SPIRIVA RESPIMAT

Toimeained: tiotroopiumbromiid

Ravimi vorm: inhalatsioonilahus

Ravimi tugevus: 2,5mcg 1annust 60annust 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on SPIRIVA RESPIMAT ja milleks seda kasutatakse

Spiriva Respimat aitab kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) või astmaga inimestel kergemalt
hingata. KOK on pikaajaline kopsuhaigus, mis põhjustab õhupuudust ja köhimist. Termin "KOK" on
seotud seisunditega nagu krooniline bronhiit ja kopsuemfüseem. Astma on pikaajaline haigus, mida
iseloomustavad hingamisteede põletik ja hingamisteede ahenemine.
Kuna KOK ja astma on pikaajalised haigused, peate kasutama Spiriva Respimat’i iga päev, mitte ainult siis, kui
teil esineb hingamishäire või teised sümptomid. Astma raviks peate kasutama Spiriva Respimat’i lisaks nn
inhaleeritavatele kortikosteroididele ja pikatoimelistele beeta-2-agonistidele.

Spiriva Respimat on pika toimega bronhilõõgasti, mis aitab avada teie hingamisteid ning kergendab õhu
kopsudesse ja kopsudest välja saamist. Regulaarne Spiriva Respimat’i kasutamine võib aidata teid ka sel
juhul, kui teil esineb püsivalt teie haigusega seotud õhupuudus ning aitab minimiseerida haiguse mõju teie
igapäevasele elule. Spiriva Respimat’i igapäevane kasutamine aitab vältida ka igasugust järsku ja
lühiajalist KOK sümptomite halvenemist, mis võib kesta mitu päeva.

Spiriva Respimat'i täpset annustamist vt lõigust 3. "Kuidas Spiriva Respimat'i manustada" ja
kasutusjuhendist, mis paikneb selle infolehe lõpus.

2. Mida on vaja teada enne SPIRIVA RESPIMAT võtmist

Palun lugege tähelepanelikult järgnevaid küsimusi. Kui teie vastus mõnele neist küsimustest on
jaatav, siis arutage seda oma arstiga, enne kui manustate Spiriva Respimat’i.

- Kas te olete allergiline (ülitundlik) tiotroopiumi, atropiini või nendesarnaste ravimite, nagu
ipratroopium või oksütroopium, suhtes?
- Kas te kasutate mõnda teist ipratroopiumi või oksütroopiumi sisaldavat ravimit?
- Kas te olete rase, kahtlustate endal rasedust või imetate last?
- Kas teil esinevad hägune nägemine, silmavalu ja / või silmade punetus, eesnäärme häired või
urineerimisraskus?
- Kas teil esineb mingeid neerude häireid?

Ärge kasutage Spiriva Respimat’i:
- kui olete tiotroopiumi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
- kui olete atropiini või sellesarnaste ravimite, nt ipratroopium või oksütroopium, suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Spiriva Respimat’i kasutamisel jälgige tähelepanelikult, et inhalatsioonilahus ei satuks teile silma. Selle
tagajärjeks võivad olla valu või ebamugavustunne silmades, hägune nägemine, värviliste sähvatuste või
värviliste kujutiste nägemine, millega kaasneb silmade punetus (st suletud nurga glaukoom).
Silmasümptomitega võivad kaasneda peavalu, iiveldus või oksendamine. Sellisel juhul peske silmi sooja
veega, lõpetage tiotroopiumbromiidi kasutamine ning pöörduge otsekohe konsultatsiooni saamiseks arsti
poole.

Kui teie hingamine on halvenenud või teil esineb nahalööve, turse või sügelus kohe pärast inhalaatori
kasutamist, siis lõpetage selle kasutamine ja rääkige sellest otsekohe arstile.

Suukuivusega, mida on täheldatud seoses antikolinergilise raviga, võib pikaajalisel ravimi kasutamisel
kaasneda hambakaaries. Seega ärge unustage suu hügieenile tähelepanu pööramast.

Spiriva Respimat on näidustatud kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse või astma säilitusraviks. Ärge
kasutage seda ravimit õhupuuduse või kähiseva hingamise järsku tekkinud hoo raviks. Selleks otstarbeks
on arst teile välja kirjutanud teise inhalaatori (“erakorralise ravimi”). Palun järgige arstilt saadud juhiseid.

Kui teile on Spiriva Respimat välja kirjutatud astma raviks, tuleb seda kasutada lisaks inhaleeritavatele
kortikosteroididele ja pikatoimelistele beeta-2-agonistidele. Jätkake inhaleeritavate kortikosteroidide
kasutamist, nagu arst on määranud, isegi kui tunnete ennast paremini.

Teavitage arsti kindlasti sellest, kui teil esineb südamehaigusi, eriti südamelööke häirivaid seisundeid
(rütmihäired). Rütmihäirete hulka võivad kuuluda ebaregulaarne pulss, liiga aeglane pulss (bradükardia)
või liiga kiire pulss (tahhükardia). Oluline on otsustada, kas Spiriva Respimat on teile kasutamiseks õige
ravim.

Ärge kasutage Spiriva Respimat’i tihemini kui üks kord ööpäevas.

Te peate arstiga konsulteerima ka siis, kui tunnete, et teie hingamine halveneb.

Kui teil esineb tsüstiline fibroos, siis rääkige sellest oma arstile, sest Spiriva Respimat võib halvendada
teie tsüstilise fibroosi sümptomeid.

Lapsed ja noorukid
Spiriva Respimat’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18. aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Spiriva Respimat
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis
tahes muid ravimeid.

Eriti tähtis on, et räägiksite arstile või apteekrile, kui te kasutate/olete kasutanud antikolinergilisi ravimeid
nagu ipratroopium või oksütroopium.

Mingeid koostoimeid ei ole täheldatud, kui Spiriva Respimat’i on kasutatud koos teiste KOK ravis
kasutatavate ravimitega nagu leevendavad inhalatsiooniravimid (nt salbutamool), metüülksantiinid (nt
teofülliin), antihistamiinid, mukolüütikumid (nt ambroksool), leukotrieeniretseptorite antagonistid (nt
montelukast), kromoonid, anti-IgE ravimid (nt omalisumaab) ja/või inhaleeritavad või suukaudsed
steroidid (nt budesoniid, prednisoloon).

Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arstiga.
Te ei tohi seda ravimit kasutada kui arst ei ole teile seda soovitanud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Uuringuid autojuhtimist ja masinatega töötamist mõjustavate toimete kohta ei ole läbi viidud. Pearingluse
või hägusa nägemise korral võib autojuhtimise ja masinatega töötamise võime kahjustuda.

3. Kuidas SPIRIVA RESPIMAT võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage
nõu oma arsti või apteekriga.

Spiriva Respimat on ette nähtud kasutamiseks ainult inhalatsiooni teel.

Soovitatav annus täiskasvanutele on:

Spiriva Respimat'i toime kestab 24 tundi, mistõttu peate Spiriva Respimat'i kasutama ainult ÜKS KORD
ÖÖPÄEVAS ja võimalusel samal kellaajal. Igal kasutamisel manustage KAKS PIHUSTUSANNUST.

Kuna KOK ja astma on pikaajalised haigused, manustage Spiriva Respimat'i iga päev, mitte ainult siis,
kui tunnete hingamishäireid. Ärge manustage rohkem kui soovituslik annus.

Spiriva Respimat'i ei soovitata kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, kuna selle vanusegrupi kohta
puuduvad ohutuse ja efektiivsuse andmed.

Veenduge selles, et oskate oma Spiriva Respimat inhalaatorit õigesti kasutada. Spiriva Respimat
inhalaatori kasutusjuhend on selle infolehe lõpus.

Kui te kasutate Spiriva Respimat'i rohkem kui ette nähtud
Kui te manustate Spiriva Respimat'i rohkem kui kaks pihustusannust ühe ööpäeva jooksul, siis rääkige
sellest otsekohe arstile. Teil võib esineda suurem risk sellisteks kõrvaltoimeteks nagu suukuivus,
kõhukinnisus, urineerimisraskus, pulsi kiirenemine või hägune nägemine.

Kui te unustate Spiriva Respimat’i kasutada
Ärge muretsege sellepärast, kui olete unustanud manustada oma ööpäevase annuse (KAKS
PIHUSTUSANNUST ÜKS KORD ÖÖPÄEVAS). Manustage see niipea, kui see teile meenub, kuid ärge
võtke kahekordset annust samal ajal või samal päeval, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Seejärel
manustage oma järgmine annus selleks ettenähtud ajal.

Kui te lõpetate Spiriva Respimat’i kasutamise
Enne kui te lõpetate Spiriva Respimat’i kasutamise, peate sellest rääkima oma arsti või apteekriga. Kui te
lõpetate Spiriva Respimat’i kasutamise, võivad KOK’i sümptomid halveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissageduse hinnang põhineb järgmistel sagedustel:
Sage:
võib esineda kuni 1-l inimesel 10-st
Aeg-ajalt:
võib esineda kuni 1-l inimesel 100-st
Harv:
võib esineda kuni 1-l inimesel 1 000-st
Teadmata:
esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Allpool kirjeldatud kõrvaltoimeid on täheldatud seda ravimit kasutavatel inimestel ning need on loetletud
vastavalt esinemissagedusele kas sage, aeg-ajalt, harv või teadmata.

