UPSTINON

Toimeained: atsetüülsalitsüülhape

Ravimi vorm: kihisev tablett

Ravimi tugevus: 324mg 10TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on UPSTINON ja milleks seda kasutatakse

Upstinon sisaldab atsetüülsalitsüülhapet, mis on valuvaigistava, palavikku alandava ja põletikuvastase
toimega ning vähendab vere hüübimisvõimet.
Kasutatakse peavalu, hambavalu, menstruatsioonivalu, liiges- või lihasvalu ja palaviku korral. Upstinoni
tablette kasutatakse ka ülemiste hingamisteede viirusinfektsiooni või gripi puhul esineva valu ja palaviku
korral.

2. Mida on vaja teada enne UPSTINON võtmist

Ärge kasutage Upstinoni:
- kui olete atsetüülsalitsüülhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigu 6) suhtes
allergiline;
- kui teil on mao- või kaksteistsõrmikuhaavand;
- kui teil on eelsoodumus veritsusele;
- kui teil on salitsülaatide või sarnase toimega mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite poolt
esilekutsutud astma;
- kui teile on määratud samaaegselt raviks metotreksaati 15 mg nädalas või rohkem;
- kui teil on raseduse viimane kolmandik.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
- kui teile on määratud antikoagulantravi;
- kui teil on seedetraktihaavand, kaasa arvatud krooniline või korduv haavandtõbi;
- kui teil on kroonilised seedetraktihäired või glükoos-6-fosfaathüdrogenaasi puudulikkus;
- kui teil on neeru- või maksafunktsiooni häired;
- kui teil on ülitundlikkus põletikuvastaste või antireumaatliste ravimite või teiste allergeenide suhtes;
- kui teil on kusihappe eritumise häired;
- kui te olete rase või imetate last.

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav lastel ja alla 16-aastastel noorukitel kasutada palavikuga kulgevate
viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye’ sündroom (entsefalopaatia,
maksafunktsiooni häired, esmanähuna kauakestev oksendamine).

Enne Upstinoni kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Upstinon
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

Järgmiste ravimite toimed võivad tugevneda:
- antikoagulandid (verehüübimist pärssivad ravimid);
- mittesteroidsed põletikuvastased ravimid;
- sulfonüüluurea preparaadid;
- metotreksaat;
- valproehape.
Glükokortikosteroidide samaaegne kasutamine suurendab mao-sooletrakti verejooksu ohtu.
Digoksiini plasmakontsentratsioon suureneb.

Järgmiste ravimite toimed võivad nõrgeneda:
- diureetikumid (kuseeritust suurendavad ravimid);
- vererõhku alandavad preparaadid;
- urikosuurilised preparaadid (kusihappe eritumist soodustavad ravimid).
Juba väikestes annustes atsetüülsalitsüülhape vähendab kusihappe eritumist. See võib soodustada podagra
arengut patsientidel, kellel esinevad kusihappe eritumise häired.

Upstinon koos toidu ja alkoholiga
Üks Upstinoni tablett sisaldab 559 mg naatriumi. Seda tuleb arvesse võtta patsientide puhul, kes on
kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil.
Alkoholi tarbimine Upstinoni kasutamise ajal suurendab seedetrakti verejooksu ohtu ja pikendab
veritsusaega.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Upstinoni kasutamine ei ole raseduse ajal soovitatav. Esimesel kahel raseduse kolmandikul võib
Upstinoni kasutada ainult arsti ettekirjutusel. Raseduse viimasel kolmandikul ei tohi Upstinoni kasutada.
Kuna seni ei ole täheldatud ravimi aeg-ajalt kasutamisel ebasoodsat mõju lapsele, ei ole tavaliselt vaja
rinnaga toitmist katkestada. Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine
varakult katkestada.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
UPSTINON ei põhjusta uimasust ega reaktsioonikiiruse vähenemist.

3. Kuidas UPSTINON võtta

Võtke Upstinoni tablette alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on
teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tablett tuleb lahustada klaasitäies vees, soovitavalt manustada pärast sööki.

