SUDAFED BRONCHO MENTHOL

Toimeained: guaifenesiin

Ravimi vorm: suukaudne lahus

Ravimi tugevus: 20mg 1ml 150ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SUDAFED BRONCHO MENTHOL ja milleks seda kasutatakse

Sudafed Broncho Menthol 20 mg /ml suukaudne lahus sisaldab röga lahtistava toimega guaifenesiini.
Guaifenesiin aitab suurendada sekreedi hulka ning veeldada röga (lima) hingamisteedes ja muuta
kergemaks selle väljaköhimise.

Ravim on ette nähtud kasutamiseks täiskasvanutel ning 12-aastastel ja vanematel lastel.

2. Mida on vaja teada enne SUDAFED BRONCHO MENTHOL võtmist

Ärge võtke Sudafed Broncho Menthol'i
- kui olete guaifenesiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Rääkige oma arsti või apteekriga enne selle ravimi võtmist:
- kui teie köha on püsinud kauem kui 7 päeva või köha kordub või sellega kaasneb palavik, nahalööve
või püsiv peavalu;
- kui teil on püsiv köha, mille põhjuseks võib olla astma;
- kui teil on köha, millega kaasneb suure koguse lima (röga) eritumine;
- kui teil on tõsised maksa- või neerutalituse häired;
- kui te tarvitate alkoholi.

Muutused laboratoorsete analüüside vastustes
Kui arst on määranud uriinianalüüsi, on oluline arsti või meditsiiniõde informeerida, et tarvitate või
olete hiljuti tarvitanud Sudafed Broncho Menthol’i, kuna see ravim võib mõjutada mõningate
analüüside tulemust.

Muud ravimid ja Sudafed Broncho Menthol
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.
Seda ravimit ei ole soovitatav võtta koos teiste köharavimitega (köhavastased või köha pärssivad
ravimid), kuna teised ravimid võivad takistada selle ravimi toimet.


Sudafed Broncho Menthol koos toidu ja joogiga
Seda ravimit võib manustada koos söögi ja joogiga või ka ilma.

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Seda ravimit ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul,
kui seda soovitab arst.

Kui te toidate last rinnaga, ärge võtke seda ravimit, enne kui te olete rääkinud arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Sudafed Broncho Menthol’i puhul ei ole tõenäoline, et see ravim mõjutab teie võimet juhtida autot või
töötada masinatega. Kui te siiski tunnete end halvasti, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

Oluline teave mõningate Sudafed Broncho Menthol’i koostisainete suhtes
Sudafed Broncho Menthol sisaldab:
- 4,7 mahuprotsenti etanooli (alkoholi), st kuni 400 mg annuse kohta, mis võrdub ligikaudu 10 ml õlle
või 4 ml veiniga kui annus on 10 ml. See võib olla kahjulik alkoholismiprobleemiga isikutele.
Etanoolisisaldust tuleb arvestada rasedatel ja imetavatel naistel, lastel ning riskirühma patsientidel,
näiteks maksa- või neerukahjustusega või epilepsiaga patsientidel;
- Ponceau 4R (E124) - erkpunane värvaine - võib põhjustada allergilisi reaktsioone.
- 17,6 mg naatriumi 10 ml kohta. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil
olevate patsientide puhul;
- glükoosi ja fruktoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne selle ravimi
kasutamist pidama nõu oma arstiga.

3. Kuidas SUDAFED BRONCHO MENTHOL võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu apteeker on teile
selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Sudafed Broncho Menthol on ette nähtud ainult suukaudseks kasutamiseks.
Ärge kasutage rohkem, kui on soovitatud annus.

Vanus
Annus
Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed
Võtke kaks 5 ml lusikatäit (kokku 10 ml) neli
korda ööpäevas
Eakad patsiendid
Nagu täiskasvanutele
Alla 12-aastased lapsed
Ärge andke ravimit
Maksa- või neeruprobleemidega patsiendid
Rääkige arsti või apteekriga
ÄRGE võtke rohkem kui 4 annust (40 ml) 24 tunni jooksul.
Kui 7 päeva jooksul haigussümptomid süvenevad ega leevendu, pöörduge arsti poole.


Kui te võtate Sudafed Broncho Menthol’i rohkem kui ette nähtud
Kui keegi on võtnud liiga palju ravimit, võtke ühendust arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini
osakonnaga ning võtke kaasa see infoleht ja ravimi pakend.

Selle ravimi võtmine liiga suures koguses võib põhjustada neerukivide teket.

Sümptomite hulka võivad kuuluda: seedehäired, iiveldus ja unisus.

Kui te unustate Sudafed Broncho Menthol'i võtta

Võtke Sudafed Broncho Menthol'i ainult vajaduse korral ja järgige hoolikalt annustamisjuhiseid. Kui
te unustate annuse võtmata, võtke järgmine annus siis, kui see on vajalik. Ärge võtke kahekordset
annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Ärge võtke rohkem kui 4 annust (40 ml) 24 tunni
jooksul.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
LÕPETAGE ravimi kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole, kui teil tekivad mis tahes järgmised
sümptomid:
- allergilised reaktsioonid, sealhulgas nahalööbed (mis võivad olla rasked, kaasa arvatud villide teke
või naha koorumine) ja sügelus.

