FLUCONAZOLE CLARIS

Toimeained: flukonasool

Ravimi vorm: infusioonilahus

Ravimi tugevus: 2mg 1ml 100ml 1TK

Retseptiravim

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on FLUCONAZOLE CLARIS ja milleks seda kasutatakse

Fluconazole Claris on:
Laia toimespektriga seenevastane ravim. Fluconazole Claris'es sisalduv toimeaine, flukonasool,
kuulub triasooli derivaatideks nimetatavate ravimite rühma.

Fluconazole Claris’t manustatakse:
Pärmseente (Candida ja krüptokokk) põhjustatud seennakkuste korral, eriti:

a) seeninfektsioonid, mis on põhjustatud Candida-liiki kuuluva pärmseene poolt, levikuga
siseorganites (süsteemne kandidoos), s.h ka pärmseene esinemus veres (kandideemia), Candida
patogeenid uriinis (kandiduuria), Candida-infektsioonid, mis hõlmavad üht või mitu organit (levinud)
ja teised organismi kandidoossed infektsioonid, mis võivad olla eluohtlikud, nt kõhukelme, kopsu ja
kuseteede infektsioonid.
Fluconazole Claris’t võib manustada patsientidele, kellel on pahaloomuline haigus (nt vähipatsiendid),
intensiivravipatsientidele, patsientidele, kes saavad vähivastast ravi (tsütostaatiliste ravimitega) või
patsientidele, kelle immuunsüsteemi pärsitakse kunstlikult (immunosupressioon).


b) rasked limaskestade seeninfektsioonid, mis on põhjustatud Candida-liiki kuuluva
pärmseene poolt, nagu nt:

- raske, eriti korduv pärmseeninfektsioon suus, kõris ja söögitorus;

- rasked haigused koos pärmseeninfektsiooniga ülemiste hingamisteede limaskestadel,
ilma levikuta kopsu.

c)
pärmseene
Cryptococcus neoformans’e põhjustatud ajukelmepõletik. Nõrgenenud
immuunsüsteemiga patsiente (nt AIDS’i või elundisiirdamise tagajärjel) võib samuti ravida.
Fluconazole Claris on näidustatud ka ravi korral, kus püütakse vältida krüptokokkmeningiidi
taasilmnemist (retsidiivide vältimine) AIDS'i-patsientidel.

2. Mida on vaja teada enne FLUCONAZOLE CLARIS võtmist

MIDA ON VAJA TEADA ENNE FLUCONAZOLE CLARIS'E KASUTAMIST

Ärge kasutage Fluconazole Claris't
- kui te olete allergiline (ülitundlik) flukonasooli või Fluconazole Claris’e mõne koostisosa suhtes
või teiste ravimite suhtes, mida te olete võtnud seeninfektsioonide raviks. Allergilised
sümptomid võivad olla sügelus, nahapunetus või hingamisraskus.
- kui te võtate kas terfenadiini (allergiavastane ravim) või tsisapriidi (kõhupuhituse korral võetav
ravim), pimosiidi (psühhoosiravim) või kinidiini (rütmihäiretevastane ravim).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Fluconazole Claris
Järgmistel juhtudel tuleb flukonasooli infusiooniga olla ettevaatlik
- harvadel juhtudel, võib flukonasooli infusioonilahus põhjustada tõsiseid nahareaktsioone,
millega kaasneb villide teke ja naha koorumine (Stevens-Johnson’i sündroom, toksiline
epidermaalne nekrolüüs).
- kui teil tekkib flukonasooli-ravi ajal nahalööve, peate te viivitamatult rääkima sellest oma
arstile, kes saab siis määrata vajalikud meetmed. AIDS’i patsientidel on kalduvus tõsiste
nahareaktsioonide tekkele paljude ravimite manustamise järgselt.
- kui te saate samaaegselt flukonasooli annustes alla 400 mg ööpäevas ja terfenadiini. Palun
konsulteerige enne ravi algust oma arstiga (vt ka „Kasutamine koos teiste ravimitega“).
- kui te saate samaaegselt ravi halofantriiniga (malaariaravim). Palun konsulteerige enne ravi
algust oma arstiga.
- kui te võtate samaaegselt ravimeid, mis mõjutavad südamerütmi ja teil on kalduvus arütmiale.
- kui teil on elektrolüütide tasakaaluhäired, nagu nt madal kaaliumi, magneesiumi või kaltsiumi
sisaldus veres. Enne flukonasool-ravi algust tuleb need korrigeerida.
- flukonasoolravi ajal tuleb hoolikalt jälgida maksafunktsiooni testide tulemusi (hepatatoksilisuse
seisund), et vältida veelgi raskema maksakahjustuse teket.
- kui te olete kontrollitud soolasisaldusega dieedil või teie soola või vedeliku tarbimine on
piiratud, tuleb arvesse võtta manustatava infusioonivedeliku soolasisaldust (15,4 mmol
naatriumi 100 ml-s) ning vedeliku kogumahtu.

Sellistel oludel võib arst teie annust vastavalt muuta.

Kasutamine koos teiste ravimitega
Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa
arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Fluconazole Claris’t ei tohi manustada koos mõne järgneva ravimiga:
- astemisool (rütmihäirete ravim)
- tsisapriid (kasutatakse kõhupuhituse korral)
- terfenadiini (allergiaravim) ei tohi manustada koos flukonasooliga juhul, kui viimast
manustatakse päevas 400 mg või rohkem. Hoolikas jälgimine on vajalik patsientide puhul,
kellele manustatakse samaaegselt terfenadiini ja flukonasooli annustes alla 400 mg ööpäevas.

Samaaegne ravi järgmiste ravimitega või ravimigruppidega võib mõjutada flukonasooli toimet:
Palun pidage nõu oma arstiga, enne kui te kasutate neid ravimeid samaaegselt.
- hüdroklorotiasiid (veeväljutajad, mida kasutatakse kõrge vererõhu raviks ning vedeliku
väljutamiseks)
- rifampitsiin (antibiootikum, mida kasutatakse tuberkuloosi raviks).

Fluconazole Claris võib koosmanustamisel mõjutada järgmiste ravimite toimet:
Kooskasutamisel võib flukonasool märkimisväärselt mõjutada järgnevate ravimite keemilist või
bioloogilist lagundamist, mis võib häirida nende toimet või põhjustada kõrvaltoimete esinemise
suurenemist. Palun öelge oma arstile, enne kui te võtate mõnda neist ravimitest samaaegselt koos
flukonasooliga:
- alfentaniil
(anesteetikum)
- amitriptülliin
(depressiooniravim)
- sulfonüüluurea-tüüpi suukaudsed diabeedivastased ravimid (glibenklamiid, glimepiriid,
glipisiid ja tolbutamiid)
- varfariin (või sarnased hüübimisvastased ained, s.o verevedeldajad)
- lühitoimelised bensodiasepiinid (nt rahustid nagu midasolaam ärevuse või unehäirete raviks)
- kaltsiumikanali blokaatorid, nagu nifedipiin, isradipiin, nikardipiin, amlodipiin ja felodipiin
(millest kõiki võidakse kasutada kõrge vererõhu raviks)
- karbamasepiin (epilepsia kontrollimiseks)
- tselekoksiib
(artriidiravim)
- halofantriin
(malaariaravim)
- HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid (kõrge kolesterooli raviks).
Kui te samaaegse ravi ajal flukonasooli infusiooniga ja ravimitega, mis alandavad vere
rasvasisaldust (HMG-CoA reduktaasi inhibiitorid), nagu atorvastatiin, lovastatiin, simvastatiin
ja fluvastatiin, täheldate endal sümptomeid, nagu lihasvalu, jõu kadumine või nõrkus, palun
pöörduge koheselt arsti poole. Need võivad olla märgid muutustest lihas-skeletisüsteemis
(müopaatia) või lihasrakkude lagunemisest (rabdomüolüüs). Teie arst otsustab, kas
koosmanustamise jätkamine on võimalik.
- suukaudsed rasestumisvastased ravimid.
Tõenäoliselt flukonasool ei oma negatiivset mõju suukaudsete rasestumisvastaste ravimite
toimele.
- losartaan (kõrge vererõhu raviks)
- metadoon (psühhotroopne ravim, st tähelepanu või käitumist mõjutav ravim)
- fenütoiin
(epilepsiaravim)
- ksantiin
(epilepsiavastane
ravim) ja isoniasiid (tuberkuloosiravim)
- teofülliin
(astmaravim)
- didanosiin
(HIV-infektsioonide raviks kasutatav ravim)
- rifabutiin (antibiootikum, tuberkuloosiravim)
- trimetreksaat
(tsütostaatiline
ravim)
- zidovudiin (HIV-infektsioonide raviks kasutatav ravim)
- immunosupressandid, nagu tsüklosporiin, prednisoon, siroliimus ja takroliimus
- amfoteritsiin B (raskete seeninfektsioonide raviks).

Samuti informeerige oma arsti teistest retsepti-või käsimüügiravimitest, mida te olete kasutanud või
hetkel kasutate.