Täiskasvanutele (üle 16-aastastele): tavaline annus on 1...3 tabletti ühekordse annusena, mida võib
korrata 4…8 tunni järel. Maksimaalset ööpäevast annust 12 tabletti ei tohi ületada.
Lapsed ja noorukid (9- kuni 16-aastased): vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“. Alla 16-aastastele
lastele tohib ravimit manustada vaid arsti loal - 1 tablett kuni 3 korda ööpäevas. Upstinon ei sobi alla 9-
aastastele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu.

Kui te võtate Upstinoni rohkem kui ette nähtud
Üleannustamise korral võivad ilmneda kohin kõrvus, kuulmislangus, peavalu, pearinglus ja
segasusseisund. Esmaabiks võib manustada aktiiveeritud sütt.

Üleannustamisnähtude ilmnemisel või üleannustamise kahtluse korral võtke viivitamatult ühendust
arstiga. Võtke ravimi pakend arsti juurde kaasa.

Kui te unustate Upstinoni võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Upstinon põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedamini esinevateks kõrvaltoimeteks on seedetrakti ärritusnähud (kõhuvalu, iiveldus, oksendamine) ja
seedetrakti väikesed verejooksud. Üksikjuhtudel on täheldatud maksafunktsioonihäireid. Harva võivad
tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (nõgestõbi, nahareaktsioonid, anafülaktilised reaktsioonid, astma).

Kõrvatoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas UPSTINON säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Upstinoni pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja ribapakendil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse
ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Upstinon sisaldab
Üks tablett sisaldab toimeainena 324 mg atsetüülsalitsüülhapet.
Abiained on veevaba sidrunhape, naatriumvesinikkarbonaat, merevaikhape, naatriumbensoaat, povidoon
ning looduslikud sidruni ja laimi maitseained.

Kuidas Upstinon välja näeb ja pakendi sisu
Polüetüleen-alumiiniumpaberist ribapakend. Pakendis on 4, 6 või 10 kihisevat tabletti. Kõik pakendi
suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
OÜ VITALE-XD
Vanapere tee 3, Pringi, Viimsi
74011 Harjumaa,
Eesti
Tel: 6546922
[email protected]

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Infoleht on viimati kooskõlastatud mais 2013

Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Upstinon, 324 mg kihisevad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks tablett sisaldab 324 mg atsetüülsalitsüülhapet.
INN. Acidum acetylsalicylicum

Teadaolevat toimet omav abiaine:
Üks tablett sisaldab 559 mg naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Kihisev tablett.
Valge ümmargune kihisev tablett

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Täiskasvanutel, noorukitel ja lastel alates 9 aasta vanusest:
Valu. Palavik.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud (üle 16-aastased):
tavaline annus on 1...3 tabletti ühekordse annusena, mida võib korrata 4…8 tunni järel. Maksimaalset
ööpäevast annust 12 tabletti ei tohi ületada.

Lapsed ja noorukid (9- kuni 16-aastased): vt lõik 4.4
9- kuni 16-aastastele lastele tohib atsetüülsalitsüülhapet manustada ainult arsti loal. Annus on 1 tablett
korraga kuni 3 korda ööpäevas.
Alla 9-aastastele lastele ei sobi Upstinoni kihisev tablett toimeaine suure sisalduse tõttu.

Tablett tuleb lahustada klaasitäies vees ja soovitatavalt manustada pärast sööki.

4.3. Vastunäidustused

• Äge peptiline haavand.
• Hemorraagiline diatees.
• Ülitundlikkus toimeaine, teiste salitsülaatide või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.
• Anamneesis salitsülaatide või sarnase toimega ainete (eriti mittesteroidsete põletikuvastaste
ravimite) poolt esile kutsutud astma.
• Kombineeritud ravi metotreksaadiga annuses 15 mg nädalas või rohkem (vt lõik 4.5).
• Raseduse viimane trimester.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatlik tuleb olla kui patsiendil on:
• samaaegne ravi antikoagulantidega;
• anamneesis seedetrakti haavand, kaasa arvatud krooniline või korduv haavandtõbi või seedetrakti
verejooks;
• neerufunktsiooni häire;
• maksafunktsiooni häire;
• ülitundlikkus põletikuvastaste või antireumaatiliste ravimite või teiste allergeenide suhtes.

