline ekseem).

2. Mida on vaja teada enne ADVANTAN MILK võtmist

Ärge kasutage Advantan Milk'i:

• kui olete metüülprednisoloonatseponaadi või Advantan Milk’i mis tahes koostisosa (loetletud
lõigus 6) suhtes allergiline;
• kui te põete tuberkuloosi, süüfilist või viirushaigust, nt herpes või tuulerõuged;
• nahal, kus esineb rosaatsea (punetav nahapõletik), haavandid, akne (rasunäärmete põletikuline
haigus) või nahahaigused, millega kaasneb naha õhenemine (atroofilised nahahaigused);
• nahal, kus esineb vaktsinatsioonijärgne reaktsioon, st nahapiirkonnas, mis on vaktsineerimise
järgselt punetav või põletikuline;
• suuümbruse dermatiidist kahjustatud nahal (spetsiifiline nahapõletik ülahuule ja lõua piirkonnas);
• naha bakteriaalse- või seeninfektsiooni korral (välja arvatud juhul, kui seda ravitakse spetsiaalse
ravimiga).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Advantan Milk’i kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Advantan Milk, kui raviarst on diagnoosinud, et teie
nahahaigusega kaasneb bakteriaalne nahainfektsioon või seeninfektsioon. Sellisel juhul peate lisaks
kasutama selle infektsiooni raviks määratud ravimeid, sest vastasel juhul võib infektsioon ägeneda.

Põletikuvastased ravimid (kortikosteroidid), nagu ka Advantan Milk’i toimeaine
metüülprednisoloonatseponaat, avaldavad organismile tugevat mõju. Advantan Milk’i kasutamine
suurel nahapinnal või pikema aja vältel ei ole soovitatav, kuna see suurendab oluliselt kõrvaltoimete
esinemise riski.

Selleks, et vähendada kõrvaltoimete tekkimise riski:
• kasutage emulsiooni võimalikult väikeses koguses;
• kasutage emulsiooni ainult niikaua, kui on vajalik nahahaiguse leevendamiseks;
• jälgige, et Advantan Milk ei satuks silma või suhu, sügavale lahtisele haavale ega
limaskestadele (nt päraku ja suguelundite piirkonda);
• ärge kasutage Advantan Milk’i suurel kehapinnal (üle 40% kehapinnast);
• ärge kasutage Advantan Milk’i õhu- ja veekindlate materjalide all (sealhulgas plaastrid, õhku
mitteläbilaskvad sidemed, riided või mähkmed), välja arvatud juhul, kui arst on nii määranud.

Kui te kasutate Advantan Milk’i muude haiguste raviks kui ette nähtud, võite maskeerida sümptomeid
ning takistada õige diagnoosi ja ravi määramist.

Lapsed

Kõrvaltoimete ohu vähendamiseks kasutage lastel nii väikest emulsioonikogust kui võimalik.
Advantan Milk'i ei tohiks kasutada õhu- või veekindlate materjalide all (nagu mähkmed), välja
arvatud juhul, kui arst on nii määranud.
Lastel vanuses 4 kuud kuni 3 aastat võib Advantan Milk'i kasutada vaid arsti ettekirjutusel. Advantan
Milk'i kasutamine alla 4-kuustel lastel ei ole soovitatav.

Muud ravimid ja Advantan Milk

Koostoimeid teiste ravimitega pole seni teada.
Teatage siiski oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Vältimaks võimalikku ohtu lapsele, ärge kasutage Advantan Milk'i raseduse ja imetamise ajal, välja
arvatud juhul, kui arst on nii määranud.

Kui arst soovitab kasutada Advantan Milk'i imetamise ajal, siis ärge kandke ravimit rindadele. Vältige
imiku kokkupuudet piirkonnaga, kuhu ravimit kandsite.

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Advantan Milk'i kasutamine ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.


3. Kuidas ADVANTAN MILK võtta

Kasutage Advantan Milk'i alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arstiga.