Esinemissagedus Esinemissagedus

KOK
Astma
Suukuivus: tavaliselt kergekujuline
Sage
Sage
Pearinglus
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Peavalu
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Unehäired (insomnia)
Teadmata
Aeg-ajalt
Ebaregulaarne südametöö (kodade virvendus, vatsakeste
Aeg-ajalt
Teadmata
kiirenenud löögisagedus)
Südamelöökide tunnetamine (palpitatsioonid)
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Südame löögisageduse kiirenemine (tahhükardia)
Aeg-ajalt
Teadmata
Köha
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Ninaverejooks
Aeg-ajalt
Teadmata
Neelupõletik (farüngiit)
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Hääle kähedus (düsfoonia)
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Vahetult pärast inhalatsiooni pinguloleku tunne rindkeres,
Harv
Aeg-ajalt
millega kaasneb köhimine, kähisev hingamine või õhupuudus
(bronhospasm)
Kõhukinnisus
Aeg-ajalt
Harv
Suuõõne ja kurgu seeninfektsioonid (orofarüngeaalne
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
kandidiaas)
Neelamisraskus (düsfaagia)
Aeg-ajalt
Teadmata
Nahalööve
Aeg-ajalt
Harv
Sügelus
Aeg-ajalt
Harv
Urineerimisraskus (kusepeetus)
Aeg-ajalt
Teadmata
Valulik urineerimine (düsuuria)
Aeg-ajalt
Teadmata
Sähvatuste nägemine valgusallikate ümber või värvilised
Harv
Teadmata
kujutised nägemisel koos silmade punetusega (rohekae e
glaukoom)
Silma siserõhu tõus
Harv
Teadmata
Hägune nägemine
Harv
Teadmata
Kõripõletik (larüngiit)
Harv
Teadmata
Kõrvetised (mao ja söögitoru reflukshaigus)
Harv
Teadmata
Hambakaaries
Harv
Teadmata
Igemepõletik (gingiviit)
Harv
Harv
Keelepõletik (glossiit)
Harv
Teadmata
Suu limaskesta põletik (stomatiit)
Harv
Harv
Tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab suu ja näo või kõri Harv
Harv
turset (angioneurootiline ödeem)
Nõgestõbi (urtikaaria)
Harv
Harv
Naha infektsioonid või haavandumine
Harv
Teadmata
Nahakuivus
Harv
Teadmata
Ülitundlikkus, sh kohesed reaktsioonid
Teadmata
Harv
Kuseteede infektsioonid.
Harv
Teadmata
Kehavedeliku vähesus (dehüdratatsioon)
Teadmata
Teadmata
Nina kõrvalurgete põletik (sinusiit)
Teadmata
Teadmata
Soolesulgus või sooleliigutuste puudumine (soolte
Teadmata
Teadmata
obstruktsioon, sh paralüütiline iileus)
Iiveldus
Teadmata
Teadmata
Raske allergiline reaktsioon (anafülaktiline reaktsioon)
Teadmata
Teadmata
Liigeste turse
Teadmata
Teadmata

Pärast Spiriva Respimat’i manustamist võivad esineda kas individuaalsed või raske allergilise reaktsiooni
(anafülaktilise reaktsiooni) osana kohesed allergilised reaktsioonid, nagu nahalööve, nõgestõbi
(urtikaaria), suu ja näo turse või järsku tekkinud hingamisraskus (angioneurootiline ödeem) või muud
ülitundlikkusreaktsioonid (nt järsk vererõhu langus või pearinglus). Kui teil tekib mõni neist, siis
konsulteerige otsekohe arstiga.

Lisaks samuti nagu kõigi inhaleeritavate ravimitega, võib mõnel patsiendil esineda vahetult pärast
inhalatsiooni ootamatu pingulolek rindkeres, köha, kähisev hingamine või õhupuudus (bronhospasm).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka
selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee
kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas SPIRIVA RESPIMAT säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja inhalaatori etiketil.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Spiriva Respimat inhalaator tuleb ära visata hiljemalt 3
kuud pärast esimest kasutamist (vt "Kasutusjuhend").

Mitte lasta külmuda.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Spiriva Respimat sisaldab
Toimeaine on tiotroopium. Üks inhaleeritav annus sisaldab 2,5 mikrogrammi tiotroopiumi ühe vajutuse
kohta (üks raviannus koosneb 2 vajutusest) ning see võrdub 3,124 mikrogrammi
tiotroopiumbromiidmonohüdraadiga. Inhaleeritav annus on see annus, mis jõuab patsiendini pärast
huuliku läbimist.
Teised koostisosad on: bensalkooniumkloriid, dinaatriumedetaat, puhastatud vesi ja pH kohandamiseks
vesinkkloriidhape 3,6%.

Kuidas Spiriva Respimat välja näeb ja pakendi sisu
Spiriva Respimat 2,5 mikrogrammi koosneb ühest inhalatsioonilahuse kolbampullist ja ühest Respimat
inhalaatorist. Enne esimest kasutamist tuleb kolbampull sisestada inhalaatorisse.

Üksikpakend: 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles on 60 pihustusannust (30 raviannust).

2-ne pakend:
2 üksikpakendit, kummaski 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles on 60
pihustusannust (30 raviannust).

3-ne pakend:
3 üksikpakendit, igaühes 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles on 60
pihustusannust (30 raviannust).

8-ne pakend:
8 üksikpakendit, igaühes 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles on 60
pihustusannust (30 raviannust).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Saksamaa

Tootja:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel.: +372 6 128 000

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste
nimetustega:
Austria, Lichtenstein:
Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation
Belgia, Luksemburg:
Spiriva Respimat 2,5 microgrammes, solution pour inhalation
Bulgaaria:
Спирива Респимат 2,5 микрограма, разтвор за инхалация
Küpros, Kreeka:
Spiriva Respimat 2.5 µικρογραµµάρια, διάλυµα για εισπνοή
Tšehhi:
Spiriva Respimat 2,5 mikrogramu, roztok k inhalaci
Taani:
Spiriva Respimat Inhalationsvæske, opløsning 2,5 microgram
Eesti:
SPIRIVA RESPIMAT, inhalatsioonilahus 2,5µg/annuses
Soome:
SPIRIVA RESPIMAT 2.5 mikrog inhalaationeste
Prantsusmaa:
Spiriva Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution pour inhalation
Saksamaa:
Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm Lösung zur Inhalation
Ungari:
Spiriva Respimat 2,5 mikrogramm inhalációs oldat
Island:
Spiriva Respimat 2.5 mikróg/skammt
Iirimaa, Malta, Ühendkuningriik: Spiriva Respimat 2.5 microgram, solution for inhalation
Itaalia:
Spiriva Respimat 2.5 mcg soluzione per inalazione
Läti:
Spiriva Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām
Leedu:
Spiriva Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime inhaliacinic tirpalas
Holland:
Spiriva Respimat 2,5 microgram, oplossing voor inhalatie
Norra:
Spiriva inhalasjonsvæske, oppløsning 2,5 mikrog
Poola:
Spiriva Respimat 2,5 mikrograma/dawkę odmierzoną, roztwór do
inhalacji
Portugal:
Spiriva Respimat 2.5 mg/dose, Solução para inhalção por nebulizaão
Rumeenia:
SPIRIVA RESPIMAT 2,5 micrograme soluţie de inhalat
Slovakkia:
Spiriva Respimat sol ihl 2,5 µg/1 dávka
Sloveenia:
Spiriva Respimat 2,5 mikrogramov raztopina za inhaliranje
Hispaania:
Spiriva Respimat 2,5 microgramos, solución para inhalación
Rootsi:
Spiriva Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning


Infoleht on viimati uuendatud novembris 2014

Kasutusjuhend
Spiriva Respimat inhalaator

Kuidas Spiriva Respimat inhalaatorit kasutada

Selles infolehes selgitatakse, kuidas kasutada ja hooldada oma Spiriva Respimat inhalaatorit. Palun lugege
ja järgige hoolikalt seda juhendit. Vt ka lõiku 3 “Kuidas Spiriva Respimat'i kasutada” lehekülje pöördel.

Spiriva Respimat inhalaator vabastab ravimit aeglaselt ja õrnalt, mis teeb lihtsaks ravimi kopsudesse
hingamise.

Spiriva Respimat inhalaator võimaldab teil inhaleerida kolbampullis olevat ravimit. Täis kolbampull
sisaldab 60 pihustusannust (30 raviannust). Teil on vaja inhalaatorit kasutada ainult ÜKS KORD
ÖÖPÄEVAS, võimalusel ühel ja samal kellaajal. Iga kord, kui te ravimit kasutate, manustage KAKS
PIHUSTUSANNUST. Inhalaatoris on ravimit piisavalt 30 päevaks, kui ravimit kasutada vastavalt
kasutuseeskirjadele. Karbist leiate te Spiriva Respimat inhalaatori ja Spiriva Respimat kolbampulli. Enne
Spiriva Respimat inhalaatori esmakordset kasutamist tuleb kaasas olev kolbampull inhalaatorisse
sisestada.


Spiriva Respimat inhalaator ja Spiriva Respimat kolbampull

1) Kolbampulli sisestamine

Enne inhalaatori esmakordset kasutamist on vaja läbida järgmised 6 etappi:

1 Hoidke huuliku kaas (roheline) (A) suletult, seejärel vajutage
kaitseriivile (E) ning tõmmake samal ajal ära läbipaistev kate (G).2 Võtke kolbampull (H) karbist välja. Lükake kolbampulli kitsam
(ülemine) ots inhalaatorisse, kuni see kinnitub klõpsatades kohale.
Kolbampulli põhja tuleb seejärel lükata tugevalt vastu kõva aluspinda,
mis tagab selle, et kolbampull läheb täielikult inhalaatorisse (2b).
Inhalaator ei kata täielikult kolbampulli, te näete endiselt kolbampulli
hõbedavärvi põhja rõngast.

