NORVASC

Toimeained: amlodipiin

Ravimi vorm: tablett

Ravimi tugevus: 5mg 30TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on NORVASC ja milleks seda kasutatakse

Norvasc sisaldab toimeainena amlodipiini, mis kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse
kaltsiumiantagonistideks.

Norvascit kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensioon) või teatud tüüpi rindkerevalu ehk
stenokardia (ning selle harvaesineva vormi Prinzmetali ehk variantstenokardia) raviks.

Kõrge vererõhuga patsientidel seisneb teie ravimi toime veresoonte seinte lõõgastamises, nii
et veri saab soontest kergemini läbi voolata. Stenokardiaga patsientidel parandab Norvasc
südamelihase verevarustust, mille tulemusena saab südamelihas enam hapnikku ja sellega
hoitakse ära rindkerevalu teke. Teie ravim ei võimalda stenokardiast tingitud rindkerevalu
kohest leevendust.

2. Mida on vaja teada enne NORVASC võtmist

Ärge võtke Norvasci
- kui te olete allergiline (ülitundlik) amlodipiini, ravimi mõne koostisosa (loetletud
lõigus 6) või mõne muu kaltsiumiantagonisti suhtes. Selleks võib olla sügelemine,
nahapunetus või hingamisraskus;
- kui teil on väga madal vererõhk (hüpotensioon);
- kui teil esineb südame aordiklapi ahenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk
(seisund, mil teie süda ei ole võimeline kehasse piisavalt verd pumpama);
- kui teil on südameinfarkti tõttu tekkinud südamepuudulikkus.


Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Norvasc
Öelge oma arstile, kui teil esineb või on esinenud mõni allpool loetletud seisunditest:
- hiljutine südameinfarkt;
- südamepuudulikkus;
- vererõhu oluline tõus (hüpertensiivne kriis);
- maksahaigus;
- te olete eakas ning teie annust on vaja suurendada.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Norvasci ei ole uuritud alla 6 aasta vanustel lastel. Norvasci võib kasutada ainult 6...17 aasta
vanustel hüpertensiooniga lastel ja noorukitel (vt lõik 3). Lisateabe saamiseks pidage nõu oma
arstiga.

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid
muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Norvasc võib mõjutada või võib olla mõjutatud teiste ravimite poolt nagu:
- ketokonasool, itrakonasool (seenevastased ravimid)
- ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (kutsutakse proteaasiinhibiitoriteks, HIV raviks)
- rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid)
- naistepuna (Hypericum perforatum)
- verapamiil, diltiaseem (südameravimid)
- dantroleen (infusioon tõsiste kehatemperatuuri kõrvalekallete jaoks)
- simvastatiin (kolesteroolitaset alandav ravim).

Teiste vererõhku langetavate ravimite samaaegsel tarvitamisel võib Norvasc veelgi rohkem
langetada teie vererõhku.

Norvasci võtmine koos toidu ja joogiga
Norvasci kasutamise ajal ei ole lubatud süüa greipfruuti ega juua selle mahla. Selle põhjuseks
on asjaolu, et nii greipfruut kui ka selle mahl võivad põhjustada ravimi toimeaine amlodipiini
sisalduse suurenemist veres, see aga omakorda võib põhjustada Norvasci vererõhku langetava
toime tugevnemist teadmata määral.

Rasedus
Amlodipiini ohutus inimese rasedusele pole tõestatud. Kui te arvate, et olete rase või
planeerite rasestuda, peate te rääkima sellest oma arstile enne Norvasci võtmist.

Imetamine
Ei ole teada, kas amlodipiin eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga või soovite alustada
rinnaga toitmist, peate te rääkima sellest oma arstile enne Norvasci võtmist.

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Norvasc võib mõjutada teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Kui tabletid
põhjustavad teil halba enesetunnet, pearinglust, väsimust või peavalu, tuleb autojuhtimisest
või masinatega töötamisest hoiduda ja pöörduda kohe oma arsti poole.

Oluline teave mõningate Norvasci koostisainete suhtes
See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) tableti kohta, mis tähendab
põhimõtteliselt "naatriumivaba".

3. Kuidas NORVASC võtta

Võtke Norvasci alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline algannus on 5 mg Norvasci üks kord ööpäevas. Norvasci annust võib suurendada
10 mg-ni üks kord ööpäevas.

Seda ravimit võib võtta enne või peale söömist või joomist. Kõige parem on ravim sisse võtta
koos klaasitäie veega iga päev samal ajal. Ärge manustage Norvasci koos greibimahlaga.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Lastel (vanuses 6...17 eluaastat) on tavaline soovitatav algannus 2,5 mg ööpäevas.
Maksimaalne soovitatav annus on 5 mg ööpäevas. Norvasci 5 mg tabletid saab jagada
võrdseteks 2,5 mg annusteks.

Oluline on tablettide võtmist mitte katkestada. Te ei pea oma arsti vastuvõtule minekuks
ootama seni, kuni teie tabletid on otsa saanud.

