HERBION LUUDEROHI

Toimeained: luuderohuleht

Ravimi vorm: siirup

Ravimi tugevus: 7mg 1ml 150ml 1TK

Käsimüügiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on HERBION LUUDEROHI ja milleks seda kasutatakse

Herbion Luuderohi sisaldab luuderohu lehtede kuivekstrakti.

Herbion Luuderohi on taimne preparaat, mida kasutatakse produktiivse köha korral röga
lahtistamiseks.

2. Mida on vaja teada enne HERBION LUUDEROHI võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE HERBION LUUDEROHU VÕTMIST

Ärge võtke Herbion Luuderohtu
- kui te olete allergiline (ülitundlik) luuderohu lehtede kuivekstrakti, teiste Araliaceae
(luuderohu) perekonna taimede või Herbion Luuderohu mõne koostisosa suhtes.
Ärge andke seda ravimit alla 2-aastastele lastele, hingamisteede sümptomite süvenemise riski tõttu.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Herbion Luuderohi
- 2 kuni 4 aastastele püsiva või taastekkiva köhaga lastele on enne ravi alustamist vajalik
määrata arsti diagnoos.
- Võtke ühendust oma arsti või apteekriga, kui teil esineb hingamisraskus, palavik, purulentne
(mäda sisaldav) röga.
- Kui pärast 7 päeva möödumist haigussümptomid ei leevendu, peate oma arstiga ühendust
võtma.
- Samaaegne kasutamine köhavastaste ravimitega (teised köha pärssivad ained nagu kodeiin ja
dekstrometorfaan) ei ole soovitatav ilma meditsiinilise näidustuseta.
- Ravimit tuleb kasutada ettevaatlikkusega, kui teil on probleeme maoga (gastriit,
maohaavandid).

Võtmine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kastutanud mingeid muid
ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Ei ole teada, et Herbion Luuderohi mõjutaks teiste ravimite toimet.

Herbion Luuderohu võtmine koos toidu ja joogiga

Herbion Luuderohtu võib võtta olenemata toidukordadest.

Rasedus ja imetamine
Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Raseduse ja imetamise ajal ei tohi Herbion Luuderohtu kasutada, kuna andmed luuderohu lehtede
kuivekstrakti kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal ei ole piisavad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Uuringuid autojuhtimisele ja masinate käsitlemise võimele ei ole läbi viidud.
Ei ole leitud, et Herbion Luuderohi mõjutaks autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Oluline teave mõningate Herbion Luuderohu koostisosade suhtes
Herbion Luuderohi sisaldab sorbitooli (E420). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid,
peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.
See ravim sisaldab väikeses koguses etanooli (alkohol), vähem kui 100 mg annuses.

3. Kuidas HERBION LUUDEROHI võtta

KUIDAS HERBION LUUDEROHTU VÕTTA

Võtke Herbion Luuderohtu alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel,
pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused noorukid: tavaline annus on 5 kuni 7,5 ml siirupit kaks korda
ööpäevas.

Lapsed vanuses 6 kuni 12 aastat: tavaline annus on 5 ml siirupit kaks korda ööpäevas.

Lapsed vanuses 2 kuni 5 aastat: tavaline annus on 2,5 ml siirupit kaks korda ööpäevas.

Lastel vanuses alla 2 aasta on kasutamine vastunäidustatud.

Siirupit tuleks võtta hommikul ja varasel õhtupoolikul. Ravimit võib võtta sõltumata toidukordadest.

Herbion Luuderohu võtmise ajal on soovitatav juua palju vett või teisi kofeiinivabu sooje jooke.

Kui sümptomid püsivad ravimi võtmise ajal kauem kui üks nädal tuleb võtta ühendust oma arsti või
apteekriga.

Kui te võtate Herbion Luuderohtu rohkem kui ette nähtud
Soovitatud annust ei tohi ületada. Ravimi lubatust tunduvalt suuremate annuste (rohkem kui
kahekordne päevaannus) sissevõtmisel võib esineda iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust ja
agitatsiooni. Ravi on sümptomaatiline.

