GLUCOSAMIN-RATIOPHARM 1178 MG

Toimeained: glükoosamiin

Ravimi vorm: suukaudse lahuse pulber

Ravimi tugevus: 1178mg 20TK

Retseptiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on GLUCOSAMIN-RATIOPHARM 1178 MG ja milleks seda kasutatakse

Glucosamin-ratiopharm 1178 mg kuulub mittesteroidsete põletiku-ja reumavastaste ravimite rühma.

Glucosamin-ratiopharm 1178 mg kasutatakse kerge kuni mõõduka raskusega põlve osteoartroosi
sümptomite leevendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne GLUCOSAMIN-RATIOPHARM 1178 MG võtmist

Ärge kasutage Glucosamin-ratiopharm 1178 mg:
- kui olete glükoosamiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline;
- kui te olete allergiline koorikloomade suhtes, kuna glükoosamiini toodetakse
koorikloomadest.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Glucosamin-ratiopharm 1178 mg kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga
- kui te põete diabeeti (suhkurtõbe). Ravi alustamisel glükoosamiiniga võib vajalikuks osutuda
sagedasem veresuhkru kontroll;
- kui teil on neeru- või maksafunktsiooni häire;
- kui teil on teadaolev riskifaktor südame-veresoonkonna haiguste tekkeks, kuna mõnel juhul on
glükoosamiiniga ravitud patsientidel teatatud hüperkolesteroleemia tekkest;
- kui teil on astma. Enne glükoosamiinravi alustamist peaksite olema teadlik võimalikust
sümptomite süvenemisest.

Konsulteerige oma arstiga, kes välistab teiste liigesehaiguste olemasolu, mille raviks võib olla vajalik
mõni muu ravim.

Lapsed ja noorukid
Glucosamin-ratiopharm 1178 mg ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Glucosamin-ratiopharm 1178 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada
mis tahes muid ravimeid.

Tuleb olla ettevaatlik kui Glucosamin-ratiopharm 1178 mg võetakse koos teiste ravimitega, eriti
- varfariin
- tetrasükliin.


On teatatud kumariin-antikoagulantide (nt varfariin) toime tugevnemisest, kui neid kasutatakse koos
glükoosamiiniga. Sellist ravimkombinatsiooni saavaid patsiente tuleb seetõttu glükoosamiinravi
alguses ja lõpus eriti hoolikalt jälgida.
Meditsiiniliste nõuannete saamiseks võtke palun ühendust oma arstiga.

Glucosamin-ratiopharm 1178 mg koos toidu ja joogiga
Lahustage kotikese sisu klaasis vees ning võtke ravim koos toiduga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Glucosamin-ratiopharm 1178 mg ei tohi kasutada raseduse ajal.

Imetamise ajal ei ole soovitav glükoosamiini kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate kasutamise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Kui
teil esineb Glucosamin-ratiopharm 1178 mg kasutamisel pearinglust või uimasust, ei tohi te autot
juhtida ega masinatega töötada (vt lõik 4 ”Võimalikud kõrvaltoimed”).

Glucosamin-ratiopharm 1178 mg sisaldab aspartaami, sorbitooli ja naatriumkloriidi.
Glucosamin-ratiopharm 1178 mg sisaldab aspartaami ja võib olla ohtlik fenüülketonuuriat põdevatele
patsientidele.

Glucosamin-ratiopharm 1178 mg sisaldab sorbitooli. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud
suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Üks kotike Glucosamin-ratiopharm 1178 mg sisaldab 384 mg naatriumkloriidi. Sellega tuleb arvestada
kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul, nt kõrge vererõhk (hüpertensioon).

3. Kuidas GLUCOSAMIN-RATIOPHARM 1178 MG võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst määrab annuse vastavalt teie haiguslikule seisundile. Tavaline annus ravi alustamisel on üks
kotike (1500 mg) üks kord ööpäevas.

Glükosamiin ei ole mõelud tugevate valulike sümptomite raviks. Sümptomite vähenenemine (eriti valu
vähenemine) võtab aega paar nädalat, mõningatel juhtudel isegi kauem. Kui sümptomite vähenemine
ei ilmne 2...3 kuu jooksul, siis tuleks glükoosamiini ravi ümber hinnata.


Suukaudne.