Kui te võtate Norvasci rohkem kui ette nähtud
Liiga suure koguse tablettide sissevõtmine võib põhjustada madalat või isegi ohtlikult madalat
vererõhku. Teil võib tekkida pearinglus, peapööritus, minestus või nõrkustunne. Vererõhu
liigse languse korral võib tekkida šokk. Sellistel juhtudel võib nahk tunduda jahe ja kleepuv-
niiske, samuti võib ette tulla teadvusekaotust. Liigse koguse Norvasci tablettide sissevõtmisel
peate kindlasti pöörduma arsti poole.

Kui te unustate Norvasci võtta
Ärge muretsege. Kui te unustate tableti võtta, jätke see annus vahele. Selle asemel võtke
järgmine annus ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral
võtmata.

Kui te lõpetate Norvasci võtmise
Teie arst ütleb teile, kui pikalt tuleb ravimit võtta. Ravi katkestamisel enne arsti vastavat
korraldust võib teie haigus uuesti ägeneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Norvasc põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pöörduge kohe oma arsti poole, kui te täheldate pärast selle ravimi võtmist endal mõnda
allpool loetletud väga harva esinevat, ent rasket kõrvaltoimet:

- äkiline hingeldus, rindkerevalu, õhupuudus või hingamisraskused;
- silmalaugude, näo või huulte turse;
- keele- ja kõriturse, mis võib põhjustada tõsist hingamisraskust;
- rasked nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle terve
kehapinna, tugev sügelus, naha villiline kahjustus, naha koorumine ja turse,
limaskestade põletik (Stevensi-Johnsoni sündroom) või muud allergilised
reaktsioonid;
- südameinfarkt, südamerütmi häired;
- kõhunäärme (pankrease) põletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu- ja seljavalu,
millega kaasneb väga halb enesetunne.

Teatatud on järgmistest sageli esinevatest kõrvaltoimetest: kui mõni nendest kõrvaltoimetest
teid häirib või kestab üle ühe nädala, pöörduge oma raviarsti poole.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (tekivad 1...10-l patsiendil 100-st):
- peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alguses);
- palpitatsioonid (südamepekslemine), nahaõhetus;
- kõhuvalu, halb enesetunne (iiveldus);
- turse (ödeem) pahkluude ümber, väsimus.

Teised teadaolevad kõrvaltoimed on loetletud allpool. Kui ükskõik milline neist muutub
tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun
rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (tekivad 1...10-l patsiendil 1000-st):
- meeleolumuutused, ärevus, depressioon, unetus;
- värisemine, maitsetundlikkuse muutused, minestus, nõrkus;
- jäsemete tuimus või pakitsustunne, valutundlikkuse kadumine;
- nägemishäired, topeltnägemine, vilin kõrvus;
- madal vererõhk;
- ninalimaskestapõletikust (riniidist) tingitud aevastamine/vedel nohu;
- sooletegevuse muutused, kõhulahtisus, kõhukinnisus, seedehäired, suukuivus,
oksendamine (halb enesetunne);
- juuste väljalangemine, suurenenud higistamine, nahasügelus, punakad laigud nahal,
naha värvuse muutused;
- urineerimishäired, öise urineerimisvajaduse sagenemine, urineerimiskordade
suurenemine;
- võimetus saavutada erektsiooni, meestel rinnanäärmete ebamugavustunne või
suurenemine;
- nõrkus, valu, halb enesetunne;
- liigese- või lihasvalu, lihaskrambid, seljavalu;
- kehakaalutõus või langus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (tekivad 1...10-l patsiendil 10000-st):
segasus.
-
Väga harva esinevad kõrvaltoimed (tekivad vähem kui 1 patsiendil 10 000-st):
- vere valgeliblede arvu vähenemine, vereliistakute (trombotsüüdid) arvu vähenemine,
mis võib põhjustada ebatavalisi verevalumeid või kergelt tekkivaid veritsusi (vere
punaliblede kahjustus);
- vere suhkrusisalduse suurenemine (hüperglükeemia);
- närvikahjustus, mis võib põhjustada nõrkust, pakitsust või tuimustunnet;
- köha;
- igemete turse;
- kõhupuhitus (gastriit);
- maksafunktsiooni häired, maksapõletik (hepatiit), naha kollasus (kollatõbi),
maksaensüümide aktiivsuse tõus, mis võib mõjutada mõningaid meditsiinilisi
uuringuid;
- suurenenud lihaspinge;
- veresoonte põletik, sageli koos nahalööbega;
- valgustundlikkus;
- jäikuse, värinate ja/või liigutuste häiretega kombineeritud häired.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,
mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas NORVASC säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Norvasci pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast "Kõlblik kuni:".
Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Norvasc sisaldab
Tablettide toimeaine on amlodipiin (besilaadina).
Abiained on veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, magneesiumstearaat, mikrokristalliline
tselluloos ja naatriumtärklisglükolaat (tüüp A).

Kuidas Norvasc välja näeb ja pakendi sisu
Valged kuni valkjad smaragd-kujulised tabletid, mille ühel küljel on märgistus „AML 5” ja
poolitusjoon ning teisel küljel Pfizeri logo.