Rasedus ja imetamine
Kui olete rase, planeerite rasedust või toidate rinnaga pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Fluconazole Claris omab vähest või olematut toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.
Siiski, juhtides autot või käsitsedes masinaid, tuleb arvesse võtta, et võib ilmneda juhuslikku
pearinglust või krampe.

3. Kuidas FLUCONAZOLE CLARIS võtta

KUIDAS FLUCONAZOLE CLARIS'T KASUTATAKSE

Seda ravimit tuleb manustada teile arsti või õe poolt veenisisese infusioonina ligikaudu 30 minuti
vältel.

Flukonasooli infusioon on saadaval valmislahusena, see ei vaja lahjendamist. Seda ravimit ei tohi enne
infusiooni segada teiste ravimitega.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne flukonasooli infusiooni nõu oma arsti, õe või apteekriga.
Flukonasooli infusiooni tavalised annused erinevate infektsioonide korral, on toodud allpool:

Täiskasvanud
- Süsteemne
kandidoos
- Tavaline algannus on 400...800 mg flukonasooli üks kord päevas esimesel ravipäeval.
Seejärel jätkub ravi annusega 200 mg flukonasooli üks kord päevas.
Raske kandiduuria:
- 100 mg flukonasooli üks kord päevas.
- Manustamise kestvus on 14…30 päeva.

- Rasked limaskestade kandidoosid

Raske suuneelu kandidoos
- 100 mg flukonasooli üks kord päevas.
- Annustamise kestvus on 7…14 päeva.
Raske söögitoru kandidoos
- 100 mg flukonasooli üks kord päevas.
- Annustamise kestvus on 14…30 päeva.
Raske, mitteinvasiivne bronhopulmonaarne kandidoos
- 100 mg flukonasooli üks kord päevas.
- Annustamise kestvus on 14…30 päeva.

- Krüptokokkmeningiit
- Algannus on 400 mg flukonasooli üks kord päevas esimesel ravipäeval. Seejärel jätkatakse
ravi 200 mg flukonasooliga üks kord päevas. Ravi kestvus on tavaliselt 6…8 nädalat.

Kandideemia ja teised invasiivsed Candida infektsioonid
- 400...800 mg esimesel päeval, edaspidi, järgmiste nädalate jooksul, 200...400 mg vastavalt
ravivastusele.

Krüptokokkmeningiidi profülaktika
- Säilitusravi korral on soovitatav ööpäevane annus 100…200 mg, et vältida
krüptokokkmeningiidi taasilmnemist AIDS’i-patsientidel ja ravikuuride pikkus on kuni 25
kuud.

Lapsed
Suurimat lubatud annust 400 mg päevas, ei tohi laste puhul ületada.
- Neerufunktsiooni
häirega
lapsed
- Vt annustamist lõigu alt „Neerufunktsiooni häiretega patsiendid“.

Üle 4-nädala vanused lapsed:
- Süsteemse kandidoosi ja krüptokokkinfektsioonide raviks
- 6…12 mg/kg ööpäevas, sõltuvalt haiguse raskusastmest.

Alla 2-nädala vanused lapsed:
Vastsündinud eritavad flukonasooli aeglaselt. Esimesel kahel elunädalal tuleb kasutada sama
mg/kg annustamist nagu vanematel lastel, kuid manustada iga 72 tunni järel. Annus ei tohi
ületada 12 mg/kg iga 72 tunni kohta.

2 kuni 4-nädala vanused lapsed:

Annus ei tohi ületada 12 mg/kg 48 tunni jooksul.

Eakad
Kui puuduvad tõendid neerukahjustuse olemasolust võib kasutada tavapäraseid täiskasvanute
annuseid.

Neerufunktsiooni häiretega patsiendid
Häiritud neerufunktsiooniga patsientidel (s.h lapsed), kes saavad flukonasooli korduvaid annuseid,
tuleb anda tavaline soovituslik annus (vastavalt näidustusele) esimesel päeval ja vajalik on spetsiaalne
annustamisskeem.

Kui te siiski tunnete end pärast väljakirjutatud ravikuuri lõppu halvasti, rääkige oma arstiga.

Kui teile tundub, et teile on manustatud liiga palju Fluconazole Claris't
Pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kui Fluconazole Claris't manustatakse ebakorrapäraselt
Flukonasooli infusioonilahust manustatakse teile arsti või õe poolt. Kui annus on vahele jäänud, palun
öelge seda oma arstile või õele.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Fluconazole Claris põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest peale selle ravimi kasutamist, pöörduge koheselt oma
arsti poole.

AIDS’i-patsiente tuleb hoiatada, et neil on suurema tõenäosusega kalduvus paljude ravimitega, sh
Fluconazole Claris, seotud nahareaktsioonide tekkeks.

Kui patsiendil, kellel ravitakse pindmist kudede seeninfektsiooni, tekib nahalööve, tuleb edasine ravi
katkestada.

Kui teil tekkib mõni järgmistest kõrvaltoimetest, pöörduge koheselt oma arsti, õe või apteekri poole:
- Ootamatu hingeldamine, hingamisraskused või pigistustunne rinnus
- Silmalaugude, näo või huulte turse
- Kublad nahal või sügelevad punased laigud
- Sügelus üle kogu keha.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (> 1/100, <1/10):
- Ebamugavustunne
kõhus/seedehäire
- Oksendamine
- Kõhulahtisus
- Kõhupuhitus
- Nahalööve
- Peavalu
- Haiglane
enesetunne
- Sügelus
- Kõrvalekalded uriiniproovis või teistes biokeemilistes analüüsides, nt:
alkaalse fosfataasi tõus, bilirubiini taseme suurenemine, suurenenud SGOT ja SGPT
aktiivsus maksakahjustuse korral.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (> 1/1,000, <1/100):
- Aneemia
- Naha
sügelemine
- Unetus
- Müalgia
- Väsimus
- Haiglane
enesetunne
- Asteenia
- Palavik
- Uimasus koos teadvusehäirega
- Perifeerne
närvihäire
- Krambid
- Pearinglus
- Värinad
- Uimasus
- Maitsetundlikkuse
häired
- Suukuivus
- Kolestaas (seisund, kus sapp ei liigu maksast kaksteistsõrmiksoolde, kliiniliselt kuulub selle
hulka üldise bilirubiini taseme suurenemine)
- Kollatõbi (häire maksafunktsioonis)
- Intensiivne
higistamine
- Söögiisu
kadu
- Kõhukinnisus
- Düspepsia
- Kõhupuhitus
- Paresteesia (terav kihelustunne, mis on tingitud vereringehäirest)
- Vertiigo.

Harva esinevad kõrvaltoimed (> 1/10,000, <1/1,000):
- Häired veres, nagu

- Leukopeenia (valgevereliblede arvu ebanormaalne vähenemine)

- Neutropeenia (neutrofiilide arvu ebanormaalne vähenemine)

- Agranulotsütoos (granuleeritud valgevereliblede häirunud tootmine)

- Trombotsütopeenia (ebanormaalselt vähenenud trombotsüütide arv)
- Eosinofiilia
- Vere kolesterooli ja triglütseriidide taseme suurenemine
- Vere
kaaliumisisalduse
vähenemine
- Hepatiit
(maksapõletik)
- Rasked nahareaktsioonid, nagu Stevens-Johnson’i sündroom ja toksiline epidermaalne
nekrolüüs (rasked nahareaktsioonid, millega kaasneb villide moodustumine ja
nahakoorumine)
- Maksarakkude
kärbumine
- Maksapuudulikkus, millega on seotud ka üksikud surmajuhud
- Juuste
väljalangemine
- Rasked ülitundlikkusreaktsioonid (anafülaktilised reaktsioonid, sh angioödeem, näoödeem)
- Häired maksafunktsioonis, nagu maksapuudulikkus, hepatiit, maksavähk.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida
selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. Kuidas FLUCONAZOLE CLARIS säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida sügavkülmas.
Hoida viaal/kott välispakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Fluconazole Claris’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Pärast avamist
tuleb igasugune kasutamata jäänud lahus hävitada.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma
apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta
keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Fluconazole Claris sisaldab
- Toimeaine on flukonasool. Üks ml infusioonilahust sisaldab 2 mg flukonasooli.
Üks 100 ml viaal/kott sisaldab 200 mg flukonasooli.
- Abiained on naatriumkloriid ja süstevesi.

Kuidas Fluconazole Claris välja näeb ja pakendi sisu
Fluconazole infusioon on saadaval 100 ml viaalides.
Fluconazole infusioon on saadaval 100 ml mitte-PVC kotis.

Selge ja värvitu infusioonilahus.

Fluconazole Claris on saadaval 1-viaalistes pakendites või mitte-PVC kotis, mis sisaldavad 100 ml
infusioonilahust.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.
Lahust, mis sisaldab nähtavaid osakesi, ei tohi kasutada.