Kui arst ei ole määranud teisiti, on tavalised annustamisjuhised järgmised:

• kandke Advantan Milk õhukese kihina üks kord ööpäevas naha kahjustatud piirkonnale ning
hõõruge kergelt sisse;
• üldjuhul ei tohi ravi kesta kauem kui 2 nädalat. Ravi kestus peab alati olema nii lühike kui
võimalik;
• kui te kasutate Advantan Milk’i seborroilise ekseemi (kestendav põletikuline nahalööve)
raviks näol, ei tohi ravi kesta kauem kui üks nädal;
• kui nahk ravi ajal liigselt kuivab, pidage nõu oma arstiga. Vajalik võib olla lipiidisisaldust
reguleeriva salvi kasutamine.

Lastel vanuses 4 kuud kuni 3 aastat võib Advantan Milk’i kasutada vaid arsti ettekirjutusel. Annuse
kohandamine ei ole vajalik.
Alla 4-kuustel lastel ei soovitata Advantan Milk’i kasutada, kuna andmed selle ohutuse kohta
puuduvad.

Kui te kasutate Advantan Milk’i rohkem kui ette nähtud

Ühekordne üleannustamine (kasutamine liiga suures koguses, liiga suurel nahapiirkonnal või liiga
tihti) ei kujuta endast ohtu. Korduv üleannustamine võib põhjustada kõrvaltoimete tekkimist (vt lõik 4.
Võimalikud kõrvaltoimed).

Kui te unustate Advantan Milk’i kasutada

Ärge kasutage järgmisel manustamisel Advantan Milk’i kahekordset kogust, vaid jätkake ravimi
kasutamist vastavalt arsti ettekirjutustele või pakendi infolehe juhistele.

Kui te lõpetate Advantan Milk’i kasutamise

Kui te lõpetate Advantan Milk’i kasutamise liiga vara, võivad nahahaiguse sümptomid taastuda. Enne
Advantan Milk’i kasutamise lõpetamist, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on määratletud järgmiselt:

väga sage: võib esineda enam kui ühel inimesel 10-st;
sage: võib esineda kuni ühel inimesel 10-st;
aeg-ajalt: võib esineda kuni ühel inimesel 100-st;
harv: võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st;
väga harv: võib esineda kuni ühel inimesel 10 000-st;
teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Sage:
• paikne nahaärritus (nt põletustunne).

Aeg-ajalt:
• valu;
• sügelus;
• väikesed villid ja mädavillid;
• kestendus;
• pindmised haavandid (erosioon);
• ekseemi ägenemine või taasteke;
• nahalõhed.

Põletikuvastaste ravimite nn kortikosteroidide (ravimite rühm, kuhu kuulub ka Advantan Milk’i
toimeaine), kasutamine nahal võib tekitada järgmiseid kõrvaltoimeid (esinemissagedus teadmata):
• naha õhenemine (atroofia);
• naha kuivus;
• nahapunetus (erüteem);
• punased laigud nahal;
• karvanääpsupõletik (follikuliit);
• venitusarmid;
• akne;
• suuümbruse nahapõletik (perioraalne dermatiit);
• allergiline nahareaktsioon (kontaktdermatiit);
• nahavärvuse muutused;
• liigne karvakasv kehal;
• kõrvaltoimed võivad esineda ka mujal kui manustamiskohal. Nii juhtub siis, kui toimeaine
(kortikosteroid) imendub läbi naha organismi. See võib näiteks suurendada silma siserõhku
(glaukoom).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ADVANTAN MILK säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Pärast tuubi esmast avamist võib emulsiooni kasutada 3 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil pärast "EXP"-i ja karbil
pärast "Kõlblik kuni:" Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Advantan Milk sisaldab

• Toimeaine on metüülprednisoloonatseponaat.
• Teised koostisosad on keskmise ahelaga triglütseriidid, kaprüül-kapriin-müristiin-steariin-triglütseriid, makrogool-(2)-stearüüleeter, makrogool-(21)-stearüüleeter, bensüülalkohol,
dinaatriumedetaat, glütserool 85% ja puhastatud vesi.

Kuidas Advantan Milk välja näeb ja pakendi sisu

Advantan Milk on valge emulsioon, mida kantakse nahale, ning see on saadaval järgmise suurusega
tuubides:
• 20 g
• 50 g
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

Tootja:
Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.
Via E. Schering 21
20090 Segrate (MI)
Itaalia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ
Lõõtsa 2, Tallinn
Tel: 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Advantan Milk 1 mg/g nahaemulsioon

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 g sisaldab 1 mg metüülprednisoloonatseponaati (0,1%).

