UROFLOW 4MG

Toimeained: tolterodiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel

Ravimi tugevus: 4mg 28TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on UROFLOW 4MG ja milleks seda kasutatakse

Uroflow toimeaine on tolterodiin. Tolterodiin kuulub ravimite klassi, mida nimetatakse
antimuskariinseteks aineteks.

Uroflow'd kasutatakse üliaktiivse põie sündroomi sümptomaatiliseks raviks. Kui teil on üliaktiivse
põie sündroom, võite te tunda, et:
- te ei suuda oma urineerimist kontrollida
- te peate kiirustama tualetti ilma igasuguse eelneva tundeta, et tahate urineerida ja/või käite
sageli tualetis.

2. Mida on vaja teada enne UROFLOW 4MG võtmist

Ärge võtke Uroflow'd:
- kui olete tolderodiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui teil on raskusi uriini väljutamisega põiest (kusepeetus)
- kui teil esineb ravimata suletud nurga glaukoom (kõrge silma siserõhk, koos järk-järgulise
nägemise halvenemisega)
- kui te põete myasthenia gravis't (tugev lihasnõrkus)
- kui te põete raskekujulist haavandilist koliiti (käärsoole haavandid ja põletik)
- kui te põete toksilist megakoolonit (käärsoole toksiline laienemine).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Uroflow võtmist pidage nõu oma arstiga:
- kui teil on raskusi urineerimisel ja/või nõrk kusevool,
- kui teil on seedetraktihaigus, mis mõjutab toidu edasiliikumist sooltes ja/või seedimist,
- kui teil on probleeme neerudega (neerupuudulikkus),
- kui teil on probleeme maksaga,
- kui teil on teatud neuroloogiline haigus, mis mõjutab teie vererõhku, sooletegevust või
seksuaalfunktsiooni (mistahes autonoomse närvisüsteemi neuropaatia),
- kui teil on söögitorulahi song (kõhuorgani song),
- kui teil on kunagi olnud soolemotoorika aeglustumine või kannatate tugeva kõhukinnisuse all
(soolte töö on aeglane).
- kui teil on mõni järgnev südame häire:
-
ebatavaline südametöö (EKG näitab seda),
-
aeglane südame rütm (bradükardia)
- kui teil on olulised olemasolevad südamehaigused, nt kardiomüopaatia (südamelihase nõrkus),
südamelihase isheemia (verevoolu langus läbi südame), arütmiad (ebaregulaarne südamerütm)
ja südamepuudulikkus
- kui teil on ebatavaliselt madal kaaliumitase (hüpokaleemia), kaltsiumitase (hüpokaltseemia)
või magneesiumitase (hüpomagneseemia) veres.

Ravim sisaldab ligikaudu 67,2 mg laktoosi (33,6 mg glükoosi ja 33,6 mg galaktoosi) annuses. Sellega
tuleb arvestada suhkurtõbe põdevatel patsientidel.

Ravim sisaldab 0,00404 mmol (või 0,092988 mg) naatriumi annuses. Sellega peavad arvestama
kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevad patsiendid.

Öelge oma arstile või apteekrile enne ravi alustamist Uroflow’ga, kui te arvate, et midagi eeltoodust
käib teie kohta.

Muud ravimid ja Uroflow
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid, sh ilma retseptita ostetud ravimeid.

Tolterodiin, Uroflow toimeaine, võib anda koostoimeid teiste ravimitega.

Tolterodiini ei ole soovitatav manustada koos järgmiste ravimitega:
- mõned antibiootikumid (mis sisaldavad nt erütromütsiini, klaritromütsiini)
- ravimid, millega ravitakse seennakkusi (mis sisaldavad nt ketokonasooli, itrakonasooli)
- ravimid, mida kasutatakse HIV-nakkuse raviks

Uroflow’d tuleb kasutada ettevaatusega, kui seda võetakse koos:
- ravimitega, mis mõjutavad toidu edasiliikumist sooltes (mis sisaldavad nt metoklopramiidi ja
tsisapriidi)
- ravimitega,
mida
kasutatakse
südame rütmihäirete raviks (mis sisaldavad nt amiodarooni,
sotalooli, kinidiini, prokaiinamiidi või teisi Uroflow-sarnase toimemehhanismiga
(kolinoblokeeriva ehk antimuskariinse toimega) või ravimeid, mis töötavad Uroflow toime
vastu (kolinomimeetilise toimega). Kolinoblikaatorite poolt põhjustatud sooletöö aeglustumine
võib mõjutada teiste ravimite imendumist. Küsige oma arsti käest, kui te ei ole kindel.

Uroflow koos toidu, joogi ja alkoholiga
Te võite võtta Uroflow‘d enne või pärast sööki või söögi ajal.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus
Kui te olete rase, ei tohi te Uroflow'd võtta. Öelge kohe oma arstile, kui te olete rasestunud, arvate, et
et olete rase või planeerite rasestuda.