Müügiloa hoidja ja tootja
Müügiloa hoidja
Claris Lifesciences (UK) Limited,
Golden Gate Lodge
Crewe Hall
Crewe
Cheshire CW1 6UL
Ühendkuningriik

Tootjad
UAB Norameda

Meistru 8a
02189 Vilnius
Leedu

ja

Eurogenerics N.V S.A.
Heizel Esplanade-Heysel b 22
E-1020 Brussels
Belgia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.
UAB Norameda
Loopera tee 10
75310 Rae küla
Rae vald
Harjumaa
Tel. 522 2227


Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2010Ravimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

Fluconazole Claris, 2mg/ml infusioonilahus

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

1 ml infusioonilahust sisaldab 2 mg flukonasooli.
Üks 100 ml viaal/kott sisaldab 200 mg flukonasooli.
INN: Fluconazolum

Abiained: Üks 100 ml viaal sisaldab 15,4 mmol naatriumi.
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. Ravimvorm

Infusioonilahus
Selge ja värvitu lahus.

4. Kliinilised andmed

4.1. Näidustused

Pärmseente (Candida ja Cryptococci) poolt tekitatud seennakkuste ravi:

a)
Süsteemsed kandidoosid: kandideemia, kandiduuria, dissemineerunud kandidoos ja teised
invasiivsete Candida-infektsioonide vormid. Siia kuuluvad peritoneumi, endokardi ning pulmonaalsed ja
kuseteede infektsioonid. Flukonasooli võib manustada pahaloomuliste haigustega patsientidele,
intensiivravipatsientidele ja tsütotoksilist kemoteraapiat või immunosupressante saavatele patsientidele.

b)
Rasked limaskestade kandidoosid:
- rasked orofarüngeaalsed ja ösofageaalsed kandidoosid
- rasked mitteinvasiivsed bronhopulmonaalsed kandidoosid (ülemiste hingamisteede limaskestas).

c)
Krüptokokkmeningiit. Normaalse immuunsüsteemiga ja immuunpuudulikkusega (nt AIDSi-
haiged, organtransplantatsiooni järgselt) patsientide ravi. Suukaudse flukonasooli kasutamine säilitusravis
krüptokokkinfektsiooni retsidiivi vältimiseks AIDSi-haigetel.

Seentevastaste ravimite määramisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid ravijuhiseid.

4.2. Annustamine ja manustamisviis

Flukonasooli ööpäevane annus sõltub infektsiooni iseloomust ja raskusastmest, haigust põhjustava
patogeeni(de) tundlikkusest ja patsiendi vanusest, kehakaalust ja neerufunktsioonist. Ravikuuri kestvus
sõltub haiguse raskusest ja kliinilisest kulust.

Flukonasool on saadaval ka suukaudsete ravimvormidena. Patsient tuleb intravenoosselt ravilt üle viia
suukaudsele niipea, kui see on võimalik. Üleminekul parenteraalselt manustamiselt suukaudsele
manustamisele ei ole vajadust ööpäevast annust muuta.

Fluconazole Claris, 2mg/ml infusioonilahus väljastatakse lahustatuna 0,9%-lises naatriumkloriidilahuses,
kusjuures iga 200 mg (100 ml) pudel sisaldab 15,4 mmol Na+ ja Cl- (vt ka lõik 4.4).

Kasutamine täiskavanutel

1) Süsteemne
kandidoos
Tavapärane algannus on 400...800 mg flukonasooli üks kord ööpäevas ravi esimesel päeval. Ravi
jätkatakse seejärel annusega 200 mg flukonasooli üks kord ööpäevas. Vajadusel võib annust suurendada
400 mg flukonasoolini kogu ravikuuri vältel.

Ravi kestus sõltub kliinilisest efektist. Ravi tuleb jätkata kuni laboratoorsed analüüsid näitavad aktiivse
seeninfektsiooni taandumist. Ravi ebapiisav pikkus võib põhjustada haiguse taastekke.

Raske kandiduuria.
100 mg flukonasooli üks kord ööpäevas.
Ravikuuri pikkus on 14…30 päeva.

2)
Rasked limaskestade kandidoosid
-
rasked orofarüngeaalsed kandidoosid
100 mg flukonasooli üks kord päevas.
Ravikuuri pikkus on 7…14 päeva.

-
rasked ösofageaalsed kandidoosid:
100 mg flukonasooli üks kord ööpäevas.
Ravikuuri pikkus on 14…30 päeva.

-
rasked, mitteinvasiivsed bronhopulmonaalsed kandidoosid:
100 mg flukonasooli üks kord ööpäevas.
Ravikuuri pikkus on 14…30 päeva.

3) Krüptokokkmeningiit
Krüptokokkmeningiidi ravi
Tavapärane algannus on 400 mg flukonasooli üks kord ööpäevas ravi esimesel päeval. Ravi jätkatakse
seejärel annusega 200 mg flukonasooli üks kord ööpäevas. Vajadusel võib annust suurendada 400 mg
flukonasoolini kogu ravikuuri vältel.

Krüptokokkmeningiidi profülaktika
Krüptokokkmeningiidi retsidiivide vältimiseks AIDS-iga patsientidel soovitatakse säilitusravi annuseid
100…200 mg flukonasooli ööpäevas. Krüptokokkmeningiidi profülaktikat võib läbi viia ka suukaudse
flukonasooliga.

Praeguseks on kogemusi kuni 25-kuulise raviperioodiga.

Kasutamine eakatel patsientidel
Kui ei ole neerufunktsiooni kahjustust, soovitatakse tavalisi annuseid. Neerufunktsiooni kahjustuse korral
(kreatiniini kliirens <50 ml/min) kohandatakse annused alljärgnevalt toodud juhiste järgi neerufunktsiooni
langusega patsientide jaoks.

Kasutamine lastel
Sarnaselt täiskasvanutel kulgevate infektsioonidega, põhineb ravikuuri pikkus kliinilisel ja mükoloogilisel
ravivastusel. Flukonasooli manustatakse ühekordse annusena ööpäevas.

Neerufunktsiooni häiretega lastel tuleb ööpäevast annust vähendada vastavalt allpool toodud
täiskasvanute kohta käivatele juhistele, vt annustamine lõigus “Kasutamine neerufunktsiooni häiretega
patsientidel”


Üle 4-nädala vanused lapsed
Flukonasooli soovitatav annus limaskestade raskete kandidooside korral on 3 mg/kg ööpäevas. Esimesel
päeval võib tasakaalukontsentratsiooni kiireks saavutamiseks kasutada löökannust 6 mg/kg.
Süsteemsete kandidooside ja krüptokokkinfektsiooni raviks on sõltuvalt haiguse raskusest soovitatav
annus 6…12 mg/kg ööpäevas.

Lastel ei tohi ületada maksimaalset annust 400 mg ööpäevas.

Lapsed vanusega 4 nädalat ja nooremad
Vastsündinutel on flukonasooli eritumine aeglane. Esimesel kahel elunädalal on annus (mg/kg) sama, mis
vanematel lastel, kuid manustada tuleb iga 72 tunni järel. Kolmandal ja neljandal elunädalal on annus
sama, kuid manustada tuleb 48 tunni järel. Sellise annustamise toetamiseks ajalistel vastsündinutel on
olemas vähe farmakokineetilisi andmeid (vt lõik 5.2).

Kahel esimesel elunädalal ei tohi lastel ületada maksimaalset annust 12 mg/kg iga 72 tunni järel. 3. ja 4.
elunädalal ei tohi lastel ületada maksimaalset annust 12 mg/kg iga 48 tunni järel.

Flukonasooli farmakokineetikat neerupuudulikkusega lastel ei ole uuritud.

Kasutamine neerufunktsiooni häiretega patsientidel
Flukonasool eritub peamiselt muutumatul kujul uriiniga. Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidele (sh
lapsed), kes saavad Fluconazole Claris 2mg/ml infusioonilahuse korduvannuseid, manustatakse esimesel
päeval tavaline soovitatav annus (vastavalt näidustusele). Pärast algannust tuleb, olenevalt näidustusest,
muuta ööpäevast annust vastavalt alljärgnevale tabelile:

Kreatiniini kliirens (ml/min)
Annustamise intervall
Ööpäevane annus

>50
24 tundi (tavaline annus)


<= 50
48 tundi või ½ tavalisest päevaannusest


Dialüüsi patsiendid
Üks annus pärast igat dialüüsi protseduuri

Intravenoosse infusiooni kiirus ei tohi ületada 10 ml/min. Infusioonilahus on koheseks kasutamiseks
valmis, lahjendamine ei ole vajalik. Lastel ei tohi intravenoosse infusiooni kiirus ületada 5 ml/min.

Fluconazole Claris 2mg/ml infusioonilahus sobib koos järgmiste lahustega:
a)
20% glükoosi lahus
b) Ringeri
lahus
c) Ringerlaktaadi
lahus
d)
1% kaaliumkloriidi lahus 5% glükoosilahuses
e) 4,2%
naatriumkarbonaadi
lahus
f) Füsioloogiline
lahus

Fluconazole Claris 2 mg/ml infusioonilahust võib infundeerida infusioonisüsteemis ühega nimetatud
lahustest.

