FLUVASTATIN ACCORD

Toimeained: fluvastatiin

Ravimi vorm: toimeainet prolongeeritult vabastav tablett

Ravimi tugevus: 80mg 28TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on FLUVASTATIN ACCORD ja milleks seda kasutatakse

- Fluvastatin Accord sisaldab toimeainena fluvastatiinnaatriumi, mis kuulub ravimite rühma,
mida nimetatakse statiinideks. Statiinid langetavad veres lipiidide sisaldust: st, alandavad
rasvade sisaldust teie veres. Neid kasutatakse patsientidel, kelle seisund ei parane ainult dieedi
ja füüsilise koormuse abil.
- Fluvastatin Accord on ravim, mida kasutatakse kõrgenenud rasvadesisalduse alandamiseks
veres täiskasvanutel, eeskätt üldkolesterooli ja niinimetatud „halva“ ehk LDL
kolesteroolitaseme langetamiseks; need ained on seotud suurenenud riskiga südamehaiguste ja
insuldi tekkeks.

- täiskasvanud patsientidel, kelle veres on kõrge kolesteroolitase

- täiskasvanud patsientidel, kelle veres on kõrged nii kolesterooli kui ka triglütseriidide (teist
tüüpi verelipiidi) tase
- Arst võib teile määrata Fluvastatin Accord’i ka selleks, et ära hoida tõsiseid südamehäireid (nt
südameinfarkti) sellistel patsientidel, kellel on teostatud südame kateteriseerimine - südame
veresoonte kirurgiline protseduur.

2. Mida on vaja teada enne FLUVASTATIN ACCORD võtmist

Järgige hoolikalt kõiki arsti poolt antud juhiseid. Need võivad erineda käesolevas infolehes kirjeldatust.
Lugege järgnevaid selgitusi, enne kui hakkate võtma Fluvastatin Accord'i.

Ärge võtke Fluvastatin Accord'i:
- kui olete fluvastatiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes
allergiline.
- kui teil on praegu probleeme maksaga või teil on teatud maksaensüümide (transaminaaside)
püsivalt kõrge tase ilma selge põhjuseta.
- kui te olete rase või toidate last rinnaga (vt lõik „Rasedus, imetamine ja viljakus“).

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta, ärge võtke Fluvastatin Accord’i ning pidage nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne Fluvastatin Accord’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kui teil on varem olnud mõni maksahaigus. Üldjuhul tuleb kontrollida maksafunktsiooni
analüüse enne Fluvastatin Accord’i võtmise alustamist, annuse suurendamisel ja erinevate
intervallidega ka ravi ajal, et kontrollida teid kõrvaltoimete esinemise suhtes.
- kui teil on neeruhaigus.
- kui teil on kilpnäärmehaigus (hüpotüreoidism).
- kui teil või teie perekonnas on esinenud lihaste haigust.
- kui teil tekkisid probleemid lihastega mõne teise lipiidide sisaldust langetava ravimi kasutamisel.
- kui te tarbite regulaarselt suurtes kogustes alkoholi.
- kui teil on tõsine infektsioon.
- kui teil on väga madal vererõhk (võivad esineda pearinglus, peapööritus).
- kui teil on kontrollitav või kontrollimatu lihaste liigne treenitus.
- kui teile on planeeritud kirurgiline operatsioon.
- kui teil on tõsine metaboolne, endokriinsüsteemi ja elektrolüütide tasakaalu häire nagu
dekompenseeritud diabeet ja madal kaaliumisisaldus veres.

- Selle ravimi võtmise ajal jälgib arst teid hoolikalt, kui teil on suhkurtõbi või risk suhkurtõve
tekkeks. Teil võib olla risk suhkurtõve tekkeks, kui teie veres on kõrge veresuhkru ja rasvade
tase, te olete ülekaaluline ning teil on kõrge vererõhk.

Enne Fluvastatin Accord’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:
- kas teil on raske hingamispuudulikkus.

Kui midagi eelnevast kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga, enne kui hakkate võtma
Fluvastatin Accord’i. Arst teebt vereanalüüsid, enne kui määrab teile raviks Fluvastatin Accord’i.

Kui ravi ajal teil tekib sümptomeid või haigusnähte nagu iiveldus, oksendamine, söögiisu kaotus,
silmade või naha kollasus, segasus, eufooria või depressioon, vaimne aeglustumine, kõnehäireid,
unehäired, värinad või kergelt tekkivad verevalumid või verejooks, siis need võivad olla
maksapuudulikkuse sümptomid. Sellisel juhul võtke ühendust koheselt arsti poole.

Fluvastatin Accord ja üle 70-aastased inimesed
Kui olete vanem kui 70-aastane, võib arst soovida teid kontrollida lihashaiguse riskitegurite suhtes.
Teile võidakse teha spetsiifilisi vereanalüüse.

Fluvastatin Accord ja lapsed/noorukid
Fluvastatin Accord’i ei ole uuritud alla 9-aastastel lastel ja see ei ole ette nähtud nende raviks.
Annustamise soovitused üle 9-aastaste laste ja noorukite puhul: vt lõik 3.
Puudub Fluvastatin Accord’i kasutamise kogemus lastel ja noorukitel kombinatsioonis nikotiinhappe,
kolestüramiini või fibraatidega.

Muud ravimid ja Fluvastatin Accord
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes
muid ravimeid, sealhulgas ravimeid mida väljastatakse ilma retseptita.
Fluvastatin Accord’i tohib võtta kas ainsa ravimina või koos teiste teile arsti poolt määratud vere
kolesteroolisisaldust vähendavate ravimitega.
Pärast resiini, nt kolestüramiini (kasutatakse peamiselt kõrge kolesteroolitaseme raviks) manustamist
oodake vähemalt 4 tundi, enne kui võtate Fluvastatin Accord’i.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda ravimit järgmistest:
- tsüklosporiin (immuunsüsteemi pärssimiseks kasutatav ravim);
- fibraadid (nt gemfibrosiil), nikotiinhape või sapphapete sekvestrandid (nn halva kolesterooli
taset langetavad ravimid);
- flukonasool (seeninfektsioonide vastane ravim);
- rifampitsiin (antibiootikum);
- fenütoiin (epilepsia ravim);
- suukaudsed antikoagulandid (vere hüübimist vähendavad ravimid), nt varfariin;
- glibenklamiid (suhkurtõve ravim);
- kolhitsiinid (podagra ravim).

Fluvastatin Accord koos toidu ja joogiga
Fluvastatin Accord’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Ärge võtke Fluvastatin Accord’i, kui te olete rase või toidate last rinnaga, sest selles ravimis sisalduv
toimeaine võib kahjustada teie sündimata last ning ei ole teada, mil määral toimeaine eritub inimese
rinnapiima. Fluvastatin Accord'i võtmise ajal kasutage pidevalt usaldusväärset rasestumisvastast
meetodit.
Loomkatsetes ei tuvastatud toimet isas- ja emasloomade viljakusele.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Puudub teave Fluvastatin Accord'i mõju kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas FLUVASTATIN ACCORD võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski
kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Järgige hoolikalt arsti juhiseid. Ärge ületage soovitatavat annust.