Imetamine
Ei ole teada, kas tolterodiin, Uroflow toimeaine, eritub rinnapiimaga. Ravi ajal Uroflow'ga ei ole
imetamine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Uroflow võib tekitada pearingluse, muuta teid väsinuks või mõjutada teie nägemisteravust. Kui teil
midagi sellist tekib, ei tohi te autot juhtida ega masinaid käsitseda.

3. Kuidas UROFLOW 4MG võtta

Annustamine
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid on suukaudseks manustamiseks ja need tuleb alla
neelata tervelt. Kapsleid ei tohi närida.

Täiskasvanud:
Tavaline annus on üks 4 mg pika toimeajaga kapsel üks kord ööpäevas.

Neeru- ja maksaprobleemidega patsiendid:
Neeru- ja maksaprobleemidega patsientidel võib arst annust vähendada 2 mg-ni ööpäevas.

Kasutamine lastel
Uroflow ei ole lastele soovitatav.

Kui te võtate Uroflow’d rohkem kui ette nähtud
Kui teie või keegi teine on võtnud liiga palju toimeainet prolongeeritult vabastavaid kapsleid,
konsulteerige viivitamatult oma arsti või apteekriga. Üleannustamisel tekkida võivate sümptomite
hulka kuuluvad hallutsinatsioonid, erutus, tavalisest kiirem südamerütm, pupillide laienemine ja
võimetus normaalselt urineerida või hingata.

Kui te unustate Uroflow võtta
Kui te unustasite annuse tavalisel ajal võtta, võtke see niipea kui see teile meenub, va juhul kui
järgmise annuse võtmise aeg on juba käes. Sellisel juhul jätke ununenud annus võtmata ja järgige
edasi tavalist annustamisskeemi.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Uroflow võtmise
Arst ütleb teile kaua teie ravi Uroflow’ga peab kestma. Ärge lõpetage ravi enneaegselt, kui te ei tunne
koheselt toimet. Teie põis vajab kohanemiseks natuke aega. Lõpetage ravikuur toimeainet
prolongeeritult vabastavate kapslitega vastavalt arsti ettekirjutusele. Kui te selleks ajaks ka ei tähelda
mingit toimet, siis pidage arstiga nõu.

Ravi kasulikkust tuleb 2 või 3 kuu pärast uuesti hinnata. Iga kord kui teil tuleb mõte ravi pooleli jätta,
pidage enne arstiga nõu.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Te peate kohe arstiga ühendust võtma või minema erakorralise meditsiini vastuvõtu osakonda, kui teil
tekivad angioödeemi nähud, nt:
- näo-, keele- või kõriturse;
- neelamisraskused;
- kublad ja hingamisraskused.

Ka siis peate te esmaabi küsima, kui teil tekivad ülitundlikkusreaktsioonid (nt sügelus, nahalööve,
kublad, hingamisraskused). See ilmeb patsientidel sagedusega „aeg-ajalt“ (st vähem kui 1 patsiendil
100st).

Rääkige kohe oma arstile või minge erakorralise meditsiini vastuvõtu osakonda, kui te märkate endal
midagi järgnevast:
- valu rindkeres, hingamisraskused või väsite kergesti (isegi, kui te puhkate), öised
hingamisraskused, jalgade turse.
Need võivad olla südamepuudulikkuse sümptomiteks. See ilmeb patsientidel sagedusega „aeg-ajalt“
(st vähem kui 1 patsiendil 100st).

Ravi ajal Uroflow’ga on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid järgmise esinemissagedusega:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (tekivad enam kui 1 patsiendil 10st):
- suukuivus

Sageli esinevad kõrvaltoimed (tekivad vähem kui 1 patsiendil 10st):
- sinusiit
- pearinglus
- unisus
- peavalu
- kuivad silmad
- ähmane nägemine
- seedimisraskused (düspepsia)
- kõhukinnisus
- kõhuvalu
- suured kogused õhku või gaasi maos või sooltes
- valulik või raskendatud urineerimine
- kõhulahtisus
- vedeliku kogunemine organismis, mis põhjustab turseid (nt pahkluude piirkonnas)
- väsimus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (tekivad vähem kui 1 patsiendil 100st):
- allergilised
reaktsioonid
- südamepuudulikkus
- närvilisus
- ebaregulaarne
südamerütm
- palpitatsioonid
- valud
rindkeres
- võimetus põit tühjendada
- nõeltega torkimise tunne sõrmedes ja varvastes
- peapööritus
(vertiigo)
- mäluhäired

Täiendavalt on teatatud veel järgmistest kõrvaltoimetest: rasked allergilised reaktsioonid, segasus,
hallutsinatsioonid, kiirenenud pulss, õhetushood, kõrvetised, oksendamine, angioödeem, nahakuivus,
ja desorienteeritus. Teatatud on ka dementsuse sümptomite süvenemisest patsientidel, kellel ravitakse
dementsust.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti apteekri või meditsiiniõega.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas UROFLOW 4MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle
kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C

HDPE-pudel: kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 200 päeva.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Uroflow sisaldab
- Toimeaine on tolderodiin.
UROFLOW 2 mg: Üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 2 mg
tolterodiintartraati, mis on võrdne 1,37 mg tolterodiiniga.
UROFLOW 4 mg: Üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 4 mg
tolterodiintartraati, mis on võrdne 2,74 mg tolterodiiniga.
- Teined abiained on: Laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, polü(vinüülatsetaat),
povidoon, kolloidne ränidioksiid, naartrium laurüülsulfaat, dokusaatnaatrium, magneesiumstearaat
(E470b), hüdroksüpropüülmetüültselluloos

Kapsli koostis: Indigokarmiin (E132), kinoliinkollane (E104) (ainult 2 mg), titaandioksiid (E171),
želatiin.