Kuigi spetsiifilisi sobimatusi ei ole teada, ei tohi Fluconazole Claris 2mg/ml infusioonilahust segada teiste
infusiooniravimitega.

4.3. Vastunäidustused

Ülitundlikkus flukonasooli, teiste asooliderivaatide või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Mitmete koostoimeuuringute põhjal on 400 mg või suuremate korduvate flukonasooli ööpäevaste annuste
manustamine samaaegselt terfenadiiniga vastunäidustatud.

Flukonasooli ei tohi manustada koos ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli ja
metaboliseeruvad CYP3A4 kaudu, nt tsisapriid, astemisool, pimosiid ja kinidiin
(vt ka lõigud 4.4 ja 4.5).

4.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mõnedel patsientidel, eriti tõsise kaasuva haigusega, nagu AIDS või vähktõbi, on täheldatud
flukonasoolravi ajal kõrvalekaldeid hematoloogilises, maksa-, neeru ja teistes biokeemilistes
funktsioonides, kuid kliiniline tähtsus ja seos flukonasoolraviga ei ole teada. Tuleb jälgida hoolikalt
laborianalüüside vastuseid.

Mõningaid asoole, sh flukonasooli, on seostatud QT intervalli pikenemisega elektrokardiogrammil.
Turuletulekujärgsel perioodil on flukonasooli saavatel patsientidel teatatud väga harva QT
intervalli pikenemisest ning Torsade de pointes’e tekkest. Kuigi flukonasooli seost QT intervalli
pikenemisega ei ole täielikult tõestatud, tuleb flukonasooli kasutada siiski ettevaatusega arütmiaeelsete
seisundite korral nagu:
- kaasasündinud või omandatud QT intervalli pikenemine,
- kardiomüopaatia, eriti juba olemasoleva südamepuudulikkuse korral,
- siinus-bradükardia,
- olemasolevad sümptomaatilised arütmiad,
- samaaegne kasutamine ravimitega, mis ei metaboliseeru CYP3A4 toimel, kuid teadaolevalt
põhjustavad QT intervalli pikenemist,
- elektrolüütide tasakaaluhäired nagu hüpokaleemia.

Hepatotoksilisus
Maksafunktsiooni näitajate jälgimine
Patsiente, kellel ravi ajal flukonasooliga tekivad maksafunktsiooni näitajate kõrvalekalded, tuleb hoolikalt
jälgida, et vältida raskema maksakahjustuse teket. Ravi flukonasooliga tuleb viivitamatult katkestada, kui
kliinilised nähud viitavad sellele, et on tekkimas maksakahjustus. Väga harva on patsientidel, kes on
surnud raske haiguse tagajärjel ja saanud mitmekordsete annustena flukonasooli, esinenud surmajärgseid
leide, sealhulgas maksanekroosi. Need patsiendid said samaaegselt ja korduvalt ravimeid, mõned neist
olid potentsiaalselt hepatotoksilised ja/või esines neil raske haigus, mis võis ise põhjustada
maksanekroosi.

Flukonasooliga seotud maksatoksilisuse korral ei ole täheldatud selget seost flukonasooli ööpäevase
koguannuse suuruse, ravi kestuse, patsiendi soo ega vanuse vahel; kõrvalekalded on tavaliselt olnud
pöörduvad flukonasoolravi katkestamisel.

Kuna põhjuslikku seost flukonasooliga ei saa välistada, tuleb patsiente, kellel tekivad flukonasoolravi ajal
kõrvalekalded maksafunktsiooni näitajates jälgida seoses tõsisema maksakahjustuse arenemise ohuga.
Flukonasoolravi tuleb katkestada, kui ravi ajal tekivad maksahaiguse kliinilised nähud või sümptomid.

Nahareaktsioonid
Harva on patsientidel flukonasoolravi ajal arenenud eksfoliatiivsed nahareaktsioonid nagu näiteks
Stevens-Johnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs. AIDS'i haigetel esineb raskeid
nahareaktsioone paljudele ravimitele sagedamini. Kui patsiendil, kellel ravitakse pindmist
seeninfektsiooni, tekib lööve mida võib seostada flukonasooliga, tuleb ravi katkestada. Kui
invasiivset/süsteemset seeninfektsiooni põdeval patsiendil areneb nahalööve, tuleb teda tähelepanelikult
jälgida ning villiliste nahakahjustuste või multiformse erüteemi tekkimisel flukonasoolravi katkestada.
Nagu asoolide puhul, on harva teatatud anafülaksia tekkimisest (vt lõik 4.8).

Flukonasool on tugev CYP2C9 inhibiitor ja mõõdukas CYP3A4 inhibiitor. Jälgida tuleks neid
flukonasooli saavaid patsiente, keda ravitakse samal ajal kitsa terapeutilise vahemikuga CYP2C9 ja
CYP3A4 vahendusel metaboliseeruvate ravimitega.

4.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vastunäidustatud kombinatsioonid

- Kombinatsioonid järgmiste ravimitega on vastunäidustatud:

Astemisool
Samaaegsel flukonasooli ja astemisooli kasutamisel võib astemisooli kliirens väheneda. Astemisooli
plasmasisalduse tõusu tõttu võib tekkida QT-intervalli pikenemine ning harvadel juhtudel Torsade de
pointes
. Flukonasooli ja astemisooli samaaegne kasutamine on vastunäidustatud.

Tsisapriid (CYP3A4 substraat)
Flukonasooli ja tsisapriidi koosmanustamisel on teatatud südame kõrvaltoimetest (sh Torsade de
pointes)
. Kontrollitud uuringus leiti, et samaaegne 200 mg flukonasooli üks kord ööpäevas ning 20 mg
tsisapriidi neli korda ööpäevas kasutamine suurendasid tsisapriidi sisaldust plasmas märkimisväärselt ning
pikendasid QT intervalli. Samaaegne ravi flukonasooli ja tsisapriidiga on vastunäidustatud.

Pimosiid
Kuigi in vitro ja in vivo uuringuid ei ole tehtud, võib flukonasooli ja pimosiidi koosmanustamine pärssida
pimosiidi metabolismi. Pimosiidi plasmasisalduse tõusu tõttu võib tekkida QT-pikenemine ning harvadel
juhtudel Torsade de pointes. Flukonasooli ja pimosiidi samaaegne kasutamine on vastunäidustatud.

Erütromütsiin
Flukonasooli ja erütromütsiini kooskasutamisel võib suureneda kardiotoksilisus (QT-intervalli
pikenemine, Torsades de Pointes) ning selle tagajärjel tekkida südame äkksurm. Sellist
ravimikombinatsiooni tuleks vältida.
Terfenadiin (CYP3A4 substraat)
Kuna patsientidel, kes samaaegselt terfenadiiniga kasutasid asooliühendeid, on esinenud raskeid südame
rütmihäireid sekundaarselt QTc-intervalli pikenemisega, viidi läbi koostoime uuringud. Ühes uuringus,
kus flukonasooli kasutati annuses 200 mg ööpäevas, ei tekkinud QTc-intervalli pikenemist. Teises
uuringus, kus flukonasooli kasutati annustes 400 mg ja 800 mg ööpäevas, ilmnes, et flukonasool annuses
400 mg või rohkem ööpäevas suurendab oluliselt terfenadiini taset plasmas, kui neid kahte ravimit
kasutatakse samaaegselt. Terfenadiini kasutamine samaaegselt flukonasooliga annustes 400 mg või
rohkem on vastunäidustatud (vt lõik 4.3). Samaaegsel kasutamisel flukonasooliga annustes alla 400 mg
ööpäevas, tuleb patsienti hoolikalt jälgida.
-Ravimid, mis mõjutavad flukonasooli metabolismi:
Hüdroklorotiasiid
Samaaegne hüdroklorotiasiidi korduv manustamine võib suurendada flukonasooli sisaldust plasmas; kuid
sellegipoolest ei ole vaja flukonasooli annust muuta.

Rifampitsiin (CYP450 indutseerija)
Flukonasooli ja rifampitsiini samaaegsel manustamisel vähenes flukonasooli plasmasisaldus ja lühenes
poolväärtusaeg. Patsientidel, kes saavad samaaegselt rifampitsiini, tuleks kaaluda flukonasooli annuse
suurendamist.