Norvasc 5 mg tabletid on saadaval PVC-PVDC/Alumiinium blistrites, sisaldades 30 tabletti
pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja
Teisese müügiloa hoidja:
Scandic Pharma SIA
Sporta 3-1
1013 Riia
Läti

Tootja:
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Heinrich-Mack-Strasse 35
89257 Illertissen
Saksamaa

Ümberpakendaja:
SIA Astra Logistic Ltd.
Mezciema 23-43
1079 Riia
Läti

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta palun pöörduge teisese müügiloa hoidja poole.


See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides
järgmiste nimetustega:

Tabletid:
Austria, Bulgaaria, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Holland,
Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Rootsi: Norvasc
TÅ¡ehhi Vabariik: Zorem
Taani: Amlodipine Pfizer
Saksamaa: Amlodipine Pfizer 5 mg Tabletten, Amlodipine Pfizer 10 mg Tabletten
Iirimaa, Malta, Ühendkuningriik: Istin
Iirimaa: Amlodipine Pfizer 5 mg tablets, Amlodipine Pfizer 10 mg tablets
Itaalia: Monopina
Hispaania : Norvas 5 mg comprimidos, Norvas 10 mg comprimidos;
Hispaania: Amlodipino Pharmacia 5 mg comprimidos, Amlodipino Pharmacia 10 mg
comprimidos
Ühendkuningriik: Amlodipine 5 mg tablets, Amlodipine 10 mg tablets

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

NORVASC, 5 mg tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Iga tablett sisaldab amlodipiinbesilaati, mis vastab 5 mg amlodipiinile.

INN. Amlodipinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Tablett.
Valged kuni valkjad smaragd-kujulised tabletid, mille ühel küljel on märgistus "AML 5" ja
poolitusjoon ning teisel Pfizeri logo.

Tabletti saab jagada võrdseteks annusteks.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Arteriaalne hüpertensioon
Krooniline stabiilne stenokardia
Vasospastiline (Prinzmetali) stenokardia

4.2. Annustamine ja manustamisviis


Täiskasvanud
Nii hüpertensiooni kui stenokardia korral on tavaline algannus 5 mg amlodipiini üks kord
ööpäevas ning seda võib suurendada maksimaalannuseni 10 mg, olenevalt patsiendi
reageerimisest ravile.

Hüpertensiooniga patsientidel on Norvasci kasutatud kombinatsioonis tiasiiddiureetikumide,
alfablokaatorite, beetablokaatorite või angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitoriga.
Stenokardia korral võib Norvasci kasutada nii monoteraapiana kui nitraatide ja/või
beetablokaatorite adekvaatsete annuste suhtes resistentse stenokardiaga patsientidel ka
kombinatsioonis teiste stenokardiavastaste ravimitega.

Samaaegse tiasiiddiureetikumide, beetablokaatorite ning angiotensiini konverteeriva ensüümi
inhibiitorite manustamise puhul ei ole Norvasci annuse korrigeerimine vajalik.

Patsientide erirühmad
Eakad
Nii noorematel kui ka eakatel patsientidel kasutatakse sarnaseid Norvasci annuseid, mis on ka
võrdselt hästi talutavad. Eakatele soovitatakse anda tavaannus, ent annuse suurendamisel
tuleb eakatel olla ettevaatlik (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksakahjustus
Kerge kuni mõõduka maksakahjustusega patsientide jaoks ei ole annustamissoovitusi
kehtestatud; seetõttu on soovitatav annustada ettevaatlikult ja annustamisvahemik peab
algama väiksemast vahemikust (vt lõigud 4.4 ja 5.2). Amlodipiini farmakokineetikat ei ole
raske maksakahjustusega patsientidel uuritud. Raske maksakahjustusega patsientidel tuleb
amlodipiini manustamist alustada väikseimast annusest ja annust aeglaselt tiitrida.

Neerukahjustus
Muutused amlodipiini plasmakontsentratsioonides ei ole seotud neerufunktsiooni kahjustuse
raskusastmega, mistõttu soovitatakse kasutada tavalisi annuseid. Amlodipiin ei ole
dialüüsitav.

Lapsed
Hüpertensiooniga lapsed ja noorukid vanuses 6...17 eluaastat
Soovitatav hüpertensioonivastase ravi algannus lastele vanuses 6...17 eluaastat on 2,5 mg üks
kord ööpäevas, annust võib suurendada maksimaalselt 5 mg-ni üks kord ööpäevas, kui 4-
nädalase raviga pole piisavat vererõhu langust saavutatud. Lastel ei ole uuritud suuremaid
annuseid kui 5 mg ööpäevas (vt lõigud 5.1 ja 5.2).

Alla 6-aastased lapsed
Andmed pole saadaval.

Manustamisviis
Suukaudsed tabletid.

4.3. Vastunäidustused

Amlodipiin on vastunäidustatud patsientidel, kellel esineb:
- ülitundlikkus dihüdropüridiini derivaatide, amlodipiini või lõigus 6.1 loetletud mis
tahes abiaine suhtes.
- raske hüpotensioon.
- šokk (kaasa arvatud kardiogeenne šokk).
- vasakust vatsakesest väljuvate veresoonte ahenemine (sh raskekujuline aordi
stenoos).
- äge müokardiinfarktijärgne hemodünaamiliselt ebastabiilne südamepuudulikkus.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Amlodipiini ohutust ja efektiivsust hüpertensiivse kriisi ajal ei ole kindlaks tehtud.