Sisemise tableti kate: etüültselluloos, trietüültsitraat, metakrüülhappe - etüülakrülaadi kopolümeer,
1,2-propüleenglükool.

Kuidas Uroflow välja näeb ja pakendi sisu
Uroflow on saadaval toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslitena, mis on mõeldud üks kord
ööpäevas manustamiseks.
Uroflow 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid on läbipaistmatud rohelised.
Uroflow 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid on läbipaistmatud helesinised.

Uroflow 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid on saadaval järgmistes pakendisuurustes:
blisterpakendis on 14, 28 või 84 mg toimeainet prolongeeritult vabastavat kapslit.

Uroflow 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid on saadaval järgmistes pakendisuurustes:
blisterpakendis on 7, 14, 28, 49, 84 või 98 toimeainet prolongeeritult vabastavat kapslit.

Uroflow 2 mg ja 4 mg:
HPDE pudelid sisaldavad: 30, 100 ja 200 toimeainet prolongeeritult vabastavat kapslit.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Zentiva k.s.,
U Kabelovny 130
102 37 Praha 10
Tšehhi Vabariik

Tootjad
Pharmathen S.A
Dervenakion 6 Pallini 153 51, Attiki
Kreeka

Pharmathen International S.A.
Sapes Industrial Park, Block 5
69300 Rodopi
Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

sanofi-aventis Estonia OÜ
Pärnu mnt 139E/2
Tallinn 11317
Eesti
Tel. +372 7 303091
Faks. +372 7 303093

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:

Ühendkuningriik:
Blerone XL 2mg, 4mg prolonged release capsules
TÅ¡ehhi Vabariik:
Uroflow UNO 2 mg, 4mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Eesti:

Uroflow 2 mg, 4mg
Ungari:

Uroflow SR 2mg, 4mg módosított hatóanyagleadású kapszula
Leedu:

Uroflow 2mg, 4mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsulės
Läti
Tolterodine Zentiva 2 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas,Tolterodine
Zentiva 4 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas
Rumeenia

Uroflow SR 2 mg, mg capsule cu eliberare prelungită
Slovakkia

Uroflow SR 2mg, 4mg kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


Infoleht on viimati kaasajastatud mais 2012.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Uroflow 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid
Uroflow 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

2.
KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Uroflow 2 mg: Üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 2 mg tolterodiintartraati,
mis on võrdne 1,37 mg tolterodiiniga.
Uroflow 4 mg: Üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 4 mg tolterodiintartraati,
mis on võrdne 2,74 mg tolterodiiniga.
INN. Tolterodinum

Iga 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 32,704…34,496 mg
laktoosmonohüdraati.
Iga 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 65,408…68,992 mg
laktoosmonohüdraati.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.


3. RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel.

Läbipaistmatu roheline želatiinkapsel, suurus 1, sisaldab kahte valget, ümmargust kaksikkumerat
kaetud tabletti.

Läbipaistmatu helesinine želatiinkapsel, suurus 1, sisaldab nelja valget, ümmargust kaksikkumerat
kaetud tabletti.


4. KLIINILISED
ANDMED

4.1 Näidustused

Ärritusinkontinentsi ja/või suurenenud urineerimissageduse ja uriinipakitsuse sümptomaatiline ravi
üliaktiivse põie sündroomiga patsientidel.

4.2
Annustamine ja manustamisviis
Annustamine

Täiskasvanud (sh eakad):
Soovitatav annus on 4 mg üks kord ööpäevas, v.a raske maksa- või neerufunktsioonihäirega (GFR
30 ml/min) patsientidel, kellel soovitatav annus on 2 mg üks kord ööpäevas (vt lõigud 4.4 ja 5.2).
Ebameeldivate kõrvaltoimete puhul võib annust vähendada 4 mg-lt 2 mg-ni üks kord ööpäevas.
Toimeainet prolongeeritult vabastavaid kõvakapsleid võib võtta ilma või koos toiduga ja neelata
tervelt alla.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

..3 kuu pärast tuleb ravitoimet uuesti hinnata (vt lõik 5.1).
Lapsed:
Tolterodiini ohutust ja efektiivsust laste puhul pole seni veel kindlaks tehtud (vt lõik 5.1).
Seepärast pole tolterodiin lastele soovitatav.

4.3 Vastunäidustused

Tolterodiin on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb:
- ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes
- uriini retentsioon,
- ravimata suletud nurga glaukoom,
- Myasthenia gravis,
- raske haavandiline koliit,
- toksiline megakoolon.