Arst soovitab teil järgida madala kolesteroolisisaldusega dieeti. Jätkake seda dieeti ka selle ravimi
võtmise ajal.

Kui palju ravimit võtta
Täiskasvanutel on soovitatav annusevahemik 20...80 mg ööpäevas. Annus sõltub sellest, kui suurel
määral on vaja langetada kolesterooli taset. Arst võib teie annust kohandada 4-nädalaste või pikemate
ajavahemike järel.

Lastel (9-aastased ja vanemad) on tavaline algannus 20 mg ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus
on 80 mg. Arst võib annust kohandada 6-nädalaste ajavahemike järel.

Teie arst ütleb teile, mitu tabletti te täpselt võtma peate. Sõltuvalt ravi tulemustest võib arst teie annust
suurendada või vähendada.

Millal Fluvastatin Accord’i võtta
- Kui te võtate Fluvastatin Accord’i, võite annuse võtta mis tahes kellaajal.
- Fluvastatin Accord’i võib võtta koos toiduga või ilma. Neelake tablett alla tervelt, koos
klaasitäie veega.

Kui te võtate Fluvastatin Accord’i rohkem kui ette nähtud
Kui olete kogemata võtnud liiga palju Fluvastatin Accord’i, rääkige sellest kohe oma arstile. Te võite
vajada arstiabi.

Kui te unustate Fluvastatin Accord’i võtta
Võtke unustatud annus niipea, kui see teile meenub. Ärge siiski seda annust võtke, kui järgmise
annuse võtmiseni on jäänud vähem aega kui 4 tundi. Sel juhul võtke järgmine annus tavapärasel ajal.
Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Fluvastatin Accord’i võtmise
Et säilitada ravist saadav kasu, ärge lõpetage Fluvastatin Accord’i võtmist enne, kui arst on seda teile
soovitanud. Et hoida nn „halva“ kolesterooli tase madal, peate jätkama Fluvastatin Accord’i võtmist nii
nagu soovitatud. Fluvastatin Accord ei ravi teie haigust, vaid aitab seda hoida kontrolli all.
Ravitulemuste hindamiseks tuleb regulaarselt kontrollida kolesteroolitaset veres.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.
Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st
Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10st
Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100st
Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000st
Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000st
Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Mõned harva või väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised: pöörduge otsekohe arsti poole.

- Kui teil tekib seletamatu lihasvalu, lihashellus või nõrkus lihastes. Need võivad olla
potentsiaalselt raskekujulise lihaste kõhetumise varajased nähud. Haigust saab ära hoida, kui arst
lõpetab teie ravi fluvastatiiniga nii kiiresti kui võimalik. Neid kõrvaltoimeid on esinenud ka
teistel selle klassi sarnaste ravimitega (statiinidega).
- Kui teil tekivad ebaharilik väsimus või palavik, naha ja silmade kollasus, uriini muutumine
tumedaks (maksapõletiku nähud).
- Kui teil on nahareaktsioonid, nt nahalööve, nõgestõbi, punetus, sügelus, näo, silmalaugude ja
huulte turse.
- Kui teil on nahaturse, hingamisraskus, pearinglus (raske allergilise reaktsiooni nähud).
- Kui teil tekivad tavalisest kergemini verejooksud ja verevalumid (see viitab vereliistakute
vähesusele).
- Kui teil tekivad punased või lillakad nahakahjustused (veresoonte põletiku nähud).
- Kui teil esineb punaselaiguline lööve peamiselt näopiirkonnas, millega kaasnevad kurnatus,
palavik, iiveldus, isukaotus (erütematoosse luupuse sarnase reaktsiooni nähud).
- Kui teil on tugev valu ülakõhus (kõhunäärme põletiku tunnus).

Kui teil tekib mõni nendest nähtudest, teatage otsekohe oma arstile.

Muud kõrvaltoimed: rääkige arstile, kui need häirivad teid.
Sage:
Unehäired, peavalu, ebamugavustunne kõhus, kõhuvalu, iiveldus, vereanalüüside tulemused lihaste ja
maksa kohta ei ole korras.

Väga harv:
Surin või tuimus kätes või jalgades, tundlikkushäired või tundlikkuse vähenemine.

Ei ole teada:
Impotentsus.

Muud võimalikud kõrvaltoimed:
- Unehäired, sh unetus ja hirmuunenäod
- Mälukaotus
- Seksuaalfunktsiooni häired
- Depressioon
- Hingamisprobleemid, sh püsiv köha ja/või hingeldus või palavik
- Suhkurtõbi. See on tõenäolisem, kui teie veres on kõrge suhkrusisaldus ja rasvade tase, te olete
ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk. Arst jälgib teid selle ravimi võtmise ajal.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib
olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku
teavitussüsteemi www.ravimiamet.ee kaudu. Kõrvaltoimetest teatamisega aitate saada rohkem teavet
antud ravimi ohutusest.

5. Kuidas FLUVASTATIN ACCORD säilitada

- Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast
"Kõlblik kuni:". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.
- Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.
- Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas
visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fluvastatin Accord sisaldab
- Toimeaine on fluvastatiinnaatrium.
Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 84,28 mg fluvastatiinnaatriumi, mis vastab
80 mg fluvastatiinile.

- Teised koostisosad on:
Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, kaaliumvesinikkarbonaat, povidoon K-30,
hüdroksüpropüültselluloos, hüpromelloos K 100, hüpromelloos K 4M, magneesiumstearaat.

Tableti kate:
Polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Fluvastatin Accord välja näeb ja pakendi sisu
Kollased ümmargused kakskikkumerad kaldservaga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel
küljel on märgistus „F80“ ja teine külg on sile.

Fluvastatin Accord on saadaval OPA-alumiinium-PVC/alumiinium blisterpakendites, mis sisaldavad 7,
14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 või 98 tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja
Accord Healthcare Limited,
Sage house, 319 Pinner road,
Harrow, HA1 4HF
Ühendkuningriik


Infoleht on viimati uuendatud mais 2014Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Fluvastatin Accord, 80 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 84,28 mg fluvastatiinnaatriumi, mis vastab
80 mg fluvastatiinile
INN. Fluvastatinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett.

Kollased ümmargused kakskikkumerad kaldservaga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel
küljel on märgistus „F80“ ja teine külg on sile.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Düslipideemia
Primaarse hüperkolesteroleemia või segatüüpi düslipideemia ravi täiskasvanutel täiendavalt dieedile,
kui dieedi muutmine ja teised mittefarmakoloogilised meetmed (nt kehaline aktiivsus, kehakaalu
vähendamine) ei ole andnud soovitud tulemust.

Sekundaarne preventsioon südame isheemiatõve korral
Raskete kardiaalsete tüsistuste sekundaarne preventsioon südame isheemiatõvega täiskasvanutel pärast
perkutaanset koronaarinterventsiooni (vt lõik 5.1).