Kui te unustate Herbion Luuderohtu võtta
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Herbion Luuderohi põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on klassifitseeritud järgnevatesse gruppidesse vastavalt sagedusele:
Väga sage:
Mõjutab rohkem kui 1 kasutajat 10-st
Sage:
Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 100-st
Aeg-ajalt:
Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 1000-st
Harv:
Mõjutab 1 kuni 10 kasutajat 10000-st
Väga harv:
Mõjutab vähem kui 1 kasutajat 10000-st

Teadmata:
Sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Sage:
- iiveldus, oksendamine, diarröa
Aeg-ajalt:
- allergilised reaktsioonid nt nõgestõbi (urtikaaria), nahalööve, laienenud kapillaarid peamiselt
põskedel ja ninal (kuperoosa) ja hingamisraskused.

Kui ilmnevad allergilised reaktisoonid, lõpetage ravimi võtmine ja rääkige oma arstiga.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas HERBION LUUDEROHI säilitada

KUIDAS HERBION LUUDEROHTU SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Herbion Luuderohtu pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg
viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Siirupit võib kasutada 3 kuud pärast pudeli esmast avamist.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Herbion Luuderohi sisaldab

- Toimeaine on luuderohu lehtede kuivekstrakt. 1 ml siirupit sisaldab 7 mg luuderohu lehtede
(Hedera helix L. folium) kuivekstrakti (5...7,5:1).
- Abiained on sorbitooli lahus (mittekristalluv) (E420), glütserool (E422), naatriumbensoaat
(E211), sidrunhape (E330), melissi lõhna- ja maitseaine: (propüleenglükool (E1520), etanool,
sidrunheina eeterlik õli, sidruni eeterlik õli, tsitraal, koriandriõli), puhastatud vesi.

Kuidas Herbion Luuderohi välja näeb ja pakendi sisu
Kollakaspruun spetsiifilise lõhna ja maitsega siirup. Võib sisaldada vähest sadet.
Karbis on pudel 150 ml siirupiga, kaasas on mõõtelusikas.

Müügiloa hoidja ja tootja
KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
Tel. 6671658

Infoleht on viimati kooskõlastatud jaanuaris 2014.Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Herbion Luuderohi, 7 mg/ml siirup

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml siirupit sisaldab 7 mg luuderohu lehtede (Hedera helix L., folium) kuivekstrakti (5...7,5:1).
Ekstrahent: etanool 30% V/V.

Abiained:
5 ml siirupit (1 mõõtelusikatäis) sisaldab 1750 mg sorbitooli (E420) ja 0,5 mg etanooli (melissi lõhna- ja maitseaine komponent).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Siirup.
Kollakaspruun spetsiifilise lõhna ja maitsega siirup. Võib sisaldada vähest sadet.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Taimne ravim röga lahtistamiseks produktiivse köha korral.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused noorukid: 5 kuni 7,5 ml siirupit kaks korda ööpäevas (vastab
70 kuni 105 mg luuderohu lehtede kuivekstraktile ööpäevas).

Lapsed vanuses 6 kuni 12 aastat: 5 ml siirupit kaks korda ööpäevas (vastab 70 mg luuderohu lehtede
kuivekstraktile ööpäevas).

Lapsed vanuses 2 kuni 5 aastat: 2,5 ml siirupit kaks korda ööpäevas (vastab 35 mg luuderohu
lehtede kuivekstraktile ööpäevas).

Lastele vanuses alla 2 aasta on kasutamine vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Siirupit tuleks võtta hommikul ja varasel õhtupoolikul.
Soovitatav on juua palju vett või teisi kofeiinivabu sooje jooke. Ravimit võib võtta sõltumata
toidukordadest.

Kui sümptomid püsivad ravimi võtmise ajal kauem kui üks nädal, tuleb võtta ühendust oma arsti või
apteekriga.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine, Araliaceae (luuderohu) perekonda kuuluvate teiste taimede või ravimi
ükskõik millise abiaine suhtes.

Lastel vanuses alla 2 aasta võib esineda risk hingamisteede sümptomite süvenemiseks.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel


Püsiv või taastekkiv köha 2...4-aastastel lastel vajab meditsiinilist diagnoosi enne ravi alustamist.

Kui tekivad düspnoe, palavik või purulentne röga, tuleb konsulteerida arsti või apteekriga.

Samaaegne kasutamine teiste antitussiivsete ainetega, nagu kodeiin ja dekstrometorfaan, ei ole
soovitatav ilma meditsiinilise näidustuseta.

Ettevaatus on vajalik gastriidi või maohaavandiga patsientidel.