Kerged kõrvaltoimed:
- iiveldus või oksendamine;
- kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas SUDAFED BRONCHO MENTHOL säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
Hoida originaalpakendis (pudel karbis), valguse eest kaitstult. Mitte kasutada, kui korgi kaitsekile on
ostmisel katki.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil.
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.
Pärast esmast avamist: kasutada 4 nädala jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sudafed Broncho Menthol sisaldab
Toimeaine on guaifenesiin. 1 ml suukaudset lahust sisaldab 20 mg guaifenesiini.

Abiained on ksantaankummi, naatriumkloriid, naatriumsahhariin, ammooniumglütsürrisaat,
naatriumbensoaat (E211), veevaba sidrunhape, naatriumtsitraat, makrogoolglütseroolhüdroksüstearaat
40, levomentool, vaarika maitseaine F2126 (sisaldab etanooli, glükoosi ja fruktoosi), karamell (E150)
(sisaldab glükoosi), Ponceau 4R (E124), glütserool, makrogool 1500, propüleenglükool, etanool,
puhastatud vesi.

Kuidas Sudafed Broncho Menthol välja näeb ja pakendi sisu
Sudafed Broncho Menthol on suukaudne lahus, mis on selge kuni kergelt opalestseeruv punane
vedelik. Ravim on ainult suukaudseks kasutamiseks.
Sudafed Broncho Menthol on 150 ml pruunist klaasist pudelis, mis on suletud lastekindla korgiga.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson Limited
Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG,
Ühendkuningriik

Tootja
Famar Orléans,
5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2,
Prantsusmaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
Tel: 617 74 20

Infoleht on viimati uuendatud mais 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Sudafed Broncho Menthol 20 mg/ml suukaudne lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Ravimi 1 ml sisaldab 20 mg guaifenesiini (100 mg/5 ml).
INN. Guaifenesinum

Teadaolevat toimet omavad abiained:
Ravimi 1 ml sisaldab lisaks:
39,7 mg etanooli,
0,05 mg Ponceau 4R (E124),
1,8 mg naatriumi,
glükoosi,
fruktoosi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudne lahus.
Selge kuni kergelt opalestseeruv punane vedelik.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Bronhisekreedi veeldamine ning röga lahtistamine produktiivse köhaga täiskasvanutel ja üle 12-
aastastel lastel.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed:
Suukaudne. 10 ml (200 mg guaifenesiini) neli korda päevas.
Maksimaalne ööpäevane annus: 40 ml (800 mg guaifenesiini).

Alla 12-aastased lapsed:
Ei ole soovitatav.

Eakad patsiendid:
Täiskasvanute annused.

Maksa-/neerufunktsiooni häire
Ettevaatus on vajalik ravimi manustamisel raske maksa- ja neerukahjustuse korral.

Kui köha püsib kauem kui 7 päeva, kipub korduma või sellega kaasneb palavik, nahalööve või püsiv
peavalu, tuleb konsulteerida arstiga.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Seda ravimit ei tohi kasutada püsiva või kroonilise köha korral (nt astma) või kui köhaga kaasneb
rohke sekretsioon, välja arvatud juhul, kui seda on soovitanud arst.

Püsiv köha võib olla tõsisema seisundi tunnuseks. Kui köha püsib enam kui 7 päeva, kipub korduma
või sellega kaasneb palavik, nahalööve või püsiv peavalu, tuleb konsulteerida arstiga.

Ettevaatus on vajalik ravimi manustamisel raske maksa- või neerukahjustuse korral.

Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik fruktoosi talumatus või
glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon.

See ravim sisaldab 4,7 vol % etanooli (alkohol) see on kuni 400 mg ühe 10 milliliitrise annuse kohta,
mis on ligikaudu võrdne 10 ml õlle või 4 ml veiniga. Võib olla kahjulik alkohoolikutele. Alkoholi
sisaldusega tuleb arvestada rasedate või rinnaga toitvate naiste, laste, ning kõrge riskiga patsientide
(maksahaigused, neeruhaigused või epilepsia) puhul.

See ravim sisaldab punast värvainet Ponceau 4R (E124), mis võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Selle ravimi iga 10 ml annus sisaldab 17,6 mg naatriumi. Seda tuleb arvesse võtta piiratud
naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kui uriini kogutakse 24 tunni jooksul pärast ravimiannuse võtmist, võib guaifenesiini metaboliit
põhjustada uriini 5-hüdroksüindooläädikhappe (5-HIAA) ja vanillüülmandelhappe (VMA)
laboratoorsel määramisel värvusreaktsiooni häireid.

Ekspektorante nagu guaifenesiin ei või kombineerida köha pärssivate ravimitega kuna selline
kombinatsioon on ebaloogiline ning võib põhjustada soovimatuid kõrvaltoimeid.