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud

Düslipideemia

Enne ravi alustamist Fluvastatin Accord’iga tuleb patsiendid kohandada standardsele
kolesteroolisisaldust langetavale dieedile, mida tuleb jätkata ka ravi ajal.

Alg- ja säilitusannused tuleb kohandada individuaalselt vastavalt ravieelsele LDL-kolesterooli
tasemele ning ravi eesmärgile.
Soovitatav annus on vahemikus 20…80 mg ööpäevas. Patsientidel, kes vajavad LDL-
kolesteroolitaseme langetamist väärtuseni <25%, võib kasutada algannust 20 mg, mis manustatakse
üks kord õhtuti. Patsientidel, kes vajavad LDL-kolesteroolitaseme langetamist >25%, on soovitatav
algannus 40 mg, mis manustatakse üks kord õhtuti. Annust võib suurendada kuni 80 mg-ni ööpäevas
manustatuna ühekordse annusena (toimeainet prolongeeritult vabastav tablett) mis tahes ajal päeva
jooksul või manustatuna 40 mg kaks korda ööpäevas (üks hommikul ja teine õhtul).

Maksimaalne lipiide langetav toime saavutatakse antud annustega 4 nädala jooksul. Annust tohib
kohandada iga 4 nädala järel või harvem.

Sekundaarne ennetamine südame isheemiatõve korral

Perkutaanse kornonaarse interventsiooni järgselt südame isheemiatõvega patsientidele on sobiv
ööpäevane annus 80 mg.
Fluvastatiin on efektiivne monoteraapiana. Kui fluvastatiini kasutatakse koos kolestüramiini või teiste
resiinidegavaigupreparaatidega, tuleb fluvastatiini manustada vähemalt 4 tundi pärast resiini, et vältida
olulist koostoimet fluvastatiini seondumisel resiiniga. Juhul, kui on vajalik fibraadi või niatsiini
samaaegne manustamine, tuleb samaaegse ravi kasu ja riske hoolikalt kaaluda (fibraatide või niatsiini
kasutamine: vt lõik 4.5).

Lapsed

Heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga lapsed ja noorukid

Enne fluvastatiin-ravi alustamist 9-aastastel ja vanematel heterosügootse perekondliku
hüperkolesteroleemiaga lastel ja noorukitel peaks patsient olema viidud standardsele
kolesteroolisisaldust langetavale dieedile, mida tuleb jätkama ka ravi ajal.

Soovitatav algannus on 20 mg fluvastatiini. Annust tohib kohandada 6-nädalaste intervallide järel.
Annused tuleb määrata individuaalselt vastavalt ravieelsele LDL-kolesterooli tasemele ja soovitud
ravieesmärgile. Maksimaalne ööpäevane annus on 80 mg, mille võib manustada kas fluvastatiini
kapslitena, 40 mg kaks korda ööpäevas, või ühe fluvastatiini 80 mg tabletina üks kord ööpäevas.

Fluvastatiini kasutamist koos nikotiinhappe, kolestüramiini või fibraatidega ei ole lastel ja noorukitel
uuritud.

Fluvastatiini on uuritud ainult 9-aastastel ja vanematel heterosügootse perekondliku
hüperkolesteroleemiaga lastel ja noorukitel.

Fluvastatin Accord’i 80 mg toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidega ei ole võimalik
manustada 20 mg ega 40 mg annust. Annuste 20 mg ja 40 mg manustamiseks tuleb kasutada teisi,
sobivamaid ravimvorme.

Neerukahjustus
Fluvastatiin elimineerub maksas, kuid vähem kui 6% manustatud annusest eritub uriiniga. Kerge kuni
raske neerupuudulikkusega patsientidel jääb fluvastatiini farmakokineetika muutumatuks. Seetõttu ei
ole neil patsientidel vaja annust kohandada, ent kuna raske neerukahjustuse (CrCl <0,5 ml/sek) korral
on kogemus ööpäevase annusega >40 mg piiratud, tuleb nende annustega alustada ettevaatusega.

Maksakahjustus
Fluvastatiin on vastunäidustatud ägeda maksahaigusega patsientidel või seerumi transaminaaside
aktiivsuse ebaselge püsiva tõusuga patsientidel (vt lõigud 4.3, 4,4 ja 5.2)

Eakad
Selles vanuserühmas ei ole vaja annust kohandada.

Suukaudne
Fluvastatin Accord'i võib võtta koos toiduga või ilma ning see tuleb alla neelata tervelt, koos
klaasitäie veega.

4.3. Vastunäidustused

Fluvastatiin on vastunäidustatud:
- patsientidel, kellel on ülitundlikkus fluvastatiini või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete
suhtes.
- patsientidel, kellel on äge maksahaigus või selge põhjuseta seerumi transaminaaside aktiivsuse
püsiv tõus (vt lõigud 4.2, 4,4 ja 5.2).
- raseduse ja imetamise ajal (vt lõik 4.6).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Maksafunktsioon
Turuletulekujärgsel perioodil on teatatud surmaga lõppenud ja surmaga mittelõppenud
maksakahjustusest mõnede statiinide, sh fluvastatiini kasutamisel. Kuigi põhjuslikku seost
fluvastatiin-raviga ei ole kindlaks määratud, tuleb patsiente informeerida vajadusest teavitada
võimalikest maksapuudulikkuse sümptomitest või haigusnähtudest (nt iiveldus, oksendamine, söögiisu
kaotus, kollatõbi, halvenenud aju funktsioon, kergesti tekkivad verevalumid või verejooks) ning tuleb
kaaluda ravi lõpetamist.

Sarnaselt teistele lipiidide sisaldust langetavatele ainetele on soovitatav kontrollida maksafunktsiooni
analüüse kõigil patsientidel enne ravi alustamist ja 12 nädalat pärast ravi alustamist või pärast annuse
suurendamist ning seejärel perioodiliselt. Kui aspartaataminotransferaasi või alaniinaminotransferaasi
tase ületab normi ülemist piirväärtust rohkem kui 3 korda ning see tase jääb püsima, tuleb ravi
katkestada. Väga harvadel juhtudel on esinenud ravimi poolt põhjustatud hepatiiti, mis lahenes pärast
ravimi manustamise lõpetamist.

Fluvastatiini manustamisel patsientidele, kellel on varem olnud mõni maksahaigus või kes tarbivad
rohkesti alkoholi, tuleb olla ettevaatlik.

Skeletilihased

Fluvastatiini kasutamisel on harva teatatud müopaatiat. Väga harva on teatatud müosiiti ja
rabdomüolüüsi. Selge põhjuseta difuussete müalgiate, lihaste helluse või lihasnõrkusega patsientidel
ja/või kreatiinkinaasi (KK) väärtuste tõusu korral tuleb arvestada müopaatia, müosiidi või
rabdomüolüüsi võimalusega.