4.4
Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Tolterodiini tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kellel esineb:
- märkimisväärne põie väljutustrakti obstruktsioon, mille korral tekib uriini retentsiooni oht,
- gastrointestinaaltrakti obstruktiivsed haigused, nt pyloruse stenoos,
- neerukahjustus (vt lõik 4.2),
- maksahaigus (vt lõigud 4.2 ja 5.2),
- autonoomne neuropaatia,
- hiatus hernia,
- langenud gastrointestinaalse liikuvuse risk.

Toimeainet kiirelt vabastavate tolterodiini tablettide mitmekordsel suukaudsel manustamisel
ööpäevastes koguannustes 4 mg (terapeutiline) ja 8 mg (supraterapeutiline) näidati QTc intervalli
pikenemist (vt lõik 5.1). Nende leidude kliiniline tähtsus ei ole selge ja sõltub patsientide
individuaalsetest riskiteguritest ja olemasolevatest soodumustest.

Tolterodiini tuleb ettevaatusega kasutada QT-intervalli pikenemise riskiteguritega patsientidel, sh:
- kaasasündinud või dokumenteeritud omandatud QT-intervalli pikenemine;
- häired elektrolüütide tasakaalus, nagu hüpokaleemia, hüpomagneseemia ja hüpokaltseemia;
- bradükardia;
- teatud olemasolevad südamehaigused (nt kardiomüopaatia, müokardi isheemia, arütmia, südame
paispuudulikkus);
- QT-intervalli teadaolevalt pikendavate ravimite samaaegne manustamine, sh IA klassi (nt kinidiin,
prokaiinamiid) ja III klassi (nt amiodaroon, sotalool) antiarütmikumid.

See kehtib eelkõige tugevate CYP3A4 inhibiitorite puhul (vt lõik 5.1).

Vältida tuleb samaaegset ravi tugevate CYP3A4 inhibiitoritega (vt lõik 4.5).

Nagu kõigi ebastabiilse põie raviviiside korral, tuleb enne ravi alustamist kaaluda ka sagedase ja
tungiva urineerimise orgaaniliste põhjuste võimalust.

See ravim sisaldab ligikaudu 67,2 mg laktoosi (33,6 mg glükoosi ja 33,6 mg galaktoosi) annuses. Seda
peab arvesse võtma suhkurtõvega patsientide korral. Harvaesineva päriliku galaktoositalumatuse,
laktaasidefitsiidi või glükoos-galaktoos malabsorptsiooniga patsiendid ei tohi seda ravimit võtta.

See ravim sisaldab 0,00404 mmol (või 0,092988 mg) naatriumi annuses. Sellega peavad arvestama
kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevad patsiendid.

4.5
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegne süsteemne ravi tugevate CYP3A4 inhibiitoritega - nagu makroliidantibiootikumid (nt
erütromütsiin ja klaritromütsiin), seenevastased ained (nt ketokonasool ja itrakonasool) ning
antiproteaasid - pole soovitatav suurenenud tolterodiini seerumkontsentratsiooni tõttu aeglastel
CYP2D6 metaboliseerijatel koos (järgneva) üleannustamise riskiga (vt lõik 4.4).

Samaaegne ravi teiste ravimitega, millel on tugevad antimuskariinsed omadused, võib viia enam
väljendunud terapeutilise efekti ja kõrvaltoimete tugevnemisele. Vastupidiselt eelnevale võib
tolterodiini terapeutiline efekt nõrgeneda samaaegsel muskariinsete kolinergiliste retseptorite
agonistide manustamisel.

Prokineetiliste ravimite nagu metoklopramiid ja tsisapriid toime võib tolterodiini mõjul väheneda.

Samaaegne ravi fluoksetiiniga (tugev CYP2D6 inhibiitor) ei põhjusta kliiniliselt olulist koostoimet,
kuna tolterodiin ja tema CYP2D6-sõltuv metaboliit, 5-hüdroksümetüültolterodiin, on samasuguse
tugevusega.

Koostoimete uuringud ei ole näidanud koostoimeid varfariini või kombineeritud suukaudsete
kontratseptiividega (etünüülöstradiool/levonorgestreel).

Kliiniline uuring on näidanud, et tolterodiin ei ole CYP2D6, 2C19, 2C9, 3A4 või 1A2 metaboolne
inhibiitor. Seetõttu pole manustamisel kombinatsioonis tolterodiiniga oodata nende
isoensüümsüsteemide poolt metaboliseeritavate ravimite plasmatasemete tõusu.

4.6
Fertiilsus, rasedus ja imetamine
Rasedus
Puuduvad piisavad andmed tolterodiini kasutamise kohta rasedatel. Loomkatsed on näidanud
reproduktiivset toksilisust (vt lõik 5.3). Potentsiaalne risk inimestele pole teada.
Seetõttu ei tohi ravimit raseduse ajal kasutada

Imetamine
Puuduvad andmed tolterodiini eritumise kohta inimese rinnapiima. Tolterodiini kasutamisest tuleb
imetamise ajal hoiduda.