2a
Ärge eemaldage kolbampulli, kui see on juba inhalaatorisse sisestatud.

2b

3 Paigutage läbipaistev kate (G) tagasi.

Ärge läbipaistvat katet seejärel enam eemaldage.

2) Spiriva Respimat inhalaatori ettevalmistamine esmakordseks kasutamiseks

4 Hoidke Spiriva Respimat inhalaatorit otsaga ülespoole, huuliku kaas
(roheline) (A) suletult. Keerake läbipaistvat katet (G) etiketil olevate
mustade noolte suunas, kuni kuulete klõpsatust (pool pööret).

5 Avage huuliku kaas (roheline) (A), kuni see plõksatab täiesti lahti.

6 Suunake Spiriva Respimat inhalaatori ülemine ots suunaga allapoole.
Vajutage annustamisnupule (D). Seejärel sulgege huuliku kaas
(roheline) (A).

Korrake etappe 4, 5 ja 6, kuni näete inhalaatorist väljumas
ravimipilve.

Seejärel korrake etappe 4, 5 ja 6 veel kolm korda, mis tagab, et
inhalaator on kasutamiseks lõplikult ettevalmistatud.

Teie Spiriva Respimat inhalaator on nüüd kasutusvalmis.

Need etapid ei mõjuta kättesaadavate annuste arvu. Pärast
ettevalmistamist saab Spiriva Respimat inhalaator väljutada 60
pihustusannust, mida jätkub 30-ks raviannuseks.

Spiriva Respimat inhalaatori igapäevane kasutamine

Teil on vaja seda inhalaatorit kasutada AINULT ÜKS KORD ÖÖPÄEVAS.
Iga kasutamise korral manustage KAKS PIHUSTUSANNUST.

I Hoidke Spiriva Respimat inhalaatorit, ots ülespoole ja huuliku kaas
(roheline) (A) suletuna, vältimaks annuse juhuslikku vabastamist.
Keerake läbipaistvat katet (G) etiketil näidatud mustade noolte suunas,
kuni kuulete klõpsatust (pool pööret).
I

II Avage huuliku kaas (roheline) (A), kuni ta plõksatab täiesti lahti.
Hingake aeglaselt ja täielikult välja ning seejärel sulgege huuled ümber
huuliku otsa nii, et õhuavad oleksid vabad (C). Suunake Spiriva
Respimat inhalaator neelu tagaseinale.

Samal ajal kui alustate suu kaudu aeglast ja sügavat sissehingamist,
vajutage annustamisnupule (D) ning jätkake aeglast sissehingamist,
niikaua kui suudate. Seejärel hoidke hinge kinni 10 sekundit või
vähemalt niikaua kui see teile mugav tundub.
II

III Korrake etappe I ja II, et saaksite täieliku raviannuse.

Teil on vaja seda inhalaatorit kasutada AINULT ÜKS KORD
ÖÖPÄEVAS

Kuni Spiriva Respimat inhalaatori järgmise kasutamiseni sulgege
huuliku kaas (roheline).

Kui Spiriva Respimat inhalaatorit ei ole kasutatud üle 7 päeva, siis
vabastage üks pihustusannus suunaga allapoole. Kui Spiriva Respimat
inhalaatorit ei ole kasutatud üle 21 päeva, siis korrake etappe 4 kuni 6,
kuni näete ravimipilve. Seejärel korrake etappe 4 kuni 6 veel kolm
korda.

Millal võtta kasutusele uus Spiriva Respimat inhalaator

Spiriva Respimat inhalaator sisaldab 60 pihustusannust (30
raviannust). Annuseindikaator näitab ligikaudu, kui palju ravimit on
alles. Kui osuti jõuab skaala punasesse piirkonda, on alles jäänud
ravimit ligikaudu 7 päevaks (14 pihustusannust). Sel ajal peate te
minema arsti vastuvõtule, kes väljastab teile Spiriva Respimat
inhalaatorile uue retsepti.

Kui annuseindikaator on jõudnud punase skaala lõppu (st kõik 30
annust on ära kasutatud), on Spiriva Respimat inhalaator tühi ning

lukustub automaatselt. Selles olukorras ei saa läbipaistvat katet enam
keerata.

Hiljemalt kolm kuud pärast Spiriva Respimat inhalaatori kasutamist
tuleb see ära visata, isegi siis kui kogu ravim ei ole ära kasutatud.

Mida teha, kui...

Mida teha, kui...
Põhjus
Mida teha
Ma ei saa läbipaistvat katet
a) Spiriva Respimat inhalaator on
a) Spiriva Respimat’i võib
hõlpsalt keerata.
juba ettevalmistatud ja
sellisena kasutada.
kasutusvalmis.
b) Valmistage ette ja
b) Spiriva Respimat inhalaator on
kasutage oma uut Spiriva
lukustunud pärast 60 vajutust (30
Respimat inhalaatorit
raviannust).
Huuliku kaas tuli inhalaatori
Huuliku kaant tõmmati avades liiga Huuliku kaane saab kergesti
küljest täielikult ära.
tugevalt.
tagasi paigaldada.
Ma ei saa vajutada
Läbipaistvat katet ei ole keeratud.
Keerake läbipaistvat katet kuni
annustamisnupule.
see klõpsatab (pool pööret).
Läbipaistev kate vetrub tagasi, Läbipaistvat katet ei keeratud
Valmistage Spiriva Respimat
kui ma olen seda keeranud.
piisavalt kaugele.
inhalaator ette kasutamiseks,
keerates läbipaistvat katet
seni, kuni see klõpsatab (pool
pööret).
Ma saan keerata läbipaistvat
Kas on vajutatud annustamis
Roheline kaas suletud, keerake
katet sellest positsioonist
nupule või läbipaistev kate on
katet, kuni see klõpsatab (pool
kaugemale, kus ta klõpsatab.
keeratud liiga kaugele.
pööret).

Kuidas inhalaatorit hooldada
Puhastage huulikut ja tema metallosa niiske lapi või pabersalvrätiga vähemalt üks kord nädalas.
Huuliku vähene värvuse muutus ei mõjuta Spiriva Respimat inhalaatori toimimist.

Vajadusel puhastage Spiriva Respimat inhalaatori välispinda, pühkides niiske lapiga.


Spiriva Respimat inhalaatorit ei tohi lahti monteerida pärast kolbampulli sisestamist ja läbipaistva katte
tagasi paigaldamist.

Ärge puudutage läbipaistva katte alaosas olevat teravat osa.

Spiriva Respimat inhalaatori tootja:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
D - 55216 Ingelheim
Saksamaa

0123
10Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Spiriva Respimat, 2,5 mikrogrammi, inhalatsioonilahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks inhaleeritav annus sisaldab 2,5 mikrogrammi tiotroopiumi ühe vajutuse kohta (1 raviannus koosneb 2
vajutusest) ning see võrdub 3,124 mikrogrammi tiotroopiumbromiidmonohüdraadiga.
Inhaleeritav annus on see annus, mis on pärast huuliku läbimist patsiendi poolt kasutatav.

INN. Tiotropii bromidum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Inhalatsioonilahus
Selge, värvitu inhalatsioonilahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

KOK
Bronhodilateeriv säilitusravi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel sümptomite
leevendamiseks.

Astma
Spiriva Respimat on näidustatud täiendavaks bronhodilateerivaks säilitusraviks täiskasvanud astma
patsientidel keda ravitakse säilitusravi kombinatsiooniga inhaleeritavad kortikosteroidid (≥800
mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent) koos pikatoimeliste beeta-2-agonistidega ning
kellel esines üks või mitu rasket ägenemist eelmisel aastal.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ravim on ette nähtud kasutamiseks ainult inhalatsiooni teel. Kolbampulli võib sisestada ainult Respimat
inhalaatorisse ja kasutada ainult sellega (vt lõik 4.2).
Üks raviannus koosneb Respimat inhalaatori kahest pihustusannusest.
Täiskasvanuile soovitatav annus on 5 mikrogrammi tiotroopiumi, manustades kaks Respimat inhalaatori
pihustusannust üks kord ööpäevas, iga päev samal ajal.

Soovitatavat annust ei tohi ületada.

Astma ravis ilmneb ravimi täielik kasu pärast mitmendat annust.

Patsientide erirühmad

Eakad patsiendid võivad kasutada tiotroopiumbromiidi soovitatud annuses.

Neerukahjustusega patsiendid võivad kasutada tiotroopiumbromiidi soovitatud annuses. Keskmise või
raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens ≤ 50 ml/min) patsientide kohta vt lõigud 4.4 ja 5.2.

Maksakahjustusega patsiendid võivad kasutada tiotroopiumbromiidi soovitatud annuses (vt lõik 5.2).

Lapsed
KOK
Spiriva Respimati kasutamine lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta ei ole asjakohane.

Tsüstiline fibroos
Spiriva Respimati efektiivsus ja ohutus ei ole tõestatud (vt lõigud 4.4 ja 5.1).

Astma
Spiriva Respimati efektiivsus ja ohutus lastel ja noorukitel ei ole veel tõestatud.

Ravimi õige manustamise tagamiseks peab arst või meditsiinitöötaja patsiendile näitama, kuidas
inhalaatorit kasutada.