- Flukonasooli toime teiste ravimite metabolismile:

Märkus:
Flukonasool on tsütokroom P450 (CYP) isoensüüm 2C9 võimas pärssija ja mõõdukas CYP3A4 pärssija.
Lisaks alltoodud kirjeldatud koostoimetele on olemas risk teiste CYP2C9 või CYP3A4 vahendusel
metaboliseeruvate ravimite sisalduse tõusuks plasmas (näiteks ergotalkaloidid, HMG-CoA reduktaasi
inhibiitorid, kinidiin), kui neid manustatakse samaaegselt flukonasooliga. Seetõttu tuleb nende
kombinatsioonide kasutamisel patsiente hoolikalt jälgida. Tänu flukonasooli pikale poolväärtusajale võib
toime püsida 4…5 päeva pärast ravi lõppu.
Alfentaniil (CYP3A4 substraat)
Koostoimeuuringus täheldati samaaegsel manustamisel flukonasooliga alfentaniili kliirensi ja
jaotusruumala vähenemist ning poolväärtusaja (T½) pikenemist. Võimalik toimemehhanism on
flukonasooli CYP3A4 pärssimine. Vajalik võib olla alfentaniili annuse kohandamine.
Amitriptülliin/Nortriptülliin
Flukonasooli samaaegne manustamine amitriptülliiniga või selle aktiivse metaboliidi nortriptülliiniga,
põhjustab amitriptülliini, 5-nortriptülliini ja S-amitriptülliini kontsentratsioonide tõusu seerumis. See võib
viia amitriptülliini toksilisuse suurenemiseni (tritsükliliste antidepressantide toksilisus). On vajalik jälgida
amitriptülliini taset seerumis ja vajadusel korrigeerida annust.
Antikoagulandid (CYP2C9 substraat)
Koostoime uuringus põhjustas flukonasool protrombiiniaja pikenemist (12%) pärast varfariini
manustamist tervetele meestele.
Sarnaselt teiste asoolidega, on turuletulekujärgselt täheldatud hemorraagiaid (verevalumid, ninaverejooks,
seedetrakti verejooks, hematuuria ja veriroe) seoses protrombiiniaja pikenemisega patsientidel, kes said
samaaegselt varfariini ja flukonasooli. Kumariini tüüpi antikoagulante saavatel patsientidel tuleb hoolikalt
jälgida protrombiiniaega. Vajalik võib olla varfariini annuse kohandamine.

Lühitoimelised bensodiasepiinid (CYP3A4 substraadid)
Pärast midasolaami suukaudset manustamist põhjustas flukonasooli manustamine midasolaami
kontsentratsiooni märkimisväärse tõusu seerumis ja ravimi toimete olulist tugevnemist. Need toimed
näivad olevat rohkem väljendunud pärast flukonasooli suukaudset manustamist võrreldes intravenoosse
manustamisega. Kui flukonasoolravi saaval patsiendil osutub vajalikuks samaaegne ravi mõne
bensodiasepiiniga, tuleb kaaluda bensodiasepiini annuse vähendamist ning patsiendi adekvaatset jälgimist.
Flukonasool suurendab triasolaami metabolismi inhibeerides selle AUC-d (üksikannus) ligikaudu 50%,
Cmax-i 20...32% ning suurendab tVfe-d 25...50 %. Vajalik võib olla triasolaami annuse kohandamine.

Kaltsiumikanalite blokaatorid (CYP3A4 substraadid)
Tiasoolsed seentevastased ravimid, nt nagu flukonasool, pärsivad maksa CYP3A4 isoensüümi; see on
ensüüm, mis osaleb mõnede dihüdropüridiini rühma kuuluvate kaltsiumi antagonistide (sh nifedipiin,
isradipiin, nikardipiin, amlodipiin ja felodipiin) metabolismis. Kirjanduses võib leida andmeid,
ulatuslikest perifeersetest tursetest ja/või kaltsiumi antagonistide suurenenud sisaldusest, kui samaaegselt
kasutatakse itrakonasooli ja felodipiini, isradipiini või nifedipiini. Taolist koostoimet võib eeldada ka
teiste kombinatsioonide kasutamisel. Tuleb kaaluda kaltsiumikanali blokaatori annuse vähendamist või
ravimi ärajätmist. Kaltsiumikanalite blokaatorite samaaegsel kasutamisel tekkivad kõrvaltoimed on
vertiigo, hüpotensioon, peavalu, näopunetus.

Karbamasepiin (CYP3A4 substraat)
Flukonasool pärsib karbamasepiini metabolismi ning täheldatud on karbamasepiini sisalduse 30%
tõusu seerumis. Oht on karbamasepiini toksilisuse tekkeks. Vajalik võib olla karbamasepiini annuste
kohandamine, olenevalt kontsentratsiooni näitajatest/toimest.
Tselekoksiib (CYP2C9 substraat)
Flukonasooli (200 mg ööpäevas) ja tselekoksiibi (200 mg ööpäevas) samaaegsel manustamisel suurenesid
tselekoksiibi Cmax ja AUC vastavalt 68 ja 134 %. Flukonasooliga kombinatsioonis võib olla vajalik pool
tselekoksiibi annusest.

Halofantriin (CYP3A4 substraat)
Flukonasool võib suurendada halofantriini sisaldust plasmas seoses CYP3A4 pärssiva toimega.
HMG CoA reduktaasi inhibiitorid (CYP2C9 substraat või CYP3A4 substraat)
Müopaatia ja rabdomüolüüsi risk tõuseb, kui flukonasooli manustatakse koos CYP3A4 vahendusel
metaboliseeritavate HMG-CoA reduktaasi inhibiitoritega, nagu atorvastatiin ja simvastatiin või
CYP2C9 vahendusel metaboliseeritava fluvastatiiniga. Kui samaaegne ravi on vajalik, tuleb patsienti
jälgida müopaatia ja rabdomüolüüsi sümptomite osas ning jälgida kreatiniini kinaasi. HMG-CoA
redukaasi inhibiitorid tuleb ära jätta, kui täheldatakse märkimisväärset kreatiniini kinaasi tõusu või
diagnoositakse või kahtlustatakse müopaatiat/rabdomüolüüsi.

Suukaudsed rasestumisvastased ravimid
Farmakokineetika koostoimete uuringutes suukaudsete rasestumisvastaste ravimite ja flukonasooli
korduvate annustega saadi järgmised tulemused: 50 mg flukonasooli ööpäevas ei mõjutanud ühegi
hormooni kontsentratsiooni või kineetikat, kuid annuse 200 mg ööpäevas kasutamisel suurenesid
etinüülöstradiooli ja levonorgestreeli AUC-d vastavalt 40% ja 24% võrra. Seega selliste flukonasooli
annuste korduvad manustamised ei mõjuta tõenäoliselt kombineeritud suukaudsete rasestumisvastaste
ainete toimet. Flukonasooli kasutamisel 300 mg üks kord nädalas suurenesid etinüülöstradiooli ja
noretindrooli AUC-d vastavalt 24% ja 13% võrra.

Losartaan (CYP2C9 substraat)
Et flukonasool pärsib CYP2C9-t, väheneb losartaani muundumine tema aktiivseks metaboliidiks (E-
3174), millest tuleneb enamik losartaanraviga tekkivast angiotensiin II retseptori antagonismist. Patsiendi
vererõhku tuleb pidevalt jälgida.

Metadoon (CYP3A4 substraat)
Flukonasool võib suurendada metadooni sisaldust seerumis. Vajalik võib olla metadooni annuseid
kohandada.

Fenütoiin (CYP2C9 substraat)
Flukonasooli korduv manustamine fenütoiiniga võib põhjustada fenütoiini kliiniliselt märkimisväärse
seerumisisalduse tõusu. Kui mõlema ravimi samaaegne tarvitamine on vajalik, tuleb jälgida fenütoiini
plasmakontsentratsiooni ja korrigeerida fenütoiini annust nii, et ravimi tase püsiks terapeutilisel tasemel.

Teofülliin
Platseebokontrolliga koostoime uuringus põhjustas flukonasooli manustamine annuses 200 mg 14 päeva
jooksul teofülliini keskmise plasmakliirensi languse 18% võrra. Suurte teofülliiniannustega ravitavaid
patsiente või patsiente, kellel on muul põhjusel suurem risk teofülliini toksilisuse tekkeks, tuleb seoses
samaaegse flukonasoolraviga hoolikalt jälgida teofülliini toksilisuse sümptomite suhtes ja toksilisuse
nähtude tekkimisel tuleb ravi korrigeerida.

Kemoterapeutikumid

Rifabutiin (CYP3A4 substraat)
Flukonasooli samaaegsel manustamisel rifabutiiniga võib suureneda rifabutiini tase seerumis, mis
põhjustab uveiiti.
Patsiente, kes saavad samaaegselt rifabutiini ja flukonasooli, tuleb hoolikalt jälgida.

Trimetreksaat
Ravimpreparaadid, mis pärsivad P450 ensüümsüsteemi (nagu flukonasool), võivad põhjustada
koostoimeid, mis suurendavad trimetreksaadi plasmakontsentratsioone. Kui kliiniliselt võimalik, tuleb
trimetreksaadi ja flukonasooli samaaegset kasutamist vältida. Kui neid ravimeid manustatakse
samaaegselt, tuleb jälgida trimetreksaadi taset seerumis ja trimetreksaadi toksilisuse ilminguid (luuüdi
supressioon, neeru- ja maksafunktsiooni häire, mao-seedetrakti haavandumine).