INN. Methylprednisoloni aceponas.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Nahaemulsioon
(valge läbipaistmatu õli-vees emulsioon).

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kerge või keskmise raskusega äge eksogeenne ekseem (allergiline kontaktdermatiit, ärritusdermatiit)
ja endogeenne ekseem (atoopiline dermatiit, nummulaarne ekseem, düshidrootiline ekseem,
seborroiline ekseem).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Advantan Milk'i tuleb kasutada paikselt, kandes emulsiooni kahjustatud nahapiirkondadele õhukese
kihina üks kord ööpäevas ja hõõruda seda kergelt sisse.

Üldjuhul ei tohiks ravi täiskasvanutel kesta kauem kui 2 nädalat.

Tugevalt põletikulise seborroilise ekseemi korral ei tohi kahjustatud piirkondi näol ravida üle ühe
nädala.

Kui Advantan Milk’i kasutamise ajal nahk liigselt kuivab, siis olenevalt kahjustatud naha tüübist,
soovitatakse naha pehmendamiseks rakendada neutraalset toetusravi (V/Õ emulsioon või ühefaasiline
rasvane salv).

Lapsed

Annuse kohandamine ei ole vajalik Advantan Milk'i manustamisel 4-kuustele või vanematele
imikutele, lastele ja noorukitele.

Lastel peab ravi kestus põhimõtteliselt olema minimaalne, kuid mitte kauem kui 2 nädalat.

Alla 4-kuustel imikutel ei ole Advantan Milk'i ohutus tõestatud. Vastavad andmed puuduvad.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Ravitavas piirkonnas tuberkuloossed, süfiliitilised või viiruslikud (nt herpes või tuulerõuged)
nahakahjustused, rosacea, perioraalne dermatiit, haavandid, akne, atroofilised nahahaigused ja
vaktsinatsioonijärgsed nahareaktsioonid.

Bakteritest ja seentest põhjustatud nahahaigused, vt lõik 4.4.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Glükokortikoide tuleb kasutada võimalikult väikestes annustes, eriti lastel, ning ainult niikaua, kui on
vajalik soovitava terapeutilise efekti saavutamiseks ja säilitamiseks.

Bakteriaalsete nahainfektsioonide ja/või seeninfektsioonide korral on vajalik täiendav spetsiifiline
ravi.

Glükokortikoidide paikne kasutamine võib lokaalseid nahainfektsioone ägedamaks muuta.

Nii nagu kõigi teiste glükokortikoididega, võib nende mitteasjatundlik kasutamine maskeerida
kliinilisi sümptomeid.

Advantan Milk’i kasutamisel tuleb jälgida, et ravim ei satuks silma, lahtistele haavadele ega
limaskestadele.

Advantan Milk’i ei tohi kanda suurtele piirkondadele (üle 40% kehapinnast).

Advantan 0,1% salvi oklusiivsel manustamisel 60%-le nahapinnast täheldati tervetel täiskasvanud
vabatahtlikel 22 tunni möödudes plasma kortisooli taseme pärssimist ja selle ööpäevase rütmi
muutumist. Paiksete kortikosteroidide ulatuslik manustamine suurtele kehapiirkondadele või pikema
aja jooksul, eriti oklusiivselt, suurendab märkimisväärselt kõrvaltoimete riski. Oklusiivset ravi tuleks
vältida, v.a vastava näidustuse olemasolul. Tuleb meeles pidada, et mähkmed ja nahavoldid võivad
toimida oklusiivsetena.

Sarnaselt süsteemsetele glükokortikoididele võib ka paiksete glükokortikoidide kasutamine põhjustada
glaukoomi teket (nt pärast pikaajalist suurte annuste manustamist või ulatuslikele piirkondadele
kandmist, oklusiivsete sidumistehnikate korral või kandmisel silmaümbruse piirkonda).

Suurte nahapiirkondade ravimisel, peab ravi kestus olema võimalikult lühike, kuna ei saa täielikult
välistada imendumise võimalust ega süsteemset toimet.

Lapsed

Advantan Milk'i ei tohi kasutada oklusiivsetes tingimustes. Pidage meeles, et ka mähkmed võivad
toimida oklusiivselt. See on oluline, kuna Advantan Milk'i ei soovitata kasutada alla 4-kuustel
imikutel.