Südamepuudulikkusega patsiendid
Südamepuudulikkusega patsientidele tuleb amlodipiini manustada ettevaatusega. Pikaajalises
platseebokontrollitud uuringus, mis käsitles NYHA III ja IV astme südamepuudulikkusega
patsientide ravi, registreeriti amlodipiinravi saavas rühmas märksa rohkem kopsuturse
tekkimist kui platseeborühmas (vt lõik 5.1). Kaltsiumikanali blokaatoreid, sealhulgas
amlodipiini, tuleb kasutada ettevaatlikult südame paispuudulikkusega patsientidel, kuna need
võivad suurendada kardiovaskulaarhaiguste ja suremuse riski.

Kasutamine maksakahjustusega patsientidel
Maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel on amlodipiini poolväärtusaeg pikenenud ja AUC
väärtused suurenenud; soovituslikke annuseid ei ole kindlaks määratud. Amlodipiini
manustamist tuleb seetõttu alustada annustamisvahemiku väiksemast otsast ja ettevaatlik tuleb
olla nii ravi alustamisel kui ka annuse suurendamisel. Raske maksakahjustuse korral võib olla
vaja annust aeglaselt tiitrida ja patsiente hoolikalt jälgida.

Kasutamine eakatel
Eakatel patsientidel tuleb annust suurendada ettevaatusega (vt lõigud 4.2 ja 5.2).

Kasutamine neerupuudulikkuse korral
Neerupuudulikkusega patsientidele võib amlodipiini manustada tavalises annuses.
Amlodipiini kontsentratsiooni muutus plasmas ei ole seotud neerukahjustuse raskusastmega.
Amlodipiin ei ole dialüüsitav.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Teiste ravimite toimed amlodipiinile
CYP3A4 inhibiitorid: amlodipiini samaaegne kasutamine koos tugevate või mõõdukate
CYP3A4 inhibiitoritega (proteaasi inhibiitorid, seenevastased asoolid, makroliidid nagu
erütromütsiin või klaritromütsiin, verapamiil või diltiaseem) võib põhjustada amlodipiini
ekspositsiooni olulist suurenemist. Nende farmakokineetiliste muutuste kliiniline ülekanne
võib olla eakatel enam väljendunud. Seetõttu võib olla vajalik kliiniline jälgimine ja annuse
kohandamine.

CYP3A4 indutseerijad: Puuduvad andmed CYP3A4 indutseerijate toimest amlodipiinile.
CYP3A4 indutseerijate (nt rifampitsiin, naistepuna) samaaegsel manustamisel võib
amlodipiini plasmakontsentratsioon väheneda. Seetõttu tuleb amlodipiini koos CYP3A4
indutseerijatega manustada ettevaatusega.

Amlodipiini koosmanustamine greipfruudi või greipfruudimahlaga ei ole soovitatav, kuna
greipfruut ja greipfruudimahl võivad samaaegsel manustamisel amlodipiini biosaadavust
suurendada, põhjustades vererõhku langetava toime tugevnemist.

Dantroleen (infusioon): loomadel on verapamiili ja intravenoosse dantroleeni manustamise
järel täheldatud hüperkaleemiaga seotud surmaga lõppevat vatsakeste virvendusarütmiat ja
kardiovaskulaarset kollapsit. Hüperkaleemia ohu tõttu soovitatakse pahaloomulise
hüpertermia soodumusega patsientidel ja pahaloomulise hüpertermia ravis vältida
kaltsiumikanali blokaatoreid (nt amlodipiin).

Amlodipiini toimed teistele ravimitele
Amlodipiini vererõhku langetav toime tugevdab teiste vererõhku langetavate ravimite toimet.

Kliinilise koostoime uuringutes amlodipiiniga ei täheldatud olulisi muutusi atorvastatiini,
digoksiini, varfariini ja tsüklosporiini farmakokineetikas.

Simvastatiin: 10 mg amlodipiini korduval koosmanustamisel 80 mg simvastatiiniga oli
tulemuseks simvastatiini ekspositsiooni suurenemine 77%, võrreldes ainult simvastatiini
manustamisega. Amolodipiini saavatel patsientidel tuleb simvastatiini annust piirata 20 mg-ni
ööpäevas.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Amlodipiini ohutust raseduse ajal ei ole tõestatud.

Loomkatsetes täheldati suurte annuste kasutamisel reproduktiivtoksilisust (vt lõik 5.3).

Amlodipiini manustamine raseduse ajal on näidustatud üksnes ohutuma alternatiivse ravimi
puudumise korral ning juhul, kui haigus ohustab ema ja loodet rohkem kui ravi amlodipiiniga.

Imetamine
Ei ole teada kas amlodipiin eritub rinnapiima. Amlodipiinravi jätkamise või katkestamise üle
otsustamisel imetamise ajal tuleb arvesse võtta rinnaga toitmisest saadavat kasu lapsele ja
amlodipiinravist tulenevat kasu emale.