Seetõttu tuleb patsientidele soovitada, et nad teataksid igasugusest selge põhjuseta lihasvalust,
lihashellusest või lihasnõrkusest, eriti kui sellega kaasneb halb enesetunne või palavik.

Kreatiinkinaasi määramine
Siiani puuduvad tõendid, et statiinravi saavatel asümptomaatilistel patsientidel oleks vajalik jälgida
regulaarselt KK taset plasmas. Kui peetakse vajalikuks KK määramist, siis ei tohi seda teha pärast
füüsilist pingutust ega mistahes muude KK tõusu võimalike põhjuste esinemisel, sest see raskendaks
analüüsi tulemuse tõlgendamist.

Enne ravi
Sarnaselt teiste statiinidega peab arst olema ettevaatlik fluvastatiini määramisel patsientidele, kellel
esineb rabdomüolüüsi ja selle tüsistuste soodustavaid riskitegureid. Enne fluvastatiinravi tuleb määrata
kreatiinkinaasi tase järgmistel juhtudel:
- neerukahjustus
- hüpotüreoidism
- anamneesis või perekonnaanamneesis pärilike lihashaiguste esinemine
- alkoholi kuritarvitamine
- sepsis
- hüpotensioon
- lihaste liigne treenitus
- suur kirurgiline operatsioon
- tõsine metaboolne, endokriinne ja elektrolüütide tasakaalu häireeakatel (vanuses >70 eluaasta)
tuleb kaaluda sellise määramise vajadust, vastavalt rabdomüolüüsi soodustavate teiste
tegurite olemasolule.

Sellistel juhtudel tuleb kaaluda raviga kaasnevaid riske võimaliku kasu suhtes ning soovitatav on
kliiniline jälgimine. Kui KK tase on ravieelsega võrreldes oluliselt tõusnud (>5 korda üle normi
ülemise piirväärtuse), tuleb tulemuste kinnitamiseks taset uuesti mõõta 5…7 päeva hiljem. Kui KK
tase on ka siis ravieelsega võrreldes oluliselt tõusnud (>5 korda üle normi ülemise piirväärtuse), ei tohi
ravi alustada.

Ravi ajal
Kui fluvastatiini võtval patsiendil tekivad lihassümptomid nagu valu, nõrkus või krambid, tuleb neil
mõõta KK taset. Ravi tuleb lõpetada, kui tase on oluliselt tõusnud (>5 korda üle normi ülemise
piirväärtuse).

Kui lihassümptomid on raskekujulised ja segavad igapäevast elu, tuleb kaaluda ravi lõpetamist ka
juhul kui KK tase on tõusnud ≥ 5 korda üle normi ülemise piirväärtuse.

Sümptomite taandumisel ja KK taseme normaliseerumisel võib kaaluda fluvastatiini või mõne muu
statiiniga ravi uuesti alustamist väikseima annusega ning hoolika jälgimise all.

Teadete alusel on patsientidel müopaatia risk suurem patsientidel, kes saavad immuunosupressiivseid
ravimeid (sh tsüklosporiini), fibraate, nikotiinhapet või erütromütsiini koos HMG-CoA reduktaasi
inhibiitoritega. Üksikjuhtudel on turuletulekujärgselt teatatud müopaatiast fluvastatiini ja
tsüklosporiini ning fluvastatiini ja kolhitsiini samaaegsel manustamisel. Selliseid ravimeid saavatel
patsientidel tuleb fluvastatiini kasutada ettevaatusega (vt lõik 4.5).

Interstitsiaalne kopsuhaigus
Mõningate statiinide kasutamisel on erandjuhtudel teatatud interstitsiaalsest kopsuhaigusest, eriti
pikaajalise ravi korral (vt lõik 4.8). See võib avalduda düspnoe, mitteproduktiivse köha ja üldise
tervisliku seisundi halvenemisena (kurnatus, kaalulangus ja palavik). Kui patsiendil kahtlustatakse
interstitsiaalset kopsuhaigust, tuleb statiinravi lõpetada.

Diabeet
On viiteid, et statiinide ravimklassi kuuluvad ravimid suurendavad vere glükoosisisaldust patsientidel,
kellel on risk diabeedi tekkeks ning võivad põhjustada hüperglükeemiat, mis vajab tavapärast
diabeediravi. Selle riski kaalub siiski üles statiinide vaskulaarset riski vähendav toime ning seetõttu ei
anna see risk põhjust statiinravi lõpetamiseks. Riskipatsiente (tühja kõhu glükoosisisaldus
5,6…6,9 mmol/l, KMI >30 kg/m2, triglütseriidide taseme tõus, hüpertensioon) tuleb jälgida nii
kliiniliselt kui biokeemiliselt, vastavalt riiklikele ravijuhistele.

Lapsed
Heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga lapsed ja noorukid

Alla 18-aastastel lastel ei ole ravimi ohutust ja efektiivsust uuritud kauem kui kaheaastase raviperioodi
jooksul. Puuduvad andmed füüsilise, intellektuaalse ja seksuaalse küpsemise kohta pikemaajalise
raviperioodi jooksul. Lapseea fluvastatiinravi pikaajaline efektiivsust suremuse ja haigestumuse
vähendamisel täiskasvanueas ei ole tõestatud (vt lõik 5.1).

Fluvastatiini on uuritud ainult vähemalt 9-aastastel heterosügootse perekondliku
hüperkolesteroleemiaga lastel (üksikasju vt lõik 5.1). Prepuberteediealistel lastel on kogemus väga
vähene ning seetõttu tuleb enne ravi alustamist potentsiaalset kasu ja riske hoolikalt hinnata.

Homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia
Puuduvad andmed fluvastatiini kasutamise kohta homosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga
(väga harva esinev seisund) patsientidel.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Fibraadid ja niatsiin
Fluvastatiini samaaegsel manustamisel besafibraadi, gemfibrosiili, tsiprofibraadi või niatsiiniga
(nikotiinhappega) ei esine kliiniliselt olulist toimet fluvastatiini või teiste lipiiditaset langetavate
ravimite biosaadavusele. Kuna patsientidel, kes saavad HMG-CoA reduktaasi inhibiitoreid koos
mistahes mainitud ainetega, tuleb samaaegse ravi puhul hoolikalt kaaluda kasu ja riski vahekorda ning
nende kombinatsioonide kasutamisel tuleb olla ettevaatlik (vt lõik 4.4).