Zidovudiin
Kahest uuringust on ilmnenud zidovudiini taseme tõusu, mis tõenäoliselt tuleneb zidovudiini muundumise
vähenemisest tema peamiseks metaboliidiks. Ühes uuringus määrati zidovudiini tasemed AIDS'i ja
AIDS'iga seotud kompleksiga patsientidel (ARC patients) enne ja pärast flukonasooli 200 mg ööpäevase
annuse manustamist 15 päeva vältel. Täheldati märkimisväärset (20%) zidovudiini
kontsentratsioonikõvera-aluse pindala (AUC) suurenemist. Teises randomiseeritud, kahe-perioodilises
kahe ravikuuriga uuringus vaadeldi zidovudiini taset HIV-nakatunud patsientidel. Kahel perioodil said
patsiendid 21-päevase ajalise intervalliga seitsme päeva jooksul zidovudiini 200 mg iga kaheksa tunni
järel kas koos flukonasooli manustamisega 400 mg ööpäevas või ilma. Zidovudiini AUC oli oluliselt
(74%) suurenenud flukonasooli koosmanustamise korral. Patsiente, kes saavad sellist kombinatsiooni,
tuleb jälgida zidovudiiniga seotud kõrvaltoimete ilmnemise osas.

Immunosupressandid

Tsüklosporiin (CYP3A4 substraat)
Flukonasool suurendab oluliselt tsüklosporiini AUC-d ja kontsentratsiooni. Seda kombinatsiooni võib
kasutada, kui tsüklosporiini annuseid selle kontsentratsiooni silmas pidades vähendada.

Prednisoon (CYP3A4 substraat)
Teatatud on ühest juhust, kus siirdatud maksaga patsienti raviti prednisooniga ja tal tekkis äge
neerupealise koore puudulikkus, kui kolmekuuline flukonasoolravi katkestati. Flukonasoolravi
katkestamine põhjustas eeldatavalt suurenenud CYP3A4 aktiivsuse, mis viis prednisooni metabolismi
tõusule. Pikaajalise flukonasool- ja prednisoonravi korral tuleb patsienti pärast flukonasooli ärajätmist
hoolikalt jälgida neerupealise koore puudulikkuse osas.

Siroliimus (CYP3A4 substraat)
Flukonasool suurendab sirolimuse sisaldust plasmas, pärssides eeldatavasti sirolimuse metabolismi
CYP3A4 vahendusel ning P-glükoproteiini. Seda kombinatsiooni võib kasutada, kui kohandada sirolimuse
annuseid vastavalt selle toimele/kontsentratsioonidele.

Takroliimus (CYP3A4 substraat)
Flukonasooli ja takroliimuse koosmanustamisel on teatatud koostoime tekkest, mille tagajärjel suureneb
takroliimuse plasmakontsentratsioon. On teatatud nefrotoksilisuse tekkest flukonasooli ja takroliimuse
koosmanustamise tagajärjel.
Patsiente, kes saavad samaaegselt flukonasooli ja takroliimust, tuleb seetõttu hoolikalt jälgida.

Teised koostoimed
Amfoteritsiin B
Amfoteritsiin B ja flukonasooli samaaegsel manustamisel nii normaalsetele nakatunud kui
immunosupressante saavatele hiiretele, olid järgmised tulemused: vähene aditiivne antifungaalne toime
C.albicans süsteemsele infektsioonile, koostoime puudumine Cryptococcus neoformans'i põhjustatud
intrakraniaalsele infektsioonile ning kahe ravimi vaheline antagonism A.fumigatus’e põhjustatud
süsteemsele infektsioonile.Uuringust saadud tulemuste kliiniline tähtsus ei ole teada.

Tsüklofosfamiid
Tsüklofosfamiidi ja flukonasooli kombineeritud ravi tagajärjel suureneb seerumis bilirubiini ja
kreatiniini hulk. Kombinatsiooni võib kasutada, kui arvestatakse suurenenud seerumi-bilirubiini ja
seerumi-kreatiniiniga seotud riske.

Asitromütsiin
Avatud, randomiseeritud 3-suunalises ristuvas uuringus hinnati 18-l vabatahtlikul suukaudselt
manustatava ühekordse 1200 mg asitromütsiini toimet suukaudselt manustatava 800 mg flukonasooli
farmakokineetikale ja vastupidi. Olulised farmakokineetilised koostoimed flukonasooli ja asitromütsiini
vahel puuduvad.

Fentanüül
Teatatud on ühest surmaga lõppenud juhust, mis võib olla seotud fentanüüli ja flukonasooli
koostoimetega. Arvatavasti suri patsient fentanüüli mürgistusse. Peale selle näitas randomiseeritud
ristuv uuring 12 vabatahtlikuga, et flukonasool pikendab fentanüüli eliminatsiooni märkimisväärselt.
Fentanüüli kontsentratsiooni tõus võib põhjustada hingamise pärssumist.

Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid
Flurbiprofeeni manustamisel koos flukonasooliga suurenesid flurbiprofeeni Cmax ja AUC vastavalt 23 ja
81%, võrreldes flurbiprofeeni üksi manustamisega. Sarnaselt suurenesid ratseemilise ibuprofeeni (400 mg)
manustamisel koos flukonasooliga farmakoloogiliselt aktiivse isomeeri [S-(+)-ibuprofen] Cmax ja AUC
vastavalt 15 ja 82%, võrreldes ratseemilise ibuprofeeni üksi manustamisega.
Kuigi seda ei ole täpselt uuritud, suurendab flukonasool potentsiaalselt teiste, CYP2C9 poolt
metaboliseeruvate MSPVA-de (nt naprokseen, lornoksikaam, meloksikaam, diklofenak) süsteemset
imendumist. Soovitatav on MSPVA-dega seotud kõrvaltoimete ja toksilisuse sage jälgimine. Vajalik
võib olla MSPVA-de annuste kohandamine.

Sakvinaviir
Flukonasool suurendab sakvinaviiri AUC-d ligikaudu 50%, Cmax ligikaudu 55% ning vähendab
sakvinaviiri kliirensit ligikaudu 50%, seda seoses sakvinaviiri maksas aset leidva CYP3A4
metabolismi pärssimisega ning P-glükoproteiini inhibeerimisega. Vajalik võib olla sakvinaviiri
annuste kohandamine.

Sulfonüüluuread
On näidatud, et flukonasool pikendab tervetel vabatahtlikel samaaegselt manustatud suukaudse
sulfonüüluurea (nt kloorpropamiid, glibenklamiid, glipitsiid ja tolbutamiid) plasma poolväärtusaega.
Samaaegse ravi korral on soovitatav veresuhkrut sagedamini jälgida ning sulfonüüluurea annuseid
vastavalt vähendada. Flukonasooli ja suukaudsete sulfonüüluureate koosmanustamine diabeetikutele on
lubatud, kuid arvesse tuleb võtta hüpoglükeemilise episoodi tekkevõimalust.

Vinca-alkaloidid
Kuigi uuringuid ei ole tehtud, võib flukonasool suurendada vinca-alkaloidide (nt vinkristiin ja
vinblastiin) sisaldust plasmas ning viia neurotoksilisuse tekkeni, mis on võib olla seotud CYP3A4 pärssiva
mõjuga.

Vitamiin A
Tuginedes ühe patsiendi haigusjuhu teatisele, kus patsient sai kombineeritud ravi all-trans retiinhappega
(vitamiini A happeline vorm) ja flukonasooliga, tekkisid KNS-ga seotud kõrvaltoimed
pseudotumour cerebri näol, mis möödus flukonasoolravi katkestamisel. Seda kombinatsiooni võib
kasutada, kuid meeles tuleb pidada võimalikku KNS-ga seotud kõrvaltoimete teket.
Flukonasooli samaaegne kasutamine koos astemisooli või teiste CYP450 kaudu metaboliseeruvate
ravimitega võib põhjustada nende ravimite kontsentratsiooni tõusu seerumis. Täpse informatsiooni
puudumisel tuleb olla ettevaatlik manustades teisi ravimeid koos flukonasooliga. See on eriti oluline
ravimite puhul, mis võivad põhjustada QT intervalli pikenemist. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Koostoime uuringud on näidanud, et flukonasooli imendumises ei esine kliiniliselt olulisi muutusi, kui
teda võetakse suu kaudu koos toidu, tsimetidiini, antatsiididega või pärast seoses luuüdi siirdamisega
tehtavat kogu keha kiiritusravi.
Arstid peaksid olema teadlikud, et ravimi koostoime uuringuid teiste ravimitega ei ole läbi viidud, kuid
sellised koostoimed võivad esineda.

4.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus ja imetamine

Rasedus
Andmed mitmesaja raseda naise ravist flukonasooli standardannustega (alla 200 mg/ööpäevas),
manustatuna ühekordse või korduva annusena raseduse esimesel trimestril, ei näita mingeid soovimatuid
toimeid lootele.

Lastel, kelle emad said 3 kuud või kauem kestnud ravi flukonasooli suurte annustega (400...800 mg
ööpäevas) koktsidioidmükoosi puhul, on täheldatud kaasasündinud hulgi arenguhäireid (k.a
brahhütsefaalia, kõrvade düsplaasia, suur eesmine lõge, puusaluu kooldumine, radio-humeraalne
sünostoos). Nende toimete seos flukonasooliga ei ole selge.
Loomkatsed on näidanud teratogeenset toimet.