Fertiilsus
Mõnedel kaltsiumikanali blokaatoritega ravitud patsientidel on kirjeldatud pöörduvaid
biokeemilisi muutusi spermatosoidide peas. Kliinilised andmed amlodipiini võimaliku mõju
kohta viljakusele on ebapiisavad. Ühes rottidega läbiviidud uuringus täheldati toimet
isaslooma viljakusele (vt lõik 5.3).

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Amlodipiinil on kerge või mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.
Kui patsiendil esinevad amlodipiini manustamise tagajärjel pearinglus, peavalu, väsimus või
iiveldus, võib reaktsioonikiirus olla vähenenud. Soovitav on olla ettevaatlik, eriti ravi alguses.

4.8. Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte
Kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoimed ravi ajal on unisus, pearinglus, peavalu,
südamepekslemine, nahaõhetus, kõhuvalu, iiveldus, pahkluu turse, tursed ja väsimus.

Kõrvaltoimete loetelu tabelina
Amlodipiini kasutamisel esinenud ja teatatud kõrvaltoimete esinemissagedused on määratud
järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100),
harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000).

Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud raskuse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass
Sagedus
Kõrvaltoimed
Vere ja lümfisüsteemi häired
Väga harv
Leukotsütopeenia, trombotsütopeenia
Immuunsüsteemi häired
Väga harv
Allergilised reaktsioonid
Ainevahetus- ja toitumishäired
Väga harv
Hüperglükeemia
Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt
Unetus, meeleoluhäired (sealhulgas
ärevus), depressioon
Harv
Segasusseisund
Närvisüsteemi häired
Sage
Unisus, pearinglus, peavalu (eriti ravi
alguses)
Aeg-ajalt
Treemor, düsgeusia, minestus,
hüpesteesia, paresteesia
Väga harv
Hüpertoonia, perifeerne neuropaatia
Silma kahjustused
Aeg-ajalt
Nägemishäired (sealhulgas diploopia)
Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt
Tinnitus
Sage
Südamepekslemine
Väga harv
Müokardiinfarkt, arütmia (sealhulgas
Südame häired
bradükardia, ventrikulaarne tahhükardia
ja kodade virvendusarütmia)
Sage
Nahaõhetus
Vaskulaarsed häired
Aeg-ajalt
Hüpotensioon
Väga harv
Vaskuliit
Respiratoorsed, rindkere ja
Aeg-ajalt
Düspnoe, nohu
mediastiinumi häired
Väga harv
Köha
Seedetrakti häired
Sage
Kõhuvalu, iiveldus
Aeg-ajalt
Oksendamine, düspepsia, seedehäired
(sealhulgas kõhulahtisus ja
kõhukinnisus), suukuivus
Väga harv
Pankreatiit, gastriit, igemete
hüperplaasia
Maksa ja sapiteede häired
Väga harv
Hepatiit, ikterus, maksaensüümide
aktiivsuse suurenemine*
Naha ja nahaaluskoe
Aeg-ajalt
Alopeetsia, purpur, nahavärvi
kahjustused
muutused, liighigistamine, pruritus,
lööve, eksanteem
Väga harv
Angioödeem, multiformne erüteem,
nõgestõbi, eksfoliatiivne dermatiit,
Stevensi-Johnsoni sündroom, Quincke
ödeem, fotosensitiivsus
Lihas-skeleti, sidekoe ja luude
Sage
Pahkluu turse
kahjustused
Aeg-ajalt
Liigesvalu, lihasvalu, lihaskrambid,
seljavalu
Neerude ja kuseteede häired
Aeg-ajalt
Urineerimishäired, noktuuria,
suurenenud urineerimissagedus
Reproduktiivse süsteemi ja
Aeg-ajalt
Impotentsus, günekomastia
rinnanäärme häired
Üldised häired ja
Sage
Tursed, väsimus
manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt
Valu rinnus, asteenia, valu, halb
enesetunne
Uuringud
Aeg-ajalt
Kehakaalutõus, kehakaalu langus
*enamasti seotud kolestaasiga

On teatatud haruldastest ekstrapüramidaalse sündroomi juhtudest.

4.9. Üleannustamine

Andmed tahtliku üleannustamise kohta inimestel on piiratud.

Sümptomid
Senistel andmetel võib suur üleannustamine põhjustada ülemäärast perifeerset
vasodilatatsiooni ning võimalikku reflektoorset tahhükardiat. Kirjeldatud on ka
märkimisväärset ning tõenäoliselt pikaajalist süsteemset hüpotensiooni, sealhulgas surmaga
lõppevat šokki.

Ravi
Amlodipiini üleannustamisest tingitud kliiniliselt oluline hüpotensioon nõuab aktiivset
südame-veresoonkonda toetavat ravi, sealhulgas südame- ja hingamisfunktisooni regulaarset
jälgimist, jäsemete ülestõstmist ning ringleva vere mahu ja uriinikoguse jälgimist.

Veresoonte toonuse ja vererõhu taastamiseks võib kasutada vasokonstriktorit, kui selleks ei
ole vastunäidustusi. Intravenoosne kaltsiumglükonaat võib aidata pöörata
kaltsiumikanaliblokaatori toimeid.

Mõnikord on otstarbekas teha maoloputus. Aktiveeritud söe manustamine tervetele
vabatahtlikele kohe või kuni kaks tundi pärast 10 mg amlodipiini manustamist vähendas
tunduvalt amlodipiini imendumist.