Kasutamise ja käsitsemise juhend patsiendileSpiriva Respimat inhalaator ja Spiriva Respimat kolbampull

1) Kolbampulli sisestamine

Enne esmakordset kasutamist on vaja läbida järgmised 6 etappi:


1 Hoidke huuliku kaas (roheline) (A) suletult, seejärel vajutage
kaitseriivile (E) ning samal ajal tõmmake ära läbipaistev kate (G).
2 Võtke kolbampull (H) karbist välja. Lükake kolbampulli kitsam ots
inhalaatorisse, kuni see kinnitub klõpsatades kohale. Kolbampulli põhtuleb seejärel lükata tugevalt vastu kõva aluspinda, mis tagab selle, et
kolbampull läheb täielikult inhalaatorisse (2b).
Inhalaator ei kata täielikult kolbampulli, te näete endiselt kolbampulli
hõbedavärvi põhja rõngast.

2a
Ärge eemaldage kolbampulli, kui see on juba inhalaatorisse viidud.

2b


3 Paigutage läbipaistev kate (G) tagasi.

Ärge läbipaistvat katet seejärel enam eemaldage.


2) Spiriva Respimat inhalaatori ettevalmistamine esmakordseks kasutamiseks


4 Hoidke Spiriva Respimat inhalaatorit otsaga ülespoole, huuliku kaas
(roheline) (A) suletult. Keerake läbipaistvat katet (G) etiketil olevate
mustade noolte suunas, kuni kuulete klõpsatust (pool pööret).5 Avage huuliku kaas (roheline) (A), kuni see plõksatab täiesti lahti.


6 Suunake Spiriva Respimat inhalaatori ülemine ots suunaga allapoole.
Vajutage annustamisnupule (D). Seejärel sulgege huuliku kaas (roheline)
(A).

Korrake etappe 4, 5 ja 6, kuni näete inhalaatorist väljumas
ravimipilve.

Seejärel korrake etappe 4, 5 ja 6 veel kolm korda, mis tagab, et
inhalaator on kasutamiseks lõplikult ettevalmistatud.
6
Teie Spiriva Respimat inhalaator on nüüd kasutusvalmis.

Need etapid ei mõjuta kättesaadavate annuste arvu. Pärast
ettevalmistamist saab väljutada Spiriva Respimat inhalaatorist 60
pihustusannust, mida jätkub 30-ks raviannuseks.

Spiriva Respimat inhalaatori igapäevane kasutamine

Teil on vaja seda inhalaatorit kasutada AINULT ÜKS KORD ÖÖPÄEVAS.
Iga kasutamise korral manustage KAKS PIHUSTUSANNUST.

I Hoidke Spiriva Respimat inhalaatorit, ots ülespoole ja huuliku kaas
(roheline) (A) suletuna, vältimaks annuse juhuslikku vabastamist.
Keerake läbipaistvat katet (G) etiketil näidatud mustade noolte suunas,
kuni kuulete klõpsatust (pool pööret).
I


II Avage huuliku kaas ( roheline ) (A), kuni ta plõksatab täiesti lahti.
Hingake aeglaselt ja täielikult välja ning seejärel sulgege huuled ümber
huuliku otsa nii, et õhuavad oleksid vabad (C). Suunake Spiriva
Respimat inhalaator neelu tagaseinale.

Samal ajal kui alustate suu kaudu aeglast ja sügavat sissehingamist,
vajutage annustamisnupule (D) ning jätkake aeglast sissehingamist,
niikaua kui suudate. Seejärel hoidke hinge kinni 10 sekundit või

vähemalt niikaua kui see teile mugav tundub.
II

III Korrake etappe I ja II, et saaksite täieliku raviannuse.

Teil on vaja seda inhalaatorit kasutada AINULT ÜKS KORD
ÖÖPÄEVAS

Kuni Spiriva Respimat inhalaatori järgmise kasutamiseni sulgege
huuliku kaas (roheline).

Kui Spiriva Respimat inhalaatorit ei ole kasutatud üle 7 päeva, siis
vabastage üks pihustusannus suunaga allapoole. Kui Spiriva Respimat
inhalaatorit ei ole kasutatud üle 21 päeva, siis korrake etappe 4 kuni 6,
kuni näete ravimipilve. Seejärel korrake etappe 4 kuni 6 veel kolm
korda.


Millal võtta kasutusele uus Spiriva Respimat inhalaator

Spiriva Respimat inhalaator sisaldab 60 pihustusannust (30 raviannust).
Annuseindikaator näitab ligikaudu, kui palju ravimit on alles. Kui osuti
jõuab skaala punasesse piirkonda, on alles jäänud ravimit ligikaudu 7
päevaks (14 pihustusannust). Sel ajal peate te minema arsti vastuvõtule,
kes väljastab teile uue Spiriva Respimat inhalaatori retsepti.

Kui annuseindikaator on jõudnud punase skaala lõppu (st kõik 30 annust
on ära kasutatud), on Spiriva Respimat inhalaator tühi ning lukustub
automaatselt. Selles olukorras ei saa läbipaistvat katet enam keerata.


Hiljemalt kolm kuud pärast Spiriva Respimat inhalaatori kasutamist
tuleb see ära visata, isegi siis kui kogu ravim ei ole ära kasutatud.

Kuidas inhalaatorit hooldada

Puhastage huulikut ja tema metallosa niiske lapi või pabersalvrätiga vähemalt üks kord nädalas.
Huuliku vähene värvuse muutus ei mõjuta Spiriva Respimat inhalaatori toimimist.

Vajadusel puhastage Spiriva Respimat inhalaatori välispinda, pühkides niiske lapiga.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus tiotroopiumbromiidi, atropiini või selle derivaatide, nt ipratroopiumi või oksütroopiumi või
lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kuna tiotroopiumbromiid on bronhodilataator, mis on mõeldud säilitusraviks manustamissagedusega üks
kord ööpäevas, siis seda ei tohi kasutada bronhospasmi ägedate episoodide esmaseks raviks ega ägedate
sümptomite leevenduseks. Ägeda hoo korral tuleb kasutada kiire toimega beeta-2-agonisti.

Spiriva Respimati ei tohi kasutada (esmavaliku) monoteraapiana astma puhul. Astma patsientidel tuleb
soovitada põletikuvastase ravi, st inhaleeritavate glükokortikosteroidide, kasutamise muutumatut jätkamist
pärast Spiriva Respimat ravi alustamist, isegi kui nende sümptomid paranevad.

Pärast tiotroopiumbromiidi inhalatsioonilahuse manustamist võivad tekkida kohesed
ülitundlikkusreaktsioonid.

Seoses antikolinergilise aktiivsusega tuleb tiotroopiumbromiidi kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel
esineb suletudnurga glaukoom, eesnäärme hüperplaasia või kusepõiekaela obstruktsioon.

Inhaleeritavad ravimid võivad esile kutsuda inhalatsioonist põhjustatud bronhospasmi.

Spiriva Respimati tuleb kasutada ettevaatusega teadaolevate südame rütmihäiretega patsientidel (vt lõik
5.1).

Kuna mõõduka kuni raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens ≤ 50 ml/min) patsientidel esinev
neerufunktsiooni vähenemine suurendab tiotroopiumbromiidi kontsentratsiooni plasmas, tohib seda
ravimit kasutada ainult juhul, kui loodetav kasu on suurem kui võimalik risk. Raske neerukahjustusega
patsientidega puudub pikaajaline kogemus (vt lõik 5.2).

Patsiente tuleb hoiatada inhalatsioonilahuse silma sattumise eest. Neile tuleb seletada, et selle tagajärjeks
võib olla suletudnurga glaukoomi teke või ägenemine, valu või ebamugavustunne silmas, ajutine
nägemise hägunemine, sähvatused või värvilised kujutised nägemisel koos sidekesta kongestsioonist
tingitud silmade punetusega ja sarvkesta turse. Kui peaks tekkima mingi kombinatsioon nendest silma
sümptomitest, peab patsient lõpetama tiotroopiumbromiidi kasutamise ja konsulteerima koheselt
spetsialistiga.

Suukuivus, mida on täheldatud antikolinergilise ravi puhul, võib pikaajaliselt põhjustada hambakaariest.

Tiotroopiumbromiidi ei tohi kasutada sagedamini kui üks kord ööpäevas (vt lõik 4.9).

Spiriva Respimati ei soovitata kasutada tüstilise fibroosi (CF) puhul. Kasutades CF-ga patsientidel, võib
Spiriva Respimat tugevdada CF sümptomeid (nt põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid, pulmonaalseisundi
ägenemisi, hingamisteede infektsioone).

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ehkki seni ei ole formaalseid ravimkoostoime uuringuid läbi viidud, on tiotroopiumbromiidi kasutatud
KOK'i ja astma ravis samaaegselt teiste sageli kasutatavate ravimitega, sh sümpatomimeetiliste
bronhidilataatorite, metüülksantiinide, suukaudsete ja inhaleeritavate steroidide, antihistamiinikumide,
mukolüütikumide, leukotrieeni modifitseerijate, kromoonide, anti-IgE raviga, ilma et oleks saadud
kliinilisi tõendeid koostoimete kohta.
Tiotroopiumbromiidi manustamist üheaegselt teiste antikolinergikume sisaldavate ravimitega ei ole
uuritud ning seetõttu ei soovitata.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Tiotroopiumi kasutamise kohta rasedatel on andmed väga piiratud. Loomkatsed ei ole näidanud kliiniliselt
oluliste annuste puhul otsest ega kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Ettevaatusena
on parem vältida Spiriva Respimati kasutamist raseduse ajal.