Kolhitsiinid
Kolhitsiinide samaaegsel kasutamisel on üksikjuhtudel teatatud lihaskahjustusest, sh lihasvalust ja -
nõrkusest ning rabdomüolüüsist. Samaaegse ravi kasu ja riski suhet tuleb hoolikalt kaaluda ning nende
kombinatsioonide kasutamisel tuleb olla ettevaatlik (vt lõik 4.4)

Tsüklosporiin
Siirdatud neeruga patsientidel läbi viidud uuringutest nähtub, et tsüklosporiini stabiilses annuses
saavatel patsientidel ei suurene fluvastatiini (annus kuni 40 mg ööpäevas) biosaadavus kliiniliselt
olulisel määral. Ühes teises uuringus, milles siirdatud neeruga patsientidele, kes olid stabiilsel
tsüklosporiinravil, manustati fluvastatiini tablette (80 mg fluvastatiini), selgus tulemustest,
ekspositsioon fluvastatiinile (AUC) ja fluvastatiini maksimaalne kontsentratsioon (C
) suurenesid 2-
max
kordselt võrreldes tervete isikute varasemate andmetega. Kuigi selline fluvastatiini taseme tõus ei ole
kliiniliselt oluline, tuleb antud kombinatsiooni siiski kasutada ettevaatusega. Tsüklosporiiniga
kombineerimisel peavad fluvastatiini alg- ja säilitusannus olema nii väike kui võimalik.

Nii fluvastatiini kapslite (40 mg) kui ka fluvastatiini tablettide (80 ) samaaegsel manustamisel puudus
toime tsüklosporiini biosaadavusele.

Varfariin ja teised kumariini derivaadid

Tervetel vabatahtlikel fluvastatiini ja varfariini (üksikannuse) manustamine ei mõjutanud ebasoodsalt
varfariini taset plasmas ega protrombiini aega võrreldes ainult varfariini manustamisega. Väga harva
on siiski teatatud üksikutest verejooksudest ja/või protrombiiniaja pikenemisest patsientidel, kes
fluvastatiiniga samaaegselt said varfariini või teisi kumariini derivaate. Varfariini või teisi kumariini
derivaate kasutavatel patsientidel on soovitatav kontrollida protrombiiniaega fluvastatiinravi
alustamisel, katkestamisel ning annuse muutmisel.

Rifampitsiin
Fluvastatiini manustamisel tervetele vabatahtlikele, kes eelnevalt olid saanud rifampitsiini (rifampiini),
vähenes fluvastatiini biosaadavus ligikaudu 50% võrra. Ehkki hetkel ei ole kliiniliselt tõendatud, et
pikaajaliselt rifampitsiinravi (nt tuberkuloosi raviks) saanud patsientidel võiks muutuda fluvastatiini
toime lipiidide taseme langetamisel, võib siiski olla vajalik kohandada fluvastatiini annust, et tagada
lipiidide taseme soovitud langus.

Suukaudsed diabeedivastased ravimid
Patsientidel, kes saavad insuliinsõltumatu (II tüüpi) diabeedi (NIDDM, noninsulin-dependent diabetes
mellitus) raviks suukaudselt sulfonüüluurea preparaate (glibenklamiid (gliburiid), tolbutamiid), ei
põhjusta fluvastatiini lisamine kliiniliselt olulist glükoosisisalduse muutust. Glibenklamiidiga ravitud
NIDDM patsientidele (n=32) manustatud fluvastatiin (40 mg kaks korda ööpäevas 14 päeva jooksul)
suurendas glibenklamiidi keskmist C
, AUC ja t vastavalt ligkaudu 50%, 69% ja 121%. Selles
max
1/2
uuringus ei täheldatud glükoosi, insuliini ja C-peptiidide taseme muutusi. Patsiente, kes saavad
samaaegselt raviks glibenklamiidi (gliburiid) ja fluvastatiini, tuleb siiski vastavalt jälgida, kui nende
fluvastatiini annust on üle 80 mg ööpäevas.

Sapphapete sekvestrandid

Fluvastatiini tohib manustada vähemalt 4 tundi pärast resiini (nt kolestüramiini), et ära hoida olulist
koostoimet, mis on tingitud ravimi seondumisest resiiniga.

Flukonasool
Fluvastatiini manustamisel tervetele vabatahtlikele, kellele eelnevalt oli antud flukonasoolii (CYP 2C9
inhibiitorit), suurenesid ekspositsioon fluvastatiinile ja fluvastatiini maksimaalne kontsentratsioon
ligikaudu 84% ja 44% võrra. Kuigi ohutusprofiili muutus eelnevalt 4 päeva jooksul flukonasooli
saanud patsientidel jäi kliiniliselt tõendamata, tuleb fluvastatiini manustamisel koos flukonasooliga
siiski rakendada ettevaatust.

Histamiin H retseptorite antagonistid ja prootonpumba inhibiitorid
2
Fluvastatiini samaaegsel manustamisel koos tsimetidiini, ranitidiini või omeprasooliga suureneb
fluvastatiini biosaadavus, kuid see ei oma siiski kliinilist tähendust.

Fenütoiin
Fenütoiini farmakokineetilised muutused samaaegsel manustamisel fluvastatiiniga on suhteliselt
väikesed ning ei oma kliinilist tähendust. Seega on piisav, kui fluvastatiini samaaegsel manustamisel
jälgitakse rutiinselt fenütoiini taset plasmas.

Südameveresoonkonna ravimid
Fluvastatiini manustamisel koos propranolooli, digoksiini, losartaani või amlodipiiniga ei ilmne
kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi koostoimeid. Farmakokineetiliste andmete alusel puudub vajadus
jälgimiseks või annuse kohandamiseks, kui fluvastatiini manustatakse koos nende ainetega.

Itrakonasool ja erütromütsiin
Fluvastatiini manustamisel koos tugeva tsütokroom P450 (CYP) 3A4 inhibiitorite itrakonasooli või
erütromütsiiniga esineb minimaalne toime fluvastatiini biosaadavusele. Kuna antud ensüümi osalus
fluvastatiini metabolismis on minimaalne, ei ole tõenäoline, et fluvastatiini biosaadavust mõjutaks ka
teised CYP 3A4 inhibiitorid (nt ketokonasool, tsüklosporiin).

Greigfruudi mahl
Kuna fluvastatiinil puuduvad koostoimed teiste CYP 3A4 substraatidega, ei ole koostoimeid oodata ka
greipfruudi mahla kasutamisel.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus
Fluvastatiini kasutamise kohta raseduse ajal ei ole piisavalt andmeid.

Kuna HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid pärsivad kolesterooli ja võimalik, et ka teiste
kolesteroolipõhiste bioloogiliselt aktiivsete ainete sünteesi, võib nende kasutamine raseduse ajal
põhjustada lootekahjustusi. Seetõttu on fluvastatiin raseduse ajal vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Fertiilses eas naised peavad kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Kui patsient rasestub fluvastatiini võtmise ajal, tuleb ravi lõpetada.

Imetamine
Prekliiniliste andmete alusel eritub fluvastatiin tõenäoliselt ka inimese rinnapiima. Fluvastatiini toime
kohta vastsündinutele/imikutele ei ole piisavalt andmeid.
Fluvastatiin on imetavatele naistele vastunäidustatud.

Viljakus
Loomkatsetes ei täheldatud toimet isas- ja emasloomade viljakusele.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud.

4.8. Kõrvaltoimed

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimeteks on kerged seedetrakti sümptomid, unetus ja peavalu.