Amlodipiin seondub ulatuslikult plasmavalkudega, mistõttu ei ole dialüüsitav.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Peamiselt vaskulaarse toimega selektiivsed kaltsiumikanali
blokaatorid.
ATC-kood: C08CA01.

Amlodipiin on dihüdropüridiini rühma kaltsiumiioonide sissevoolu inhibiitor (aeglase kanali
blokaator või kaltsiumiioonide antagonist) ning pärsib kaltsiumiioonide transmembraanset
sissevoolu südame ja veresoonte silelihasrakkudesse.

Amlodipiini vererõhku alandav toime on tingitud veresoonte seinte silelihaste otsesest
lõõgastamisest. Täpne mehhanism, kuidas amlodipiin leevendab stenokardiat, ei ole veel
täielikult välja selgitatud, kuid on teada, et ta alandab kogu isheemilist koormust kahel
järgneval viisil:

1)
amlodipiin laiendab perifeerseid arterioole ning seeläbi alandab perifeerset
vaskulaarset resistentsust (järelkoormus), mille vastu süda töötab. Kuna südame
löögisagedus jääb samaks, väheneb alanenud koormusega südames energiatarbimine
ning hapnikuvajadus.
2)
amlodipiini toimemehhanism hõlmab tõenäoliselt ka peamiste koronaararterite ja
arterioolide laiendamist, seda nii normaalsetes kui ka isheemilistes piirkondades.
Veresoonte laienemine suurendab südamelihase hapnikuvarustust koronaarspasmi
(Prinzmetali või variantse stenokardia) korral.

Hüpertooniahaigetel alandab amlodipiini ühekordne annus ööpäevas vererõhku kliiniliselt
olulisel määral nii lamavas kui seisvas asendis kogu 24 tunniks. Kuna amlodipiini toime algab
aeglaselt, ei esine amlodipiini manustamisel kõrvaltoimena ägedat hüpotensiooni.

Stenokardia korral pikendab amlodipiini ühekordne manustamine ööpäevas patsiendi üldist
kehalise koormuse aega, stenokardia algusaega ja ST segmendi 1 mm-se depressiooni aega, ja
vähendab nii stenokardiahoogude sagedust kui glütserüültrinitraadi kasutamise vajadust.

Amlodipiini kasutamisel ei ole täheldatud metaboolseid kõrvaltoimeid ega muutusi
plasmalipiidide osas, seega sobib amlodipiin kasutamiseks ka haigetele, kes põevad astmat,
diabeeti või podagrat.

Kasutamine koronaararterite haigusega (Coronary Artery Disease, CAD) patsientidel
Amlodipiini efektiivsust kliiniliste sündmuste vältimisel koronaararterite haigusega (CAD)
patsientidel on hinnatud sõltumatus mitmekeskuselises randomiseeritud topeltpimedas
platseebokontrollitud uuringus Comparison of Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences
of Thrombosis (CAMELOT)2, mis hõlmas 1997 patsienti. Neist 663 patsienti raviti
amlodipiiniga annuses 5…10 mg, 673 patsienti raviti enalapriiliga annuses 10...20 mg, ja 655
patsienti raviti platseeboga lisaks tavaravile statiinide, beetablokaatorite, diureetikumide ja
aspiriiniga 2 aasta jooksul. Tabelis 1 on toodud efektiivsuse võtmetulemused. Need tulemused
näitavad, et amlodipiinravi oli seotud väiksema arvu hospitaliseerimistega stenokardia ja
revaskulariseerimisprotseduuride tõttu koronaararterite haigusega patsientidel.

Tabel 1. Oluliste kliiniliste lõpptulemuste esinemissagedus uuringus CAMELOT
N (%)
Kardiovaskulaarsete tüsistuste arv (%)
Amlodipiin vs Platseebo

Tulemused
Amlodipiin
Platseebo
Enalapriil
Riskisuhe (95% CI) P väärtus
Esmane tulemusnäitaja
Kardiovaskulaarsed
110 (16,6)
151 (23,1)
136 (20,2)
0,69 (0,54…0,88)
0,003
kõrvaltoimed
Üksikkomponendid

Koronaarne
78 (11,8)
103 (15,7)
95 (14,1)
0,73 (0,54…0,98)
0,03
revaskularisatsioon

Hospitaliseerimine
51 (7,7)
84 (12,8)
86 (12,8)
0,58 (0,41…0,82)
0,002
stenokardia tõttu
Mitteletaalne
14 (2,1)
19 (2,9)
11 (1,6)
0,73 (0,37…1,46)
0,37
müokardiinfarkt
Insult või TIA
6 (0,9)
12 (1,8)
8 (1,2)
0,50 (0,19…1,32)
0,15
Kardiovaskulaarne
5 (0,8)
2 (0,3)
5 (0,7)
2,46 (0,48…12,7)
0,27
surm
Hospitaliseerimine
3 (0,5)
5 (0,8)
4 (0,6)
0,59 (0,14…2,47)
0,46
südame
paispuudulikkuse tõttu
Elustamine
4 (0,6)
1 (0,1)
Teadmata
0,04
südameseiskuse
tõttu
Uus perifeerne
5 (0,8)
2 (0,3)
8 (1,2)
2,6 (0,50…13,4)
0,24
veresoontehaigus
Lühendid: CI - usaldusvahemik (confidence interval); PCI - perkutaanne
koronaarinterventsioon; TIA - transitoorne isheemiline atakk.