Kotikeses olev sisu lahustada ühes klaasis vees ja manustada koos toiduga või ilma.


Kui te kasutate Glucosamin-ratiopharm 1178 mg rohkem kui ette nähtud
Kui te olete manustanud glükoosamiini suurtes kogustes peate konsulteerima oma arstiga või
pöörduma lähimasse haiglasse.
Märgid ja sümptomid glükoosamiini üleannustamisest võivad olla peavalu, pearinglus, segasus,
liigeste valu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või kõhukinnisus. Üleannustamise sümptomite
korral lõpetage glükoosamiini võtmine.

Kui te unustate Glucosamin-ratiopharm 1178 mg kasutada
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Glucosamin-ratiopharm 1178 mg kasutamise
Teie haigussüptomid võivad taas ilmneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Te peate lõpetama Glucosamin-ratiopharm 1178 mg kasutamise ja pöörduma kohe oma arsti poole kui
teil tekivad angioödeemi sümptomid, nagu näiteks:
- näo, keele või kõri turse
- neelamisraskused
- nahalööve ja hingamisraskused.

On täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Sageli esinevad: 1-l kuni 10-l kasutajal 100-st
Peavalu, väsimus, iiveldus, kõhuvalu, seedehäired, kõhulahtisus, kõhukinnisus.

Aeg-ajalt esinevad: 1-l kuni 10-l kasutajal 1000-st
Oksendamine, nahalööve, sügelemine, nahaõhetus.

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel
Pearinglus, ägenenud astma, maksaensüümide aktiivsuse tõus, kollatõbi, näo, keele või kõri turse
(angioödeem, vt ülalt), lööve, kõrge kolesteroolisisaldus veres, veresuhkru taseme kõikumine
suhkruhaigetel patsientidel, tursed, pahkluude, jalgade ja jalalabade tursed.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas GLUCOSAMIN-RATIOPHARM 1178 MG säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab
selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Glucosamin-ratiopharm 1178 mg sisaldab
- Toimeaine on glükoosamiinsulfaat. Üks kotike sisaldab 1,5 g glükoosamiinsulfaati
glükoosamiinsulfaatnaatriumkloriidina, mis on võrdne 1178 g glükoosamiiniga.
- Teised koostisosad on aspartaam (E951), sorbitool (E420), veevaba sidrunhape ja makrogool
4000.

Kuidas Glucosamin-ratiopharm 1178 mg välja näeb ja pakendi sisu
Glucosamin-ratiopharm 1178 mg on suukaudse lahuse pulber. Valge kristalne pulber.
Pakendis 10, 20, 30, 60 või 90 kotikest.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja:
ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm
Saksamaa

Tootjad:
Merckle GmbH,
Ludwig-Merckle-Str. 3,
89143 Blaubeuren,
Saksamaa

Genepharm S.A ,
18th km. Marathonos Ave.,
153 51 Pallini, Attiki,
Kreeka


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

ratiopharm
Lõõtsa 8,
11 415, Tallinn
Tel: 6610 801


Infoleht on viimati uuendatud novembris 2012
Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Glucosamin-ratiopharm 1178 mg, suukaudse lahuse pulber.

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks kotike sisaldab 1,5 g glükoosamiinsulfaati glükoosamiinsulfaatnaatriumkloriidina, milles on
1884 g glükoosamiinsulfaatnaatriumkloriidi, mis vastab 1,178 g glükoosamiinile.

INN. Glucosaminum

Teadaolevat toimet omavad abiained:
Aspartaam 2,5 mg
Sorbitool 2028,5 mg
Naatrium 151 mg (6,57 mmol).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Suukaudse lahuse pulber.

Valge kristalne pulber.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Kerge kuni mõõduka raskusega gonartroosi sümptomaatiline ravi.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Ühes pakendis sisalduv pulber (1500 mg glükoosamiinsulfaati) tuleb lahustada ühes klaasis vees manustada 1 kord ööpäevas..
Lahuse välimus peale lahustamist: selge värvitu lahus.

Glükoosamiin ei ole näidustatud ägeda valu leevendamiseks. Sümptomite (eriti valu) leevendust ei
pruugi ilmneda enne mitmenädalast ravi, mõnel juhul isegi kauem. Juhul, kui sümptomite leevendust
ei ole tunda pärast 2...3 kuulist ravi, tuleb ravi jätkamine glükoosamiiniga üle hinnata.

