FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG

Toimeained: flutikasoon

Ravimi vorm: ninasprei, suspensioon

Ravimi tugevus: 50mcg 1annust 60annust 1TK

Käsimüügiravim

Seotud teemad

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ravimi patsiendi infolehe PDF

1. Mis ravim on FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG ja milleks seda kasutatakse

Flixonase kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse glükokortikosteroidideks. Flixonase vähendab
ninas põletikku. Flixonase-t kasutatakse:
- hooajalise allergilise nohu (sh heinapalaviku) ning aastaringse nohu ennetamiseks ja raviks.

2. Mida on vaja teada enne FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG võtmist

Ärge kasutage Flixonase-t:
- kui te olete flutikasoonpropionaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:
Enne Flixonase kasutamist pidage nõu oma arstiga:
- kui te olete rase, võite olla rase või toidate last rinnaga;
- kui teil on hiljuti olnud ninaoperatsioon või -trauma või haavandid ninas;
- kui teil on palavik, nohu, ninakõrvalkoobaste põletik või muu ninapiirkonna põletik;
- kui teil on teadaolevalt neerupealiste toime pärssumine.

Lapsed
Ärge kasutage alla 18-aastastel lastel ilma arsti soovituseta.

Muud ravimid ja Flixonase
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Mõned ravimid võivad mõjutada Flixonase toimet või tekitavad teile rohkem kõrvaltoimeid. Nendeks
on:
- ritonaviir (kasutatakse HIV raviks);
- ketokonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks);
* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehed
- teisi glükokortikosteroide, nt tablette, kreemi, salvi, astmaravimeid, sarnast ninaspreid või
silma-/ninatilku.

Palun rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda nendest.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravim ei põhjusta unisust, mistõttu on lubatud autojuhtimine ja masinatega töötamine.

3. Kuidas FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG võtta

Kuidas Flixonase-t kasutada

Manustamisviis on nasaalne (ninasisene).

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:
Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad):
- Tavaliseks algannuseks on kaks pihustust mõlemasse ninasõõrmesse 1 kord ööpäevas, eelistatult
hommikul.
- Kui sümptomid on väga rasked, võib teie arst annust suurendada maksimaalselt 2 pihustuseni
mõlemasse ninasõõrmesse 2 korda ööpäevas (hommikul ja õhtul), kuni sümptomid saadakse
kontrolli alla.

Kui sümptomid on saadud kontrolli alla, võib annust vähendada jälle 2 pihustuseni mõlemasse
ninasõõrmesse 1 kord ööpäevas.

Kasutamine lastel:
Ärge kasutage alla 18-aastastel lastel ilma arsti soovituseta.

Kuidas kasutada
Kasutage Flixonase-t alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile
selgitanud. Ärge ületage lubatud annuseid. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või
apteekriga. Ravimi suuremate või väiksemate annuste kasutamine võib teie sümptome halvendada.

Flixonase’t pihustatakse peene uduna ninna. Vältige ravimi sattumist silma.

Kui te kasutate spreid esimest korda, peate enne kontrollima, kas see töötab korralikult.

Püsiva ravitoime saavutamiseks on vajalik Flixonase regulaarne kasutamine. Ravimi maksimaalne
toime ei teki otsekohe, vaid võib saabuda 3...4 päeva pärast.

Kui pärast 7 päeva kasutamist:
- teie sümptomid ei ole taandunud, lõpetage sprei kasutamine ja pidage nõu arsti või apteekriga.
- teie sümptomid on taandunud, kuid mitte täielikult, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage ravimit pidevalt üle 6 kuu ilma arstiga nõu pidamata.

Järgige hoolikalt punktis 7 toodud samm-sammulisi juhiseid.

Kui te kasutate Flixonase-t rohkem kui ette nähtud
Kui te kasutate Flixonase-t liiga palju, võtke nõuande saamiseks ühendust arsti või apteekriga. Kui
võimalik, näidake neile Flixonase pakendit.
* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehed

Kui te unustate Flixonase-t kasutada
Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. Lihtsalt manustage
järgmine annus ettenähtud ajal.

