HYPROSAN

Toimeained: hüpromelloos

Ravimi vorm: silmatilgad, lahus

Ravimi tugevus: 3,2mg 1ml 10ml 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on HYPROSAN ja milleks seda kasutatakse

Hyprosan on loomuliku pisaravedeliku asendaja, mis niisutab ja libestab silma. Hyprosan silmatilku
kasutatakse kuiva silma sümptomite leevendamiseks.

Kui sümptomid ei leevendu või süvenevad, võtke ühendus oma arstiga.

2. Mida on vaja teada enne HYPROSAN võtmist

Ärge kasutage Hyprosan'i:
- kui olete hüpromelloosi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Puuduvad.

Lapsed ja noorukid
Hyprosan’i kasutamist lastel ja noorukitel ei ole uuritud. Seetõttu ei tohi seda kasutada lastel ja alla
18-aastaste noorukitel.

Muud ravimid ja Hyprosan
Kui manustate ka teisi silmaravimeid, peaks Hyprosan’i kasutama alati viimasena ja mitte varem kui 5
minutit pärast teiste ravimite kasutamist.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Hyprosan’i võib kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Silmatilgad võivad põhjustada lühiajalist nägemise hägusust. Kui see juhtub, ärge sõitke autoga ega
käsitsege masinaid, kuni teie nägemine on täielikult taastunud.

Kontaktläätsed
Hyprosan ei sisalda ühtegi säilitusainet. Sellest tulenevalt tohib seda kasutada koos kontaktläätsedega.

3. Kuidas HYPROSAN võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on
teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Soovitatav annus täiskasvanule on 1 tilk kumbagi silma kolm korda päevas või vastavalt vajadusele.
Enne silmatilkade kasutamist:
- peske käed;
- valige tilkade manustamiseks teie jaoks mugavaim asend (võite istuda, lamada selili või seista
peegli ees).

Kasutamine:

1. Avage pudel. Lahuse saastumiste vältimiseks ärge pudeliotsaga midagi puudutage.


2. Kallutage pea kuklasse ja hoidke pudelit silma kohal.3. Tõmmake alalaugu allapoole ja vaadake üles. Pigistage õrnalt pudelit ja tilgutage silmatilk silma.

4. Pilgutage mõned korrad, et tilk jaotuks silmapinnal laiali. Sulgege pudel korgiga.

Kui manustate ka teisi silmaravimeid, peaks Hyprosan’i kasutama alati viimasena ja mitte varem kui 5
minutit pärast teiste ravimite kasutamist.

Kasutamine lastel ja noorukitel
Hyprosan’i ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te kasutate Hyprosan’i rohkem kui ette nähtud
Hyprosan’i üledoseerimisel ei ole teadaolevalt kahjulikku toimet.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Esinenud on
järgnevad kõrvaltoimed:

Aeg-ajalt (mõjutab 1 inimest 100-st): lokaalne kipitustunne, valu silmas või hägune nägemine.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.5. Kuidas HYPROSAN säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda.
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast „kõlblik kuni”.
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
Pärast pudel esmast avamist võib lahust kasutada kuni 4 nädalat. Pudelit tuleb hoida tihedalt suletuna.
Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Hyprosan sisaldab

- Toimeaine on hüpromelloos. 1 ml lahust sisaldab 3,2 mg hüpromelloosi.
- Teised koostisosad on dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat,
sorbitool, süstevesi.

Kuidas Hyprosan välja näeb ja pakendi sisu
Hyprosan lahus on selge värvitu lahus, mis on saadaval läbipaistvas tilgutiga plastpudelis, millel on valge
NoveliaTM otsak ja keeratav valge plastkork.

Pakendi suurused: 1 × 10 ml, 3 × 10 ml. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Santen Oy,
Niittyhaankatu 20, FI-33720 Tampere
Soome


Infoleht on viimati uuendatud augustis 2013Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Hyprosan 3,2 mg/ml silmatilgad, lahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml lahust sisaldab 3,2 mg hüpromelloosi.
INN. Hypromellosum.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Silmatilgad, lahus
Selge, värvitu lahus

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Loomuliku pisaravedeliku asendamine täiskasvanutel kuiva silma sündroomi, kaasa arvatud kuiva
keratokonjunktiviidi korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

1 tilk kumbagi silma kolm korda päevas või vastavalt vajadusele.

Lapsed
Hyprosan-i ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat ei ole tõestatud.

Vältimaks väljauhtumise võimalust, peaks Hyprosan-i manustama alati vähemalt viis minutit pärast mõne
teise silmaravimi silma panemist.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Puuduvad.
Hyprosan ei sisalda ühtegi säilitusainet, seega tohib seda kasutada kontaktläätsede kandmise ajal.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Hüpromelloosi süsteemne toime on ebaoluline, toimet raseduse kulule ei ole oodata.
Hyprosan-i võib kasutada raseduse ajal.

Imetamine
Kuna hüpromelloosi süsteemne toime imetaval naisel on ebaoluline, siis toimet rinnaga toidetavale
vastsündinule/imikule ei ole oodata.
Hyprosan-i võib kasutada imetamise ajal.

Fertiilsus
Kõrvalmõjusid viljakusele pole täheldatud, kuna hüpromelloosi süsteemne toime on ebaoluline.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Hyprosan-l on kerge toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele, kuna võib pärast manustamist
põhjustada ajutist nägemise hägusust.

4.8. Kõrvaltoimed

Täheldatud on järgnevaid kõrvaltoimeid hüpromelloosi lahuse kasutamisel.

Silma kahjustused:
Aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100)
Lokaalne kipitustunne, valu silmas või hägune nägemine.

4.9. Üleannustamine

Teadaolevaid toimeid pole.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised oftalmoloogias kasutatavad ained
ATC-kood: S01XA20

Toimemehhanism
Hyprosan on loomuliku pisaravedeliku asendaja ja ei sisalda ühtki farmakoloogilise toimega ainet.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Hüpromelloos suurendab Hyprosan-i viskoossust. Selle tulemusena püsib lahus kauem silmas ja niisutav
toime on pikaajalisem.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja
arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat
Naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat
Sorbitool
Süstevesi

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

Avamata pudel: 2 aastat.
Avatud pudel: 4 nädalat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte lasta külmuda.
Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi esmast avamist vt lõik 6.3.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Läbipaistev plastikpudel (LDPE) valge NoveliaTM otsaku (HDPE ja silikoon) ning valge HDPE korgiga.

Hyprosan on saadaval pakendites, milles on 1 või 3 pudel(it) 10 ml lahusega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7. Müügiloa hoidja

Santen Oy
Niittyhaankatu 20
FI-33720 Tampere
Soome

8. Müügiloa number

804112

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 19.12.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud augustis 2013