Kasutamine südamepuudulikkusega patsientidel
NYHA II...IV klassi kuuluvatel südamepuudulikkusega patsientidel läbiviidud
hemodünaamiliste parameetrite ja füüsilist koormust hõlmavates kontrollitud uuringutes on
näidatud, et Norvasc ei põhjusta füüsilise koormuse taluvuse, vasaku vatsakese
väljutusfraktsiooni suuruse ja kliiniliste sümptomite alusel otsustades patsientide kliinilise
seisundi halvenemist.

Platseebokontrolliga PRAISE-uuringus, mille eesmärgiks oli hinnata amlodipiini toimet
NYHA III...IV klassi kuuluvatel südamepuudulikkusega haigetel, kes said samaaegselt raviks
digoksiini, diureetikume ja AKE-inhibiitoreid, selgus, et Norvasc ei suurendanud
südamepuudulikkusega suremuse ega kombineeritud haigestumuse-suremuse riski.

Norvasci kasutamise pikaaegses platseebokontrollitud uuringus (PRAISE-2) NYHA III ja IV
klassi kuuluvatel südamepuudulikkusega patsientidel, kellel puudusid kliinilised sümptomid
või isheemiatõvele viitava või selle põhihaiguse objektiivsete uuringute leid ning kes said
raviks AKE-inhibiitorite, digitaalise ja diureetikumide stabiilseid annuseid, ei mõjutanud
Norvasc üldist kardiovaskulaarset suremust. Samade patsientide grupis põhjustas Norvasc
platseebogrupiga võrreldes kopsuturse esinemise sagenemist.

Südameinfarkti vältiva ravi kliiniline uuring (ALLHAT)
Uuemate medikamentoosse ravi meetodite võrdlemiseks viidi läbi randomiseeritud topeltpime
haigestumuse-suremuse uuring, mida nimetati südameinfarkti vältimiseks tehtava
hüpertensioonivastase ja lipiide vähendava ravi uuringuks (Antihypertensive and Lipid-
Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT): amlodipiini 2,5…10 mg
ööpäevas (kaltsiumikanali blokaator) või lisinopriili 10…40 mg ööpäevas (AKE-inhibiitor)
esimese rea ravina võrreldes tiasiiddiureetikumi kloortalidooniga 12,5…25 mg ööpäevas
kerge kuni mõõduka hüpertensiooni korral.

Kokku randomiseeriti 33 357 hüpertensiooniga patsienti vanuses 55 aastat või üle selle ning
neid jälgiti keskmiselt 4,9 aastat. Patsientidel oli vähemalt üks täiendav koronaartõve (CHD)
riskitegur, mis hõlmas müokardiinfarkti või insulti anamneesis (>6 kuu jooksul enne
uuringusse kaasamist) või tõestust muu aterosklerootilise kardiovaskulaarse haiguse kohta
(üldskoor 51,5%), 2. tüüpi diabeeti (36,1%), HDL-kolesterooli <35 mg/dL (11,6%),
elektrokardiogrammi või ehhokardiograafia alusel diagnoositud vasaku vatsakese
hüpertroofiat (20,9%) või suitsetamist käesoleval hetkel (21,9%).

Esmase tulemusnäitaja komponentideks olid letaalne koronaartõbi või mitteletaalne
müokardiinfarkt. Oluline erinevus esmase tulemusnäitaja osas amlodipiini- ja
kloortalidoonipõhise ravi vahel puudus: RR 0,98, 95% usaldusvahemik (0,90...1,07), p=0,65.
Teiseste tulemusnäitajate hulka kuuluv südamepuudulikkuse esinemine (kombineeritud
tulemusnäitaja kardiovaskulaarne komponent) oli oluliselt suurem amlodipiinirühmas
võrreldes kloortalidoonirühmaga [10,2% vs 7,7%, RR 1,38, 95% usaldusvahemik
(1,25…1,52), p<0,001]. Sellele vaatamata puudus oluline erinevus kõigil põhjustel suremuses
amlodipiinil põhineva ravi ja kloortalidoonil põhineva ravi vahel: RR 0,96 95%
usaldusvahemik (0,89…1,02), p=0,20.

Kasutamine lastel (6 eluaastat ja vanemad)
Amlodipiini 2,5 mg ja 5 mg annuse võrdlevas uuringus platseeboga, milles osales valdavalt
sekundaarse hüpertensiooniga 268 last vanuses 6...17 eluaastat, leiti, et mõlemad amlodipiini
annused langetasid süstoolset vererõhku oluliselt enam kui platseebo. Erinevus kahe
amlodipiiniannuse vahel ei olnud statistiliselt oluline.