Kui te lõpetate Flixonase kasutamise
Flixonase täieliku toime avaldumiseni võib kuluda 3 kuni 4 päeva ja on oluline, et te kasutaksite
Flixonase-t regulaarselt.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seisundid, mida jälgida

Allergilised reaktsioonid: esinevad Flixonase-t kasutavatel inimestel väga harva. Nähtude hulka
kuuluvad:

nahalööve (kublad) või punetus;
-

näo, suuümbruse või keele turse, mis võib põhjustada neelamisraskust;
-

hingeldamine, köhimine või hingamisraskus;
-

äkiline nõrkuse või pearingluse tunne (võib viia minestamise või teadvuse kaotuseni).
-

Nende sümptomite tekkimisel võtke viivitamatult arstiga ühendust. Lõpetage Flixonase
kasutamine.

Väga sageli esinevad Need võivad tekkida enam kui 1 inimesel 10-st:

ninaverejooks
-

Sageli esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st:

peavalu, ebameeldiv lõhn ja maitse
-

kuivus- ja ärritustunne ninas ja kurgus
-

Väga harva esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000st:

allergilised reaktsioonid
-

silmaläätse hägusus (katarakt), silma siserõhu tõus, mis põhjustab nägemishäireid
-
(glaukoom). Need probleemid võivad esineda inimestel, kes kasutavad Flixonase-t pikka
aega

väikesed augud (mulgustused) piki ninavaheseina, mis eraldab ninasõõrmeid
-

Öelge oma arstile nii ruttu kui võimalik, kui teil need sümptomid tekivad.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG säilitada

Kuidas Flixonase-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.
* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehed

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil või karbil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Flixonase sisaldab
- Toimeaine on flutikasoonpropionaat. Üks annus sisaldab 50 mikrogrammi
flutikasoonpropionaati.
- Abiained on: mikrokristalne tselluloos, naatriumkarboksümetüültselluloos, veevaba dekstroos,
polüsorbaat 80, puhastatud vesi, bensalkooniumkloriid, fenüületüülalkohol ja lahjendatud
vesinikkloriidhape.

Kuidas Flixonase välja näeb ja pakendi sisu

Ninasprei 0,05%. Flutikasoonpropionaadi ninasprei on valges polüpropüleenpudelis, mis on
varustatud mõõte-spreipumba, ninaotsiku ja tolmukattega. Igas pudelis on 60 pihustusannust, kui seda
kasutatakse vastavalt soovitustele.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Glaxo Wellcome UK Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
Ühendkuningriik

Tootjad:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA,
ul.Grunwaldzka 189
Poznan, Poola

või

Glaxo Wellcome SA,
Avenida de Extremadura 3
Aranda de Duero, Burgos,
Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 8a
Tallinn 11415
Telefon: +372 6676 900


Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2014
* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehed

7.
Flixonase ninasprei plastikpudeli samm-sammuline kasutusjuhend


Ninaspreil on tolmukork, mis kaitseb ninaotsikut ja hoiab selle puhtana. Pidage meeles, et te võtate
selle enne ninasprei kasutamist ära. Uus ninasprei (või kui te pole seda kasutanud mitu päeva), ei
pruugi esimesel korral kohe töötada, seega peate te ninasprei ette valmistama, järgides juhiseid lõigus
„Ninasprei ettevalmistamine“.

Ninasprei ettevalmistamine

Te peate ninasprei ette valmistama:

enne, kui kasutate seda esimest korda;
-

kui te pole seda kasutanud mitu päeva;
-

kui te olete seda just puhastanud juhiste järgi lõigus „Ninasprei puhastamine“.
-


Ninasprei ettevalmistamine aitab teil
Pilt 1kindlustada, et te saate alati vajaliku koguse

ravimit. Sooritage järgmised tegevused:
Loksutage hoolikalt pudelit ning
-
eemaldage tolmukork ettevaatlikult,
tõmmates seda otse üles (pilt 1).

Hoidke ninaspreid püstises asendis
-
ja suunaga ninaotsik endast eemale.Asetage oma teine ja kolmas sõrm
-

ninaotsiku kraele kummalegi poole
Pilt 2
otsikut ja pöial pudeli põhja alla
(pilt 2).

Hoidke pöial paigal ja vajutage
-
sõrmedega ninaotsiku kraele ja
pihustage üks annus uduna õhku
(pilt 2).

Ninasprei on nüüd kasutusvalmis.
-

Kui te arvate, et ninaotsik võib olla
-
ummistunud, ärge kasutage selle
puhastamiseks nõela ega midagi
muud teravat.


Püüdke seda puhastada, sooritades
-
tegevusi lõigus „Ninasprei
puhastamine”.

* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehed
Ninasprei kasutamine


1.
Loksutage hoolikalt pudelit ning
Pilt 3a
eemaldage tolmukork.
2.
Nuusake nina, et ninasõõrmed oleks
puhtad.
3.
Sulgege üks ninasõõre oma sõrmega
ning asetage ninasprei ninaotsik
ettevaatlikult teise sõõrmesse. Kallutage
pea kergelt ettepoole ja hoidke
ninaspreid püstiasendis (pilt 3a ja 3b).
4.
Hingates läbi nina sisse, vajutage

samaaegselt sõrmedega otsiku kraele
(pilt 3a ja 3b).
Pilt 3b
5.
Hingake välja läbi suu.
6.
Korrake tegevusi 3 kuni 4 teise
ninasõõrmega.
7.
Pärast kasutamist puhastage ninasprei
ninaotsik puhta salvrätiga või
taskurätikuga.
8.
Asetage tolmukork tagasi.
Ninasprei puhastamine


Te peate puhastama ninaspreid vähemalt kord
nädalas, et ninaotsik ära ei ummistuks.
Sooritage järgmised tegevused:


Eemaldage tolmukork.
-

Eemaldage ninaotsik, tõmmates seda
-
kraed pidi ülespoole (pilt 4).

Leotage ninaotsikut ja tolmukorki
-
mõni minut soojas vees.

Siis loputage neid jooksva kraanivee
-
all.

Raputage liigne vesi ja laske neil
-
soojas kohas kuivada.

Asetage ninaotsik ja tolmukork
-
ninaspreile tagasi.Valmistage ninasprei ette, järgides
-
Pilt 4
tegevusi lõigus „Ninasprei
ettevalmistamine“ nii, et ta saab teil
töökorda seatud.
* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehed
Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, klaaspudelis)*

FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon
flutikasoonpropionaat


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker
on teile selgitanud.
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime
võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
- Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma
ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:
1.
Mis ravim on Flixonase ja milleks seda kasutatakse
2.
Mida on vaja teada enne Flixonase kasutamist
3.
Kuidas Flixonase-t kasutada

4.
Võimalikud kõrvaltoimed
5.
Kuidas Flixonase-t säilitada
6.
Pakendi sisu ja muu teave
7.
Samm-sammuline kasutusjuhend


1.
Mis ravim on Flixonase ja milleks seda kasutatakse

Flixonase kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse glükokortikosteroidideks. Flixonase vähendab
ninas põletikku. Flixonase-t kasutatakse:
- hooajalise allergilise nohu (sh heinapalaviku) ning aastaringse nohu ennetamiseks ja raviks.


2.
Mida on vaja teada enne Flixonase kasutamist

Ärge kasutage Flixonase-t:
- kui te olete flutikasoonpropionaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6)
suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:
Enne Flixonase kasutamist pidage nõu oma arstiga:
- kui te olete rase, võite olla rase või toidate last rinnaga;
- kui teil on hiljuti olnud ninaoperatsioon või -trauma või haavandid ninas;
- kui teil on palavik, nohu, ninakõrvalkoobaste põletik või muu ninapiirkonna põletik;
- kui teil on teadaolevalt neerupealiste toime pärssumine.

Lapsed
Ärge kasutage alla 18-aastastel lastel ilma arsti soovituseta.

Muud ravimid ja Flixonase
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid,
kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.
Mõned ravimid võivad mõjutada Flixonase toimet või tekitavad teile rohkem kõrvaltoimeid. Nendeks
on:
- ritonaviir (kasutatakse HIV raviks);
- ketokonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks);
* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehed
- teisi glükokortikosteroide, nt tablette, kreemi, salvi, astmaravimeid, sarnast ninaspreid või
silma-/ninatilku.

Palun rääkige oma arstile või apteekrile, kui te võtate mõnda nendest.

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi
kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Ravim ei põhjusta unisust, mistõttu on lubatud autojuhtimine ja masinatega töötamine.


3.
Kuidas Flixonase-t kasutada

Manustamisviis on nasaalne (ninasisene).

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker
on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on
Täiskasvanud (18-aastased ja vanemad):
- Tavaliseks algannuseks on kaks pihustust mõlemasse ninasõõrmesse 1 kord ööpäevas, eelistatult
hommikul.
- Kui sümptomid on väga rasked, võib teie arst annust suurendada maksimaalselt 2 pihustuseni
mõlemasse ninasõõrmesse 2 korda ööpäevas (hommikul ja õhtul), kuni sümptomid saadakse
kontrolli alla.