Kõrvaltoimed (tabel 1) on liigitatud vastavalt esinemissagedusele, alates kõige sagedamini esinevast
kasutades järgmist konventsiooni: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000
kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv(<1/10 000), sh üksikjuhud. Kõrvaltoimed on
igas esinemissageduste rühmas esitatud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1 Kõrvaltoimed


Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga harv:
Trombotsütopeenia

Immuunsüsteemi häired

Harv:
Ülitundlikkuse reaktsioonid (lööve, nõgestõbi)

Väga harv:
Anafülaktiline reaktsioon

Psühhiaatrilised häired

Sage:
Unetus

Närvisüsteemi häired:

Sage:
Peavalu

Väga harv:
Paresteesia, düsesteesia, hüpesteesia, mis on teadaolevalt

seotud ka kaasuva hüperlipideemiaga
Vaskulaarsed häired

Väga harv:
Vaskuliit

Seedetrakti häired:

Sage:
Düspepsia, kõhuvalu, iiveldus

Väga harv:
Pankreatiit

Maksa ja sapiteede häired

Väga harv:
Hepatiit

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga harv:
Angioödeem, näo turse ja teised nahareaktsioonid (nt

ekseem, dermatiit, bulloosne eksanteem)
Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Teadmata:
Erektsioonihäired

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Harv:
Müalgia, lihasnõrkus, müopaatia

Väga harv:
Rabdomüolüüs, müosiit, erütematoosse luupuse sarnased

reaktsioonid
Analüüsid
Sage:
Vere kreatiinfosfokinaasi taseme tõus, vere
transaminaaside suurenemine

* Põhineb fluvastatiini turuletulekujärgse perioodi juhtumite ja kirjanduse andmetel. Kuna nendest
kõrvaltoimetest on vabatahtlikult teatatud teadmata suurusega populatsiooni hulgast, ei ole võimalik
usaldusväärselt hinnata nende esinemissagedust, mis on seega kategoriseeritud teadmata.

Mõnede statiinide kasutamisel on teatatud ka järgmistest kõrvaltoimetest:

- Unehäired, sh unetus ja hirmuunenäod
- Mälukaotus
- Seksuaalfunktsiooni häired
- Depressioon
- Erandjuhtudel, eeskätt pikaajalisel ravil interstitsiaalne kopsuhaigus (vt lõik 4.4)
- Diabetes mellitus: esinemissagedus sõltub riskitegurite olemasolust või puudumisest (tühja kõhu
glükoosisisaldus veres ≥ 5,6 mmol/l, KMI ≥ 30 kg/m2, triglütseriidide taseme tõus,
hüpertensioon anamneesis)

Lapsed

Heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga lapsed ja noorukid
Fluvastatiini ohutusprofiili heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga lastel ja noorukitel
hinnati 114 patsiendil vanuses 9 kuni 17 aastat, keda raviti kahes avatud kontrollgrupita kliinilises
uuringus. Ohutusprofiil oli samasugune nagu täiskasvanutel. Kummaski kliinilises uuringus ei leitud
mõju kasvule ega sugulisele küpsemisele; samas ei võimaldanud nende uuringute ülesehitus mainitud
toimeid hästi hinnata.

Laboratoorsed näitajad
HMG-CoA reduktaasi inhibiitorite ja teiste lipiiditaset langetavate ainetega on seostatud
maksafunktsiooni biokeemilisi kõrvalekaldeid. Kontrollitud kliiniliste uuringute koondanalüüsi põhjal
leidis kinnitust alaniinaminotransferaasi või aspartaataminotransferaasi taseme rohkem kui
kolmekordne tõus üle normi ülemise piirväärtuse, mis esines 0,2% patsientidest, kes said fluvastatiini
kapsleid annuses 20 mg ööpäevas, 1,5%...1,8% patsientidest, kes said fluvastatiini kapsleid annuses
40 mg ööpäevas, 1,9% patsientidest, kes said fluvastatiini tablette annuses 80 mg ööpäevas ning
2,7%...4,9% patsientidest, kes said fluvastatiini kapsleid annuses 40 mg kaks korda ööpäevas.
Enamikul patsientidest need biokeemilised kõrvalekalded sümptomeid ei põhjustanud. Väga vähestel
patsientidel esines KK taseme oluline tõus rohkem kui 5 korda üle normi ülemise piirväärtuse
(0,3%...1,0%).

Kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitussüsteemi www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9. Üleannustamine

Siiani on kogemused fluvastatiini üleannustamise kohta piiratud. Fluvastatiini üleannustamisel puudub
spetsiifiline ravi. Üleannustamise korral tuleb patsienti ravida sümptomaatiliselt ning rakendada
toetavaid meetmeid vastavalt vajadusele. Tuleb jälgida maksafunktsiooni analüüse ning KK taset.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid, ATC-kood: C10AA04.

Fluvastatiin on täissünteetiline kolesteroolitaset langetav aine, HMG-CoA reduktaasi konkureeriv
inhibiitor, mis muudab HMG-CoA mevalonaadiks - steroidide, sh kolesterooli, eelproduktiks.
Fluvastatiini põhitoime avaldub maksas ja see on peamiselt kahe erütroenantiomeeri ratsemaat, millest
üks on farmakoloogiliselt aktiivne. Kolesterooli biosünteesi inhibeerimine vähendab
kolesteroolisisaldust maksarakkudes, mis stimuleerib LDL-retseptorite sünteesi ja seega suurendab
LDL-osakeste sidumist. Selle mehhanismi lõpptulemuseks on kolesteroolisisalduse vähenemine
plasmas.

Fluvastatiin vähendab üldkolesterooli, LDL-kolesterooli, apo-B ja triglütseriidide sisaldust ning
suurendab HDL-kolesterooli sisaldust hüperkolesteroleemia ja segatüüpi düslipideemiaga patsientidel.

12 platseebokontrolliga uuringus manustati 1621-le tüüp IIa või tüüp IIb hüperlipoproteineemiaga
patsiendile ainult fluvastatiini ööpäevastes annustes 20 mg, 40 mg või 80 mg (40 mg kaks korda
ööpäevas) vähemalt 6 nädala jooksul. 24. nädala analüüsis seostus ööpäevaste annuste 20 mg, 40 mg
ja 80 mg kasutamisega annusest sõltuv üldkolesterooli, LDL-kolesterooli, apo-B ja triglütseriidide
taseme langus ning HDL-kolesterooli taseme tõus (vt tabel 2).

Fluvastatiini tablette manustati enam kui 800 patsiendile kolmes pivotaalses 24-nädalases uuringus
aktiivse ravina ja võrreldi seda 40 mg fluvastatiini manustamisega üks või kaks korda ööpäevas. Üks
kord ööpäevas manustatud 80 mg fluvastatiini langetas märkimisväärselt üldkolesterooli, LDL-
kolesterooli, triglütseriidide (TG) ja apo-B taset (vt tabel 2).