Pulbrit võib võtta koos toiduga või ilma.

Eakad
Eakate patsientide seas ei ole täpsemaid uuringuid läbi viidud, kuid lähtudes kliinilisest kogemusest ei
ole annuse kohandamine vajalik juhul kui on tegemist muidu tervete eakate patsientidega.

Neeru- ja/või maksafunktsioonihäired
Neeru- ja/või maksafunktsioonihäiretega patsientidel ei ole kliinilisi uuringuid läbi viidud, seetõttu ei
ole võimalik esitada soovitusi annustamise kohta.

Lapsed
Glükoosamiini ei tohi kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel (vt lõik 4.4).

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus glükoosamiini või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Glucosamin-ratiopharm'i ei tohi anda patsientidele, kes on allergilised koorikloomade suhtes, sest
ravimi toimeaine on pärit koorikloomadelt.

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Enne ravi alustamist tuleb konsulteerida arstiga, et välistada teiste liigesehaiguste olemasolu, mis võib
vajada muud ravi.

Glükoosi taluvushäirega patsientidel on enne ravi algust ja perioodiliselt ravi kestel soovitatav jälgida
vere glükoosisisaldust ning vajadusel muuta insuliini annust.

Kardiovaskulaarsete haiguste tekkeriskiga patsientidel on soovitatav kontrollida vere lipiidide
sisaldust, kuna mõnel juhul on täheldatud glükoosamiini kasutamisel hüperkolesteroleemiat.

Pärast glükoosamiinravi alustamist on kirjeldatud ka astma sümptomite süvenemist (sümptomid
taandusid pärast glükoosamiinravi lõpetamist). Astmaga patsiendid peavad enne glükoosamiinravi
alustamist olema teadlikud võimalikust sümptomite süvenemisest.

Glükoosamiini ei tohi kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, kuna ohutus ja efektiivsus ei ole
tõestatud.

Üks kotike Glucosamin-ratiopharm’i sisaldab 384 mg naatriumkloriidi. Seda tuleb arvesse võtta
patsientide puhul kes on piiratud soolatarbimisega dieedil (nt hüpertensiooniga patsiendid).

Ravim sisaldab fenüülalaniini jääkprodukte, see võib olla ohtlik fenüülketonuuriat põdevatele
patsientidele.

Ravim sisaldab magusainena sorbitooli. Patsiendid, kellel esineb pärilik fruktoosi talumatus, ei tohi
seda ravimit kasutada.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Samaaegsel kasutamisel glükoosamiiniga on teatatud kumariini-tüüpi antikoagulantide (nt varfariin)
toime tugevnemisest. Kumariini-tüüpi antikoagulantidega ravi saavaid patsiente tuleb
glükoosamiinravi alustamisel või lõpetamisel seetõttu hoolikalt jälgida.

Glükoosamiini samaaegne kasutamine tetratsükliinidega võib suurendada tetratsükliinide imendumist
ja seerumi kontsentratsiooni, kuid selle koostoime kliiniline tähtsus on ilmselt piiratud.

Väheste andmete tõttu glükoosamiini võimalikest koostoimetest teiste ravimitega tuleb arvestada, et
teiste samaaegselt glükoosamiiniga manustatavate ravimite toime või kontsentratsioon võib muutuda.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Glükoosamiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsete kohta on andmed
ebapiisavad. Glükoosamiini ei tohi raseduse ajal kasutada.
Imetamine
Puuduvad andmed glükoosamiini eritumisest rinnapiima. Glükoosamiini kasutamine rinnaga toitmise
ajal ei ole soovitatav, kuna puuduvad andmed ohutuse kohta vastsündinule.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Kui
teil esineb pearinglust või väsimust, ei ole autojuhtimine ning masinatega töötamine soovitatav.

4.8. Kõrvaltoimed

Glükoosamiini kasutamisel on kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed iiveldus, kõhuvalu,
seedehäired, kõhukinnisus ja kõhulahtisus. Lisaks on teatatud peavalu, väsimust, nahalöövet, sügelust,
nahaõhetust ja oksendamist. Teatatud kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja mööduva iseloomuga.