4 kuu kuni 3 aasta vanustel väikelastel tuleb kasu ja riski suhet hoolikalt hinnata.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Seni ei ole teada.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Andmed metüülprednisoloonatseponaadi toime kohta fertiilsusele puuduvad.

Rasedus

Piisavad andmed metüülprednisoloonatseponaadi kasutamise kohta rasedatel puuduvad. Loomkatsed
metüülprednisoloonatseponaadiga on näidanud embrüotoksilisi ja/või teratogeenseid toimeid
terapeutilistest annustest suuremate annuste korral (vt lõik 5.3).

Epidemioloogilised uuringud viitavad võimalikule suurenenud suulaelõhestumuse riskile
vastsündinutel, kelle emad said raseduse esimesel trimestril süsteemset glükokortikosteroidravi.
Rasedatel tuleb hoolikalt üle vaadata kliiniline näidustus Advantan Milk’i raviks ja võrrelda saadavat
kasu võimalike riskidega.

Üldjuhul tuleb glükokortikosteroide sisaldavate paiksete ravimite kasutamist raseduse esimesel
trimestril vältida. Eriti tuleb raseduse ja imetamise ajal vältida suuri nahapiirkondi hõlmavat,
pikemaajalist ravi või oklusiivsete sidemete kasutamist.

Imetamine

Rottidel praktiliselt ei kandunud metüülprednisoloonatseponaat rinnapiimaga vastsündinud poegadele.
Siiski ei ole teada, kas metüülprednisoloonatseponaat kandub inimese rinnapiima, kuna rinnapiimast
on leitud süsteemselt manustatud kortikosteroide. Ei ole teada, kas Advantan Milk’i paiksel
manustamisel imendub süsteemselt piisavas koguses metüülprednisoloonatseponaati, mis võimaldaks
selle rinnapiimast määramist. Seetõttu peab metüülprednisoloonatseponaadi manustamisel imetavatele
naistele olema ettevaatlik.

Imetavatel emadel ei tohi rakendada ravi rindadel. Imetamise ajal tuleb vältida suuri nahapiirkondi
hõlmavat, pikemaajalist ravi või oklusiivsete sidemete kasutamist (vt lõik 4.4).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Advantan Milk ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Kliinilistes uuringutes oli kõige sagedasem kõrvaltoime põletustunne manustamiskohal.

Alltoodud tabelis on kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimete esinemissagedused määratletud
MedDRA esinemissageduste konventsiooni põhjal järgmiselt:
väga sage (> 1/10),
sage (> 1/100 kuni < 1/10),
aeg-ajalt (> 1/1000 kuni < 1/100),
harv (> 1/10 000 kuni < 1/1000),
väga harv (< 1/10 000),
teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Kõrvaltoime, selle sünonüümide ja seotud seisundite kirjeldamiseks kasutati kõige sobivamat
MedDRA terminit.

Organsüsteemi klass
sage
aeg-ajalt
Naha ja nahaaluskoe

ekseem,
kahjustused
naha koorumine,
nahalõhed

Üldised häired ja
põletustunne manustamiskohal manustamiskohal esinev:
manustamiskoha reaktsioonid
valu,
villid,
sügelus,
pustulid,
erosioon

Nii nagu teiste paikselt manustatavate kortikosteroidide kasutamisel võivad esineda järgnevad paiksed
kõrvaltoimed (esinemissagedus teadmata): naha atroofia, naha kuivus ja punetus manustamiskohal,
striiad, follikuliit manustamiskohal, hüpertrihhoos, teleangiektaasia, perioraalne dermatiit,
nahavärvuse muutused, akne ja/või allergilised nahareaktsioonid preparaadi mis tahes koostisosa
suhtes. Kortikoide sisaldavate kutaansete preparaatide kasutamisel võib esineda imendumisest tingitud
süsteemseid toimeid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Metüülprednisoloonatseponaadiga läbiviidud ägeda toksilisuse uuringud ei näidanud ägeda mürgistuse
ohtu pärast ühekordset üleannustamist nahal (kasutamine suurel nahapinnal imendumist soodustavates
tingimustes) või pärast tahtmatut allaneelamist.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: tugevad (III grupp) kortikosteroidid, ATC-kood: D07AC14

Toimemehhanism

Pärast paikset manustamist pärsib Advantan Milk põletikulisi ja allergilisi nahareaktsioone nagu ka
hüperproliferatsiooniga seotud reaktsioone, mille tulemuseks on objektiivsete sümptomite (erüteem,
ödeem, eksudatsioon) ja subjektiivsete kaebuste (sügelus, kipitus, valu) taandumine.