Kui sümptomid on saadud kontrolli alla, võib annust vähendada jälle 2 pihustuseni mõlemasse
ninasõõrmesse 1 kord ööpäevas.

Kasutamine lastel:
Ärge kasutage alla 18-aastastel lastel ilma arsti soovituseta.

Kuidas kasutada
Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile
selgitanud. Ärge ületage lubatud annuseid. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või
apteekriga. Ravimi suuremate või väiksemate annuste kasutamine võib teie sümptomeid halvendada.

Flixonase’t pihustatakse peene uduna ninna. Vältige ravimi sattumist silma.

Kui te kasutate spreid esimest korda, peate enne kontrollima, kas see töötab korralikult.

Kui pärast 7 päeva kasutamist:
- teie sümptomid ei ole taandunud, lõpetage sprei kasutamine ja pidage nõu arsti või apteekriga.
- teie sümptomid on taandunud, kuid mitte täielikult, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge kasutage ravimit pidevalt üle 6 kuu ilma arstiga nõu pidamata.

Järgige hoolikalt punktis 7 toodud samm-sammulisi juhiseid.

Kui te kasutate Flixonase-t rohkem kui ette nähtud
Kui te kasutate Flixonase-t liiga palju, võtke nõuande saamiseks ühendust arsti või apteekriga. Kui
võimalik, näidake neile Flixonase pakendit.

Kui te unustate Flixonase-t kasutada
* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehed
Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. Lihtsalt manustage
järgmine annus ettenähtud ajal.

Kui te lõpetate Flixonase kasutamise
Flixonase täieliku toime avaldumiseni võib kuluda 3 kuni 4 päeva ja on oluline, et te kasutaksite
Flixonase-t regulaarselt.
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


4.
Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Seisundid, mida jälgida

Allergilised reaktsioonid: esinevad Flixonase-t kasutavatel inimestel väga harva. Nähtude hulka
kuuluvad:

nahalööve (kublad) või punetus;
-

näo, suuümbruse või keele turse, mis võib põhjustada neelamisraskust;
-

hingeldamine, köhimine või hingamisraskus;
-

äkiline nõrkuse või pearingluse tunne (võib viia minestamise või teadvuse kaotuseni).
-

Nende sümptomite tekkimisel võtke viivitamatult arstiga ühendust. Lõpetage Flixonase
kasutamine.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida enam kui 1 inimesel 10-st:

ninaverejooks
-

Sageli esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st:

peavalu, ebameeldiv lõhn ja maitse
-

kuivus- ja ärritustunne ninas ja kurgus
-

Väga harva esinevad kõrvaltoimed
Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000st:

allergilised reaktsioonid;
-

silmaläätse hägusus (katarakt), silma siserõhu tõus, mis põhjustab nägemishäireid
-
(glaukoom). Need probleemid võivad esineda inimestel, kes kasutavad Flixonase-t pikka
aega;

väikesed augud (mulgustused) piki ninavaheseina, mis eraldab ninasõõrmeid.
-

Öelge oma arstile nii ruttu kui võimalik, kui teil need sümptomid tekivad.

Kõrvaltoimetest teavitamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla
ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada
www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


5.
Kuidas Flixonase-t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehed
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil või karbil. Kõlblikkusaeg
viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära
ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


6.
Pakendi sisu ja muu teave

Mida Flixonase sisaldab
- Toimeaine on flutikasoonpropionaat. Üks annus sisaldab 50 mikrogrammi
flutikasoonpropionaati.
- Abiained on: mikrokristalne tselluloos, naatriumkarboksümetüültselluloos, veevaba dekstroos,
polüsorbaat 80, puhastatud vesi, bensalkooniumkloriid, fenüületüülalkohol ja lahjendatud
vesinikkloriidhape.

Kuidas Flixonase välja näeb ja pakendi sisu

Ninasprei 0,05%. Flutikasoonpropionaadi ninasprei on merevaik-kollases klaaspudelis, mis on
varustatud mõõte-spreipumba, ninaotsiku ja tolmukattega. Igas pudelis on 60 pihustusannust,
kui seda kasutatakse vastavalt soovitustele.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:
Glaxo Wellcome UK Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
Ühendkuningriik

Tootjad:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA,
ul.Grunwaldzka 189
Poznan, Poola

või

Glaxo Wellcome SA,
Avenida de Extremadura 3
Aranda de Duero, Burgos,
Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:
GlaxoSmithKline Eesti OÜ
Lõõtsa 8a
Tallinn 11415
Telefon: +372 6676 900


Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2014


* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehed

7.
Flixonase ninasprei klaaspudeli samm-sammuline kasutusjuhend


Ninaspreil on tolmukork, mis kaitseb ninaotsikut ja hoiab selle puhtana. Pidage meeles, et te võtate
selle enne ninasprei kasutamist ära. Uus ninasprei (või kui te pole seda kasutanud mitu päeva), ei
pruugi esimesel korral kohe töötada, seega peate te ninasprei ette valmistama, järgides juhiseid lõigus
„Ninasprei ettevalmistamine“.