Selle tõttu ei tohi flukonasooli kasutada raseduse ajal ning samuti fertiilsetel naistel, kes ei kasuta
efektiivset kontratseptsiooni.

Imetamine
Flukonasool imendub rinnapiima, kus see saavutab sarnase kontsentratsiooni nagu plasmas.
Flukonasooli kasutamise ajal ei soovitata last rinnaga toita.

4.7. Toime reaktsioonikiirusele

Flukonasool ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele. Siiski tuleb
sõidukite juhtimisel või masinate käsitsemisel arvestada, et aeg-ajalt võib esineda uimasus või krambid (vt
lõik 4.8).

4.8. Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete hindamisel on kasutatud järgmist esinemissageduse klassifitseerimist:

Väga sage: (> 1/10)
Sage: (> 1/100, < 1/10)
Aeg-ajalt: (> 1/1,000 < 1/100)
Harv: (> 1/10,000 < 1/1,000)
Väga harv (< 1/10,000), teadmata, (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Täheldatud on järgmisi kõrvaltoimeid:

Vere ja lümfisüsteemi häired
Aeg-ajalt: aneemia
Harv: muutused vere vormelementides, nt leukotsütopeenia (k.a neutropeenia ja agranulotsütooos) ja
trombotsütopeenia. Asjakohaseid laboratoorseid parameetreid tuleb väga hoolikalt jälgida (vt lõik 4.4).

Immuunsüsteemi häired
Harv: raske ülitundlikkusreaktsioon (anafülaktilised reaktsioonid, k.a angioödeem, näoturse).
Ainevahetus- ja toitumishäired
Harv: hüpertriglütserideemia, hüperkolesteroleemia, hüpokaleemia.

Psühhiaatrilised häired
Aeg-ajalt: unetus, unisus.

Närvisüsteemi häired
Sage: peavalu
Aeg-ajalt: pearinglus, perifeersete närvide kahjustused, treemor, krambid, maitsetundlikkuse muutused,
paresteesia.

Seedetrakti häired
Sage: seedehäired, nt iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, diarröa
Aeg-ajalt: suukuivus, söögiisu puudus, kõhukinnisus, düspepsia, kõhugaasid.

Maksa ja sapiteede häired
Sage: AST, ALT ja alkaalse fosfataasi aktiivsuse tõus
Aeg-ajalt: kolestaas, kliiniliselt oluline üldbilirubiini tõus, kollatõbi, hepatotsellulaarne kahjustus
Harv: hepatiit, maksarakkude nekroos, maksapuudulikus, üksikjuhtudel letaalse lõppega. Väga hoolikalt
tuleb jälgida asjakohaseid laboratoorseid näitajaid (vt lõik 4.4).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused
Sage: nahalööve
Aeg-ajalt: pruuritus, suurenenud higistamine
Harv: juuste väljalangemine (alopeetsia), rasked nahanähud, koos eksfoliatsiooniga, nt Stevensi-Johnsoni
sündroom ja toksiline epidermise nekrolüüs (Lyell’i sündroom), multiformne erüteem (vt lõik 4.4).

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused
Aeg-ajalt: müalgia.

Neerude ja kuseteede häired
On täheldatud muutusi neerufunktsiooni näitavates laborianalüüsides. Väga hoolikalt tuleb jälgida
asjakohaseid laboratoorseid näitajaid (vt lõik 4.4).

Südame häired
QT intervalli pikenemine, torsade de pointes (vt lõik 4.4).

Kõrva ja labürindi kahjustused
Aeg-ajalt: vertiigo.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid
Aeg-ajalt: väsimus, halb enesetunne, jõuetus, palavik.

Kliinilisi kõrvaltoimeid täheldati sagedamini HI-viirusega nakatunud patsientidel võrreldes HI-viirusega
nakatumata patsientidega. Siiski oli kõrvaltoimete ilmnemislaad patsientidel sarnane.

4.9. Üleannustamine

Üleannustamise korral rakendatakse sümptomaatilist toetavat ravi ja vajadusel tehakse maoloputus.
Üleannustamise kohta flukonasooliga on olnud teateid ja ühel juhul tekkisid 42-aastasel AIDSi põdeval
patsiendil hallutsinatsioonid ja paranoiline käitumine pärast 8200 mg flukonasooli manustamist ilma
meditsiinilise järelvalveta. Patsient hospitaliseeriti ja tema seisund normaliseerus 48 tunni jooksul

Flukonasool eritub peamiselt uriiniga. Forsseeritud diurees suurendaks tõenäoliselt eliminatsioonikiirust. 3
tundi kestev hemodialüüs alandab taset plasmas ligikaudu 50% võrra.

5. Farmakoloogilised andmed

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: seenevastased ained süsteemseks kasutamiseks, triasooli derivaadid
ATC kood: J02AC01

Toime tüüp
Flukonasool on aine, mis kuulub triasooli derivaatide gruppi. Aine on eriti efektiivne Candida liikide ja
krüptokokkide suhtes.

Toimemehhanism
Flukonasool on kõrgelt spetsiifiline seente tsütokroom P-450 ensüümide suhtes, mis pärsib spetsiifiliselt
seente ergosterooli sünteesi.

Toimespekter
Flukonasoolil on lai antimükootiline toimespekter.
Erinevates in-vivo loommudelites (p.o ja i.v) on flukonasool osutunud efektiivseks Candida liikide,
Cryptococcus spp ja dermatofüütide poolt tekitatud pindmiste ja süsteemsete infektsioonide korral.

Candida krusei on flukonasooli suhtes resistentne. Candida glabrata tundlikkus on varieeruv. Candida
dubliniensis
ei ole primaarselt resistentne, kuid ilmutab tendentsi resistentsusele, peamiselt ravi ajal.
Flukonasoolil puudub toime Aspergillus’e, Mucor’i, Microsporum’i ja Trichophyton’ liikide suhtes või on
see minimaalne.

Tõestatud on flukonasooli toime endeemiliste mükoosidega loomadel, mille tekitajateks on Blastomyces
dermatitidis
; Coccidioides immitis ja Histoplasma capsulatum normaalsetel ja immuunpuudulikkusega
loomadel.
Sarnaselt teiste asoolidega on standardiseeritud protseduuride puudumise tõttu in vitro testide tulemused
väiksema tähtsusega kliinilise efektiivsuse ennustamisel kui in vivo uuringute tulemused.

Flukonasooli annused 200…400 mg ööpäevas tervetel vabatahtlikel ei omanud kliiniliselt
märkimisväärset toimet endogeensete steroidide tasemele ega adrenokortikotroopsest hormoonist
stimuleeritud vastusele.

5.2. Farmakokineetilised omadused

Imendumine
Flukonasooli on pärast intravenoosset ja suukaudset manustamist samad.
Maksimaalne plasmakontsentratsioon tühja kõhu korral saavutatakse 0,5...1,5 tundi pärast annuse
manustamist, kusjuures plasma poolväärtusaeg on ligikaudu 30 tundi. Plasmakontsentratsioon on kuni
annuseni 1600 mg/ööpäevas proportsionaalne.

Pärast flukonasooli korduvat manustamist üks kord ööpäevas, saavutatakse 90%
tasakaalukontsentratsioonist 4...5 päeva pärast. Jaotusruumala vastab kogu organismi veemahule
Plasmavalkudega seondumine on madal (12%).

Jaotumine
Praeguseks on teada, et flukonasool tungib hästi kõikidesse kudedesse ja kehavedelikesse. Flukonasooli
kontsentratsioon süljes ja rögas vastab plasmakontsentratsioonile. Seeninfektsioonist põhjustatud
meningiidiga patsientidel on flukonasooli kontsentratsioon tserebrospinaalses vedelikus ligikaudu 80%
vastavast plasmakontsentratsioonist.

Sarvkestas, epidermises ning higis on flukonasooli kontsentratsioon kõrgem kui seerumis, kusjuures
flukonasool akumuleerub eriti sarvkestas. Annuses 50 mg ööpäevas oli flukonasooli kontsentratsioon 12
päeva pärast ravi lõpetamist 73 μg/g ning 7 päeva pärast ravi lõpetamist oli see 5,8 μg/g.

Metabolism/eliminatsioon
Ringlevaid metaboliite ei ole kindlaks tehtud. Peamine eritustee on renaalne, ligikaudu 80% sisse võetud
annusest eritub uriiniga muutumatul kujul. Flukonasooli kliirens on proportsionaalne kreatiniini
kliirensiga.

Plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg on normaalse neerufunktsiooniga isikutel ligikaudu 30 tundi,
ulatudes vahemikus 20…50 tunnini. Plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg pikeneb neerufunktsiooni
häiretega isikutel 98…125 tunnini (kreatiniini kliirens <20 ml/minutis).

Pikk plasma poolväärtusaeg loob võimaluse ühekordse annusega raviks kõikide seeninfektsiooni
näidustustel.