Farmakodünaamilised toimed

On teada, et metüülprednisoloonatseponaat seondub intratsellulaarse glükokortikoidretseptoriga, mis
käib eriti põhimetaboliidi 6α-metüülprednisoloon-17-propionaadi kohta, mis moodustub nahas pärast
estri lõhustumist.

Steroid-retseptori-kompleks seondub teatavate DNA piirkondadega, vallandades seeläbi rea
bioloogilisi toimeid.

Steroidretseptorite kompleksiga seondumise tulemuseks on makrokortiini sünteesi indutseerimine.
Makrokortiin inhibeerib arahhidoonhappe vabanemist ja seega ka põletikumediaatorite
prostaglandiinide ja leukotrieenide moodustumist.

Glükokortikoidide immuunsupressiivset toimet võib seletada tsütokiini sünteesi inhibeerimise ja
antimitootilise toimega, mis ei ole tänaseni veel täiesti selge.

Vasodilatoorsete prostaglandiinide sünteesi inhibeerimine või adrenaliini vasokonstriktoorse toime
potentseerimine põhjustab lõppkokkuvõttes glükokortikosteroidide vasokonstriktoorset toimet.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

5 kliinilises uuringus raviti Advantan Milk’iga kokku 716 patsienti vanuses 4 kuud kuni 95 aastat.
Efektiivsuse peamine parameeter kliinilistes uuringutes oli valitud objektiivsete sümptomite -erüteem, turse, villid, paapulid, leemendus ja sügelus - koguskoori vähenemine uuringu kestel.
Advantan Milk’iga läbiviidud kliinilistes uuringutes, kus erinevat tüüpi ekseemiga patsientidele
manustati ravimit üks kord ööpäevas, oli ravi üldine edukus (täielik või märgatav paranemine)
vahemikus 82,5% kuni 88,9% (keskmine näitaja 85%).

Kõrvaltoimeid esines 5%-l metüülprednisoloonatseponaadiga kord ööpäevas ravitud patsientidest.
Esinenud kõrvaltoimed olid enamasti kerge või mõõduka tugevusega.

Lapsed

Advantan Milk'i kasutamist kord ööpäevas uuriti 2 nädala vältel 73 lapsel vanuses 4 kuud kuni
14 aastat. Üldine raviefekt oli 88,9%. Kõrvaltoimete olemuse ja nende esinemissageduse osas oli
ravimi ohutus lastel sama kui täiskasvanutel, kuigi järeldused laste kohta põhinevad palju väiksemal
uuringupopulatsioonil.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Metüülprednisoloonatseponaat vabaneb emulsioonialusest. Kontsentratsioon sarvkihis ja pärisnahas
väheneb väljast sissepoole.

Metüülprednisoloonatseponaat hüdrolüüsitakse epidermises ja dermas põhimetaboliit 6α-
metüülprednisoloon-17-propionaadiks, mis seondub kortikoidretseptoriga kindlamalt kui esialgne
ravim, viidates bioaktiveerumisele nahas.

Lokaalselt manustatud kortikoidi perkutaanse imendumise kiirus ja ulatus sõltub mitmest faktorist:
ühendi keemilisest struktuurist, lahusti koostisest, ühendi kontsentratsioonist lahustis,
manustamistingimustest (ravitava piirkonna omadused, ravimi ekspositsiooni kestus, avatud või
oklusioon) ja naha seisundist (nahahaiguse liik ja raskusaste, anatoomiline asukoht jms).

Metüülprednisoloonatseponaadi emulsioonist perkutaanse imendumise uurimiseks muudeti kunstlikult
naha seisundit. Tervet nahka võrreldi kunstliku põletikuga (UVB erüteem) ja kunstlikult vigastatud
nahaga (eemaldatud sarvkihiga). Imendumine läbi kunstliku põletikuga naha oli väga vähene (0,24%
annusest) ning ületas ainult tühisel määral imendumist läbi terve naha (0,15% annusest).
Metüülprednisoloonatseponaadi imendumine läbi eelnevalt eemaldatud sarvkihiga naha oli tunduvalt
suurem (15% annusest).