Imetamine
Seni on teadmata, kas tiotroopiumbromiid eritub inimese rinnapiima. Vaatamata närilistega läbiviidud
uuringutele, millest nähtus, et tiotroopiumbromiid eritub emapiima ainult väheses koguses, ei soovitata
Spiriva Respimati imetamise perioodil kasutada. Tiotroopiumbromiid on pika toimega ühend. Otsus
imetamise jätkamise/lõpetamise või Spiriva Respimat ravi jätkamise/lõpetamise kohta tuleb vastu võtta,
arvestades imetamise kasu lapsele ja Spiriva Respimat ravi kasu emale.

Fertiilsus
Tiotroopiumi viljakust mõjutava toime kohta kliinilised andmed puuduvad. Tiotroopiumiga läbi viidud
mittekliinilised uuringud ei näidanud mingeid kõrvaltoimeid viljakusele (vt lõik 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.
Pearingluse või hägusa nägemise esinemine võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte
Paljud loetletud kõrvaltoimed võib omistada tiotroopiumbromiidi antikolinergilistele omadustele.

Kõrvaltoimete kokkuvõte
Allpool loetletud kõrvaltoimetele omistatavad esinemissagedused põhinevad soovimatute
ravimreaktsioonide (st tiotroopiumile omistatavate juhtumite) töötlemata esinemismääradel, mida täheldati
tiotroopiumi rühmas, mis on kogutud viiest platseebokontrollitud kliinilisest KOK uuringust (2802
patsienti) ja kuuest platseebokontrollitud kliinilisest astma uuringust (1256 patsienti), raviperioodidega
kaheteistkümnest nädalast kuni ühe aastani.

Esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
Väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni
<1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass/MedDRA eelistermin
Esinemissagedus Esinemissagedus
KOK
AstmaAinevahetus- ja toitumishäired


Dehüdratatsioon
Teadmata
TeadmataNärvisüsteemi häired


Pearinglus
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Peavalu
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Unetus
Teadmata
Aeg-ajaltSilma kahjustusedOrgansüsteemi klass/MedDRA eelistermin
Esinemissagedus Esinemissagedus
KOK
Astma
Glaukoom
Harv
Teadmata
Silmasisese rõhu tõus
Harv
Teadmata
Hägune nägemine
Harv
TeadmataSüdame häired


Kodade fibrillatsioon
Aeg-ajalt
Teadmata
Südamepekslemine
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Supraventrikulaarne tahhükardia
Aeg-ajalt
Teadmata
Tahhükardia
Aeg-ajalt
TeadmataRespiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired


Köha
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Ninaverejooks
Aeg-ajalt
Teadmata
Farüngiit
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Düsfoonia
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Bronhospasm
Harv
Aeg-ajalt
Larüngiit
Harv
Teadmata
Sinusiit
Teadmata
TeadmataSeedetrakti häired


Suukuivus
Sage
Sage
Kõhukinnisus
Aeg-ajalt
Harv
Orofarüngeaalne kandidiaas
Aeg-ajalt
Aeg-ajalt
Düsfaagia
Aeg-ajalt
Teadmata
Gastroösofageaalne reflukshaigus
Harv
Teadmata
Hambakaaries
Harv
Teadmata
Gingiviit
Harv
Harv
Glossiit
Harv
Teadmata
Stomatiit
Harv
Harv
Soolestiku obstruktsioon, sh paralüütiline iileus
Teadmata
Teadmata
Iiveldus
Teadmata
TeadmataNaha ja nahaaluskoe kahjustused, immuunsüsteemi häired


Lööve
Aeg-ajalt
Harv
Sügelus
Aeg-ajalt
Harv
Angioneurootiline ödeem
Harv
Harv
Urtikaaria
Harv
Harv
Nahainfektsioon/nahahaavand
Harv
Teadmata
Kuiv nahk
Harv
Teadmata
Ülitundlikkus (sh varajased reaktsioonid)
Teadmata
Harv
Anafülaktiline reaktsioon
Teadmata
TeadmataLihas-skeleti ja sidekoe kahjustused


Liigeste turse
Teadmata
TeadmataNeerude ja kuseteede häired


Kusepeetus
Aeg-ajalt
Teadmata
Düsuuria
Aeg-ajalt
Teadmata
Kuseteede infektsioon
Harv
Teadmata


Valitud kõrvaltoimete kirjeldus
Kontrollitud kliinilistes KOK uuringutes olid sageli täheldatud kõrvaltoimeteks antikolinergilised
kõrvaltoimed, nagu suukuivus, mis esines ligikaudu 3,2%-l patsientidest. Astma puhul oli suukuivuse
esinemissageduseks 1,2%.

Viies kliinilises KOK uuringus oli suukuivus ravi lõpetamise põhjuseks 3 patsiendil 2802-st
tiotroopiumiga ravitud patsiendist (0,1%). Kuues astma kliinilises uuringus (1256 patsienti) ei esinenud
ühtki ravi katkestamist suukuivuse tõttu.

Tõsisteks kõrvaltoimeteks, mis on kooskõlas antikolinergiliste toimetega, olid glaukoom, kõhukinnisus,
soolestiku obstruktsioon, sh paralüütiline iileus ja kusepeetus.

Patsientide erirühmad
Mida kõrgem vanus, seda enam võivad esineda antikolinergilised toimed.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Tiotroopiumbromiidi suured annused võivad põhjustada antikolinergilisi sümptomeid.

Siiski tervetel vabatahtlikel ei esinenud pärast kuni 340 mikrogrammi tiotroopiumbromiidi ühekordse
annuse inhaleerimist mingeid süsteemseid antikolinergilisi kõrvaltoimeid. Lisaks ei täheldatud tervetel
vabatahtlikel pärast 14-päevast kuni 40 mikrogrammi tiotroopiumi inhalatsioonilahuse manustamist
mingeid olulisi kõrvaltoimeid peale suu/kurgu ja nina limaskestade kuivuse, välja arvatud märkimisväärne
süljeerituse vähenemine alates 7. päevast.

Tiotroopiumi inhalatsioonilahuse tahtmatul suukaudsel manustamisel kolbampullist on äge
intoksikatsioon ebatõenäoline, kuna suukaudne biosaadavus on madal.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised inhaleeritavad hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks
kasutatavad ained, antikolinergilised ained
ATC-kood: R03BB04

Toimemehhanism
Tiotroopiumbromiid on pikatoimeline muskariiniretseptorite spetsiifiline antagonist. Ta omab sarnast
afiinsust alatüüpide M kuni M suhtes. Hingamisteedes seondub tiotroopiumbromiid konkureerivalt ja
1
5
pöörduvalt bronhide silelihaste M retseptoritega, olles antagonistiks atsetüülkoliini kolinergilistele
3
(bronhokonstriktiivsetele) toimetele, mille tulemuseks on bronhide silelihaste lõõgastumine. See toime
sõltub annuse suurusest ja kestab kauem kui 24 tundi. N-kvaternaarse antikolinergilise ainena on
tiotroopiumbromiid paikselt (bronho-) selektiivne, manustatuna inhalatsiooni teel, ning näitab
aktsepteeritavat terapeutilist laiust enne võimalike süsteemsete antikolinergiliste toimete teket.

Farmakodünaamilised toimed

Tiotroopiumi dissotsiatsioon, eriti M -retseptoritest, on väga aeglane ja osutab märkimisväärselt pikemale
3
dissotsiatsiooni poolväärtusajale kui ipratroopiumi puhul. Dissotsiatsioon M -retseptoritest on kiirem kui
2
M -st, mis tõi funktsionaalsetes
-retseptori alatüübi
3
in vitro uuringutes välja (kineetiliselt kontrollitud) M3
selektiivsuse M ees. Tugev toime, väga aeglane dissotsiatsioon ja lokaalne selektiivsus retseptorile on
2
leidnud oma kliinilise väljenduse KOK ja astma patsientide märkimisväärses ja pikaajalises
bronhodilatatsioonis.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus KOKi puhul
Kliiniline III faasi arendusprogramm hõlmas kaks 1-aastast, kaks 12-nädalast ja kaks 4-nädalast
randomiseeritud topeltpimedat uuringut, kuhu oli kaasatud 2901 KOK patsienti (1038 said 5 mikrogrammi
tiotroopiumi annuseid). 1-aastane programm koosnes kahest platseebokontrollitud uuringust. Kaks 12-
nädalast uuringut olid nii aktiivse (ipratroopium) kui platseebokontrolliga. Kõik kuus uuringut sisaldasid
kopsufunktsiooni mõõtmisi. Lisaks hõlmasid kaks 1-aastast uuringut düspnoe, tervisega seotud
elukvaliteedi ja ägenemisvastase toime mõõtmise tulemusi.

Eelmainitud uuringutes pakkus tiotroopiumi inhalatsioonilahus, manustatuna üks kord ööpäevas, olulist
kopsufunktsiooni paranemist (FEV ja FVC) 30 minuti jooksul pärast esimest annust, võrreldes
1
platseeboga (FEV keskmine paranemine 30 minuti pärast: 0,113 liitrit; 95% usaldusintervall (CI):
1
0,102…0,125 liitrit, p<0,0001). Kopsufunktsiooni paranemine säilis tasakaaluseisundis 24 tunni vältel,
võrreldes platseeboga (FEV keskmine paranemine: 0,122 liitrit; 95% CI: 0,106…0,138 liitrit, p<0,0001).
1
Farmakodünaamiline tasakaaluseisund saavutati ühe nädala jooksul.