Farmakokineetika lastel
Farmakokineetikat määrati 113 lapsega läbi viidud 5 uuringus; 2 üksikannusega uuringut, 2
korduvannusega uuringut ja üks uuring enneaegsete vastsündinutega. Ühe uuringu andmed ei olnud
interpreteeritavad, sest uuringute vahel vahetati ravimvormi. Täiendavad andmed saadi kaasuuringust.

Lastel on teatatud järgmistest farmakokineetilistest andmetest (keskmine [%CV]):

Vanus Annus
Kliirens
Poolväärtus-
Cmax
Jaotusruumala
(mg/kg)
(ml/min/kg)
aeg (tundides) (μg/ml)
(tasakaalukontsent-

ratsioonil)
Vdss (L/kg)
9 kuud…13
Ühekordne
0,40
25,0 2,9 -- aastat
suukaudne
(38%)
(22%)
2 mg/kg
n = 14
n = 16
9 kuud…13
Ühekordne
0,51
19,5 9,8 -- aastat
suukaudne
(60%)
(20%)
8 mg/kg
n = 15
n = 15
5…15 aastat
Korduv i.v.
0,49
17,4
5,5
0,722
2 mg/kg
(40%)
(25%)
(36%)
n = 4
n = 5
n = 4
5…15 aastat
Korduv i.v.
0,59
15,2 11,4
0,729
4 mg/kg
(64%)
(44%)
(33%)
n = 5
n = 6
n = 5
5…15 aastat
Korduv i.v.
0,66
17,6 14,1
1,069
8 mg/kg
(31%)
(22%)
(37%)
n = 7
n = 8
n = 7

Pärast 2…8 mg/kg flukonasooli manustamist lastele vanuses 9 elukuud kuni 15 aastat leiti AUC 38
pg.h/ml olevat 1 mg/kg annuse ühiku korral. Flukonasooli keskmine plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg
varieerus vahemikus 15…18 tundi ja jaotusruumala oli pärast korduvannuseid ligikaudu 880 ml/kg. Pärast
flukonasooli ühekordse annuse manustamist leiti plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg olevat kõrgem -ligikaudu 24 tundi. See on võrreldav flukonasooli eliminatsiooni poolväärtusajaga pärast ühekordse
flukonasooli annuse 3 mg/kg i.v manustamist 11-päevastele kuni 11-kuustele lastele. Jaotusruumala selles
vanusegrupis on ligikaudu 950 ml/kg.

Need uuringud näitasid, et vanus ei mõjuta kehakaalust lähtuvat kliirensit. Keskmine kliirens oli
täiskasvanutel 0,23 (17%) ml/min/kg. Tulemused, mis saadi 5…13-aastaste laste vanusegrupis näitasid, et
flukonasool võib erituda kiiremini kui täiskasvanutel. Seega võib raskete eluohtlike infektsioonide raviks
vaja minna suuremaid annuseid.

Kogemused flukonasooliga vastsündinutel piirduvad farmakokineetiliste uuringutega enneaegsetel
vastsündinutel. 12 enneaegselt vastsündinu (keskmine gestatsiooni aeg 28 nädalat) keskmine vanus
esimese annuse manustamise ajal oli 24 tundi (vahemik 9…36 tundi) ja keskmine sünnikaal 0,9 kg
(vahemik 0,75…1,10 kg). Seitse patsienti vastasid protokolli nõuetele; maksimaalselt viis flukonasooli
intravenoosset infusiooni annusega 6 mg/kg manustati iga 72 tunni järel. Keskmine poolväärtusaeg
(tundides) 1. päeval oli 74 (vahemik 44…185), mis vähenes 7. päeval keskmiselt 53 tunnini (vahemik
30...131) ja 13. päeval 47 tunnini (vahemik 27…68). Kõvera alune pindala AUC (mikrogrammi.h/ml) oli
1. päeval 271 (vahemik 173…385) ja see suurenes 7. päevaks keskmiselt 490 (vahemik 292…734) ning
vähenes 13. päevaks keskmiselt 360 (vahemik 167…566). Esimesel päeval oli jaotusruumala (ml/kg)
1183 (vahemik 1070…1470) ja see suurenes 7. päevaks keskmiselt 1184 (vahemik 510…2130) ja 13.
päevaks 1328 (vahemik 1040…1680).

Enneaegsetel vastsündinutel (gestatsiooni aeg: 26…29 rasedusnädal) oli keskmine (%CV) kliirens
esimese 36 tunni jooksul 0,180 (35%, n = 7) ml/min/kg ja saavutas keskmise väärtuse 0,218 (31%, n = 9)
pärast 6. päeva ja keskmise väärtuse 0,333 (56%, n = 4) pärast 12. päeva.
Sellele vastavalt oli poolväärtusaeg 6 päeva pärast langenud 73,6 tunnilt 53,2 tunnini ja 12 päeva pärast
46,6 tunnini.

5.3. Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse/üldise toksilisuse, genotoksilisuse või kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole
näidanud muud kahjulikku toimet inimesele, kui on juba antud ravimi omaduste kokkuvõttes teistes
lõikudes toodud.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes rottidel täheldati suurenenud hüdronefroosi ja neeruvaagna
laienemise esinemissagedust, samuti oli suurenenud embrüonaalne suremus. Täheldati nii anatoomiliste
variatsioonide sagenemist ja luustumise viibimist kui ka poegimise pikenemist ja düstookiat. Küülikutel
tehtud reproduktsioonitoksilisuse uuringutes täheldati aborte.

Kantserogeensus
Flukonasooliga ei ilmnenud kantserogeenset toimet ei hiirtel ega rottidel, kellele manustati 24 kuu vältel
suukaudseid annuseid 2,5; 5 või 10 mg/kg/ööpäevas. Isastel rottidel, kes said annuseid 5 ja 10
mg/kg/ööpäevas, tõusis maksarakuliste adenoomide esinemissagedus.

Mutageensus
Koos flukonasooli metaboolse aktivatsiooniga või selle puudumisel olid mutageensuse testid negatiivsed
nelja S. typhimurium tüvega ja hiire lümfoomi L5178Y süsteemiga. Tsütogeneetilised uuringud in vivo
(hiire luuüdi rakud, pärast flukonasooli suukaudset manustamist) ja in vitro (inimese lümfotsüüdid
töödeldud flukonasooliga 1000 (ig/ml) ei andnud mingeid tõendeid kromosoomide mutatsioonide kohta.

Viljakuse ohustamine
Flukonasool ei mõjustanud ei isaste ega emaste rottide viljakust, keda raviti parenteraalsete annustega 5,
25 või 75 mg/kg, ehkki annuse 20 mg/kg korral hilines veidi poegimine. Rottidel läbiviidud perinataalses
uuringus 5, 20 ja 40 mg/kg annustega intravenoosselt täheldati mõnedel emasloomadel annuste 20 mg/kg
ja 40 mg/kg korral düstookiat ja poegimise pikenemist, mida ei esinenud aga annusel 5 mg/kg.
Kõrvalekalded poegimises kajastusid surnult sündide väheses sagenemises ja poegimisjärgse elulemuse
languses nende annuste korral. Mõju rottide poegimisele seletub liigispetsiifilise omadusega, mis seisneb
östrogeenide taseme languses flukonasooli suurte annuste toimel. Sellist hormoonide tasakaalu muutust ei
ole täheldatud flukonasooliga ravitud naistel.

6. Farmatseutilised andmed

6.1. Abiainete loetelu

Naatriumkloriid
Süstevesi

6.2. Sobimatus


Kuigi spetsiifilisi sobimatusi ei ole teada, ei soovitata Fluconazole Claris 2mg/ml infusioonilahust segada
muude infusioonilahustega kui nendega, mis toodud lõigus 4.2.

6.3. Kõlblikkusaeg

Klaasviaal: 36 kuud.
Mitte-PVC kott: 24 kuud.
Mikrobioloogilisest seisukohast lähtuvalt tuleb ravim kasutada koheselt. Kui seda ei tehta, vastutab
kasutamisaegse säilitamise ja tingimuste eest kasutaja.

6.4. Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Mitte hoida sügavkülmas.
Hoida viaal/kott välispakendis, valguse eest kaitstult.

6.5. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Läbipaistvad klaasviaalid, suletud butüleeritud kummikorgiga, mis on kaetud alumiinium kattega ja
kaitsva plastik flip-off kinnitiga.

Sildiga märgistatud mitte-PVC kott, mis sisaldab tsiprofloksatsiini lahust.
Pakendi suurus: 100ml X 1

6.6. Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Lahus ei sisalda säilitusaineid. Ainult ühekordseks kasutamiseks.
Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.
Mitte kasutada lekkivaid viaale või mitteselgeid lahuseid.
Silmaga nähtavaid võõrosakesi sisaldavaid lahuseid ei tohi kasutada.

7. Müügiloa hoidja

Claris Lifesciences (UK) Limited,
Crewe Hall, Golden Gate Lodge,
Crewe, Chesire, CW1 6UL
Ühendkuningriik

8. Müügiloa number

559407

9. Esmase müügiloa väljastamise/müügiloa uuendamise kuupäev

28.09.2007

10. Teksti läbivaatamise kuupäev

Ravimiametis kinnitatud oktoobris 2010