Pärast süsteemsesse vereringesse jõudmist konjugeeritakse MPA hüdrolüüsi peamine produkt 6α-
metüülprednisoloon-17-propionaat kiiresti glükuroonhappega ning seega inaktiveeritakse.

Põletikulise naha puhul võib pärast kogu kehapinna ravi Advantan Milk’iga, manustatuna kaks korda
20 g/päevas, tekkida süsteemne kontsentratsioon ligikaudu 2 µg MPA kehakaalu kg kohta ööpäevas.

Metüülprednisoloonatseponaadi metaboliitide (põhimetaboliit: 6α-metüülprednisoloon-17-propionaat-
21-glükuroniid) eliminatsioon toimub peamiselt neerude kaudu, poolväärtusajaga u 16 tundi. Pärast i.v
manustamist eritus annus uriini ja väljaheitega täielikult 7 päeva jooksul. Toimeaine ega selle
metaboliidid ei kumuleeru organismis.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Süsteemne talutavus: süsteemse talutavuse uuringutes oli metüülprednisoloonatseponaadi toime
korduva subkutaanse ja dermaalse manustamise järgselt sarnane tüüpilisele glükokortikoidile. Nendest
tulemustest võib järeldada, et Advantan Milk’i terapeutilisel kasutamisel ei ole oodata teistsuguseid
kõrvaltoimeid kui need, mis on omased glükokortikoididele - seda isegi äärmuslikel tingimustel, nagu
kandmisel suurele nahapinnale ja/või oklusiooni korral.

Embrüotoksilisuse uuringud Advantan Milk’iga andsid glükokortikoididele iseloomulikud tulemused,
st sobivas testsüsteemis kutsutakse esile embrüoletaalne ja/või teratogeenne toime. Selliseid tulemusi
silmas pidades tuleb Advantan Milk’i määramisse raseduse ajal suhtuda erilise ettevaatusega.

Genotoksilisus: in vitro uuringud geenimutatsioonide avastamiseks bakteritel ja imetajarakkudel ning
in vitro ja in vivo uuringud kromosoom- ja geenimutatsioonide avastamiseks ei ole viidanud
metüülprednisoloonatseponaadi genotoksilisele potentsiaalile.

Tumorigeensus: spetsiifilisi tumorigeensusuuringuid metüülprednisoloonatseponaadiga ei ole läbi
viidud. Teadmised ravimi struktuurist, farmakoloogilisest toimemehhanismist ja pikaajalise
manustamise süsteemse taluvuse uuringute tulemused ei näita kasvajate tekkeriski suurenemist.
Kuivõrd nahakaudse manustamise tulemusena ei saavutata süsteemset immuunsupressiivset toimet, ei
ole Advantan Milk’i juhendijärgsel kasutamisel oodata mõju kasvajate tekkele.

Lokaalne taluvus: metüülprednisoloonatseponaadi ja Advantan’i ravimvormidega läbiviidud lokaalse
taluvuse uuringutes nahal ja limaskestadel ei esinenud muid toimeid kui glükokortikoidide tavalised
lokaalsed kõrvaltoimed.

Sensibiliseeriv toime: metüülprednisoloonatseponaat ei avaldanud merisigade nahale sensibiliseerivat
toimet.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Keskmise ahelaga triglütseriidid
kaprüül-kapriin-müristiin-steariin-triglütseriid
makrogool-(2)-stearüüleeter
makrogool-(21)-stearüüleeter
bensüülalkohol
dinaatriumedetaat
glütserool (85%)
puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Pärast tuubi esmast avamist võib emulsiooni kasutada 3 kuud.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kihiline alumiiniumtuub, väljastpoolt lakitud, seesmine kiht polüetüleenist, valge keeratav
polüpropüleenkork.

Pakendi suurused: 20 g, 50 g tuubid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

Bayer Pharma AG
Müllerstraße 178
13353 Berlin
Saksamaa

8. Müügiloa number

429203

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 05.12.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.08.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud jaanuaris 2014