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Guaifenesiini kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal. Loomkatsete
põhjal ei saa välistada kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Sudafed Broncho Menthol
20 mg/ml suukaudset lahust ei ole soovitav kasutada raseduse ajal ja fertiilses eas naistel, kes ei kasuta
rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine
Guaifenesiin eritub rinnapiima väikestes kogustes. Guaifenesiini toime kohta vastsündinule/imikule ei
ole piisavalt teavet. Rinnaga toitmise katkestamine või ravi katkestamine/jätkamine Sudafed Broncho
Menthol 20 mg/ml suukaudse lahusega, tuleb otsustada arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu
naisele.

Fertiilsus
Guaifenesiini toime kohta fertiilsusele ei ole piisavalt teavet.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Sudafed Broncho Menthol'il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise
võimele.

4.8. Kõrvaltoimed

Guaifenesiini kasutamisega võivad olla seotud järgmised kõrvaltoimed:

Immuunsüsteemi häired: ülitundlikkusreaktsioonid sh kihelus, urtikaaria ja nahalööve
(esinemissagedus on teadmata)

Seedetrakti häired: valu ülakõhus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine (esinemissagedus on teadmata).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Sümptomid ja nähud
Üleannustamise sümptomite ja nähtude hulka võivad kuuluda ebamugavustunne kõhus, iiveldus ning
uimasus.

Liiga suures koguses võetuna võib guaifenesiin põhjustada neerukivide teket.

Ravi
Ravi on sümptomaatiline ja toetav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid, ekspektorandid; ATC-
kood: R05CA03

Arvatakse, et guaifenesiin avaldab farmakoloogilist mõju, stimuleerides mao limaskestas paiknevaid
retseptoreid. See suurendab eritust gastrointestinaalse süsteemi sekretoorsetest näärmetest ja reflektoorset
vedelikuvoolu hingamisteid vooderdavatest näärmetest. Tulemuseks on bronhisekreedi mahu
suurenemine ja viskoossuse vähenemine. Muude toimete hulka võivad kuuluda uitnärvi lõpmete
stimuleerimine sekretoorsetes bronhinäärmetes ja teatud keskuste stimuleerimine ajus, mis omakorda
suurendavad respiratoorset vedelikuvoolu. Guaifenesiin avaldab ekspektoreerivat toimet 24 tunni jooksul.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Eripopulatsioonid
Puuduvad andmed guaifenesiini farmakokineetiliste omaduste kohta eripopulatsioonides.

Imendumine
Guaifenesiin imendub seedetraktist hästi suukaudsel manustamisel, kuigi farmakokineetika kohta on teave
piiratud.
Tervetele täiskasvanud vabatahtlikele 600 mg guaifenesiini manustamisel oli C ligikaudu
max
1,4 mikrogrammi/ml ja t saabus ligikaudu 15 minutit pärast.
max

Jaotumine
Teave guaifenesiini jaotumise kohta inimestel ei ole kättesaadav.

Metabolism ja eritumine
Guaifenesiin metaboliseerub nii oksüdeerumise kui ka demetüleerumise teel. Kolmele tervele meessoost
vabatahtlikule 600 mg guaifenesiini suukaudsel manustamisel oli t ligikaudu 1 tund ja ligikaudu 8 tunni
½
möödumisel ei olnud guanifenesiini võimalik veres mõõta.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Kartsinogeensus
Puudub küllaldane informatsioon selle kohta, kas guaifenesiin võib soodustada kartsinogeneesi.

Mutageensus
Ei ole piisavalt informatsiooni selle kohta, kas guaifenesiin võib soodustada mutageensust.

Teratogeensus
Ei ole piisavalt teavet guaifenesiini teratogeense toime kohta.

Fertiilsus
Ei ole piisavalt informatsiooni selle kohta, kas guaifenesiin pärsib fertiilsust.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Ksantaankummi
Naatriumkloriid
Naatriumsahhariin
Ammooniumglütsürrisaat
Naatriumbensoaat (E211)
Veevaba sidrunhape
Naatriumtsitraat
Makrogoolglütseroolhüdroksüstearaat 40
Levomentool
Vaarika maitseaine F2126 (sisaldab etanooli, glükoosi ja fruktoosi)
Karamell (E150) (sisaldab glükoosi)
Ponceau 4R (E124)
Glütserool
Makrogool 1500
Propüleenglükool
96% etanool
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat
Pärast esmakordset avamist: 4 nädalat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

150 ml merevaikkollane klaaspudel (tüüp III), mis on suletud PET tihendiga varustatud lastekindla
plastikkorgiga.
Pakendis võib kaasas olla plastikust 10 ml gradueeringuga mõõtetops.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

McNeil Products Limited
c/o Johnson & Johnson Limited
Foundation Park
Roxborough Way
Maidenhead
Berkshire
SL6 3UG
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

768311

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 18.11.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud mais 2014