Atsetüülsalitsüülhapet ei ole soovitatav lastel ja alla 16-aastastel noorukitel kasutada palavikuga
kulgevate viirusinfektsioonide (sh tuulerõuged, gripp) korral, kuna võib tekkida Reye’ sündroom
(esmanähuna kauakestev oksendamine, maksafunktsiooni häired, entsefalopaatia).

Atsetüülsalitsüülhape võib vallandada bronhospasmi või esile kutsuda astmahoogude või muude
ülitundlikkusreaktsioonide tekke. Riskifaktorid on olemasolev bronhiaalastma, heinapalavik,
ninapolüübid või krooniline hingamisteedehaigus. See kehtib ka patsientide puhul, kellel tekivad
allergilised reaktsioonid (nt nahareaktsioonid, sügelus, urtikaaria) teiste ainete suhtes.

Trombotsüütide agregatsiooni inhibeeriva toime tõttu võib atsetüülsalitsüülhape luua eelsoodumuse
verejooksu tekkeks kirurgiliste operatsioonide ajal või järgselt (kaasa arvatud väiksemad kirurgilised
protseduurid, nt hambaekstraktsioon).

Väikestes annustes vähendab atsetüülsalitsüülhape kusihappe eritumist. See võib vallandada podagra
patsientidel, kellel juba esinevad kusihappe eritumise häired.

Üks Upstinoni kihisev tablett sisaladab 559 mg naatriumi. Seda tuleb arvestada patsientidel, kellel on
määratud madala naatriumi sisaldusega dieet või naatriumivaba dieet.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vastunäidustatud kombinatsioonid

Metotreksaat annuses 15 mg nädalas või rohkem:
metotreksaadi hematoloogilise toksilisuse suurenemine (metotreksaadi renaalse kliirensi vähenemine
põletikuvastaste ravimite toimel üldiselt ja metotreksaadi väljatõrjumine seosest plasmavalkudega
salitsülaatide poolt) (vt lõik 4.3).

Kombinatsioonid, mille puhul on vajalik ettevaatusabinõude rakendamine

Metotreksaat annuses alla 15 mg nädalas:
metotreksaadi hematoloogilise toksilisuse suurenemine (metotreksaadi renaalse kliirensi vähenemine
põletikuvastaste ravimite toimel üldiselt ja metotreksaadi väljatõrjumine seosest plasmavalkudega
salitsülaatide poolt).

Antikoagulandid, nt kumariin, hepariin:
suurenenud verejooksuoht trombotsüütide funktsiooni pärssimise tõttu, mao- ja kaksteistsõrmiksoole
limaskesta kahjustus ning suukaudsete antikoagulantide väljatõrjumine seosest plasmavalkudega.

Muud mittesteroidsed põletikuvastased ravimid koos salitsülaatide suurte annustega
(3 g/päevas):
haavandi ja seedetrakti verejooksu tekkeohu suurenemine sünergistliku toime tõttu.

Urikosuurilised ained, nagu bensbromaroon, probenetsiid:
urikosuurilise toime vähenemine (konkureeriv kusihappe tubulaarne eliminatsioon).

Digoksiin:
vähenenud eritumise tõttu neerude kaudu suureneb digoksiini plasmakontsentratsioon.

Diabeedivastased ravimid, nt insuliin, sulfonüüluurea preparaadid:
hüpoglükeemilise toime suurenemine atsetüülsalitsüülhappe suurte annuste toimel atsetüülsalitsüülhappe
hüpoglükeemilise toime ja sulfonüüluurea väljatõrjumise tõttu seosest plasmavalkudega.

Trombolüütikumid/teised trombotsüütide funktsiooni pärssivad ained, nt tiklopidiin:
suurenenud verejooksuoht.

Diureetikumid kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega annuses 3 g/päevas või rohkem:
glomerulaarfiltratsiooni vähenemine renaalsete prostaglandiinide vähenenud sünteesi tõttu.