Fertiilsus
Uuringuid toimest fertiilsusele ei ole saadaval.
4.7 Toime
reaktsioonikiirusele

Kuna see ravim võib põhjustada akommodatsioonihäireid ning mõjutada reaktsiooniaega, võib
halveneda võime juhtida autot ja töötada masinatega.

4.8
Kõrvaltoimed

Oma farmakoloogilise toime tõttu võib tolterodiin põhjustada kergeid kuni mõõdukaid
antimuskariinseid toimeid nagu suukuivus, düspepsia ja silmade kuivus.

Kõrvaltoimed on toodud organsüsteemide ja esinemissageduste kaupa järgmiselt: väga sage ( ≥ 1/10),
sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10000 kuni <1/1000), väga harv
(<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Allolevas tabelis on toodud andmed, mis on saadud toltrodiini kliinilistest uuringutest ja
turuletulekujärgsest kogemusest. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime oli suukuivus, mis esines
23,4 % pika toimeajaga tolterodiiniga ravitud patsientidest ja 7,7 % platseebo-ravitud patsientidest.

Organsüsteemi
Väga sage
sage
Aeg-ajalt
Teadmata
klass
( 1/10)
( 1/100 kuni
( 1/1000 kuni
(ei saa hinnata
<1/10)
<1/100)
olemasolevate
andmete alusel)
Infektsioonid ja

Sinusiit


infestatsioonidImmuunsüsteemi


Ülitundlikkus
Anafülaktoidsed
häired


(täpsustamata)
reaktsioonid
Psühhiaatrilised


Närvilisus Segasus,
häired


hallutsinatsioonid,
desorientatsioon
Närvisüsteemi

Pearinglus,
Paresteesia,

häired

unisus, peavalu
mäluhäired

Silma kahjustused
Silmade kuivus,


nägemishäired


(k.a akommo-
datsioonihäired)
Kõrva ja labürindi

Vertiigo

kahjustusedSüdame häired


Palpitatsioonid,
Tahhükardia


südamepuudulikkus,
arütmia
VaskulaarsedÕhetus
häiredSeedetrakti häired Suukuivus Düspepsia,
Gastroösofageaalne
kõhukinnisus,

refluks, oksendamine
kõhuvalu,
puhitus,
kõhulahtisus
Naha jaAngioödeem,
nahaaluskoenahakuivus
kahjustused
Neerude ja

Düsuuria Kusepeetus

kuseteede häired


Üldised häired ja

Väsimus,
Valu rindkeres

manustamiskoha

perifeersed

reaktsioonid
tursed

Kui tolterodiinravi alustati patsientidel, kes võtsid dementsuse raviks koliinesteraasi inhibiitoreid,
täheldati dementsuse sümptomite (nt segasus, desorientatsioon, meelepetted) süvenemist.

Lapsed
Üle 12-nädala kestnud ja 710 lapspatsienti hõlmanud kahes lastega läbiviidud III faasi randomiseeritud
platseeboga kontrollitud topeltpimeuuringus oli kuseteede infektsiooni, diarröa ja ebatavalise
käitumisega patsientide hulk tolterodiiniga ravitute grupis suurem kui platseebogrupis (kuseteede
infektsioonid: tolterodiin 6,8 %, platseebo 3,6 %; diarröa: tolterodiin 3,3 %, platseebo 0,9 %;
ebatavaline käitumine: tolterodiin 1,6 %, platseebo 0,4 %) (vt lõik 5.1).

4.9 Üleannustamine

Kõige suurem tolterodiinvesiniktartraadi üksikannus, mida anti vabatahtlikele, oli 12,8 mg. Kõige
raskemateks esinenud kõrvaltoimeteks olid akommodatsioonihäired ja urineerimisraskused.
Tolterodiini üleannustamise korral tuleb patsiendile teha maoloputus ja anda aktiivsütt.

Ravi on sümptomaatiline:
- Rasked tsentraalsed antikolinergilised toimed (nt hallutsinatsioonid, tugev erutus): raviks
füsostigmiin.
- Krambid või väljendunud erutus: raviks bensodiasepiinid.
- Hingamispuudulikkus: raviks kunstlik hingamine.
- Tahhükardia: raviks beeta-adrenoblokaatorid.
- Uriini retentsioon: raviks kateteriseerimine.
- Müdriaas: raviks pilokarpiini silmatilgad ja/või paigutada patsient pimedasse ruumi.

QT intervalli pikenemist täheldati ööpäevase koguannuse 8 mg manustamise korral 4 päeva jooksul
tolterodiini kiire vabanemisega tablettidena (toimeainet kiiresti vabastavate tablettide kahekordne
soovitatav ööpäevane annus, mille puhul maksimaalne ekspositsioon toimeainele on samaväärne
kolmekordse maksimaalse ekspositsiooniga, mida täheldati toimeainet prolongeeritult vabastavate
kapslite puhul). Tolterodiini üleannustamisel tuleb rakendada QT-intervalli pikenemise puhul
kasutatavaid tavapäraseid toetavaid ravimeetmeid.