Spiriva Respimat parandas oluliselt hommikust ja õhtust PEFRi (peak expiratory flow rate, ekspiratoorse
tippvoolu kiirus), mõõdetuna patsiendi igapäevaste üleskirjutuste järgi, võrreldes platseeboga (PEFR
keskmine paranemine: keskmine parenemine hommikuti 22 l/min; 95% CI: 18…55 l/min, p<0,0001;
õhtuti 26 l/min; 95% CI: 23…30 l/min, p<0,0001). Spiriva Respimati kasutamise tulemusena vähenes
esmaabi bronhodilataatorite kasutamine, võrreldes platseeboga (esmaabi ravimite kasutamise keskmine
vähenemine 0,66 juhtumit ööpäevas, 95% CI: 0,51…0,81 juhtumit ööpäevas, p<0,0001).

Spiriva Respimati bronhe lõõgastavad omadused säilisid terve 1-aastase manustamisperioodi jooksul ilma
tolerantsuse ilminguteta.

Pikaajalises, 1-aastases uuringus tõestati järgmisi tulemusi tervisele:

(a) Spiriva Respimat vähendas oluliselt düspnoed (hindamisel kasutatud ülemineku/mööduva düspnoe
indeksit), võrreldes platseeboga (keskmine paranemine 1,05 ühikut; 95% CI: 0,73…1,38 ühikut,
p<0,0001). Paremus püsis kogu raviperioodi vältel.

(b) Patsientide elukvaliteedi hinnangu (mõõtmiseks kasutatud St. George’i respiratoorsete haiguste
küsimustikku) keskmise üldskoori paranemine kahe 1-aastase uuringu lõpuks oli 3,5 ühikut Spiriva
Respimati kasuks, võrreldes platseeboga (95% CI: 2,1...4,9, p<0,0001). 4-ühikulist vähenemist peetakse
kliiniliselt oluliseks.

(c) KOK ägenemised
Kolmes 1-aastases randomiseeritud, topeltpimedas, platseebokontrollitud kliinilises uuringus tulenes
Spiriva Respimat ravist KOK ägenemise tunduvalt vähenenud risk, võrreldes platseeboga. KOK
ägenemisi määratleti kui “vähemalt kahe respiratoorse juhtumi/sümptomi kompleksi kestusega vähemalt
kolm päeva või rohkem, mis vajasid ravi muutmist (antibiootikumide ja/või süsteemsete kortikosteroidide
ordineerimine ja/või ordineeritud respiratoorsete ravimite oluline muutmine)”. Spiriva Respimat ravi
tulemuseks oli hospitaliseerimisriski vähenemine KOK ägenemise tõttu (mis oli märkimisväärne
asjakohase pädevusega suuremahulises ägenemise uuringus).
Tabelis 1 on näidatud kahe III faasi uuringu kogutud analüüs ja täiendava ägenemisuuringu eraldi analüüs.
Kaasuva ravina olid lubatud kõik respiratoorsed ravimid (nt kiire toimega beetaagonistid, inhaleeritavad
10

kortikosteroidid ja ksantiinid) peale antikolinergikumide ja pikatoimeliste beetaagonistide. Pikatoimelised
beetaagonistid olid lisana lubatud ägenemise uuringus.

Tabel 1: Keskmise kuni väga raske KOK-ga patsientide KOK ägenemiste ja hospitaliseeritud KOK
ägenemiste statistiline analüüs
Uuring
Tulemusnäitaja
Spiriva
Platseebo
Riski
p-väärtus
(N
, N
)
Respimat
vähenemise
Spiriva
platseebo
%
(95% CI)a
1-aastased III
Päevad kuni esimese KOK
160a
86a
29
<0,0001b
faasi uuringud,
ägenemiseni
(16...40)b
kogutud analüüsd
Keskmine ägenemise
0,78c
1,00c
22
0,002c

esinemissageduse määr
(8...33)c
(670, 653)
patsiendiaasta kohta
Aeg kuni esimese


25
0,20b
hospitaliseerimiseni KOK tõttu
(-16...51)b
Keskmine hospitaliseeritud
0,09 c
0,11 c
20
0,096 c
ägenemiste esinemissageduse määr
(-4...38) c
patsiendiaasta kohta
1-aastane IIIb
Päevad kuni esimese KOK
169a
119a
31
<0,0001b
faasi
ägenemiseni
(23...37)b
ägenemisuuring
Keskmine ägenemise
0,69c
0,87c
21
<0,0001c

esinemissageduse määr
(13...28)c
(1939, 1953)
patsiendiaasta kohta
Aeg kuni esimese


27
0,003b
hospitaliseerimiseni KOK
(10...41)b
ägenemise tõttu
Keskmine hospitaliseeritud
0,12c
0,15c
19
0,004c
ägenemiste esinemissageduse määr
(7...30)c
patsiendiaasta kohta
a Aeg esimese juhtumini: ravi päevad selleni, kuni 25%-l patsientidest esines vähemalt üks KOK ägenemine /
hospitaliseerimine KOK ägenemise tõttu. Uuringus A esines 25%-l platseebo patsientidest ägenemine 112. päevaks,
samas kui Spiriva Respimati puhul esines 25%-l ägenemine 173. päevaks (p=0,09). Uuringus B esines 25%-l
platseebo patsientidest ägenemine 74. päevaks, samas kui Spiriva Respimati puhul esines 25%-l ägenemine 149.
päevaks (p<0,0001).
b Riskisuhted arvestati Cox’i proportsionaalse riski mudeli põhjal. Protsentuaalne riski vähenemine on 100 (1 -riskisuhe).
c Poissoni regressioon. Riski vähenemine on 100 (1 - esinemissageduse suhe).
d Andmete kogumine täpsustati uuringu kavandamisel. Ägenemise tulemusnäitajaid parandati oluliselt kahe 1-aastase
uuringu individuaalsetes analüüsides.

Kolme 1-aastase ja ühe 6-kuulise platseebokontrollitud Spiriva Respimatiga läbiviidud uuringu, millesse
oli kaasatud 6096 KOK patsienti, retrospektiivne koondanalüüs näitas Spiriva Respimatiga ravitud
patsientidel arvuliselt suuremat üldsuremust (68; juhtumite suhtarv (IR) 2,64 juhtu 100 patsiendiaasta
kohta) kui platseebo puhul (51, IR 1,98). Seega esinemissageduse suhe (95% usaldusintervall) oli
planeeritud raviperioodi korral 1,33 (0,93, 1,92). Ülemäärast suremust täheldati teadaolevate
rütmihäiretega patsientidel.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus astma puhul
Püsiva astma III faasi kliiniline programm sisaldas kaht 1-aastast, topeltpimedat, platseebokontrollitud
uuringut kokku 907 astma patsiendiga (453 said Spiriva Respimati), kes said kombinatsioonravina
inhaleeritavat kortikosteroidi (ICS) (≥800 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent) ja
LABA-t. Uuringud sisaldasid kopsufunktsiooni mõõtmisi ning sümptomite ja ägenemiste hindamisi.
11


PrimoTinA-astmauuringud
Kahes 1-aastase kestusega uuringus patsientidega, kelle sümptomid püsisid vähemalt ICS (≥800
mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent) ja LABA säilitusraviga, esines Spiriva Respimati
puhul kliiniliselt oluline kopsufunktsiooni paranemine, võrreldes platseeboga, kui teda kasutati täiendavalt
foonravile.

24. nädalal olid keskmised maksimaalsed ja minimaalsed FEV paranemised vastavalt 0,110 liitrit (95%
1
CI: 0,063...0,158 liitrit, p<0,0001) ja 0,093 liitrit (95% CI 0,050...0,137 liitrit, p<0,0001).
Kopsufunktsiooni paranemine, võrreldes platseeboga, püsis 24 tundi.

PrimoTinA astma uuringutes vähendas sümptomaatilistel patsientidel (N=453) ravi ICS, LABA ja
tiotroopiumiga raskete astma ägenemiste riski 21% võrra, võrreldes sümptomaatiliste patsientide (N=454)
raviga ICS, LABA ja platseeboga. Riski vähenemine raskete astma ägenemiste keskmise arvu osas
patsiendiaasta kohta oli 20%.

Seda toetas astma halvenemise riski vähenemine 31% võrra ja astma halvenemiste keskmine
arv/patsiendiaasta riski vähenemine 24% võrra (vt tabel 2).

Tabel 2: Ägenemised patsientidel, kel püsisid sümptomid ICS (≥800 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas
või selle ekvivalent) + LABA raviga (PrimoTinA-astmauuringud)

Uuring
Tulemusnäitaja
Spiriva Respimat,
Platseebo,
% riski
p-väärtus

täiendavalt
täiendavalt
vähenemine
vähemalt
vähemalt
(95% CI)
ICSa/LABA-le
ICSa/LABA-le
(N=453)
(N=454)
Kaks 1-aastast
Päevi 1. raskekujulise
282c
226c
21b
0,0343
III faasi
astma ägenemiseni
(0, 38)
uuringut,
Raskekujuliste astma
0,530
0,663
20d
0,0458
summeeritud
ägenemiste keskmine
(0, 36)
analüüs
arv/patsientaastaPäevi astma 1.
315c
181c
31b
<0,0001
halvenemiseni
(18, 42)
Astma halvenemiste
2,145
2,835
24d
0,0031
keskmine arv/
(9, 37)
patsientaasta
a ≥800 mikrogrammi budesoniidi ööpäevas või selle ekvivalent
b Riskisuhe, usaldusintervall ja p-väärtus on saadud Coxi proportsionaalsete riskide mudelist ainsana efektiivse toimega ravi.
Protsentuaalne riski vähenemine on 100 (1 - riskisuhe).
c Aeg esimese juhtumini: ravipäevi selleks ajaks, kui 25%/50%-l patsientidest oli esinenud vähemalt üks raskekujuline astma
ägenemine/astma halvenemine
d Määra suhtarv saadi Poissoni regressioonimudelist log ekspositsiooniga (aastates) nihkena. Protsentuaalne riski vähenemine on
100 (1-järguline suhtarv).