Süsteemsed glükokortikosteroidid, välja arvatud hüdrokortisoon, mida kasutatakse
asendusravina Addisoni tõve korral:
salitsülaatide sisalduse vähenemist veres ravi ajal glükokortikosteroididega ja salitsülaatide
üleannustamise ohtu pärast ravi kompenseerib salitsülaatide suurenenud eritumine glükokortikosteroidide
toimel.

Angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid:
annuste 3 g/päevas ja enam puhul glomerulaarfiltratsiooni vähenemine vasodilatoorsete prostaglandiinide
pärssimise tõttu. Lisaks antihüpertensiivse toime vähenemine.

Valproehape:
Valproehappe suurenenud toksilisus väljatõrjumise tõttu seosest plasmavalkudega.

Alkohol:
atsetüülsalitsüülhappe ja alkoholi aditiivse toime tõttu suureneb seedetrakti limaskesta kahjustus ja
pikeneb veritsusaeg.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Raseduse viimasel trimestril on Upstinon vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Mitmes epidemioloogilises uuringus on salitsülaatide kasutamist esimesel kolmel raseduskuul
seostatud väärarengute (suulaelõhe, südame väärarengud) tekke suurenenud ohuga. Tavaliste
terapeutiliste annuste kasutamisel on see risk väike: prospektiivses uuringus, kus osales ligikaudu 32 000
ema-lapse paari, ei ilmnenud seost väärarengute esinemissageduse suurenemisega.

Salitsülaate tohib raseduse ajal kasutada ainult pärast hoolikat riski ja kasu suhte hindamist.

Salitsülaatide suurte annuste (>300 mg/päevas) kasutamine viimasel kolmel raseduskuul võib viia
gestatsiooniaja pikenemiseni, arterioosjuha enneaegse sulgumiseni ja emakakontraktsioonide
pärssimiseni. Nii emal kui lapsel on täheldatud suurenenud eelsoodumust verejooksu tekkeks.

Atsetüülsalitsüülhappe suurte annuste (>300 mg/päevas) manustamine vahetult enne sünnitust võib
põhjustada koljusiseste verevalumite teket, eriti enneaegsetel imikutel.

Imetamine
Salitsülaadid ja nende metaboliidid erituvad väikestes kogustes rinnapiima. Kuna seni ei ole täheldatud
ravimi aeg-ajalt kasutamisel ebasoodsat mõju lapsele, ei ole tavaliselt vaja rinnaga toitmist katkestada.
Ent ravimi regulaarsel või suurte annuste kasutamisel tuleb rinnaga toitmine varakult katkestada.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Upstinon ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Seedetrakti häired
Kõhuvalu, kõrvetised, iiveldus, oksendamine.
Väljendunud (veriroe, veriokse) või varjatud seedetrakti verejooks, mis võib põhjustada
rauavaegusaneemiat. Verejooksu esineb sagedamini suuremate annuste kasutamisel.
Seedetrakti haavand ja perforatsioon.
Üksikutel juhtudel on kirjeldatud maksafunktsiooni häireid (maksaensüümide aktiivsuse tõusu).

Kesknärvisüsteemi häired
Pearinglus ja tinnitus, mis tavaliselt viitavad üleannustamisele.

Hematoloogilised häired
Trombotsüütide agregatsiooni inhibeeriva toime tõttu võib atsetüülsalitsüülhape põhjustada
verejooksuohu suurenemist.

Ülitundlikkusreaktsioonid
Nt urtikaaria, nahareaktsioonid, anafülaktilised reaktsioonid, astma, Quincke ödeem.

Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Mürgistuse oht on suurem eakatel patsientidel ja eriti väikestel lastel (terapeutiline üleannustamine või
sage juhuslik mürgistus), kellel see võib lõppeda surmaga.

Sümptomid

Keskmise raskusega mürgistus:
üleannustamise korral ilmnevad sümptomid on tinnitus, kuulmise langus, peavalu, vertiigo ja
segasusseisund, mis vajavad annuse vähendamist.

Raske mürgistus:
palavik, hüperventilatsioon, ketoos, respiratoorne alkaloos, metaboolne atsidoos, kooma,
kardiovaskulaarne šokk, hingamispuudulikkus, raske hüpoglükeemia.