Amlodipiini pikaaegset mõju laste kasvule, puberteedieale ja üldisele arengule ei ole uuritud.
Lapseea amlodipiinravi pikaaegne tõhusus kardiovaskulaarse haigestumuse ja suremuse
vähendamisel hilisemas täiskasvanueas ei ole tõestatud.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine, jaotumine ja seondumine plasmavalkudega: Amlodipiin imendub terapeutilistes
annustes pärast suukaudset manustamist hästi ja maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub
6...12 tundi pärast manustamist. Absoluutne biosaadavus on hinnanguliselt vahemikus
64...80%. Jaotusruumala on ligikaudu 21 l/kg. In vitro uuringutes on näidatud, et ligikaudu
97,5% ringlevast amlodipiinist on seotud plasmavalkudega.

Toidu tarvitamine ei mõjuta amlodipiini biosaadavust.

Biotransformatsioon/eritumine
Lõplik eliminatsiooni poolväärtusaeg on 35...50 tundi ning see on kooskõlas ühekordse
annustamisega ööpäevas. Amlodipiin metaboliseeritakse intensiivselt maksas inaktiivseteks
metaboliitideks. Uriiniga eritub 10% amlodipiini muutumatul kujul ning 60% metaboliitidena.

Kasutamine maksakahjustusega patsientidel
Amlodipiini kasutamise kohta maksakahjustusega patsientidel on väga vähe kliinilisi
andmeid. Maksapuudulikkusega patsientidel on amlodipiini kliirens vähenenud, mistõttu
poolväärtusaeg pikeneb ja AUC suureneb ligikaudu 40...60%.

Kasutamine eakatel
Amlodipiini maksimaalse plasmakontsentratsiooni saavutamise aeg on nii eakatel kui
noorematel patsientidel sarnane. Eakatel patsientidel võib hakata kliirens vähenema, mistõttu
võib suureneda AUC ja poolväärtusaeg. Südamepuudulikkusega patsientidel erinevates
vanusegruppides olid AUC ja eliminatsiooni poolväärtusaja tõusu tulemused vastavuses
oodatuga.

Kasutamine lastel
74-l hüpertensiivsel lapsel vanuses 1…17 aastat (34 patsienti vanuses 6...12 eluaastat ja 28
patsienti vanuses 13...17 eluaastat) viidi läbi populatsiooni farmakokineetiline uuring
amlodipiini annustega vahemikus 1,25 mg kuni 20 mg üks või kaks korda ööpäevas. Lastel
vanuses 6...12 eluaastat ja noorukitel vanuses 13...17 eluaastat oli ravimi kliirens suukaudse
manustamise järel vastavalt 22,5 l/h ja 27,4 l/h poistel ning vastavalt 16,4 l/h ja 21,3 l/h
tüdrukutel. Eri indiviidide vahel täheldati ravimi ekspositsiooni osas suuri erinevusi. Andmed
alla 6-aastaste laste kohta on piiratud.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Reproduktiivtoksikoloogia
Rottide ja hiirtega läbiviidud reproduktiivsusuuringutes ilmnesid inimestele soovitatavast
maksimumannusest ligikaudu 50 korda suuremate annuste juures (mg/kg skaalal) poegimise
edasilükkumine, sünnitegevuse pikenemine ja järglaste elulemuse vähenemine.

Toime fertiilsusele
Rottidel, keda raviti amlodipiiniga (isaseid 64 päeva ja emaseid 14 päeva enne paaritamist)
annustes kuni 10 mg/kg ööpäevas (8-kordne* maksimaalne inimesele soovitatav annus 10 mg,
arvestades mg/m2 kohta), kahjulikku toimet viljakusele ei täheldatud. Teises rottidega tehtud
uuringus, mille käigus raviti isaseid rotte 30 päeva amlodipiinbesilaadiga annuses, mis on
mg/kg alusel võrreldav inimestel kasutatava annusega, vähenes plasma folliikuleid
stimuleeriva hormooni ja testosterooni sisaldus, samuti sperma tihedus, valminud
spermatiidide ning Sertoli rakkude arv.

Kartsinogenees, mutagenees
Kahe aasta vältel amlodipiiniga (kalkuleeritud kontsentratsioonid vastavad päevaannustele
0,5; 1,25 ja 2,5 mg/kg/päevas) ravitud hiirtel ja rottidel ei ilmnenud mingisuguseid
kartsinogeensuse tunnuseid. Suurim annus (mg/m2alusel hiirtel ligilähedane maksimaalsele
lubatavale kliinilisele annusele 10 mg; rottidel kaks korda kõrgem*) oli sarnane hiirte, kuid
mitte rottide poolt talutud suurima annusega.

Mutageensusuuringud ei viidanud mingisugustele ravimist tingitud toimetele ei geeni ega
kromosoomi tasemel.

* Lähtub patsiendi kehakaalust 50 kg.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Mikrokristalliline tselluloos,
Veevaba kaltsiumvesinikfosfaat,
Naatriumtärklisglükolaat (tüüp A),
Magneesiumstearaat.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

4 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

PVC-PVDC/Alumiiniumfoolium blistrid, sisaldades 30 tabletti pakendis.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

TEISESE

Scandic Pharma SIA
Sporta 3-1
1013 Riia
Läti

8. Müügiloa number

TEISESE

790712

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

TEISESE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV

25.06.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2013