Lapsed

KOK
Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Spiriva Respimatiga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide
alarühmade kohta KOKi korral (teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2).
Astma
Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Spiriva Respimatiga läbi viidud uuringute tulemused
laste ühe või mitme alarühma kohta astma näidustuse korral (teavet lastel kasutamise kohta; vt lõik 4.2).
12


Kliiniline efektiivsus ja ohutus tsüstilise fibroosi (CF) puhul
Kliiniline arendusprogramm CF puhul hõlmas 3 multitsentrilist uuringut, millesse oli kaasatud 959
patsienti vanuses 5 kuud ja vanemad. Alla 5-aastased patsiendid kasutasid vahekambrit (AeroChamber
Plus®) koos näomaskiga ning olid kaasatud ainult ohutuse hindamisse. Kahes määrava tähtsusega uuringus
(annuse leidmise II faasi uuring ja kinnitav III faasi uuring) võrreldi Spiriva Respimati (tiotroopium
5 mikrogrammi: 469 patsienti) ja platseebo (315 patsienti) toimeid kopsufunktsioonile (ennustatav FEV
1
AUC
ja minimaalse FEV protsent) 12-nädalasel randomiseeritud topeltpimedal perioodil. III faasi
0-4h
1
uuring sisaldas ka pikaajalist, kuni 12-kuulist avatud jätku-uuringut. Neis uuringutes olid kaasuva ravina
lubatud kõik hingamisteede ravimid, nagu pika toimega beetaagonistid, mukolüütikumid ja
antibiootikumid, kuid mitte antikoliinergilised ravimid.

Tabelis 3 on esitatud toimed kopsufunktsioonile. Olulist paranemist sümptomite ja tervisliku seisundi osas
(ägenemised Respiratoorsete ja süsteemsete sümptomite küsimustiku järgi ja elukvaliteet Tsüstilise
fibroosi küsimustiku järgi) ei täheldatud.

Tabel 3: Korrigeeritud keskmine erinevus platseebost algnäitajate absoluutsete muutuste osas 12 nädalat
hiljem

II faas
III faas
Kõik patsiendid
Kõik patsiendid
≤11 aastat
≥12 aastat
(N
= 176,
(N
= 293,
(N
= 95,
(N
= 198,
Spiriva
Spiriva
Spiriva
Spiriva
N
= 168)
N
= 147)
N
= 47)
N
= 100)
platseebo
platseebo
platseebo
platseebo
keskmine
p-väärtus
keskmine
p-väärtus
keskmine
keskmine
(95% CI)
(95% CI)
(95% CI)
(95% CI)
FEV AUC1
0-4h
(ennustatav %)a
3,39
<0,001
1,64
0,092
-0,63
2,58
absoluutsed
(1,67; 5,12)
(-0,27; 3,55)
(-4,58; 3,32)
(0,50; 4,65)
muutused
FEV AUC


1
0-4h
(liitrid)
0,09
<0,001
0,07
0,010
0,01
0,10
absoluutsed
(0,05; 0,14)
(0,02; 0,12)
(-0,07; 0,08)
(0,03; 0,17)
muutused

Minimaalne/


FEV minimaalse
0,018
0,150
1
2,22
1,40
-1,24
2,56
kontsentratsiooni
(0,38; 4,06)
-0,50; 3,30
(-5,20; -271)
(0,49; 4,62)
puhul (ennustatav
%)a
absoluutsed
muutused
Minimaalne/


FEV minimaalse
0,028
0,012
1
0,06
0,07
-0,01
0,10
kontsentratsiooni
(0,01; 0,11)
(0,02; 0,12)
(-0,08; 0,06)
(0,03; 0,17)
puhul (liitrid)
absoluutsed
muutused
a kaasuvad primaarsed tulemusnäitajad

Kõik CF uuringutes täheldatud kõrvaltoimed (KT-d) on tiotroopiumi teadaolevad soovimatud toimed (vt
lõik 4.8). Nendega seotud kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimeteks 12-nädalase topeltpimeda
perioodi jooksul oli köha (4,1%) ja suukuivus (2,8%).

Tabelis 4 on esitatud nende patsientide arv ja protsent, kel täheldati kõrvaltoimeid (KT-id), mis pakuvad
eri huvi tsüstilise fibroosi korral, sõltumata nende seotusest. Tiotroopiumiga suurenes arvuliselt, ehkki
statistiliselt mitteoluliselt, selliste sümptomite esinemissagedus, mida peeti tsüstilise fibroosi ilminguteks,
eriti ≤11-aastastel patsientidel.
13


Tabel 4: Tsüstilise fibroosi puhul eri huvi pakkuvate KT-tega patsientide protsent vanuserühmade järgi
12-nädalase ravi jooksul, sõltumata nende seotusest (kogutud II ja III faas)

≤11 aastat
≥12 aastat
N
= 96
N
= 158 N
= 215
N
= 307
platseebo
Spiriva
platseebo
Spiriva
Kõhuvalu
7,3
7,0
5,1
6,2
Kõhukinnisus
1,0
1,9
2,3
2,6
Distaalse soolestiku obstruktsiooni sündroom
0,0
0,0
1,4
1,3
Hingamisteede infektsioonid
34,4
36,7
28,4
28,3
Röga hulga suurenemine
1,0
5,1
5,6
6,2
Ägenemised
10,4
14,6
18,6
17,9
“Distaalse soolestiku obstruktsiooni sündroom” ja “röga hulga suurenemine” on MedDRA poolt eelistatavad
terminid. “Hingamisteede infektsioonid” on MedDRA kõrgema taseme grupi termin. “Kõhuvalu”, “kõhukinnisus” ja
“ägenemised” on kogumid MedDRA eelistatud terminitest.

Platseebole randomiseeritud patsientidest kolmkümne neljal (10,9 %) ja Spiriva Respimatile
randomiseeritud patsientidest viiekümne kuuel (12,0 %) esines tõsine kõrvaltoime.

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Spiriva Respimatiga läbi viidud uuringute tulemusi alla 1-
aastaste laste alamrühmade kohta.

5.2. Farmakokineetilised omadused

a) Üldtutvustus
Tiotroopiumbromiid on mittekiraalne kvaternaarne ammooniumiühend, mis lahustub halvasti vees.
Tiotroopiumbromiid on saadaval inhalatsioonilahusena, mida manustatakse Respimat inhalaatori abil.
Ligikaudu 40% inhaleeritud annusest deponeeritakse sihtorganis kopsudes ning ülejäänud kogus
deponeerub seedetraktis. Paljud allpool kirjeldatud farmakokineetilised andmed on saadud soovituslikust
raviannusest suuremate annustega.

b) Toimeaine üldiseloomustus pärast ravimi manustamist
Imendumine: Pärast lahuse inhaleerimist noorte tervete vabatahtlike poolt on andmed uriiniga eritumise
kohta näidanud, et ligikaudu 33% inhaleeritud annusest jõuab süsteemsesse ringesse. Ühendi keemilise
struktuuri (kvaternaarne ammooniumiühend) ja in vitro katsete põhjal võib arvata, et tiotroopiumbromiid
eritub seedetraktist halvasti (10…15%). Tiotroopiumbromiidi suukaudsete lahuste absoluutne biosaadavus
on 2…3%. Toit loodetavasti ei mõjuta selle kvaternaarse ammooniumiühendi imendumist.
Tasakaaluseisundi korral on tiotroopiumbromiidi tase KOK patsientide plasmas maksimaalse
kontsentratsiooni ajal 10,5…11,7 pg/ml, mõõdetuna 10 minutit pärast 5 mikrogrammi annuse manustamist
Respimat inhalaatorist, ning langeb kiiresti mitmekambrilise jaotusmudeli järgi. Tasakaaluseisundi
minimaalsed kontsentratsioonid on 1,49…1,68 pg/ml. Tiotroopiumi maksimaalne plasmakontsentratsioon
5,15 pg/ml tasakaalu seisundis saabus 5 minutit pärast ühesuguse annuse manustamist astma patsientidele.

Jaotumine: Ravim seondub 72% ulatuses plasmavalkudega ja tema jaotusruumala on 32 l/kg. Lokaalne
kontsentratsioon kopsudes ei ole teada, kuid manustamisviis viitab oluliselt kõrgemale kontsentratsioonile
kopsudes. Rottidega läbiviidud uuringud on näidanud, et tiotroopiumbromiid ei läbi olulisel määral
hematoentsefaalbarjääri.