5. FARMAKOLOOGILISED
OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid, kuseteede spasmolüütikumid
ATC-kood: G04BD07
Tolterodiin on spetsiifiline muskariinergiliste retseptorite konkureeriv antagonist, mille selektiivsus on
in vivo tugevam kusepõie suhtes võrreldes süljenäärmetega. Ühel tolterodiini metaboliitidest (5-
hüdroksümetüülderivaat) on tolterodiinile sarnased farmakoloogilised omadused. Kiiretel
metaboliseerijatel annab see metaboliit märkimisväärse osa preparaadi terapeutilisest toimest (vt lõik
5.2).
Raviefekti võib oodata 4 nädala jooksul.

III faasi programmis oli primaarseks tulemusnäitajaks inkontinentsi episoodide langetamine nädalas ja
sekundaarne tulemusnäitaja oli urineerimiskordade vähendamine 24 tunni jooksul ning keskmise
urineerimisekorra mahu suurenemine. Need parameetrid on toodud alljärgnevas tabelis.

Raviefekt toimeainet prolongeeritult vabastava 4 mg tolterodiini manustamisel üks kord päevas, pärast
12 ravinädalat. Absoluutne ja suhteline muutus võrreldes algväärtusega. Ravi erinevus tolterodiin vs
platseebo: vähimruutude hinnanguline keskmine muutus, 95% usaldusintervall.


Tolterodiini
Platseebo
Ravi erinevus vs platseebo: Statistiline
pika
(n=508)
keskmine muutus ja 95%
olulisus vs.
toimeajaga
CI
platseebo
ravimvorm 4
(p-väärtus)
mg üks kord
ööpäevas
(n=507)
Inkontinentsi
-11,8
-6,9
-4,8
<0,001
episoodide arv
(-54%)
(-28%)
(-7,2; -2,5)*
nädalal
Urineerimiste arv
-1,8
-1,2
-0,6
0,005
24 tunni kohta
(-13%)
(-8%)
(-1,0; -0,2)
Keskmine maht
+34 (+27%)
+14 (+12%)
+20
<0,001
ühe urineerimise
(14; 26)
kohta (ml)
*) 97.5% usaldusintervall vastavalt Bonferroni’le
Pärast 12-nädalast ravi teatas 23,8% (121/507) patsienti 4 mg pika toimeajaga tolterodiini grupi ja
15,7% (80/508) platseebogrupi patsientidest, et neil subjektiivsed kusepõie kaebused puudusid või olid
need minimaalsed.

Tolterodiini toimet hinnati patsientidel, kelle urodünaamikat uuriti enne ravi alustamist ja kes sõltuvalt
urodünaamilise uuringu tulemustest lülitati kas urodünaamiliselt positiivsesse (motoorne
urineerimistung) või urodünaamiliselt negatiivsesse (sensoorne urineerimistung) gruppi. Mõlemas
grupis said patsiendid randomiseeritult tolterodiinravi või platseebot. Uuring ei andnud veenvaid
tõendeid selle kohta, et tolterodiini toime ületab sensoorse urineerimistungiga patsientidel platseebo
toimet.

Tolterodiini kliinilist toimet QT-intervallile uuriti EKG-de põhjal, mis saadi rohkem kui 600
patsiendilt, kelle hulka kuulusid ka eakad ja olemasoleva kardiovaskulaarse haigusega patsiendid.
Platseebo- ja ravirühmade vahel ei täheldatud QT-intervallide muutuste osas olulisi erinevusi.

Tolterodiini toimet QT-intervalli pikenemisele uuriti täiendavalt 48 tervel meessoost ja naissoost
vabatahtlikul vanuses 18…55 aastat. Uuritavatele manustati toimeainet kiirelt vabastavaid tolterodiini
tablette annustes 2 mg kaks korda ööpäevas ja 4 mg kaks korda ööpäevas. Tolterodiini maksimaalse
kontsentratsiooni (1 tunni möödudes) juures täheldatud tulemused (Fridericia valemiga korrigeeritud)
näitasid, et keskmiselt pikeneb QTc intervall 5,0 msek ja 11,8 msek, kui tolterodiini manustatakse
vastavalt annustes 2 mg kaks korda ööpäevas ja 4 mg kaks korda ööpäevas, ning 19,3 msek
moksifloksatsiini puhul (400 mg), mida kasutati aktiivse sisemise kontrollina.
Farmakokineetilisel/farmakodünaamilisel mudelil põhineva hinnangu kohaselt pikeneb QTc intervall
aeglastel metaboliseerijatel (CYP2D6 puudulikkus), keda ravitakse tolterodiiniga annustes 2 mg kaks
korda ööpäevas. See pikenemine on võrreldav pikenemisega, mida täheldati kiiretel metaboliseerijatel,
kellele manustati ravimit annuses 4 mg kaks korda ööpäevas. Kummagi tolterodiini annuse puhul ei
ületanud ühelgi uuritaval (sõltumata metaboolsest profiilist) absoluutne QTcF 500 msek ega polnud
üle 60 msek-ist muutust võrreldes algtasemega, mida loetakse erilist tähelepanu väärivate juhtumite
künniseks. 4 mg manustamisel kaks korda ööpäevas on maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax)
kolm korda suurem Uroflow 4 mg pika toimeajaga kapslite suurima terapeutilise annuse manustamisel
saavutatavast.