Ravi:
• kohene hospitaliseerimine;
• maoloputus, aktiveeritud söe manustamine, happe-leelistasakaalu kontroll;
• uriini leelistamine, et saavutada uriini pH 7,5...8, forsseeritud diureesi kaaluda juhul, kui
salitsülaadi plasmakontsentratsioon on üle 500 mg/l (3,6 mmol/l) täiskasvanutel või
300 mg/l (2,2 mmol/l) lastel;
• hemodialüüsi võimalus raske mürgistuse korral;
• vedelikukaotuse asendamine;
• sümptomaatiline ravi.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: salitsüülhape ja selle derivaadid.
ATC-kood: N02BA01

Atsetüülsalitsüülhape kuulub happeliste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite rühma, millel on
valuvaigistav, palavikku alandav ja põletikuvastane toime. Toimemehhanism põhineb prostaglandiinide
sünteesis osalevate tsüklooksügenaaside pöördumatul inhibeerimisel.

Atsetüülsalitsüülhappe suukaudseid annuseid 0,3...1,0 g kasutatakse valu vaigistamiseks ja palaviku
alandamiseks ning liiges- ja lihasvalu leevendamiseks.

Seda kasutatakse ka ägedate ja krooniliste põletikuliste haiguste puhul, nagu reumatoidartriit, osteoartriit
ja anküloseeriv spondüliit. Nende haiguste korral kasutatakse üldjuhul suuri annuseid (4...8 g päevas), mis
manustatakse väiksemateks annusteks jagatuna.

Atsetüülsalitsüülhape inhibeerib ka trombotsüütide agregatsiooni, blokeerides tromboksaan A sünteesi
2
trombotsüütides. Seetõttu kasutatakse seda mitmesugustel vaskulaarsetel näidustustel annustes 75...300
mg päevas.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pärast suukaudset manustamist imendub atsetüülsalitsüülhape seedetraktist kiiresti ja täielikult.
Imendumise ajal ja järgselt muudetakse atsetüülsalitsüülhape aktiivseks põhimetaboliidiks
salitsüülhappeks. Atsetüülsalitsüülhappe ja salitsüülhappe maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub
vastavalt 10...20 minuti ja 0,3...2 tunni jooksul.

Jotumine
Nii atsetüülsalitsüülhape kui salitsüülhape seonduvad ulatuslikult plasmavalkudega ja jaotuvad kiiresti
kõikidesse kehaosadesse. Salitsüülhape eritub rinnapiima ja läbib platsentaarbarjääri.

Metabolism
Salitsüülhappe metabolism toimub põhiliselt maksas; metaboliidid on salitsüluurhape,
salitsüülfenoolglükuroniid, salitsüülatsüülglükuroniid, gentiishape ja gentisuurhape.

Eritumine
Salitsüülhappe eliminatsiooni kineetika on annusest sõltuv, kuna metabolismi piirab maksaensüümide
võime/maht. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on 2...3 tundi väikeste annuste puhul ning kuni ligikaudu 15
tundi suurte annuste puhul. Salitsüülhape ja tema metaboliidid erituvad põhiliselt neerude kaudu.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Atsetüülsalitsüülhappe prekliiniline ohutusprofiil on hästi dokumenteeritud. Loomkatsetes põhjustasid
salitsülaadid neerukahjustust; muid orgaanilisi kahjustusi ei ole leitud.
Atsetüülsalitsüülhappe mutageenset ja kartsinogeenset toimet on piisavalt uuritud ning seda ei ole leitud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumvesinikkarbonaat,
Veevaba sidrunhape,
Merevaikhape,
Naatriumbensoaat,
Povidoon
Sidruni ja laimi maitseained.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ribapakend polüetüleen-alumiiniumpaberist. Pakendis on 4, 6 või 10 kihisevat tabletti. Kõik pakendi
suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

OÜ VITALE-XD
Vanapere tee 3, Pringi, Viimsi
74011 Harjumaa,
Eesti
Tel: 6546922
[email protected]

8. Müügiloa number

814213

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

26.04.2013

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud mais 2013