Biotransformatsioon: Biotransformatsioon on väikese ulatusega. Seda kinnitab leid, et uriiniga eritub 74%
ainest esialgsel kujul pärast veenisisest manustamist noortele tervetele vabatahtlikele. Ester
tiotroopiumbromiid lõhustub mitteensümaatilisel teel alkoholiks (N-metüülskopiin) ja happeliseks
ühendiks (ditienüülglükoolhape), mis ei ole muskariiniretseptorite suhtes aktiivsed. In vitro katsed inimese
maksa mikrosoomide ja inimese hepatotsüütidega on näidanud, et mõningane kogus ravimist (<20%
14

annusest pärast veenisisest manustamist) metaboliseeritakse tsütokroom P450 (CYP) sõltuva
oksüdatsiooni ning järgneva glutatioon-konjugatsiooni teel erinevateks II faasi metaboliitideks.
Maksa mikrosoomidega läbiviidud in vitro katsed näitavad, et CYP 2D6 (ja 3A4) inhibiitorid, kinidiin,
ketokonasool ja gestodeen võivad inhibeerida seda ensümaatilist metabolismirada. Seega CYP 2D6 ja 3A4
osalevad metabolismitees, mis vastutab annuse väiksema osa elimineerimise eest.
Tiotroopiumbromiid ei inhibeeri isegi supraterapeutilistes kontsentratsioonides CYP 1A1, 1A2, 2B6, 2C9,
2C19, 2D6, 2E1 ega 3A inimese maksa mikrosoomides.

Eritumine: Tiotroopiumbromiidi lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg on inhalatsioonijärgselt tervetel
vabatahtlikel ja KOK patsientidel vahemikus 5…6 päeva. Astma patsientidel oli efektiivne poolväärtusaeg
34 tundi. Pärast veenisisest manustamist oli noortel tervetel vabatahtlikel totaalne kliirens 880 ml/min,
kusjuures interindividuaalne hajuvus oli 22%. Veenisiseselt manustatud tiotroopiumbromiid eritub
peamiselt muutumatult uriiniga (74%). Pärast lahuse inhaleerimist tervetel vabatahtlikel eritub uriiniga
20,1…29,4% annusest, kusjuures ülejäänu on peamiselt imendumata kujul soolestikus, mis
elimineeritakse väljaheitega. Astma patsientidel eritub 11,9% annusest (0,595 mikrogrammi) esialgsel
kujul uriiniga 24 tunni jooksul pärast annustamist tasakaalu seisundis. Tiotroopiumbromiidi renaalne
kliirens ületab kreatiniini kliirensi, mis näitab eritumist uriini.

Lineaarsus / mittelineaarsus: Tiotroopiumbromiidi farmakokineetika on pärast veenisisest manustamist,
kuivpulbri inhaleerimist ja lahuse inhaleerimist terapeutilises vahemikus lineaarne.

c) Patsientide iseloomustus
Eakad patsiendid: Nagu on oodata kõigi peamiselt renaalselt erituvate ravimite puhul, kaasnes kõrge eaga
tiotroopiumbromiidi renaalse kliirensi vähenemine (326 ml/min alla 58-aastastel KOK patsientidel kuni
163 ml/min üle 70-aastastel KOK patsientidel), mida võib seletada neerufunktsiooni vähenemisega.
Tiotroopiumbromiidi eritumine uriiniga pärast inhalatsiooni oli noortel tervetel vabatahtlikel 14% ja KOK
patsientidel ligikaudu 7%, kuid kontsentratsioonid plasmas ei muutunud oluliselt KOK patsientidel seoses
vanusega, kui võrrelda inter- ja intraindividuaalse hajuvusega (AUC0-4h 43% suurenemine pärast
kuivpulbri inhalatsiooni). Ringleva tiotroopiumi kogus astma patsientidel ei olenenud patsientide
vanusest.

Neerukahjustusega patsiendid: Sarnaselt kõigile teistele ravimitele, mis alluvad eeskätt renaalsele
eritumisele, kaasnes neerukahjustusega ravimi kontsentratsiooni tõus plasmas ja ravimi renaalse kliirensi
vähenemine nii pärast veenisisest infusiooni kui kuivpulbri inhalatsiooni. Kerge neerukahjustus (CL
CR
50…80 ml/min), mida esineb eakatel patsientidel sageli, tõstis veidi tiotroopiumbromiidi
kontsentratsioone plasmas (AUC
39% suurenemine pärast veenisisest infusiooni). Keskmise kuni raske
0-4h
neerukahjustusega (CL < 50 ml/min) KOK patsientidel kaasnes tiotroopiumbromiidi veenisisese
CR
manustamisega plasmakontsentratsioonide kahekordistumine (AUC
82% suurenemine), mida
0-4h
kinnitasid plasmakontsentratsioonid pärast kuivpulbri inhalatsiooni ja ka pärast lahuse inhalatsiooni
Respimat inhalaatori kaudu. Kerge neerukahjustusega (CLCR 50...80 ml/min) astma patsientidel ei
põhjustanud inhaleeritav tiotroopium olulisi kontsentratsiooni tõuse, võrreldes normaalse
neerufunktsiooniga patsientidega.

Maksakahjustusega patsiendid: Maksapuudulikkus ei avalda arvatavasti mingit olulist mõju
tiotroopiumbromiidi farmakokineetikale. Tiotroopiumbromiid puhastub organismist eeskätt renaalse
eliminatsiooni teel (74% noortel tervetel vabatahtlikel) ja estri lihtsa mitteensümaatilise lõhustumise
kaudu farmakoloogilise toimeta jääkideks.

Lapsed
KOK programmis ei olnud pediaatrilisi patsiente (vt lõik 4.2). Pediaatrilisi patsiente uuriti osana CF
kliinilisest programmist, mis hõlmas ka täiskasvanuid.

15

Pärast 5 mikrogrammi tiotroopiumi inhaleerimist oli tiotroopiumi kontsentratsioon plasmas ≥5-aastastel
CF patsientidel 10,1 pg/ml 5 minutit pärast annustamist püsiseisundis ning seejärel langes kiiresti. Alla 5-
aastastel CF patsientidel, kes kasutasid vahekambrit ja maski, oli kättesaadav osa annusest ligikaudu 3...4
korda väiksem, kui vähemalt 5-aastastel CF-ga lastel. Tsirkuleeriva tiotroopiumi hulk oli alla 5-aastastel
CF patsientidel seotud kehakaaluga.

d) Farmakokineetika ja farmakodünaamika vahelised seosed
Farmakokineetika ja farmakodünaamika vahel puudub otsene seos.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Paljusid toimeid, mida täheldati farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse ja reproduktiivtoksilisuse
traditsioonilistes uuringutes, võib seletada tiotroopiumbromiidi antikolinergiliste omadustega. Loomadele
tüüpiliselt täheldati vähenenud söömist, kaaluiibe pärssimist, suu- ja ninakuivust, pisaravedeliku ja
süljeerituse vähenemist, müdriaasi ja südame löögisageduse tõusu. Muudeks olulisteks toimeteks, mida
täheldati korduvannuse toksilisuse uuringutes, olid: hingamisteede kerge ärrituvus rottidel ja hiirtel,
millele osutasid nohu ja ninaõõne ning kõri epiteeli muutused, ja prostatiit koos valguliste ladestustega
ning põiekivid rottidel.

Noortel rottidel, kes olid ainele eksponeeritud alates seitsmendast sünnijärgsest päevast kuni
suguküpsuseni, täheldati samasuguseid otseseid ja kaudseid farmakoloogilisi muutusi nagu korduvannuse
toksilisuse uuringutes, lisaks nohu. Mingit süsteemset toksilisust ei tuvastatud ning samuti ei täheldatud
toksikoloogiliselt olulisi toimeid põhilistele arengulistele parameetritele, trahheaalsete ega põhiliste
organite arengule.

Tiinuse, embrüofetaalse arengu, poegimise või postnataalse arenguga seonduvaid kahjulikke toimeid võis
tõestada ainult emale toksiliste annuste tasemel. Rottidel ja küülikutel ei osutunud tiotroopiumbromiid
teratogeenseks. Rottidega läbiviidud üldises reproduktiivsus- ja viljakusuuringus ei täheldatud katsealustel
ega nende järglastel mingit mõju viljakusele ega paaritumisaktiivsusele ühegi annusega.
Respiratoorseid ja urogenitaalseid muutusi (vastavalt ärritus ja prostatiit) ning reproduktiivtoksilisust
täheldati lokaalsete ja süsteemsete ekspositsioonide korral, mis ületasid rohkem kui 5-kordselt
terapeutilise annuse. Genotoksilisuse ja kartsinogeense potentsiaali uuringud ei näidanud mingit
spetsiifilist ohtu inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid
Dinaatriumedetaat
Puhastatud vesi
Vesinikkloriidhape 3,6% (pH kohandamiseks)

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat
Kõlblikkusaeg pärast esimest kasutamist: 3 kuud

16

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mitte lasta külmuda.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimi sisepakendi tüüp ja materjal:
Lahus paikneb polüetüleenist/polüpropüleenist kolbampullis, millel on polüpropüleenkaas koos sellega
ühendatud silikoonrõngaga. Kolbampull on suletud alumiiniumsilindriga.

Pakendi suurused ja kaasasolevad seadmed:

Üksikpakend: 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles sisaldub 60 pihustusannust (30 raviannust).

2-ne pakend: 2 üksikpakendit, millest kummaski paikneb 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles
sisaldub 60 pihustusannust (30 raviannust).

3-ne pakend: 3 üksikpakendit, millest igaühes paikneb 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles
sisaldub 60 pihustusannust (30 raviannust).

8-ne pakend: 8 üksikpakendit, millest igaühes paikneb 1 Respimat inhalaator ja 1 kolbampull, milles
sisaldub 60 pihustusannust (30 raviannust).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Saksamaa

8. Müügiloa number

744811

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 10.06.2011
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.08.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2014
17