Lapsed
Ravimi efektiivsust lastel ei ole näidatud. Üle 12-nädala kestnud kahes lastega läbiviidud III faasi
randomiseeritud, platseeboga kontrollitud topeltpimeuuringus kasutati tolterodiini prolongeeritud
vabanemisega kapsleid. Kokku uuriti 710 uriinipakitsuse ja suurenenud urineerimissagedusega
pediaatrilist patsienti vanuses 5…10 aastat (486 tolterodiini grupis ja 224 platseebo grupis).
Kummaski uuringus ei täheldatud olulisi muutusi kahe grupi vahel inkontinentsi episoodide arvus ühe
nädala jooksul võrreldes algväärtusega (vt lõik 4.8).

5.2 Farmakokineetilised
omadused
Käesolevale preparaadile iseloomulikud farmakokineetilised omadused
Tolterodiini toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid tagavad toimeaine aeglasema
vabanemise kui kiire toimega kapslitest. Selle tulemusel täheldatakse maksimaalse
kontsentratsiooni saabumist seerumis 4 (2...6) tunni jooksul pärast kapslite manustamist.
Tolterodiini ligikaudne poolväärtusaeg manustamisel kapslitena on ligikaudu 6 tundi kiiretel ja
ligikaudu 10 tundi aeglastel metaboliseerijatel (kellel puudub CYP2D6).
Tasakaalukontsentratsioonid saavutatakse 4 päeva jooksul pärast tablettide manustamist.

Toit ei avalda mõju kapslite biosaadavusele.

Imendumine:
Pärast suukaudset manustamist allub tolterodiin CYP2D6 poolt katalüüsitud esmase
passaaži metabolismile maksas, mille tulemusena moodustub 5-hüdroksümetüülmetaboliit,
mis on peamine farmakoloogiliselt samaväärne metaboliit.
Tolterodiini absoluutne biosaadavus on 17% kiiretel metaboliseerijatel (enamus
patsientidest) ja 65% aeglastel metaboliseerijatel (kellel puudub CYP2D6).

Jaotumine:
Tolterodiin ja tema 5-hüdroksümetüülmetaboliit seonduvad ennekõike orosomukoidiga.
Seondumata fraktsioonid moodustavad vastavalt 3,7% ja 36%. Tolterodiini jaotusruumala on
113 l.
Eliminatsioon:
Tolterodiin metaboliseeritakse pärast suukaudset manustamist ulatuslikult maksas.
Primaarset metaboolset teed vahendab polümorfne ensüüm CYP2D6 ja selle tulemusena
tekib 5-hüdroksümetüülmetaboliit. Edasine metabolism viib 5-karboksüülhappe ja N-
dealküülitud-5-karboksüülhappe metaboliitide moodustumiseni, mis moodustavad uriinis
avastatud metaboliitidest vastavalt 51% ja 29%. Populatsiooni alamgrupis (ligikaudu 7%)
puudub CYP2D6 aktiivsus. Nendel isikutel (aeglased metaboliseerijad) on kindlaks tehtud
metabolismi teeks dealküülimine CYP3A4 kaudu N-dealküülitud tolterodiinini, mis ei mõjuta
kliinilist toimet. Ülejäänud populatsiooni nimetatakse kiireteks metaboliseerijateks. Kiiretel
metaboliseerijatel on tolterodiini süsteemne kliirens ligikaudu 30 l/h. Aeglastel
metaboliseerijatel viib vähenenud kliirens oluliselt suuremate tolterodiini
seerumikontsentratsioonideni (ligikaudu 7 korda suuremad), ent sealjuures on 5-
hüdroksümetüülmetaboliidi kontsentratsioonid praktiliselt määramatud.
5-hüdroksümetüülmetaboliit on farmakoloogiliselt aktiivne ja võrdne tolterodiiniga. Erinevuste
tõttu tolterodiini ja 5-hüdroksümetüülmetaboliidi valke siduvates omadustes on aeglastel
metaboliseerijatel ekspositsioon (AUC) seondumata tolterodiinile sarnane seondumata
tolterodiini ja 5-hüdroksümetüülmetaboliidi kombineeritud ekspositsiooniga aktiivse CYP2D6-
ga patsientidel, kui ravimit manustatakse sama annustamisskeemi järgi. Ravimi ohutus,
talutavus ning kliiniline ravivastus on sarnased sõltumata fenotüübist.