Herbion Luuderohi sisaldab sorbitooli (E420). Ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel on
harvaesinev pärilik fruktoositalumatus.
Ravim sisaldab väikeses koguses etanooli (alkohol), vähem kui 100 mg annuse kohta.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Puuduvad andmed, et Herbion Luuderohi mõjutaks teiste ravimite toimet. Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Puuduvad andmed ravimi toime kohta fertiilsusele.
Ohutus raseduse ja imetamise ajal ei ole kindlaks määratud. Piisavate andmete puudumise tõttu ei
soovitata kasutada raseduse ja imetamise ajal.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid autojuhtimisele ja masinate käsitlemise võimele ei ole läbi viidud.
Ei ole teateid, et Herbion Luuderohi mõjutaks autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed, mis võivad esineda Herbion Luuderohu võtmise ajal on klassifitseeritud järgnevatesse
gruppidesse vastavalt sagedusele.
- väga sage (>1/10),
- sage (>1/100 kuni <1/10),
- aeg-ajalt (>1/1000 kuni <1/100),
- harv (>1/10000 kuni <1/1000),
- väga harv (<1/10000)
- teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).
Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Kõrvaltoimete sagedus on esitatud organsüsteemide kaupa:


Sage
Aeg-ajalt
Immuunsüsteemi

allergilised reaktsioonid
häired
(urtikaaria, nahalööve,
kuperoosa, düspnoe)
Seedetrakti häired
iiveldus

oksendamine
diarröa

Tõsiste kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb ravi lõpetada.

4.9. Üleannustamine

Soovitatud annust ei tohi ületada. Ravimi lubatust tunduvalt suuremate annuste (rohkem kui
kahekordne päevaannus) sissevõtmisel võib esineda iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust ja
agitatsiooni. Ravi on sümptomaatiline.Teatatud on üleannustamise juhust 4-aastasele lapsele. Peale juhuslikku suure koguse luuderohu
ekstrakti allaneelamist (mis vastas 1,8 g luuderohu lehtedele, mis on ligikaudu 7...10 mõõtlusikatäit
Herbion Luuderohtu), ilmnesid agressiivsus ja diarröa.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid, ekspektorandid, v.a
kombinatsioonid köha pärssivate ainetega, ATC-kood: R05CA12

Toimemehhanism ei ole teada.
Luuderohu lehtede kuivekstrakti peamised koostisaosad on triterpeensaponiinid, peamiselt
hederakosiid C ja alfahederiin.
Loomuuringutes on ilmenud luuderohu lehtede kuivekstrakti spasmolüütiline toime.
Isoleeritud kopsuepiteeli raku uuringutes on leitud (A549 rakuliin), et alfahederiin inhibeerib beeta -
2
adrenergilisi retseptori endotsütoosi, mis suurendab beeta -adrenergiliste rakkude aktiivsust
2
bronhiaalsetes lihastes ja kopsuepiteelis. See viib intratsellulaarse kaltsiumitaseme vähenemiseni
bronhiaallihastes, mis põhjustab bronhiaalse lõdvestumise. Stimuleerides beeta -adrenergilisi
2
retseptoreid, toodavad II tüüp alveolaari epiteelrakud rohkem surfaktanti, mille tulemusel väheneb
röga viskoossus.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Uuringud luuderohu lehtede kuivekstrakti farmakokineetika kohta ei ole saadaval.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Luuderohu lehtede kuivekstraktist isoleeritud alfa-hederiin, beeta-hederiin ja gamma-hederiin ei
näidanud mutageensust Ames testis kui kasutati Salmonella typhimurium'i tüve TA 98, koos või ilma
S9 aktivatsioonita.
Luuderohu lehtede kuivekstrakt ei näidanud mutageensust Ames testis S. Typhimurium'i tüvedele TA
97a, TA 98, TA 100, TA 1535 ja TA 102 koos või ilma metaboolse aktivatsioonita.
Genotoksilisuse, reproduktsioonitoksilisuse ja karstinogeensuse uuringuid ei ole läbi viidud.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Sorbitooli lahus (mittekristalluv) (E420)
Glütserool (E422)
Naatriumbensoaat (E211)
Sidrunhape (E330)
Melissi lõhna- ja maitseaine: propüleenglükool (E1520), etanool, sidrunheina eeterlik õli, sidruni
eeterlik õli, tsitraal, koriandriõli.
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Siirupit võib kasutada 3 kuud pärast pudeli esmast avamist.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel


See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Pruun klaaspudel, hüdrolüütiline klass III (Ph. Eur.), plastikkork, mõõtelusikas.
Pakendi suurus: 150 ml siirupit.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Sloveenia

8. Müügiloa number

770311

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

13.12.2011

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014