Ravivastus on selgelt tuvastatav kahe nädala jooksul ja maksimaalne ravivastus saabub nelja nädala
jooksul. Pärast nelja ravinädalat oli LDL-kolesterooli tase vähenenud keskmiselt 38% võrra ja
24. nädalal (tulemusnäitaja) oli LDL-kolesterooli tase vähenenud keskmiselt 35% võrra. Täheldati ka
märkimisväärset HDL-kolesterooli taseme tõusu.

Tabel 2 Lipiidide parameetrite keskmine protsentuaalne muutus 24. nädalal võrreldes algväärtusega.
Platseebokontrolliga uuringud (fluvastatiini kapslid) ja aktiivse kontrolliga uuringud (fluvastatiini
toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid)


Üld-
TG
LDL-
Apo-B
HDL-

kolesterool
kolesterool
kolesterool
Annus
N
% ∆ N
% ∆ N
% ∆ N
% ∆ N
% ∆

Kõik patsiendidFluvastatiin 20 mg 1
747
-17
747
-12
747
-22
114
-19
747
+3

Fluvastatiin 40 mg 1
748
-19
748
-14
748
-25
125
-18
748
+4

Fluvastatiin 40 mg
257
-27
257
-18
257
-36
232
-28
257
+6
kaks korda ööpäevas1
Fluvastatiin 80 mg 2
750
-25
750
-19
748
-35
745
-27
750
+7

TG algtase


≥ 200 mg/dl
Fluvastatiin 20 mg 1
148
-16
148
-17
148
-22
23
-19
148
+6

Fluvastatiin 40 mg 1
179
-18
179
-20
179
-24
47
-18
179
+7

Fluvastatiin 40 mg
76
-27
76
-23
76
-35
69
-28
76
+9
kaks korda ööpäevas1
Fluvastatiin 80 mg 2
239
-25
239
-25
237
-33
235
-27
239
+11

1 Andmed fluvastatiini kapslite kohta pärinevad 12-st platseebokontrolliga uuringust
2 Andmed fluvastatiini toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide kohta pärinevad kolmest
24-nädalasest kontrollitud uuringust

Lipoproteiini ja koronaarateroskleroosi uuringus (LCAS) hinnati fluvastatiini toimet
koronaarateroskleroosile kvantitatiivse koronaarangiograafia teostamisega 35…75-aastastel mõlemast
soost südame isheemiatõvega patsientidel, kellel LDL-kolesterooli algväärtus oli 3,0…4,9 mmol/l
(115…190 mg/dl). Selles randomiseeritud topeltpimedas kontrollitud uuringus said 429 patsienti kas
40 mg fluvastatiini ööpäevas või platseebot. Kvantitatiivne koronaarangiogramm tehti uuringusse
lülitumisel ja pärast 2,5-aastast ravi ja need olid hinnatavad 340 patsiendil 429st. Fluvastatiin-ravi
aeglustas koronaararterite ateroskleroosi progresseerumist 0,072 mm (ravierinevuste 95%
usaldusvahemik -0,122 mm kuni -0,022 mm) võrra 2,5 aasta jooksul väljendatuna arteri valendiku
minimaalse läbimõõdu muutusena (fluvastatiin -0,028 mm vs platseebo -0,100 mm). Otsest
korrelatsiooni angiograafiliste leidude ja kardiovaskulaarsete tüsistuste riski vahel ei leitud.

Lescol’i interventsiooni preventsiooni uuringus (LIPS) hinnati fluvastatiini mõju raskete kardiaalsete
tüsistuste (st kardiaalse surma, mittefataalse müokardiinfarkti ja koronaarse revaskularisatsiooni)
ennetamisel südame isheemiatõvega patsientidel pärast esimest edukat perkutaanset
koronaarinterventsiooni. Uuringus osalesid mõlemast soost 18...80-aastased patsiendid, kellel
üldkolesterooli väärtused olid 3,5…7,0 mmol/l (135…270 mg/dl).

Selles randomiseeritud topeltpimedas platseebokontrolliga uuringus, kus manustati 80 mg fluvastatiini
üks kord ööpäevas 4 aasta jooksul (n=844), vähenes märkimisväärselt esimese raske kardiaalse
tüsistuse tekkerisk - 22% võrra (p=0,013) võrreldes platseeboga (n=833). Raske kardiaalse tüsistuse
esmane tulemusnäitaja ilmnes 21,4%-l fluvastatiiniga ravitud patsientidest vs 26,7%-l platseebot
saanud patsientidest (absoluutne riski erinevus: 5,2%; 95% CI: 1,1...9,3). Kasulik toime oli eriti
märkimisväärne diabeetikutel ning mitme pärgarteri kahjustusega patsientidel.

Lapsed

Heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga lapsed ja noorukid
Fluvastatiini kapslite ja fluvastatiini toimeainet prolongeeritult vabastavate kapslite ohutust ja
efektiivsust 9…16-aastastel heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga lastel ja noorukitel
on hinnatud kahes avatud, kontrollgrupita, 2 aastat kestnud kliinilises uuringus. 114 patsiendile
(66 poissi ja 48 tüdrukut) manustati fluvastatiini kas kapslitena (20 mg ööpäevas kuni 40 mg kaks
korda ööpäevas) või toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidena üks kord ööpäevas, tiitrides
annust vastavalt LDL-kolesterooli vastusele.

Esimesse uuringusse kaasati 29 puberteedieelses eas 9…12-aastast poissi, kellel LDL-kolesterooli tase
oli üle eale vastava 90. protsentiili ja ühel vanematest esines primaarne hüperkolesteroleemia ning
kellel oli kas perekondlikus anamneesis varane südame isheemiatõbi või kõõluse ksantoom. LDL-
kolesterooli keskmine algväärtus oli 226 mg/dl, mis vastab 5,8 mmol/l (vahemik: 137…354 mg/dl,
mis vastab 3,6…9,2 mmol/l). Kõik patsiendid said alguses 20 mg fluvastatiini kapsleid üks kord
ööpäevas, kusjuures annust kohandati iga 6 nädala järel, esialgu 40 mg-ni ööpäevas, siis 80 mg-ni
ööpäevas (40 mg kaks korda ööpäevas), saavutamaks LDL-kolesterooli sihtväärtust
96,7…123,7 mg/dl (2,5…3,2 mmol/l).