Ninasprei ettevalmistamine

Te peate ninasprei ette valmistama:


enne, kui kasutate seda esimest korda;
-

kui te pole seda kasutanud mitu päeva;
-

kui te olete seda just puhastanud juhiste järgi lõigus „Ninasprei puhastamine“.
-


Ninasprei ettevalmistamine aitab teil
kindlustada, et te saate alati vajaliku koguse
ravimit. Sooritage järgmised tegevused:


Loksutage hoolikalt pudelit ning
-
eemaldage tolmukork ettevaatlikult
pigistades ribadega poolt oma pöidla
ja sõrmede vahel ja tõmmake otse
üles (pilt 1).

Hoidke ninaspreid püstises asendis
-
ja suunaga ninaotsik endast eemale.


Asetage oma teine ja kolmas sõrm
Pilt 1
-
ninaotsiku kraele kummalegi poole

otsikut ja pöial pudeli põhja alla (pilt
2).

Hoidke pöial paigal ja vajutage
-
sõrmedega ninaotsiku kraele ja
pihustage üks annus uduna õhku
(pilt 2).

Ninasprei on nüüd kasutusvalmis.
-

Kui te arvate, et ninaotsik võib olla
-
ummistunud, ärge kasutage selle
puhastamiseks nõela ega midagi
muud teravat.

Pilt 2

Püüdke seda puhastada, sooritades
-
tegevusi lõigus „Ninasprei
puhastamine”.

* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehed
Ninasprei kasutamine


1.
Loksutage hoolikalt pudelit ning
eemaldage tolmukork.
2.
Nuusake nina, et ninasõõrmed oleks
puhtad.
3.
Sulgege üks ninasõõre oma sõrmega
ning asetage ninasprei ninaotsik
ettevaatlikult teise sõõrmesse. Kallutage
pea kergelt ettepoole ja hoidke
ninaspreid püstiasendis (pilt 3a ja 3b).
4.
Hingates läbi nina sisse, vajutage
samaaegselt sõrmedega otsiku kraele

(pilt 3a ja 3b).
Pilt 3a
5.
Hingake välja läbi suu.
6.
Korrake tegevusi 3 kuni 4 teise
ninasõõrmega.
7.
Pärast kasutamist puhastage ninasprei
ninaotsik puhta salvrätiga või
taskurätikuga.
8.
Asetage tolmukork tagasi (pilt 4).

Pilt 3b

Pilt 4

* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehed
Ninasprei puhastamine


Te peate puhastama ninaspreid vähemalt kord
nädalas, et ninaotsik ära ei ummistuks.
Sooritage järgmised tegevused:


Eemaldage tolmukork.
-
ninaotsik

Eemaldage ninaotsik, tõmmates seda
-
kraed pidi ülespoole (pilt 5).

Leotage ninaotsikut ja tolmukorki
-
mõni minut soojas vees.

Siis loputage neid jooksva kraanivee
-
all.

Raputage liigne vesi ja laske neil
-
soojas kohas kuivada.

Asetage ninaotsik ja tolmukork
-
ninaspreile tagasi.
sprei
tolmukork


Valmistage ninasprei ette, järgides
-
Pilt 5
tegevusi lõigus „Ninasprei
ettevalmistamine“ nii, et ta saab teil
töökorda seatud.

* Selgitus: 60 annust pakendis - käsimüügiravim. Plastikpudelile ja klaaspudelile on eraldi infolehedRavimi omaduste kokkuvõte

Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF

1. Ravimpreparaadi nimetus

FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon

2. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis

Ninasprei sisaldab flutikasoonpropionaadi 0,05% suspensiooni. Üks annus sisaldab 50 mikrogrammi
flutikasoonpropionaati.
INN. Fluticasonum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1

3. Ravimvorm

Ninasprei, vesisuspensioon.
Valge kuni tuhmvalge suspensioon.

4. Kliinilised andmed

5. Farmakoloogilised andmed

6. Farmatseutilised andmed