MedDRA
Sage
Aeg-ajalt
Teadmata (ei saa hinnata
organsüsteemi klass
(>1/100 kuni
(≥1/1000 kuni
olemasolevate andmete
<1/10)
≤1/100)
alusel)
Närvisüsteemi häired
Peavalu,
- Pearinglus
väsimus
Respiratoorsed, rindkere - - Astma süvenemine
ja mediastiinumi häired
Seedetrakti häired
Iiveldus,
Oksendamine - kõhuvalu,
seedehäired,
kõhulahtisus,
kõhukinnisus
Maksa ja sapiteede
- - Maksaensüümide
häired
aktiivsuse tõus, kollatõbi
Naha ja nahaaluskoe
- Lööve,
Angioödeem,
kahjustused
sügelus,
urtikaaria
nahaõhetus
Ainevahetus- ja
- - Diabeedi
ebaadekvaatne
toitumishäired
kontroll,
hüperkolesteroleemia
Üldised häired ja
- - Tursed,
manustamiskoha
perifeerne turse
reaktsioonid

Teatatud on hüperkolesteroleemiast, astma süvenemisest ja diabeedi ebaadekvaatsest kontrollist, kuid
põhjuslikku seost ei ole leitud.

4.9. Üleannustamine

Juhusliku või tahtliku glükoosamiini üleannustamise sümptomiteks võivad olla peavalu, pearinglus,
desorientatsioon, artralgia, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või kõhukinnisus.

Üleannustamise korral tuleb ravi glükoosamiiniga katkestada ning vajadusel kasutusele võtta
tavapärased toetavad ravimeetmed.

Kliiniliste uuringute käigus tekkis ühel 5-st noorest tervest patsiendist peavalu pärast kuni 30 g
glükoosamiini manustamist infusiooni teel.

Lisaks on teatatud ühest üleannustamise juhtumist 12-aastasel naissoost patsiendil, kes manustas
suukaudselt 28 g glükoosamiinvesinikkloriidi. Tal tekkisid artralgia, oksendamine ja desorientatsioon.
Patsient paranes täielikult.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained.
ATC-kood: M01AX05

Glükoosamiin on kehaomane aine, sünoviaalvedeliku ja kõhremaatriksi polüsahhariidahelate
glükoosaminoglükaanide normaalne koostisosa. In vitro ja in vivo uuringud on näidanud, et
glükoosamiin stimuleerib kondrotsüüte sünteesima füsioloogilisi glükoosaminoglükaane ja
proteoglükaane ning sünoviotsüüte sünteesima hüaluroonhapet.

Glükoosamiini toimemehhanism inimesel ei ole teada. Ravivastuse saabumise aeg ei ole teada.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Glükoosamiin on suhteliselt väike molekul (molekulmass 179), mis lahustub kergesti vees ja teistes
hüdrofiilsetes orgnaanilistes lahustites.
Andmed glükoosamiini farmakokineetiliste omaduste kohta on piiratud. Absoluutne biosaadavus on
teadmata. Jaotusruumala on ligikaudu 5 liitrit ja poolväärtusaeg intravenoossel manustamisel ligikaudu
2 tundi. Ligikaudu 38% intravenoosselt manustatud annusest eritub muutumatul kujul neerude kaudu.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

D-glükoosamiini akuutne toksilisus on madal.
Puuduvad loomuuringud, mis on seotud glükoosamiini korduvtoksilisuse, reproduktsioonitoksilisuse,
mutageensuse ja kartsinogeensusega.
In vitro ja in vivo katsed loomadega on näidanud, et glükoosamiin vähendab insuliini sekretsiooni ja
indutseerib insuliinresistentsust, tõenäoliselt glükokinaasi inhibeerimise teel beetarakkudes. Kliiniline
tähtsus ei ole teada.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Aspartaam (E951)
sorbitool (E420)
veevaba sidrunhape
makrokool 4000.

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Valge paber/alumiinium/LDPE kotike.
Pakendis 10, 20, 30, 60 ja 90 kotikest.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erinõuded puuduvad.

7. Müügiloa hoidja

ratiopharm GmbH
Graf-Arco-Str. 3
89079 Ulm
Saksamaa

8. Müügiloa number

595808

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 22.08.2008
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.06.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud novembris 2012