Teise uuringusse kaasati 85 mees- ja naispatisenti vanuses 10…16-aastat, kellel LDL-kolesterooli tase
oli > 190 mg/dl (vastab 4,9 mmol/l) või LDL-kolesterooli tase oli > 160 mg/dl (vastab 4,1 mmol/l) ja
esines üks või enam südame isheemiatõve riskifaktorit või LDL-kolesterooli tase oli > 160 mg/dl
(vastab 4,1 mmol/l) ja esines LDL-retseptorite tõestatud defekt. LDL-kolesterooli keskmine algväärtus
oli 225 mg/dl, mis vastab 5,8 mmol/l (vahemikus 148…343 mg/dl, mis vastab 3,8…8,9 mmol/l). Kõik
patsiendid said alguses 20 mg fluvastatiini kapsleid üks kord ööpäevas, kusjuures annust kohandati iga
6 nädala järel, esialgu 40 mg-ni ööpäevas, siis 80 mg-ni ööpäevas (fluvastatiini 80 mg toimeainet
prolongeeritult vabastav tablett), saavutamaks LDL-kolesterooli sihtväärtust < 130 mg/dl (3,4 mmol/l).
70 patsienti olid puberteedieas või puberteedijärgses eas (n=69; kes kaasati tõhususe hindamisse).
10

Esimeses uuringus (puberteedieelses eas poistel) vähendas fluvastatiin annuses 20…80 mg ööpäevas
üldkolesterooli ja LDL-kolesterooli taset plasmas vastavalt 21% ja 27% võrra. Keskmine saavutatud
LDL-kolesterooli väärtus oli 161 mg/dl, mis vastab 4,2 mmol/l (vahemik: 74…336 mg/dl, mis vastab
1,9…8,7 mmol/l). Teises uuringus (puberteedieas ja puberteedijärgses eas tüdrukutel ja poistel)
vähendas fluvastatiin annustes 20…80 mg ööpäevas üldkolesterooli ja LDL-kolesterooli taset plasmas
vastavalt 22% ja 28% võrra. Keskmine saavutatud LDL-kolesterooli väärtus oli 159 mg/dl, mis vastab
4,1 mmol/l (vahemik: 90…295 mg/dl, mis vastab 2,3…7,6 mmol/l).

Enamik patsientidest mõlemas uuringus (83% esimeses uuringus ja 89% teises uuringus) tiitriti
ööpäevase maksimaalse annuseni 80 mg. Uuringu lõpuks saavutas mõlemas uuringus vastavalt 26% ja
30% patsientidest LDL-kolesterooli sihtväärtuse < 130 mg/dl (3,4 mmol/l).

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Pärast lahuse suukaudset manustamist tühja kõhuga vabatahtlikele imendub fluvastatiin kiiresti ja
täielikult (98%). Pärast fluvastatiini toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide suukaudset
manustamist on fluvastatiini imendumine ligikaudu 60% aeglasem võrreldes kapslitega, samas püsib
fluvastatiin organismis ligikaudu 4 tundi kauem. Täis kõhuga on toimeaine imendumine aeglasem.

Jaotumine
Fluvastatiin avaldab peamist toimet maksas, mis on ka peamine organ, milles toimub selle metabolism.
Absoluutne biosaadavus on 24%, mõõdetuna süsteemse kontsentratsiooni järgi veres. Näiv
jaotusruumala (Vz/f) on 330 liitrit. Üle 98% ringluses olevast fluvastatiinist seondub plasmavalkudega
ning see seondumine ei sõltu fluvastatiini ega ka varfariini, salitsüülhappe või gliburiidi
kontsentratsioonist.

Biotransformatsioon
Fluvastatiin metaboliseerub peamiselt maksas. Peamisteks veres tsirkuleerivateks komponentideks on
fluvastatiin ja farmakoloogiliselt inaktiivne metaboliit N-desisopropüülpropioonhape. Ravimi
hüdroksüleeritud metaboliidid on farmakoloogiliselt aktiivsed, kuid need ei tsirkuleeri süsteemselt.
Fluvastatiini biotransformatsioon toimub mitmete alternatiivsete tsütokroom P450 (CYP450)
süsteemide vahendusel, mistõttu fluvastatiini metabolism on suhteliselt vähe mõjutatav CYP450
inhibeerimisest.

Fluvastatiin inhibeeris vaid nende ainete metabolismi, mida metaboliseerib CYP2C9. Seega on alus
fluvastatiini konkureerivaks koostoimeks CYP2C9 substraatidega, nt diklofenaki, fenütoiini,
tolbutamiidi ja varfariiniga, kuid kliinilised andmed näitavad, et see koostoime on siiski
vähetõenäoline.

Eliminatsioon
3H-fluvastatiini manustamise järel tervetele vabatahtlikele eritus radioaktiivsest isotoobist ligikaudu
6% uriiniga ja 93% roojaga ning fluvastatiin moodustas vähem kui 2% eritunud radioaktiivse isotoobi
üldhulgast. Fluvastatiini plasma kliirens (CL/f) inimesel on arvestuslikult 1,8 ± 0,8 l/min. Pärast 80 mg
fluvastatiini manustamist ööpäevas ei näita tasakaalukontsentratsioon plasmas fluvastatiini
kumuleerumist.
Pärast 40 mg fluvastatiini suukaudset manustamist on fluvastatiini lõplik poolväärtusaeg
2,3 ±0,9 tundi.

Farmakoloogilised näitajad patsientidel
Fluvastatiini plasmakontsentratsioon ei varieeru üldpopulatsioonis vanuseliselt ega sooliselt. Kuigi
paremat ravivastust täheldati naistel ja eakatel. Fluvastatiin elimineerub peamiselt sapiga ja
metaboliseerub märkimisväärselt presüsteemselt, mistõttu maksapuudulikkusega patsientidel on risk
ravimi kumuleerumiseks organismis (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Heterosügootse perekondliku hüperkolesteroleemiaga lapsed ja noorukid
11

Laste kohta puuduvad farmakokineetilised andmed.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Tavapärased uuringud, sealhulgas farmakoloogilise ohutuse, genotoksilisuse, korduvtoksilisuse,
kartsinogeensuse ja reproduktsioonitoksilisuse uuringud ei ole näidanud teisi riske patsiendile kui need,
mis tulenevad farmakoloogilisest toimemehhanismist. Toksilisuse uuringutes täheldati mitmeid
muutusi, mis on omased HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritele. Tuginedes kliinilistele tähelepanekutele,
on soovitatav kontrollida maksafunktsiooni analüüse (vt lõik 4.4). Edasine toksilisus, mida täheldati
loomadel, ei olnud kas asjakohane inimesele ülekandmiseks või tõusis ekspositsiooni tase piisavalt üle
inimesele lubatud maksimaalse ekspositsiooni taseme, mis viitab vähesele kliinilisele tähendusele.
Vaatamata teoreetilistele oletustele kolesterooli rolli kohta embrüo arengus jäi fluvastatiini
embrüotoksilisus ja teratogeensus loomkatsetes siiski kinnituseta.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Tableti sisu:
Mikrokristalliline tselluloos
Kaaliumvesinikkarbonaat
Povidoon K-30
Hüdroksüpropüültselluloos
Hüpromelloos K 100
Hüpromelloos K 4M
Magneesiumstearaat

Tableti kate:
Polüvinüülalkohol
Titaandioksiid (E171)
Makrogool 3350
Talk
Kollane raudoksiid (E172)

6.2. Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg

2 aastat

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

OPA-alumiinium-PVC/alumiinium blisterpakendid, mis sisaldavad 7, 14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 või 98
tabletti.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.
12

7. Müügiloa hoidja

Accord Healthcare Limited,
Sage house, 319 Pinner road,
Harrow, HA1 4HF
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

791612

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

29.08.2012

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud mais 2014
13