Radioaktiivsuse eritumine pärast [14C]-tolterodiini manustamist on ligikaudu 77% ulatuses
uriiniga ning 17% ulatuses roojaga. Alla 1% manustatud annusest eritub muutumatul kujul
ning ligikaudu 4% 5-hüdroksümetüülmetaboliidina. Karboksüleeritud metaboliit ja vastav
dealküülitud metaboliit moodustavad vastavalt ligikaudu 51% ja 29% uriinis leiduvatest
metaboliitidest.

Farmakokineetika on terapeutilise annuse ulatuses lineaarne.
Patsientide erigrupid:
Maksafunktsiooni häirega patsiendid
Maksatsirroosiga patsientidel on leitud ligikaudu kaks korda suuremat seondumata
tolterodiini ja tema 5-hüdroksümetüülmetaboliidi ekspositsiooni (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Neerufunktsiooni häirega patsiendid
Raske neerukahjustusega (inuliini kliirens GFR ≤30 ml/min) patsientidel on seondumata
tolterodiini ja tema 5-hüdroksümetüülmetaboliidi keskmine ekspositsioon kahekordistunud.
Nendel patsientidel olid teiste metaboliitide plasmakontsentratsioonid märkimisväärselt (kuni
12-kordselt) tõusnud. Nende metaboliitide ekspositsiooni suurenemise kliiniline olulisus pole
teada. Kerge kuni mõõduka neerukahjustuse kohta andmed puuduvad (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Lapsed
Toimeaine omastatavus mg-des annuse kohta on lastel ja täiskasvanutel sarnane. 5...10-
aastastel lastel on toimeaine omastatavus mg-des annuse kohta ligikaudu 2 korda kõrgem
kui täiskasvanutel (vt lõigud 4.2 ja 5.1).

5.3 Prekliinilised
ohutusandmed

Toksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse ja ohutuse farmakoloogilistes uuringutes
kliiniliselt olulisi toimeid ei leitud, välja arvatud need, mis on seotud ravimi farmakoloogilise
toimega.

Reproduktsiooniuuringud on läbi viidud hiirte ja küülikutega.

Tolterodiinil puudus mõju hiirte fertiilsusele või reproduktiivsele funktsioonile. Tolterodiin
kutsus esile embrüo surma ja väärarengud plasmakontsentratsioonis (Cmax või AUC), mis oli
20 või 7 korda suurem kui ravitavatel inimestel.

Küülikutel väärarenguid ei esinenud, kuid uuringud viidi läbi 20 või 3 korda suurema
plasmakontsentratsiooniga (Cmax või AUC), kui on oodatav ravitavatel inimestel.

Tolterodiin, nagu ka selle aktiivsed metaboliidid inimesel, pikendavad aktsioonipotentsiaali
kestust (90% repolarisatsioon) koera Purkinje-kiududes (terapeutilistest tasemetest 14...75
korda suurem) ja blokeerivad K+-voolu kloonitud inimese hERG-geeni kanalites
(terapeutilistest tasemetest 0,5...26,1 korda suurem). Koertel on leitud QT-intervalli
pikenemist pärast tolterodiini ja selle inimese metaboliitide manustamist (terapeutilistest
tasemetest 3,1…61,0 korda suurem). Nende leidude kliiniline olulisus pole teada.


6. FARMATSEUTILISED
ANDMED

6.1 Abiainete
loetelu

Laktoosmonohüdraat
Mikrokristalliline tselluloos

Polü(vinüülatsetaat)
Povidoon
Kolloidne ränidioksiid
Naartrium laurüülsulfaat
Dokusaatnaatrium
Magneesiumstearaat (E470b)
Hüdroksüpropüülmetüültselluloos

Kapsli koostis:
- Indigokarmiin (E132)
- Kinoliinkollane (E104) (ainult 2 mg)
- Titaandioksiid (E171)
- Želatiin

Kate:
- Etüültselluloos
- Trietüültsitraat
- Metakrüülhappe - etüülakrülaadi kopolümeer
- 1,2-propüleenglükool

6.2 Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3 Kõlblikkusaeg

24 kuud.

HDPE pudel: kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 200 päeva.

6.4 Säilitamise
eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C

6.5
Pakendi iseloomustus ja sisu

Kartongkarp sisaldab teatud arvu läbipaistmatut PVC/PE/PVDC alumiinium fooliumist blistreid ja
pakendi infolehte.

Pakendi suurus - 2 mg kapslid
Blisterpakend sisaldab: 14, 28 või 84 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit.

Pakendi suurus - 4 mg kapslid:
Blisterpakend sisaldab: 7, 14, 28, 49, 84 või 98 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit.

Kartongkarp sisaldab valget läbipaistmatut HDPE pudelit, mis sisaldab teatud arvu kapsleid ja pakendi
infolehte; pudel on suletud keermega korgiga.

Pakendi suurus: 30, 100 või 200 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6
Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt
kohalikele nõuetele.


7. MÜÜGILOA
HOIDJA

Zentiva k.s.,
U Kabelovny 130
102 37 Praha 10
Tšehhi Vabariik


8.
MÜÜGILOA NUMBRID

2 mg: 788212
4 mg: 788312


9.
ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.05.2012


10.
TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud mais 2012.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed